Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                                          ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                                          ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                                     ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
  ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                                             ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬
                                       ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( ۱۶۹۴‬شمارۀ ‪ ۲۲۸‬از دورۀ جدید)‬
‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                         ‫جمعه ‪ ۲۲‬تا پنجشنبه ‪ ۲۸‬شهریورماه ‪139۸‬خورشیدی‬                                       ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                                      ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬
                                                                                                    ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
       ‫سرمقاله‬                                                                                        ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬

‫طرف اصلی رهبران جهان‪ ،‬مردم ایرانند‬                      ‫چند گام مانده تا سحر؟!‬

‫مباحث عمومی هفتاد و چهارمین مجمع سازمان ملل متحد که از‪ ۱۷‬تا‪۳۰‬‬        ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
‫سپتامبر در نیویورک برگزار م ‌یشود از روز ‪ ۲۴‬سپتامبر آغاز خواهد شد‪.‬‬
‫در دوران جمهوری اسلامی‪ ،‬این مجمع همواره برای ایران و ایرانیان محل‬

                      ‫جنجال و حواشی بوده است‪.‬‬
‫محمدعلی رجایی اولین مقام رژیم ایران است که خمینی او را بجای‬
‫بن ‌یصدر‪ ،‬نخستین رئیس جمهوری اسلامی‪ ،‬در مهر ‪ ۱۳۵۹‬برای شرکت در‬
‫جلسه شورای امنیت به نیویورک فرستاد‪ .‬هفت سال بعد‪ ،‬در سال ‪۱۳۶۶‬‬
‫سیدعلی خامن ‌های به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی در سازمان‬
‫ملل حضور یافت‪ .‬یک سال بعد قطعنام ‌هی ‪ ۵۹۸‬آت ‌شبس جنگ ایران و‬
‫عراق صادر‌شد و در خرداد ‪ ۶۸‬خمینی درگذشت و رفسنجانی همزمان با‬
‫بر کشیدن خامن ‌های به مقام «رهبر موقت»‪ ،‬رئیس قوه مجریه م ‌یشود اما در‬
‫طول هشت سال ریاستش در هیچکدام از جلسات مجمع عمومی سازمان‬
‫ملل شرکت نکرد‪ .‬پس از او‪ ،‬خاتمی دو بار در سازمان ملل سخنرانی کرد که‬
‫در اولی (‪ )۱۳۷۷‬اید ‌هی گفتگوی تمد ‌نها را که نخستی ‌نبار پیش از انقلاب با‬
‫پشتیبانی شهبانو فرح پهلوی مطرح شده بود‪ ،‬عنوان کرد و با اینکه سازمان‬
‫ملل پذیرفت سال ‪ ۲۰۰۱‬را با این عنوان نامگذاری کند اما تروریس ‌تهایی‬
‫که بر ‌جهای دوقلوی نیویورک را منفجر کرده و وابستگان آنها در جمهوری‬
‫اسلامی پناه گرفتند‪ ،‬جایی برای این ادعای حکومت ایران باقی نگذاشت‬
‫به ویژه آنکه مقامات حکومت با مردم خود ایران نیز جز با زبان سرکوب‬

                   ‫وحشیانهسخننگفتهونم ‌یگویند!‬
‫احمدی نژاد اما هر سال یعنی هشت بار به نیویورک رفت و با سخنان و‬
‫رفتارش در نیویورک سبب خنده و مزاح افکار عمومی جهان و رسان ‌هها شد‪.‬‬
‫حالا روحانی که اولین بار در شهریور ‪ ۹۲‬در این مجمع حضور یافت‪ ،‬قرار‬

                 ‫است برای ششمین بار به نیویورک برود‪.‬‬
‫بطور کلی سخنران ‌یهای این مجمع حر ‌فهای تشریفاتی و توصی ‌ههایی‬
‫است که معمولا گویندگانش به آنها عمل نم ‌یکنند‪ .‬خود سازمان ملل‬
‫مجمع منافع متضاد و متناقض نه تنها دول ‌تها بلکه حکوم ‌تهای موجود با‬
‫مردمان خودشان است و سا ‌لهاست اعتبارش را از دست داده‪ .‬از همین رو‪،‬‬
‫دیدارهای «تصادفی» و حواشی این مجمع مهمتر از آنچه است که رسان ‌هها‬
‫بهنمایشم ‌یگذارند‪.‬ازپنهانشدنخاتمیبرایاینکهدرکناربی ‌لکلینتون‬
‫در عکس دیده نشود و «هاله نور» احمدی نژاد هنگام سخنرانی گرفته تا هر‬
‫بار امکان دیدار «تصادفی» روحانی با اوباما و ترامپ! اینهمه اما فقط خوراک‬
‫ابلهان و افرادیست که دل به چنین «تصاد ‌فهای برنام ‌هریز ‌یشد ‌های»‬
‫خوش کرد ‌هاند و یا برای پر کردن برنام ‌ههای رسان ‌ههایی که خبرنگارانش‬
‫‪ Iran‬را با ‪ Iraq‬عوضی م ‌یگیرند و کشورهای آسیایی و آفریقایی برایشان‬

      ‫عمدتا سرزمی ‌نهای ماجراجویی و گردشگری به شمار م ‌یروند!‬
‫حسن روحانی و دیدار «تصادفی» یا غیرتصادفی در نیویورک که سهل‬
‫است‪ ،‬حتی اگر دونالد ترامپ یا هر مقام دیگری مانند ولادیمیر پوتین و شی‬
‫جینپینگ راهی تهران و «بیت رهبری» هم بشود‪ ،‬مشکل ایران و منطقه و‬
‫جهان با جمهوری اسلامی حل نخواهد شد! این نظام نه بخشی از راه حل یا‬
‫یکی از طرفین حلال مشکلات‪ ،‬بلکه خو ِد مشکل است و این مشکل فقط به‬
‫دستمردمایرانحلخواهدشد‪.‬ماکرونوجانسونومرکلوترامپوپوتین‬

     ‫و ش ‌ی جینپینگ مجبورند دیر یا زود با این مردم طرف شوند‪.‬‬

‫تازیان ‌ههای جور نظام بر ُگرد ‌هی‬                      ‫کیهان لندن منتشر کرد‪:‬‬                                          ‫« ِملک مرغوب» و «مشتری گروگان» چین؛‬
      ‫کارگران‬
                                                                                          ‫ایران در کا ِم خرس و اژدها!‬

                                                                                          ‫در صفحه‪18‬‬

‫سفر‌هها و ایجاد مشکلاتی چون ناتوانی‬ ‫وضعیت معیشتی در ایران هر روز‬         ‫کتاب «سوریه‪ :‬چاله عنکبوت» به قلم حامد محمدی (افسر خلبان)‬                     ‫صعود تیم ملی بسکتبال ایران به المپیک‬
‫در پرداخت هزین ‌ههای درمان و تحصیل‬  ‫بحران ‌یتر از ماه پیش م ‌یشود و همزمان‬                                                         ‫‪ ۲۰۲۰‬با کمک نیجریه‬
‫فرزندان توسط خانواده به گسترش‬    ‫با بحران رکود تورمی‪ ،‬پرداخت حقوق‬     ‫برای نخستین بار ابعاد گسترده حضور نظامی و ناگفته های دخالت رژیم جمهوری اسلامی در جنگ داخلی‬
                   ‫کارگران‪ ،‬کارمندان و بازنشستگان‬       ‫سوریه را به صورت مستند از آغاز این جنگ تا به امروز به تصویر می کشد‪ .‬علاقمندان می توانند این کتاب‬         ‫****‬
    ‫اعتراضات صنفی م ‌یانجامد‪.‬‬  ‫با مشکل روبرو م ‌یشود‪ .‬خالی شدن‬
                                              ‫را مستقیما از طریق تماس با کیهان لندن ‪[email protected]‬‬                        ‫تنیس گراند اسلم آمریکا‪:‬‬
‫در صفحه ‪2‬‬
                                        ‫و یا انتشارات ساتراپ و سوپر هرمز در لندن و کتابفروشیهای معتبر ایرانی در اروپا و آمریکا به نشانی های‬ ‫نوزدهمینقهرمانىنادالدریکگرانداسلم‬
                                              ‫زیر به مبلغ معادل ‪ 20‬پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند‪.‬‬            ‫آندرسکو با شکست سرینا قهرمان شد؛‬

                                         ‫‪Satrap Publishing: Email: [email protected] wwww.satrap.co.uk‬‬                        ‫نادال در فینال‬
                                           ‫‪Super Hormuz, Finchley Road, Golders Green, NW11 0AD‬‬
                                                                                                 ‫****‬
                                       ‫‪Ibex Publishers Bookshop, Inc. PO Box 30087, Bethesda, MD 20824-0087, USA‬‬
                                          ‫‪Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN‬‬                             ‫سخنگوى دولت‪:‬‬
                                            ‫‪UTOPIRAN, 89 Rue du Ruisseau, 75018 Paris , FRANCE‬‬
                                                                                            ‫در بازى‌هاى ملى و مسابقات لیگ‬
                                       ‫‪Forough Publishing and Bookshop, Jahnstraße 24, 50676 Köln, GERMANY‬‬                  ‫دختران خان ‌مها حضور خواهند داشت!‬

                                                                                                 ‫****‬

                                                                                           ‫دیدار ترامپ و اینفانتینو در کاخ سفید‬

                                                                                          ‫در صفحه ‪10‬‬

    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

‫سقوط بهشت‬

‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

‫ترجمه رضا تقی زاده‬          ‫اندرو اسکات کوپر‬                                                                ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                                            ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫كتاب سقوط بهشت را از تاريخ ‪ ٢٣‬فوريه تنها از كيهان لندن مى توان خريدارى كرد‬

‫قيمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزينه بسته بندى و پست‬
   1   2   3   4   5   6