Page 14 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 14

‫صفحه ‪ - Page 14 - 14‬شماره ‪۱۶۹4‬‬
                                                                                               ‫جمعه ‪ 22‬تا پنجشنبه‪ 28‬شهریورماه ‪139۸‬خورشیدی‬

‫م ‌یروند» که منظور همان ‪ 2‬ـ ‪ 3‬ماه مورد نظر‬                           ‫دکتر امیراصلان افشار در گفتگو با علی میرفطروس‪)۷( :‬‬                       ‫معمولاً وقتی کسی حضور اعلیحضرت‬
            ‫اعلیحضرت است‪.‬‬                                                                             ‫شرفیاب م ‌یشد‪ ،‬اعلیحضرت هم برای اینکه‬
                                                  ‫عبدالله انتظام به شاه گفت‪:‬‬                                ‫بی‌احترامی نشود‪ ،‬هیچوقت پشت میزشان‬
‫=آخرین کسانی که قبل از ترک ایران‪،‬‬                                                                               ‫نمی‌نشستند وهمیشه همه را ایستاده‬
    ‫شاه را دیدند‪ ،‬چه کسانی بودند؟‬                             ‫بادستشکستهم ‌یتوان‬                                       ‫م ‌یپذیرفتند‪ .‬ضمناً آن کسی که وارد م ‌یشد‪،‬‬
                                                ‫درجنگبرندهشد‪،‬باقلب‬                                       ‫اجازه نداشت که شروع به صحبت بکند‪ .‬باید‬
‫ـ آخرین کسانی که برای آخرین بار شاه‬                                                                              ‫منتظر م ‌یبود تا اعلیحضرت سئوال کنند‪ .‬ولی‬
‫را دیدند‪ ،‬یکی آقای باهری بود که ساعت‬                               ‫شکستهنم ‌یتوان!‬                                       ‫ایندفعه که در را باز کردم دیدم که آقای انتظام‬
‫یازده صبح م ‌یخواست شرفیاب شود و پرسید‬                                                                            ‫تا چند قدمی اعلیحضرت جلو رفت و با انگشت‬
‫اعلیحضرت کی م ‌یروند؟ ما به هیچکس نگفته‬    ‫در دوران زندگی سیاسی و دیپلماتیک‬        ‫اختلاف نظر اطرافیان جیم ‌یکارتر دربارۀ‬      ‫دکتر امیراصلان افشار‪ ،‬در خاطرات خود‬      ‫اتهام به طرف شاه گفت‪« :‬به خاطرتان باشد‪،‬‬
‫بودیم که اعلیحضرت اصل ًا خیال ترک ایران را‬   ‫خود‪ ،‬دارای مشاغل مهم و حساس‪،‬‬          ‫ایران‪ .‬خاطرات دکتر افشار‪ ،‬کتابی است‬       ‫از چند رویداد مهم که تأثیر زیاد در سرعت‬
‫دارند‪ .‬ولی وقتی پرسید‪ ،‬گفتیم اعلیحضرت تا دو‬  ‫ازجمله سفارت ایران در آمریکا و هلند‬       ‫در ‪ 720‬صفحه‪ ،‬شامل یک دورۀ ‪44‬ساله از‬       ‫گرفتن ماشین انقلاب و انتقال سلطنت‬             ‫شما ‪ 3‬سال مرا نخواست ‌هاید!»‬
‫سه ساعت دیگر خواهند رفت‪ ...‬خیلی ناراحت‬     ‫و اتریش‪ ،‬رابط سفارت ایران با دیوان‬       ‫ظهور فاشیسم هیتلری در آلمان تا ظهور‬       ‫از شاه به آخوند داشت‪ ،‬سخن م ‌یگوید‪:‬‬      ‫وقتی آقای انتظام از دفتر اعلیحضرت بیرون‬
‫شد ولی به خاطر ندارم که آیا شرفیاب شد یا‬    ‫داوری بی ‌نالمللی لاهه در دوران ملی شدن‬     ‫آی ‌تالله خمینی در ایران و حاصل مصاحبۀ‬      ‫واقعۀ هفدهم شهریور در میدان ژاله تهران‬    ‫آمدند‪ ،‬پرسیدم که قبول کردید آقای انتظام؟!‬
‫نه‪ .‬آن روز آقای صانعی آجودان کشیک بودند‪.‬‬    ‫صنعت نفت‪ ،‬رئیس شورای ح ّکام سازمان‬       ‫طولانی علی میرفطروس با آخرین رئیس‬        ‫ب ‌هدنبال اعلام حکومت نظامی در دولت‬      ‫گفت‪ :‬بله‪،‬قبول کردم‪ .‬آخر وقت بود تقریباً‬
                        ‫بی ‌نالمللیانرژیاتمیبودهاست‪،‬تاآخرین‬       ‫تشریفات دربار شاهنشاهی در سا ‌لهای‬        ‫شریف امامی‪ ،‬حادثۀ سینما رکس آبادان‬      ‫چند دقیق ‌های نشست‪ ،‬اعلیحضرت هم تشریف‬
      ‫=آقای منوچهر صانعی؟‬        ‫روز زندگی محمدرضاشاه در کنار وی بود‬                               ‫که ب ‌هاستعفای دکتر جمشید آموزگار از‬     ‫م ‌یبردند که من هم ایشان را تا دم اتومبیل‬
‫ـ بله! خیلی به دربار نزدیک بودند و ملکۀ مادر‬  ‫و از این دوران خاطرات ب ‌هیادماندنی دارد‪.‬‬                ‫قبل از انقلاب‪.‬‬     ‫نخست‌وزیری منجر شد‪ ،‬بیماری شاه و‬       ‫مشایعت کردم‪ .‬آقای انتظام منتظر مانده بود‬
‫برای این مرد خیلی احترام قائل بودند‪ .‬مرد وارد‬                         ‫دکتر اصلان افشار‪ ،‬دیپلمات باسابقه که‬                              ‫که با هم تا اتومبیل ایشان پیاده برویم‪ .‬وسط راه‬
‫و بافرهنگی بودند‪ ،‬استاد درجۀ یک‪ ،‬پیانیست‬                                                                           ‫گفتم‪ :‬قربان! دیدم که شما اشارۀ تندی کردید‪.‬‬
‫درجۀ یک‪ ،‬موسیقی شناس درجۀ یک‪ .‬ملکۀ‬       ‫اعلیحضرت باقی نمانده بود‪ ،‬از آنجا که رد‬     ‫بختیار از من خواهش کرد که وساطت کنم و‬      ‫آقای بختیار از طریق آقای قطبی داشتند‪ .‬ولی‬
‫مادر خیلی خانم مهربان و ساد‌های بودند و از‬   ‫می‌شدیم عکاس‌هایی که از مراسم تسلیم‬       ‫از ارتشبد فریدون جم بخواهم به ایران برگردد‬    ‫آنچه که من م ‌یدانم این است که یک روز آقای‬          ‫اعلیحضرت ناراحت نشدند؟‬
‫منوچهر صانعی دعوت م ‌یکردند که برایشان‬     ‫استوارنامۀ سفیر سودان گزارش تهیه م ‌یکردند‬   ‫که همین کار را کردم‪ .‬به فریدون جم گفتم‪:‬‬                            ‫آقای انتظام گفت‪ :‬اعلیحضرت گفتند شاید‬
‫صحبت کند‪ .‬ملکه مادر خیلی منوچهر صانعی‬     ‫دنبال اعلیحضرت آمدند‪ .‬داخل آن سالن‪،‬‬       ‫اگر این مسئولی ‌ت را بپذیری خدمت بزرگی به‬           ‫قباد ظفر آمدند به تشریفات‪...‬‬   ‫اشتباهی شده‪ ،‬ولی من از شما م ‌یخواهم که‬
‫را دوست داشتند به خاطر اینکه خوش صحبت‬     ‫اعلیحضرت جلوی این مجسمه ایستادند و آن را‬    ‫ایران کرد‌های و خواهش م ‌یکنم که به ایران بیا‪،‬‬                         ‫این کار را قبول کنید‪ .‬گفتم‪ :‬اعلیحضرت! من‬
‫بود‪ ،‬تاریخ م ‌یدانست و تمام سلسلۀ قاجار را‬   ‫تماشا کردند و پسندیدند که روزنام ‌هنوی ‌سهای‬  ‫برای اینکه تنها امید این است که یک آدم قوی‬      ‫=آقای قباد ظفر چه کاره بودند؟‬       ‫سنم زیاد است‪ ،‬دیگر نم ‌یتوانم این دستگاه‬
‫م ‌یشناخت‪ .‬او متخصص و کارشناس ممتاز‬      ‫حاضر از این جریان عکس برداشتند‪ .‬اعلیحضرت‬    ‫که با خارج ‌یها هم ارتباط دارد‪ ،‬زبان م ‌یداند و‬ ‫‪ -‬مهندس قباد ظفر فرزند سردار ظفر‬       ‫را اداره کنم‪ .‬اعلیحضرت گفتند‪:‬نه! موقعی که‬
‫هنربود‪.‬پدرش‪،‬معمارباشیبودوساختما ‌نهای‬     ‫جلوی مجسمه پدرشان ایستاده بودند و من در‬     ‫دارای همۀ محسنات است‪ ،‬بیاید و این کشتی‬      ‫بختیاری و از نزدیکان شاه بودند‪ .‬او همراه با‬  ‫در شرکت نفت بودید‪ ،‬شما خیلی خوب این‬
‫مدرسۀ نظام را تماماً این معمارباشی ساخته بود‬  ‫لحظۀ تماشای مجسمه‪ ،‬در صورت اعلیحضرت‬       ‫شکسته را به ساحل نجات برساند‪.‬فریدون جم‬      ‫مهندس فروغی آرامگاه اعلیحضرت رضاشاه‬      ‫دستگاه را اداره کردید‪ ،‬حالا چطور شده که‬
‫و رضاشاه خیلی به او عقیده داشت‪ .‬پدر همین‬    ‫ناراحتی عمیقی م ‌یدیدم‪ .‬به هر حال‪ ،‬عکس‬     ‫قبول کرد و از لندن به تهران آمد و من و کامیلا‬  ‫کبیر را مرم ‌ت و بازسازی کردند و از طرف دیگر‬
‫آقای صانعی در ساختمان کاخ سعدآباد هم‬      ‫اینطوری برداشته شد‪ .‬آن مجسمه چه‬         ‫(خانم جم دختر عموی کامیلا است) به فرودگاه‬    ‫قوم و خویش علیاحضرت ملکه ثریا بودند‪ .‬ایشان‬       ‫یک مرتبه نم ‌یتوانید اداره کنید؟!‬
‫کمک کرد‪ .‬صانعی خیلی هم مرد خوش تیپی‬      ‫سرنوشتی پیدا کرد و چه شد‪ ،‬خبری ندارم‪.‬‬      ‫رفتیم که او را بیاوریم‪ ،‬آقای سررشت ‌هداری را‬   ‫آمدند به دربار و گفتند که من نام ‌های حضور‬  ‫آقای انتظام به اعلیحضرت گفته بود‪ :‬اگر‬
‫بود‪ .‬ایشان خانم خیلی برازند‌های داشتند به نام‬                                                  ‫اعلیحضرت نوشت ‌هام که اگر ممکن است آن را‬   ‫جسارت نیست‪ ،‬حکایتی خدمت‌تان عرض‬
‫فیروزۀ سالار کلانتری که اهل کرمان بودند و‬                                                                           ‫بکنم‪ .‬قربان! خسرو پرویز ساسانی سرداری‬
‫فوق العاده باهوش و با استعداد بودند‪ .‬آنها در‬  ‫محمد رضا شاه در مقابل مجسمه رضا شاه ( امیراصلان افشار در کنار شاه ایستاده است)‬                                 ‫داشت که خیلی شجاع بود و در تمام جن ‌گها‬
‫نیس زندگی م ‌یکردند‪ .‬بعد‪ ،‬یکی از آشنایانش‬                                                                           ‫پیروز م ‌یشد‪ .‬بعد در جنگی مجروح شد و‬
‫به نام قاسم هاشمی از ایران آمد که ارتباطی با‬  ‫چهرۀ غمگین شاه نشان م ‌یداد که ایشان در‬     ‫هم طبق معمول همراه خودمان برده بودیم و‬      ‫به حضور اعلیحضرت بدهید‪ .‬گفتم موضوع نامه‬    ‫دستش شکست ولی با وجود این‪ ،‬جنگ را‬
‫رژیم جمهوری اسلامی داشت‪ ،‬گفتند که شما‬     ‫آن شرایط دشوار‪ ،‬با پدرشان درد دل م ‌یکنند‪.‬‬   ‫سرلشکر ناظم هم که با جم خیلی دوست بود‪،‬‬      ‫چیست؟ گفت موضوع آن راجع به آقای بختیار‬    ‫برد‪ .‬بعد‪ ،‬مسائلی پیش آمد که دیگر این سردار‪،‬‬
‫هیچ مشکلی برای بازگشت به ایران ندارید و‬    ‫چند روز قبل از عزیمت اعلیحضرت از ایران‪،‬‬                             ‫است‪ ...‬بختیار از مدتی پیش آماده بود حساب‬   ‫خان ‌هنشین شد (مقصود خودش بوده)‪ .‬بعد از‬
‫م ‌یتوانید به ایران برگردید‪ .‬آقای صانعی خیلی‬  ‫من پیامی تهیه کرده و به ایشان نشان دادم‬             ‫او هم به فرودگاه آمده بود‪.‬‬    ‫خود را از بقیه رهبران جبهۀ ملی جدا کند و‬   ‫مدتی که جنگ دیگری شروع شد‪ ،‬خسرو‬
‫مایل بود که به ایران برگردد‪ .‬خانۀ کوچکی‬    ‫و پیشنهاد کردم که بهتر است اعلیحضرت‬       ‫تیمسار جم همان روز حضور اعلیحضرت‬         ‫حالا این فرصت به دست آمده بود و حاضر نبود‬   ‫پرویز فرستاد عقب سردار‪ .‬وقتی که سردار‬
‫در خیابان رضایی شمیران داشت که خیلی‬      ‫چنین مطالبی را بیان بفرمایند و به کارهای‬    ‫شرفیاب شد و گفته بود‪ :‬قربان! در این موقع من‬   ‫به هیچ ترتیب این فرصت را از دست بدهد‪ .‬در‬   ‫آمد‪ ،‬گفت‪ :‬من دیگر نم ‌یتوانم جنگ کنم برای‬
‫قدیمی بود با آینه کار ‌یها و خاتم کار ‌یهای‬  ‫فوق العاد‌های که در کشور صورت گرفته اشاره‬    ‫به درد وزارت جنگ نم ‌یخورم‪ .‬ستاد ارتش مهم‬    ‫مقابل ناصحان و مصلحت اندیشان‪ ،‬م ‌یگفت‪:‬‬    ‫اینکه از من ساخته نیست‪ .‬خسرو پرویز گفته‬
‫بسیار زیبا‪ ،‬م ‌یخواست این خانه را پس بگیرد‪.‬‬  ‫کنند تا مردم‪ ،‬بیشتر در جریان کار باشند‪.‬‬     ‫است‪ .‬اعلیحضرت فرمودند‪ :‬رئیس ستاد ارتش‬      ‫«هیچکس جز من نم ‌یتواند تخت ‌هپار‌ههای این‬  ‫بود‪ :‬چطور ساخته نیست؟ یادت م ‌یآید که با آن‬
‫بالاخره به ایران رفت ‪،‬دفعۀ اول خیر‪ ،‬ولی دفعۀ‬  ‫اعلیحضرت فرمودند‪« :‬این گفت ‌هها مربوط به‬    ‫تعیین شده‪ ...‬جم گفت‪ :‬اعلیحضرت! پس چرا‬      ‫مملکت در حال تلاشی را به هم متصل کند»‪.‬‬    ‫دست شکست ‌هات زدی و جنگ را بردی؟ سردار‬
‫دوم که رفت توانست خان ‌هاش را پس بگیرد‪.‬‬    ‫کسی است که بخواهد برای همیشه از کشور‬      ‫مرا احضار فرمودید؟ اعلیحضرت گفتند‪ :‬من‬      ‫گویا قباد ظفر از بختیار پرسیده بود‪« :‬شاپور!‬  ‫جواب داد‪ :‬آری! با دست شکسته م ‌یشود جنگ‬
‫این بار که رفت با خانمش به تهران رفتند تا‬   ‫برود و با ملت خود خداحافظی کند در حالی‬     ‫شما را احضار نکردم‪ ،‬بختیار شما را خواسته‪.‬‬    ‫حاضری دولت تشکیل بدهی؟» و بختیار پاسخ‬
‫مبلمان خان ‌هاش را تکمیل کند و خانه را دوباره‬ ‫که ما به زودی بر م ‌یگردیم‪ .‬مگر هر بار که برای‬ ‫جم گفت‪ :‬پس اجازه بدهید به لندن برگردم‪...‬‬                                ‫را بُرد‪ ،‬ولی با قلب شکسته نم ‌یشود‪.‬‬
‫درست کند‪ .‬آقای صانعی در ضمن‪ ،‬متخصص‬       ‫استراحتیامذاکرهبهخارجم ‌یرفتیمبرایملت‬      ‫تیمسار جم خداحافظی کرد و وقتی از اطاق‬                   ‫مثبت داده بود‪.‬‬    ‫انتظام گفت‪ :‬اعلیحضرت خیلی از این حرف‬
‫تابلوهای موزه هم بود‪ .‬دفعۀ سوم که به تهران‬                           ‫اعلیحضرت بیرون آمد‪ ،‬چشمانش پر از اشک‬       ‫نامۀ ظفر را به اعلیحضرت دادم‪.‬‬         ‫من ناراحت شد و من هم از گفتۀ خودم پشیمان‬
‫رفت‪ ،‬من در اتریش بودم‪ ،‬یکی از دوستانم‬                ‫پیام م ‌یفرستادیم؟!»‬    ‫بود و به من گفت «اصلان! کار تمام است‪ ،‬با‬     ‫طبق معمول نامه را برای اعلیحضرت‬
‫از نیس به من تلفن کرد و گفت‪ :‬برای شما‬     ‫این نکته را هم باید اضافه کنم‪ :‬چند روز‬     ‫این وضع‪ ،‬فاید‌های ندارد‪ »...‬ناهار به منزل ما‬   ‫خواندم و گفتند‪ :‬بگذارید در پرونده‪.‬‬        ‫شدم و مسئولیت شرکت نفت را پذیرفتم‪.‬‬
‫خبر خیلی خیلی بدی دارم‪ ،‬آقای صانعی و‬      ‫قبل از سفر اعلیحضرت به خارج‪« ،‬جرج‬                                ‫شنبه سوم دی به توصیۀ آقای قباد ظفر‪،‬‬      ‫فکر می‌کنم به توصیۀ آقای نهاوندی و‬
‫خانم صانعی هر دو را تیرباران کردند! گفتم‪:‬‬   ‫براون» (وزیر خارجه سابق انگلستان) همراه‬           ‫آمد و روز بعد به لندن برگشت‪.‬‬     ‫اعلیحضرت بختیار را به حضور پذیرفتند و برای‬  ‫دیگران‪ ،‬اعلیحضرت نظرشان انتخاب آقای دکتر‬
‫چطور؟ همچین چیزی ممکن نیست‪ ...‬بالاخره‬     ‫«سر داود الیانس» (ایرانی مقیم انگلستان که‬            ‫انسان فو ‌قالعاد‌های بود‪.‬‬                           ‫غلامحسین صدیقی بود‪ .‬به ایشان تلفن کردم‬
‫معلوم شد که هر دو را در ایران کشت ‌هاند‪[ .‬با‬  ‫به سلطان نساجی اروپا شهرت دارد» به تهران‬                                       ‫اولین بار او را دیدند‪...‬‬ ‫که خان ‌مشان پای تلفن بودند و گفتند ایشان‬
‫بغض] من آنقدر به این دو نفر علاقه داشتم‬    ‫آمده و به دیدار اعلیحضرت رفت‪ .‬روز بعد به‬    ‫روی جلد کتاب‪ ،‬عکسی از محمدرضا‬          ‫=نامۀآقایظفر‪،‬حاویچهمطالبیبود؟‬         ‫نیستند‪ .‬گفتم که من سعادت نداشتم ایشان را‬
‫که نمی‌خواهم بدانم چگونه کشته شدند!‬      ‫من تلفن کرد و گفت قصد دیدار مرا دارد‪ .‬از‬    ‫شاه در برابر پیکره رضاشاه چاپ شده‬        ‫‪ -‬آقای ظفر نوشته بود‪ :‬در این موقعیت‬      ‫ببینم‪ ،‬ولی خواهش م ‌یکنم به ایشان بقبولانید‬
‫خلاصه در موقع خداحافظی‪ ،‬اعلیحضرت از‬      ‫اعلیحضرت اجازه خواستم‪ ،‬فرمودند بروید ببیند‬   ‫است‪ .‬این‪ ،‬از آخرین عکس‌های شاه در‬        ‫حساس که تقریباً هیچکس حاضر نیست‬        ‫که مسئولیت نخس ‌توزیری را بپذیرند‪ ،‬چون با‬
‫منوچهرصانعیبهخاطرزحماتشانخیلیتشکر‬       ‫چه م ‌یگوید‪ .‬به دیدار او در هتل هیلتون رفتم‪.‬‬  ‫کاخ سلطنتی است که رئیس کل تشریفات‬        ‫مسئولیتی به عهده بگیرد‪ ،‬من شخصاً خواستم‬    ‫این کار‪ ،‬آقای دکتر صدیقی خدمت بزرگی به‬
‫کردند‪ .‬بعد اعلیحضرت گفتند که دیگر کسی‬     ‫«جرج براون» گفت‪ :‬به اعلیحضرت پیشنهاد‬      ‫دربار شاهنشاهی نیز در آن دیده م ‌یشود‪.‬‬      ‫که حضور اعلیحضرت شاپور بختیار را پیشنهاد‬
‫نیست؟ گفتم‪ :‬چرا قربان! از جنوب شهر کسانی‬    ‫کردم حال که برای مدت دو یا سه ماه به خارج‬                            ‫کنم و مطمئن هستم که او قبول خواهد کرد و‬               ‫ایران خواهند کرد‪.‬‬
‫هستند که آمد‌هاند شما را ببینند‪ .‬فرمودند‪،‬‬   ‫از کشور م ‌یروید ما و شما که به اصلان افشار‬    ‫علی میرفطروس از دکتر افشار م ‌یپرسد‪:‬‬      ‫امیدوارم که مورد قبول اعلیحضرت هم قرار گیرد‪.‬‬ ‫=روزی که شما در دربار بودید ایشان‬
‫بیایند‪ .‬حدود ‪ 10‬نفری بودند‪ .‬وارد که شدند‬    ‫اعتماد داریم او تنها رابط شما با بختیار باشد‬  ‫=این مجسمه چرا در وسط اطاق‬            ‫بعد هم آقای بختیار خیلی با عجله همکارانش‬
‫مثل اینکه وارد خانۀ کعبه شده بودند‪ .‬زانوزنان‬  ‫که دستورات شما را به تهران بیاورد و پاسخ‬                             ‫را معرفی کرد و همه با لباس عادی‪ ،‬صبح‬               ‫آمدند شاه را دیدند‪.‬‬
‫آمدند جلو و پای اعلیحضرت را بوسیدند و‬     ‫لازم را بگیرد‪ .‬اعلیحضرت نیز این پیشنهاد را‬              ‫گذاشته شده بود؟‬       ‫شرفیاب شدند‪ .‬تمام مدت صحبت از این بود‬     ‫‪ -‬بله! ولی نشد‪ .‬دوستا ‌نشان در جبهۀ ملی‬
‫گفتند‪ :‬اعلیحضرت‪ ،‬ما هیچی نم ‌یخواهیم‪ ،‬ما‬    ‫قبول فرمودند‪ .‬ملاحظه م ‌یکنید که در اینجا‬    ‫ـ این مج ّسمه را یک زن و شوهر مج ّسمه ساز‬    ‫که بختیار از فریدون جم (داماد رضا شاه که در‬  ‫گفتند اگر مسئولیت نخس ‌توزیری را قبول‬
‫فقط م ‌یخواهیم اگر خیال ترک ایران را دارید‪،‬‬  ‫هم وزیر خارجۀ سابق انگلیس م ‌یگوید‪« :‬حالا‬    ‫معروف بلغاری ساخته بودند و چند روز قبل‪،‬‬     ‫لندن بودند) خواسته که وارد کابین ‌هاش بشود‬  ‫کنید ما شما را از جبهۀ ملی اخراج م ‌یکنیم‪،‬‬
‫نروید و در ایران بمانید‪ .‬زبانشان هم خیلی‬    ‫که اعلیحضرت برای ‪ 2‬ـ ‪ 3‬ماه به خارج از کشور‬   ‫آن را به دربار آورده بودند تا اعلیحضرت بیایند‬
‫عامیانه و ساده بود و معلوم بود که این سخنان‬                                                            ‫ولی او قبول نکرده بود‪.‬‬    ‫همچنانکه همین عمل را با بختیار کردند‪.‬‬
‫از دلشان بر م ‌یخاست‪ .‬اعلیحضرت هم خیلی‬                                     ‫و این مج ّسمه را بپسندند‪.‬‬    ‫با توجه به روابط نزدیک من با فریدون جم‪،‬‬    ‫=از مذاکرات شاه با دکتر صدیقی‬
‫تحت تاثیر قرار گرفتند و به آقای صانعی گفتند‪:‬‬                          ‫خود مج ّسم ‌هسازها هم آن روز آمده بودند‬
‫آقای صانعی! این آقایان بعداً با شما باشند هر‬                          ‫و حاضر بودند و برنامه این بود که اعلیحضرت‬                                           ‫بگوئید؟‬
                                                ‫این مج ّسمه را ببیند‪ ،‬چون دیگر وقتی برای‬                            ‫‪ -‬ملاقات آقای صدیقی با اعلیحضرت در‬
        ‫کاری داشتند انجام دهید‪.‬‬                                                                            ‫یک فضای بسیار محترمانه و دوستانه صورت‬
‫در این جا اضافه کنم که سه روز قبل از‬                                                                             ‫می‌گرفت‪ ،‬همین که در آن فضای آشفته‬
‫این تاریخ تعدادی از نمایندگان مجلس به‬                                                                             ‫(که هر کسی از زیر مسئولیت فرار م ‌یکرد‬
‫تشریفات دربار آمدند و از من خواستند که به‬                                                                           ‫و م ‌یخواست به اصطلاح «وجی ‌هالمله» شود)‪،‬‬
‫عرض برسانم که اگر اعلیحضرت ایران را ترک‬                                                                            ‫آقای دکتر صدیقی پس از ‪ 30-20‬سال نقار‪،‬‬
‫کنند ما به بختیار رأی نخواهیم داد‪ .‬به عرس‬                                                                           ‫آمدند و با اعلیحضرت ملاقات کردند‪ ،‬خودش‪،‬‬
‫رساندم فرمودند‪ :‬ما فقط برای سه ماه و برای‬                                                                           ‫یک پیروزی معنوی بود‪ .‬او گویا به دوستانش‬
‫مذاکرات سیاسی و معالجه به خارج م ‌یرویم و‬                                                                           ‫در جبهۀ ملی گفته بود‪« :‬من وجاهت و اعتبار‬
‫مراجعت خواهیم کرد‪ .‬آقایان سجادی‪ ،‬الموتی‬                                                                            ‫ملی را پس از مرگم نم ‌یخواهم! اعتبار ملی باید‬
‫و سیف الله افشار هم که به حضور شاه شرفیاب‬                                                                           ‫روزی جائی خرج شود و آن روز‪ ،‬امروز است!»‪.‬‬
                                                                                               ‫آقای دکتر صدیقی می‌خواستند که‬
       ‫شدند‪ ،‬همین پاسخ را شنیدند‪.‬‬                                                                            ‫اعلیحضرت در ایران بمانند و در یکی از‬
‫به هر صورت وقتی اعلیحضرت در پاویون‬                                                                              ‫پایگا‌ههای دریائی مجهز جزیرۀ کیش اقامت‬
‫سلطنتی بودند تمام سی ‌مهای تلفن را قطع‬                                                                            ‫کنند‪ .‬این امر برای انسجام ارتش‪ ،‬کامل ًا لازم‬
‫کرده بودند و ما نم ‌یتوانستیم با مجلس تماس‬                                                                          ‫بود‪ ،‬ولی اعلیحضرت به ایشان فرموده بودند‬
‫بگیریم که از نتیجه رأی اعتماد آگاه شویم‪.‬‬                                                                           ‫که «برای مذاکره و برای مدت کوتاهی باید به‬
‫بالاخره با وسایلی از طریق گارد سلطنتی ارتباط‬
‫برقرار شد و یک هلیکوپتر به پارکینگ مجلس‬                                                                                  ‫آمریکا بروند و برم ‌یگردند‪.»...‬‬
‫فرستادیم تا نخست وزیر و رئیس مجلس را‬                                                                             ‫=در این مورد‪ ،‬دکتر صدیقی تنها‬
‫پس از خاتمه رأی اعتماد به پاویون سلطنتی‬                                                                            ‫نبود! دکتر بقائی هم معتقد به ماندن شاه‬
‫بیاورند تا اعلیحضرت بتوانند با آنها خداحافظی‬                                                                         ‫در ایران بود که گویا او هم ملاقاتی با شاه‬
‫کنند‪ .‬بختیار در فرودگاه به داخل هواپیما آمد‬
‫و اعلیحضرت هم به او گفت‪ :‬شما تمام اختیارات‬                                                                                          ‫داشته‪...‬‬
‫را دارید‪ ،‬من ایران را به شما و شما را به خدا‬                                                                         ‫‪-‬بله! کاملا! اما اعلیحضرت مذاکره با‬
‫م ‌یسپارم‪ .‬بختیار دست شاه را بوسید و از‬                                                                            ‫آمریکائی‌ها را لازم می‌دانستند تا به آنها‬
                                                                                               ‫بفهمانند که دارند با چه آتش خطرناکی بازی‬
           ‫هواپیما پائین رفت‪.‬‬                                                                           ‫م ‌یکنند! طرح سفر اعلیحضرت به آمریکا حتی‬
‫اعلیحضرت در مدتی که هواپیما در داخل‬                                                                              ‫مورد موافقت کاخ سفید و مقامات وزارت امور‬
‫ایران پرواز م ‌یکرد‪ ،‬خلبانی را شخصاً عهد‌هدار‬                                                                         ‫خارجۀ آمریکا قرار گرفته بود و بنده در تشریفات‬
‫بودند تا مرز عربستان سعودی که نشانۀ سلامتی‬
                                                                                                 ‫برای این سفر کوتاه‪ ،‬برنام ‌هریزی م ‌یکردم‪.‬‬
      ‫جسمی و روحی اعلیحضرت بود‪.‬‬
                                                                                                 ‫نخست وزیریشاپور بختیار‬
‫ادامه دارد‬
                                                                                               ‫= با توجه به مخالفت‌های جبهۀ‬
                                                                                               ‫ملی‪ ،‬دکتر بختیار را چه کسی برای‬

                                                                                                   ‫نخس ‌توزیری معرفی کرده بود؟‬
                                                                                               ‫‪ -‬من نم ‌یدانم‪ .‬بعض ‌یها م ‌یگویند از طریق‬
                                                                                               ‫علیاحضرت بوده به علت قوم و خویشی که با‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18