Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۳ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                                        ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                                        ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                                   ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                                            ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                                                 ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                                    ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                       ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( ۱۶۸۹‬شمارۀ ‪ ۲۲۳‬از دورۀ جدید)‬                                     ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                     ‫جمعه ‪ ۱۸‬تا پنجشنبه ‪ ۲۴‬مردادماه ‪139۸‬خورشیدی‬                                      ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                           ‫کابوسبراندازی‪،‬تولیدقدرتتوسطسپاهوپیمانکارانمنطق ‪‎‬های‬

 ‫این هم ‌هپرسی از آن هم ‌هپرس ‌یها‬                   ‫جمهوریاسلامیازچالهبهچاه‬

        ‫نیست !‬                                ‫=تحریم ظریف در حالی که جمهوری اسلامی در شرایط اضطراری بسر م ‌یبرد یک پیام جدی به علی خامن ‪‎‬های است‪.‬‬
                                                  ‫= برخی تحلیلگران معتقدند اشاره روحانی به برگزاری «هم ‌هپرسی» در مورد مذاکره با آمریکاست‪.‬‬
‫روز س ‌هشنبه ‪ ۱۵‬امرداد ‪ ۹۸‬حسن روحانی برای دلجویی از محمدجواد‬
‫ظریف که از سوی آمریکا تحریم شده‪ ،‬به وزارت خارجه رفت و در‬         ‫=سای ‌هیتغییررژیمچنانتاثیرروانیبرزمامدارانایرانگذاشتهکهآنهامرتبتکرارم ‌یکنندآمریکادرپیتغییررژیموبراندازیاست‪.‬‬
‫آنجا مدعی شد که با اجرای اصل ‪ ۶‬قانون اساسی (انتخابات) جمهوری‬       ‫=«تقویت شب ‌هنظامیان»‪« ،‬حضور نظامی در سوریه و عراق»‪« ،‬آزمای ‌شهای موشکی» و «فعالی ‪‎‬تهای اتمی» که در جریان مذاکرات‬
‫اسلامی برای «قر ‌نها» و با اجرای اصل ‪( ۵۹‬هم ‌هپرسی) «برای همیشه»‬
                                                         ‫اتمی برای جمهوری اسلامی «اقتدار» تولید م ‌یکرد الان همگی نتیج ‌هی معکوس دارند‪.‬‬
                            ‫باقیم ‌یماند!‬
‫مردم با اصل «انتخابات» که به صورت استصوابی و بدون حضور احزاب‬       ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬                                         ‫تهران؛ ‪ ۶‬اوت ‪۲۰۱۹‬‬
‫آزاد و مستقل و نظارت رسان ‌ههای آزاد و مستقل برگزار م ‌یشود‪ ،‬به اندازه‬
‫کافی آشنایی دارند! از «هم ‌هپرسی» اما سه تجرب ‌هی فرمالیته دارند که‬
‫یکی پیش از تصویب قانون اساسی در خدع ‌هی «آری یا نه» و دیگری در‬
‫تصویب همین قانون اساسی و سومی در بازنگری آن چندی پس از مرگ‬

                            ‫خمینی بود‪.‬‬
‫حالا حسن روحانی که پیش از این هم چند بار موضوع «هم ‌هپرسی»‬
‫را در رابطه با «توافق هست ‌های» مطرح کرده و آن را «ب ‌نبس ‌تشکن»‬
‫و «راهگشا» نامیده بود‪ ،‬از آن به عنوان ضامنی «برای همیشه» ماندن‬

                  ‫جمهوری اسلامی یاد کرده است‪.‬‬
‫اصل ‪ ۵۹‬مقرر م ‌یدارد‪« :‬در مسائل بسیار مهم اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬
‫اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه هم ‌هپرسی و‬
‫مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد‪ .‬درخواست مراجعه به آراء‬

   ‫عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد‪».‬‬
‫ولی آیا «هم ‌هپرسی» م ‌یتواند راه نجات جمهوری اسلامی آنهم «برای‬

                          ‫همیشه»باشد؟!‬
‫از آنجا که برگزاری هم ‌هپرسی به رأی دو سوم نمایندگان مجلس نیاز‬

     ‫دارد‪ ،‬پس طرح آن در این شرایط م ‌یتواند چندمنظوره باشد‪:‬‬
‫ترفندی برای «مشارکت فعال»‪ :‬بسیج رأ ‌یدهندگان برای انتخابات‬
‫اسفند ‪ ۹۸‬جهت فرستادن نمایندگان طرفدار دولت به مجلس به امید‬
‫برگزاری«هم ‌هپرسی»برایحلمشکلتوافقاتمییاهمانعق ‌بنشینی!‬
‫ترفندی برای عق ‌بنشینی تما ‌معیار‪ :‬با هم ‌هپرسی م ‌یتوان بار‬
‫عق ‌بنشینی را از شان ‌ههای فرتوت «رهبر» و نظام به مردم منتقل کرد و با‬
‫تبلیغ پذیرش «خواست مردم»‪ ،‬برای نظام اعتبار خرید و عق ‌بنشینی را‬

                 ‫مانند همیشه «پیروزی» قلمداد کرد!‬
‫ترفندی برای آغاز روابط عادی با آمریکا‪ :‬از همان دی ‪ ۹۶‬که به گفت ‌هی‬
‫روحانی«شیطانرجیمبروزپیداکرد»وشعارداد«دشمنماهمینجاست‪،‬‬
‫بیخود میگن آمریکاست» نظام بیش از پیش دریافت که «شیطان رجیم»‬
‫خواهان روابط عادی با «شیطان بزرگ» است! پس چرا خود نظام در‬
‫قالب یک «هم ‌هپرسی» به این خواست پاسخ مثبت ندهد و بماند؟!‬
‫ولی آیا تغییر و تحولات اجتماعی بر اساس سناریوها و یا آرزوها صورت‬
‫م ‌یگیرند؟ آیا یک «هم ‌هپرسی» از موضع ضعف در برابر مردم و آمریکا‪،‬‬
‫ممکن است رژیم ایران را از این ب ‌نبست نجات دهد بدون آنکه آن را وارد‬
‫مرحل ‌هیتقابلباخواس ‌تهایتلنبارشد ‌هیجامعهکند؟!آیااینهم ‌هپرسی‬
‫احتمالی به رفراندومی برای «نه به جمهوری اسلامی» تبدیل نخواهد‬

      ‫شد؟! آیا نظام به استقبال چنین ریسکی خواهد رفت؟!‬

‫در سیاهچال ‌هی تحریم‪ ،‬افتخار‬                        ‫کیهان لندن منتشر کرد‪:‬‬                                        ‫حسن روحانی و ابتذال مفهوم‬
   ‫نظام به چیست؟!‬
                                                                                        ‫در صفحه‪18‬‬    ‫اعتدال‬

‫زیر فشار قرار داده‪ ،‬به ترویج روحیه‬ ‫جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته‬      ‫کتاب «سوریه‪ :‬چاله عنکبوت» به قلم حامد محمدی (افسر خلبان)‬                      ‫فیفا‪:‬نوشتن شعار روى پیراهن تماشاچیان‬
‫«مقاومت» و «افتخارآفرینی» دست‬    ‫همواره در هر بحرانی که عوارض و‬                                                       ‫مسابقات فوتبال در سراسر جهان به طرفدارى‬
                  ‫آسیب‌های مستقیم یا غیرمستقیم‬      ‫برای نخستین بار ابعاد گسترده حضور نظامی و ناگفته های دخالت رژیم جمهوری اسلامی در جنگ داخلی‬      ‫از حضور زنان ایران در استادیو ‌مها‪ ،‬آزاد است‬
            ‫زده است‪.‬‬  ‫آن ابعاد مختلف زندگی مردم ایران را‬   ‫سوریه را به صورت مستند از آغاز این جنگ تا به امروز به تصویر می کشد‪ .‬علاقمندان می توانند این کتاب‬
                                                                                                 ‫****‬
‫در صفحه ‪2‬‬                                       ‫را مستقیما از طریق تماس با کیهان لندن ‪[email protected]‬‬                  ‫صعود نادال و سرينا ويليامز به سومين دور‬

                                      ‫و یا انتشارات ساتراپ و سوپر هرمز در لندن و کتابفروشیهای معتبر ایرانی در اروپا و آمریکا به نشانی های‬       ‫مسابقات راجرز كاپ‬
                                            ‫زیر به مبلغ معادل ‪ 20‬پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند‪.‬‬                     ‫****‬

                                       ‫‪Satrap Publishing: Email: [email protected] wwww.satrap.co.uk‬‬                  ‫دادستان جمهورى اسلامى‪ :‬لزومى به حضور‬
                                         ‫‪Super Hormuz, Finchley Road, Golders Green, NW11 0AD‬‬                      ‫خان ‌مها در ورزشگا ‌هها نیست؛ فیفا دنبال‬
                                                                                              ‫گسترش فساد است!‬
                                     ‫‪Ibex Publishers Bookshop, Inc. PO Box 30087, Bethesda, MD 20824-0087, USA‬‬                        ‫****‬
                                        ‫‪Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN‬‬
                                          ‫‪UTOPIRAN, 89 Rue du Ruisseau, 75018 Paris , FRANCE‬‬                      ‫شیخ حسن انصاریان روى منبر‪ :‬نوازندگان و‬
                                                                                         ‫رقصند ‌هها‪ ،‬قلب امام زمان را در محل نزول‬
                                     ‫‪Forough Publishing and Bookshop, Jahnstraße 24, 50676 Köln, GERMANY‬‬                  ‫ملائکه به درد آوردند! در صفحه ‪10‬‬

    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬                                                                             ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                                           ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫سقوط بهشت‬

‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

‫ترجمه رضا تقی زاده‬            ‫اندرو اسکات کوپر‬

‫كتاب سقوط بهشت را از تاريخ ‪ ٢٣‬فوريه تنها از كيهان لندن مى توان خريدارى كرد‬

‫قيمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزينه بسته بندى و پست‬
   1   2   3   4   5   6