Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪۱۶۹4‬‬
                                                                                  ‫جمعه ‪ 22‬تا پنجشنبه‪ 28‬شهریورماه ‪139۸‬خورشیدی‬

 ‫«موج سوم» مهاجرت شامل مسئولان و مدیران فاسد‪:‬‬                                        ‫انتقادات به شهردار برلین پس از دیدار با حناچی‬
                                                                      ‫همچنان ادامه دارد‬
‫حکومت نم ‌‌یتواند «منف ‌ذهای فرار ‌یساز» را‬
       ‫شناسایی کند!‬                                                                                          ‫اختر قاسمی ‪ -‬روز جمعه گذشته‬
                                                                                                       ‫(‪ ۶‬سپتامبر برابر با ‪ ۱۵‬شهریور ‪)۱۳۹۸‬‬
‫فرودگاه «خمینی» تهران‬                                ‫= مدیرمسئول روزنامه‬           ‫میشاییل مولر و پیروز حناچی‬                           ‫شهردار برلین میشاییل مولر (عضو‬
                                           ‫«جوان» از نویسندگان‬                                                   ‫حزب سوسیال دمکرات آلمان) میزبان‬
‫هستند‪ .‬بخش عمد‌ه‌ای از فرارهایی‬                  ‫رسید‌هاند!‬     ‫نزدیک به محافل نظامی‪-‬‬          ‫مقابله با راسیسم و یهودستیزی فعالیت‬  ‫وبسایت «بمب را متوقف کنید» از‬      ‫پیروز حناچی شهردار تهران از اعضای‬
‫که عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه‬     ‫تقریباً همه مفسدان اقتصادی‪ ،‬یا‬       ‫امنیتی در مقال ‌‌های بر ناتوانی‬     ‫م ‌یکند نوشت که شهردار برلین بجای‬   ‫جمله منابعی بود که در بخش آلمانی‬     ‫سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬
‫«جوان» به آن اشاره کرده‪ ،‬شامل‬       ‫مدیران بلندپایه ارشد نظام و معاونان‬    ‫نظام در مقابله با «فرار‬         ‫اینکه با ایرانیان اپوزیسیون گفتگو کند‬ ‫خود با انتشار اطلاعیه معترضان و فیلم‬   ‫بود که ه ‌ماکنون تحت تحری ‌مهای‬
‫ریز ‌ش‌هایی است که از علائم ترس‬      ‫آنها هستند و یا فرزندان و خویشاوند‬     ‫مفسدان» به خارج از کشور‬         ‫و نشان بدهد که در مقابل یهودستیزی‬   ‫اعتراض آنها از آنان حمایت کرد‪ .‬به‬
‫کارگزاران نظام و مدیرانی است که‬      ‫درجه یک و دو آنها‪ .‬درواقع آنچه عبدالله‬                       ‫قرار دارد با این کار از رژیم ضدیهودی‬  ‫نوشت ‌هی تاگس اشپیگل آلمان این‬               ‫آمریکا قرار دارد‪.‬‬
‫به صورت شبک ‌‌های به مراکز قدرت و‬     ‫گنجی به عنوان یک نویسنده نزدیک به‬             ‫تأکید کرده‪.‬‬                           ‫ویدئو تا به زمان انتشار گزارش مربوطه‬   ‫این دیدار در محل شهرداری مرکزی‬
‫ثروت وص ‌‌لاند و اکنون اوضاع را برای‬   ‫محافل نظامی‪ -‬امنیتی دست روی آن‬       ‫= عبدالله گنجی نوشته‬             ‫جمهوری اسلامی حمایت کرد‪.‬‬     ‫بیش از ‪ ۵۰‬هزار بار کلیک خورده بود‪.‬‬    ‫برلین انجام شد‪ .‬پذیرایی شهرداری‬
‫ادام ‌هی فعالیت بحرانی م ‌‪‌‎‎‬یبینند و به‬ ‫گذاشته فرار مسئولان نظام است! به‬      ‫«حکومت از سوی افکار‬           ‫دلایل سفر حناچی به برلین‬        ‫وبسایت اورشلیم پست نیز در‬        ‫برلین از حناچی با اعتراض از سوی‬
‫همین دلیل بساط خود را جمع کرده‬      ‫همین دلیل نیز تاکید کرده حکومت‬       ‫عمومی به دلیل ب ‌‌یعرضگی‬        ‫و ملاقاتش با شهردار برلین‬       ‫ای ‌نباره گزارش داد و به نقل از اولریکه‬ ‫گرو‌هها و افرادی از اپوزیسیون ایرانی‬
‫و با هرآنچه دستشان م ‌‌یرسد پا به فرار‬  ‫نم ‌ی‌تواند «منفذ‌های فراری‌ساز» را‬    ‫برای پیشگیری از فرار ای ‌نها‬      ‫همکار ‌یهای شهرداری برلین برای‬     ‫بکر سخنگوی گروه «بمب را متوقف‬      ‫و همچنین رسان ‌ههای آلمان روبرو شد‬
‫م ‌‌یگذارند‪ .‬آنها گمان م ‌‌یکند اگر زیر‬                       ‫بهشدتزیرسؤالاستوظن‬           ‫سازماندهی وضعیت زبال ‌هها و ترافیک‬   ‫کنید» در برلین نوشت‪« :‬سیاست‬       ‫که هنوز پس از چند روز همچنان ادامه‬
‫آوار سق ‌‌فهای لرزان رژیم نمانند راه‬             ‫شناسایی کند!‬      ‫همدستی و زمین ‌هسازی فرار‬        ‫و دوچرخ ‌هسواری عنوان شده است‪.‬‬     ‫گفتگو با رژیم ایران پس از گذشت‬      ‫دارد‪ .‬دامن ‌هی این اعتراض به آمریکا و‬
‫نجات دارند‪ .‬در این میان‪ ،‬مسئله فقط‬    ‫شرایط رژیم ایران بحرانی است و از‬      ‫در بخ ‌شهایی از حاکمیت به‬        ‫معترضین معتقدند چگونه است که‬      ‫بیش از ‪ ۳۰‬سال به وضوح شکست‬        ‫مرکز مقابله با نژادپرستی و یهود‬
‫محدود به مسئولان و مفسدان اقتصادی‬     ‫مواضع و اظهار نظرهای خود مسئولان‬                          ‫شهردار یک کلانشهر دمکراتیک‬       ‫خورده است‪ .‬وضعیت حقوق بشر در‬
‫نیست بلکه جنایتکاران و ناقضان‬       ‫مشخص است که همگی به شدت نگران‬         ‫باور مردم تبدیل شده»‪.‬‬        ‫و مدرن چون برلین مهماندار‬       ‫ایران در سا ‌لهای اخیر رو به وخامت‬            ‫ستیزی نیز رسید‪.‬‬
‫حقوق بشر هم در صورت رشد جنبش‬       ‫اعتراضات مردمی هستند و از قرار معلوم‬    ‫=او صریح ًا اعتراف کرده‬         ‫شهرداریست که نیمی از جامعه یعنی‬    ‫گذاشته‪ .‬سپاه پاسداران و حز ‌بالله به‬   ‫شهردار تهران که از جناح اصلا ‌حطلب‬
‫اجتماعی‪ ،‬حاشیه امن نخواهند داشت‪.‬‬     ‫اقدامات قوه قضائیه را در «مبارزه با‬    ‫«حکومت نه م ‌یتواند ضعف‬         ‫زنان را از حق دوچرخ ‌هسواری و حقوق‬   ‫رهبری رژیم ایران‪ ،‬اسرائیل را تهدید‬    ‫جمهوری اسلامی است پیش از سفر‬
‫مسئولان و مدیرانی که اخیراً از‬      ‫فساد» در همین رابطه ارزیابی م ‌یکنند‪.‬‬   ‫خود را در کنترل آنها بازگو‬       ‫اولیه خود محروم کرده است؟! آنها این‬  ‫م ‌یکنند و همسایگان ایران همچون‬     ‫به برلین به دعوت شهردار وین به‬
                     ‫کم نیست خبرها و گزار ‌‌شهایی که‬      ‫کند و نه م ‌یتواند منف ‌ذهای‬      ‫سیاست مماشات و دوگانگی آلمان‬      ‫سوریه‪ ،‬عراق و یمن را ب ‌یثبات و نابود‬  ‫اتریش رفت و در کنفرانس اتحاد‬
       ‫ایران فرار کرد ‌هاند‬    ‫شمار زیادی از کارگزاران جمهوری‬       ‫فرار ‌‌یسازراشناساییوعلن ًا‬       ‫که بین حقوق بشر در جامعه آلمان و‬    ‫م ‌یکنند‪ .‬زمان آن فرا رسیده است که‬    ‫شهردار ‌یهای جهان (یونیدو) شرکت‬
‫‪-‬زمستان ‪ ۱۳۹۷‬بهزاد مریدی‬         ‫اسلامی و یا خانواد‌‌ههای آنها در ما‌‌ههای‬                     ‫ایران فرق م ‌یگذارد مورد پرسش قرار‬   ‫یک گزینه دمکراتیک جایگزین شود‪.‬‬      ‫کرد‪ .‬وی چندی پیش در راهپیمایی‬
‫مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی‬     ‫اخیر سرمای ‌‪‎‬ه‌‪‎‬های خود را به خارج‬           ‫برخورد کند»‪.‬‬                           ‫برلین م ‌یتواند از اینجا شروع کند و‬   ‫روز «قدس» در تهران به عنوان شهردار‬
‫استان تهران و یکی از دوتابعیت ‪‎‬یها از‬   ‫از کشور منتقل کردند‪ .‬یکی از در‬       ‫= مدیرمسئول «جوان»‬                       ‫م ‌یدهند‪.‬‬   ‫نشان دهد که این شهر با نیروهای‬      ‫تهران در صف اول تجمع یهودستیزانه‬
                     ‫دستر ‌‪‌‎‎‬سترین نقاط نیز ترکیه است‪ .‬در‬   ‫توضیح نمی‌دهد که این‬          ‫از دکتر کاظم موسوی درباره اعتراض‬    ‫دموکراتیک و لیبرال ایرانی به دنبال‬    ‫و ضداسرائیلی قدم بر م ‌یداشت‪ .‬به‬
    ‫ایران گریخت و به کانادا رفت‪.‬‬    ‫این میان مسئولانی که فرزندان آنها‬     ‫«فاسدان» همگی در دامان‬         ‫وی پرسیدم که پیش از این دیدار آیا‬                        ‫همین دلیل هنگام سفر وی به برلین‪،‬‬
‫‪-‬اول مهرماه ‪ ۱۳۹۷‬یکی از مسئولان‬      ‫خارج از کشور اقامت دارند «منفذهای‬     ‫نظام جمهوری اسلامی و‬          ‫بطور رسمی به شهردار برلین اعتراض‬            ‫تبادل نظر است‪».‬‬     ‫گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری‬
‫دوتابعیتی شرکت پالایش و پخش‬        ‫فرار ‌یساز» بیشتری برای خروج در‬      ‫در زد و بند با گروه‌های‬         ‫کرده یا نه‪ .‬وی پاسخ داد‪« :‬آقای مولر‬  ‫تاگس اشپیگل در گزارش دیگری‬        ‫اسلامی به همراه جمعی از دانشجویان‬
‫فرآورد‌‌‪‎‬ههای نفتی که مسئول فروش‬                           ‫مافیایی حاکم به چنین‬          ‫از طریق اکانت فیسبو ‌کاش در جریان‬   ‫ازاعتراض ابراهام کوپر اخام معروف‬     ‫و گرو‌ههای آلمانی ضدفاشیسم و‬
‫فرآورد‌‪‌‎‬ههاینفتیبهکشت ‌‌یهادرمنطقه‬          ‫مواقع اضطراری دارند‪.‬‬     ‫درجه‌ی رفیعی از دزدی و‬         ‫افشاگری ها قرار گرفت‪ .‬از جانب‬     ‫آمریکایی و از مدیران مرکز «سیمون‬     ‫ضدیهودستیزی در برلین در مقابل‬
‫بوشهر (بانکرینگ) بود پس از اختلاس‬     ‫از این روست که در داخل حاکمیت‬                                               ‫ویزنتال» در ایالات متحده که در‬      ‫شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند‬
‫چند ده میلیارد تومانی به گرجستان‬     ‫عد‌‌های که شمار آنها کم نیست تلاش‬           ‫فساد رسید ‌هاند!‬        ‫تعدادی از ایرانیان و از سوی من به‬                       ‫که خبر آن در برخی روزنام ‌ههای آلمان‬
                     ‫م ‌‌یکنند جلوی خروج آنهایی را که‬                                                                  ‫بازتاب یافت‪ .‬دکتر کاظم موسوی عضو‬
            ‫فرار کرد‪.‬‬                          ‫معروف است که وقتی کشتی در‬        ‫ادامه در صفحه‪17‬‬                                 ‫«حزب سبزهای ایران» و از فعالین‬
‫‪-‬هفتم مهرماه ‪ ،۱۳۹۷‬دادستان‬              ‫خیال فرار دارند بگیرند‪‌.‬‬    ‫حال غرق شدن است‪ ،‬مو ‌شها زودتر‬                                             ‫اپوزیسیون وقتی شهردار برلین‬
‫تهران خبر داد که فرهاد زاهد ‌ی‌فر‬     ‫روز‪ ۱۴‬شهریور‪،‬سخنگویکمیسیون‬         ‫از همه فرار م ‌یکنند؛ حالا حکای ‌تاش‬                                          ‫محل دیدار را ترک م ‌یکرد در مقابل‬
‫متهم پروند‪‎‬هی موسسه «سکه ثامن»‬      ‫امنیت ملی مجلس شورای اسلامی‬        ‫را م ‌یتوان در سرمقاله روزنامه «جوان»‬                                          ‫ساختمان شهرداری او را با صدای بلند‬
‫یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی‬     ‫اعلام کرد که طرح دوفوریتی الزام‬      ‫نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب‬                                              ‫خطاب قرار داد و گفت‪« :‬شرم بر شما‬
‫از کشور فرار کرده است‪ .‬این متهم چند‬    ‫بازگشت اعضای خانواد‌ههای مدیران و‬     ‫اسلامی خواند که با عنوان «موج سوم‬                                            ‫قای مولر! شما امروز با یک تروریست‬
‫روز پیش از آن همسرش را از کشور‬      ‫مسئولان جمهوری اسلامی به کشور به‬      ‫زی ‌نکرد‌هها» روز ‪ ۱۵‬شهریور منتشر‬                                            ‫و یک یهودستیز ملاقات داشتید! این‬
                                                                                                       ‫یهودستیز در قتل مردم ایران دست‬
          ‫خارج کرده بود‪.‬‬         ‫هیئ ‌ترئیسه ارائه شده است‪.‬‬                ‫شده است‪.‬‬                                             ‫دارد! شما دیگر شهردار من نیستید!‬
‫‪-‬در جریان رسیدگی به اتهامات‬        ‫نقوی حسینی از اعضای کمیسیون‬        ‫عبدالله گنجی مدیرمسئول این‬                                               ‫شرم بر شما که نماینده رژیمی را‬
‫باقری درمنی معروف به «سلطان قیر»‬     ‫امنیت ملی مجلس پیشتر در‪ ۱۲‬امرداد‬      ‫روزنامه به «موج سوم» مهاجر ‌‌‪‎‬تها از‬                                          ‫ملاقات کردید که هولوکاست را نفی‬
‫مشخص شد پنج نفر از همدستان‬        ‫سال جاری در مصاحبه با روزنامه‬       ‫ایران به خارج از کشور اشاره کرده و‬
‫او فراری هستند‪ .‬مشخصات متهمان‬       ‫«رسالت» به موضوع نفوذ دوتابعیت ‌‪‌‎‬یها‬   ‫گفته مفسدینی هستند که عموماً در‬                                                 ‫م ‌یکند…شرم بر شما…»‬
‫فراری افشا نشد اما به گفته مقا ‌‌مهای‬   ‫در بدنه نظام اشاره کرده و گفته بود‪:‬‬    ‫حال فرارند و حکومت نیز نم ‌‌یتواند‬
‫قضایی‪ ۴،‬کارشناسرسمیدادگستری‪،‬‬       ‫«خانواده و فرزندان اغلب دوتابعیت ‌‌‪‎‬یها‬  ‫جلوی آن را بگیرد و با آنها برخورد کند!‬ ‫تورم ‪ ۱۵۰‬درصدی کالاهای وارداتی؛ نگرانی‬
‫‪ ۲‬سردفتر اسناد رسمی و ‪ ۲‬کارمند‬      ‫خارج از کشور زندگی م ‌ی‌کنند به‬      ‫به باور او موج فرارها شامل کسانی‬       ‫بیشتر برای طبقات فرودست‬
                     ‫همین جهت تا مشکلی پیش بیاید به‬       ‫است که تحت تعقیب قرار دارند‪.‬‬
   ‫بانک ملی با او همدست بود‌‌هاند‪.‬‬   ‫راحتی و سریع م ‌‌یتوانند ایران را ترک‬   ‫جماعتی که به گفته او نه وابسته به‬    ‫از سوی دیگر تورم کالاهای وارداتی‬    ‫مبتنی بر داد­‌ههای ریالی در چهار‬     ‫=روزنامه اعتماد‪ :‬با توجه‬
‫‪ -‬هشتم آ با ن ‪ ،۱۳۹ ۶‬جبا ر‬        ‫کنند! این نماینده توضیح نداده بود که‬    ‫نظام «طاغوت و گروه‌های معاند»‬      ‫در بهار امسال نسبت به زمستان سال‬    ‫فصل منتهی به بهار امسال برابر با‬     ‫به اینکه اقتصاد ایران‬
‫کوچک ‌ینژاد عضو کمیسیون آموزش‬       ‫منظورش از «مشکل» چیست و مگر‬        ‫هستند و نه اصلا ‌حطلبانی که از نظام‬   ‫گذشته نیز ‪١٠.۵‬درصد به صورت‬       ‫‪۱۴۹.۷‬درصد بود که در مقایسه با تورم‬    ‫یک اقتصاد واردات‌محور‬
‫و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‬        ‫چه مسئل ‌‪‌‎‬های قرار است پیش بیاید که‬    ‫دینی عبور کرد‌هاند بلکه کسانی هستند‬                      ‫سالان ­ه زمستان سال گذشته ‪۳۸.۲۵‬‬     ‫است‪ ،‬نرخ ارز به عنوان‬
‫خبر داد که متهم ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی‬    ‫احتمال دارد این افراد دوتابعیتی نظام‪،‬‬   ‫که فسادشان سرنوشت‪ ،‬هویت و آینده‬         ‫دلاری افزایش داشته است‪.‬‬    ‫واحد درصد افزایش داشته است‪.‬‬       ‫یک متغیر مهم و اساسی‬
‫پرونده «صندوق ذخیره فرهنگیان» از‬                                               ‫روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره‬   ‫در گزارش مرکز آمار ایران آمده‬      ‫در اقتصاد کشور شناخته‬
‫کشور گریخت‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬نفر در این‬             ‫ایران را ترک کنند!»‬            ‫آنان را رقم زده است‪.‬‬   ‫به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز‬    ‫است که بیشترین نرخ مربوط به‬       ‫شده و متغیر ارز روی‬
                     ‫طناز فریدون دختر حسن روحانی‪،‬‬        ‫گنجی م ‌ی‌نویسد‪« ،‬پلشتی‌های‬       ‫آمار ایران نوشته است که با توجه‬    ‫گروه «وسایل و دستگا‌ههای اپتیک‪،‬‬     ‫ر فتا ر مصر ف‌کنند گا ن ‪،‬‬
       ‫ارتباط دستگیر شدند‪.‬‬     ‫مریم و علی فریدون فرزندان حسین‬       ‫اقتصادی آنان‪ ،‬هراس از عقوبت و اعدام‬   ‫به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد‬    ‫عکاسی‪ ،‬سینماتوگرافی و…» است‬       ‫تو لید کنند گا ن ‪،‬‬
‫‪-‬اول دی‌ماه ‪ ،۱۳۹۶‬سخنگوی‬         ‫فریدون و برادرزاد‌ههای حسن روحانی‪،‬‬     ‫و زندان را به مثابه کابوس در نظرشان‬   ‫واردا ‌تمحور است و در این اقتصاد‪،‬‬   ‫که ‪۴۴.٢‬درصد رشد ثبت کرده است‪.‬‬      ‫صادرکنندگان و بازار‌های‬
‫کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد‬       ‫آزاده حداد عادل دختر غلامعلی‬        ‫نمایان م ‌یکند و رهایی از وضع موجود‬   ‫واردات هر کالایی نسبت به تولید آن‬   ‫همچنین کمترین نرخ تورم سالانه‬
‫یکی از مدیران مالی بخش اکتشافات‬      ‫حداد عادل‪ ،‬عیسی هاشمی پسر‬         ‫را در جلای وطن جس ‌توجو م ‌یکنند‬    ‫صرفه اقتصادی دارد‪ ،‬در نتیجه نرخ‬    ‫در بخش ریالی مربوط به گروه‬            ‫مختلف تأثیر دارد‪.‬‬
‫وزارت نفت متهم به‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬    ‫معصومه ابتکار‪ ،‬لیلا‪ ،‬نرگس و عماد‬      ‫و در غرب نیز زندگی مخفیانه‌ای‬      ‫ارز به عنوان یک متغیر مهم و اساسی‬   ‫«چرب ‌یها و روغ ‌نهای حیوانی یا‬     ‫= به دلیل رشد قیمت‬
‫اختلاس سه ساعت پس از احضار از‬       ‫فرزندان محمد خاتمی‪ ،‬عارفه تاجزاده‬     ‫دارند‪ .‬حکومت از سوی افکار عمومی‬     ‫در اقتصاد کشور شناخته م ‌یشود‪.‬‬     ‫نباتی» است که ‪۶.۱‬درصد بوده و‬       ‫ارز در بهار امسال‪ ،‬شاخص‬
‫ایران گریخت‪ .‬این فرد بیش از ‪ ۳۰‬سال‬    ‫دختر مصطفی تاجزاده‪ ،‬احسان و‬        ‫به دلیل ب ‌یعرضگی برای پیشگیری از‬    ‫متغیر ارز روی رفتار مصر ‌فکنندگان‪،‬‬   ‫کمترین نرخ تورم فصلی در بخش‬       ‫قیمت کالاهای وارداتی بر‬
                     ‫نیلوفر نوبخت فرزندان علی نوبخت و‬      ‫فرار ای ‌نها به شدت زیر سؤال است و‬   ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و‬      ‫ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده‬    ‫اساس دلار آمریکا در این‬
      ‫کارمند وزارت نفت بود‪.‬‬     ‫برادرزاد‌ههای محمدباقر نوبخت‪ ،‬فاطمه‬    ‫ظن همدستی و زمین ‌هسازی فرار در‬     ‫بازا‌رهای مختلف تاثیر دارد‪ .‬در نتیجه‬  ‫و محصولات حیوانی» بوده است که‬      ‫فصل بالای ‪۲۵‬درصد بوده‬
‫‪-‬شهرام جزایری از پیشکسوتان‬        ‫اردشیر لاریجانی دختر علی لاریجانی‪،‬‬     ‫بخ ‌شهایی از حاکمیت به باور مردم‬    ‫هر چه میزان التهاب بازار ارز بیشتر‬   ‫منفی یک دهم درصد کاهش ثبت‬
‫دزدی و اختلاس اواسط سال ‪ ۹۷‬در‬       ‫علی الهام پسر غلامعلی الهام‪ ،‬نعیما‬                         ‫شود‪ ،‬نگرانی گرو‌ههای پایی ‌ندست‬                                   ‫است‪.‬‬
‫مرز ایران و ترکیه در حالی که در یک‬    ‫طاهری دختر نعیمه اشراقی و نوه‬               ‫تبدیل شده است‪».‬‬                                   ‫کرده است‪.‬‬
‫کامیون پنهان شده بود و قصد خروج‬      ‫رو ‌ح‌الله خمینی‪ ،‬دو فرزند و داماد‬     ‫اودرادامهنوشته«حکومتنهم ‌یتواند‬          ‫جامعه هم بیشتر م ‌یشود‪.‬‬   ‫محاسبه نرخ تورم کالاهای وارداتی‬     ‫مرکز آمار ایران گزارشی از نرخ تورم‬
                     ‫بیژن زنگنه وزیر نفت‪ ،‬یاسر نبوی پسر‬     ‫ضعف خود را در کنترل آنها بازگو کند‬   ‫افزایش شدید قیمت کالاهای‬        ‫بر اساس دلار نیز همچنان روندی‬      ‫کالاهای وارداتی را در بهار ‪ ۹۸‬اعلام‬
    ‫از کشور داشت دستگیر شد‪.‬‬      ‫بهزاد نبوی‪ ،‬مرتضی موسوی لاری‬        ‫و نه می‌تواند منفذ‌های فراری‌ساز‬    ‫وارداتی پس از آن رخ داد که نرخ‬     ‫افزایشی را در بهار امسال نشان‬      ‫کرده است که نشان از افزایش ‪۱۸۳‬‬
‫‪-‬چهارم شهریور نیز محسن ‌‪‌‎‬یاژ‪‎‬های‬     ‫فرزند عبدالواحد موسوی لاری‪ ،‬شش‬       ‫را شناسایی و علناً برخورد کند‪».‬‬     ‫دلار در بازارهای ایران از حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫م ‌یدهد بطوری که به دلیل افزایش‬     ‫درصدی قیمت کالای وارداتی نسبت‬
‫اعلام کرد «م‪ .‬ر» دست راست وزیر‬      ‫فرزند شهردار قم‪ ،‬مریم دختر حسین‬      ‫مدیر مسئول روزنامه جوان‬         ‫تومان در پاییز ‪ ۱۳۹۶‬به حدود ‪۱۴‬‬     ‫قیمت ارز در بهار امسال‪ ،‬شاخص‬
‫صنعت‪،‬معدنوتجارتدرحالیکهقصد‬        ‫فریدون برادر و مشاور حسن روحانی‪،‬‬      ‫توصیه کرده «ه ‌مافزایی» قوه قضائیه‬   ‫هزار تومان و در مقاطعی بالاتر از آن‬  ‫قیمت کالاهای وارداتی بر اساس دلار‬      ‫مدت مشابه در سال ‪ ۱۳۹۷‬دارد‪.‬‬
‫خروج از کشور را داشت بازداشت شد‪.‬‬     ‫مهدی ظریف پسر محمدجواد ظریف‬        ‫و سیستم‌های انتظامی‪ -‬امنیتی و‬      ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬رسید و به دنبال آن‪،‬‬    ‫آمریکا در این فصل بالای ‪ ۲۵‬درصد‬     ‫تغییرات میانگین شاخص قیمت‬
‫‪ ۱۶-‬امرداد ‪ ۹۷‬خبرگزاری فارس‬        ‫وزیر خارجه جمهوری اسلامی‪ ،‬سجاد‬       ‫اطلاعاتی برای مواجهه با این پدیده‬    ‫موج دیگری از افزایش شدید قیمت‬                          ‫کالاهای وارداتی مبتنی بر داد‌ههای‬
‫از دستگیری استاندار کرمان به همراه‬    ‫پسر غلامعلی خوشرو سفیر جمهوری‬       ‫بسیار مهم و ضروری است‪ ،‬زیرا به‬                                    ‫بوده است‪.‬‬     ‫ریالی در چهار فصل منتهی به فصل‬
‫چند تن دیگر هنگام خروج غیرقانونی‬     ‫اسلامی در سازمان ملل متحد شماری‬      ‫گفته‌ی وی‪ ،‬حاکمیت یک دفعه به‬           ‫کالاها وارد بازار ایران شد‪.‬‬                      ‫بهار ‪ ١٣٩٨‬برابر با ‪١۴٩.٧‬درصد بوده‬
                     ‫از فرزندان مسئولان نظام هستند که در‬    ‫خاطر این جماعت به فساد متهم و یک‬                                            ‫که در مقایسه با تورم سالانه زمستان‬
         ‫از کشور خبر داد‪.‬‬                          ‫دفعه دیگر به زد و بند برای فرار فاسدان‬                                         ‫‪ ١٣٩٧‬بیش از ‪ ٣٨‬واحد درصد‬
‫اینها فقط بخشی از فهرست فرارهای‬         ‫آمریکا و اروپا زندگی م ‌یکنند‪.‬‬
‫موفق و ناموفق است که رسان ‌‪‌‎‬های شده‬   ‫تخمین زده م ‌‌یشود حدود چهارهزار‬                ‫متهم م ‌یشود!‬                                                   ‫افزایش داشته است‪.‬‬
‫و یا خبر آن به بیرون درز کرده وگرنه‬    ‫آقازاده و «ژن خوب» خارج از ایران‬      ‫در پایان این مقاله آمده‪ ،‬امید است‬                                            ‫بر اساس این گزارش نرخ تورم‬
‫احتمال اینکه شمار فرار ‌‌‪‎‬یها از جمله‬                        ‫حاکمیت برای پدیده «فرار مفسدان»‬                                             ‫کالاهای وارداتی مبتنی بر داد­‌ههای‬
‫وابستگان نزدیک نظام بسیار بیش از‬                           ‫چار‌های محکم و قابل قبول بیندیشد و‬                                           ‫ریالی در بهار ‪ ١٣٩٨‬نسبت به فصل‬
                                           ‫هموارکنندگان راه فرار را در دادگا‌ههای‬                                         ‫مشابه سال قبل ‪۱۸۳‬درصد است؛ این‬
  ‫اینه‪‎‬است اصل ًا دور از ذهن نیست‪.‬‬                         ‫علنی به مردم معرفی کند‪ .‬مدیرمسئول‬                                            ‫نرخ در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه‬
                                           ‫«جوان» وابسته به سپاه پاسداران‬                                             ‫(مقطع یک سال نسبت به سال پیش)‬
                                           ‫انقلاب اسلامی توضیح نم ‌یدهد که‬
                                           ‫این «فاسدان» همگی در دامان نظام‬                                                          ‫است‪.‬‬
                                           ‫جمهوری اسلامی و در زد و بند با‬                                             ‫مرکز آمار ایران تورم سالانه کالاهای‬
                                           ‫گروه‌های مافیایی حاکم به چنین‬                                              ‫وارداتی را نیز محاسبه کرده که بر‬
                                           ‫درجه‌ی رفیعی از دزدی و فساد‬                                               ‫اساس آن نرخ تورم کالاهای وارداتی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11