Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪7‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪۱۶۹4‬‬
‫جمعه ‪ 13‬تا پنجشنبه ‪ 19‬سپتامبر ‪2019‬‬

‫عاقبتتندادنجمهوریاسلامیبه‪۱۲‬شرطآمریکا یک استراتژی و دو تاکتیک‪ :‬قلعه و فضای باز‪،‬‬

‫شیطا ‌نسازی‪ ،‬و اقرار دشمن‬                                                  ‫چیست؟ «تغییر رفتار» یا «تغییر رژیم»؟!‬

‫دستگاه تبلیغاتی اسلامگرایان شیعه دارای دو دسته پیام است‪:‬‬             ‫=محتوا در آشپزخان ‌هی‬           ‫رسان ‌‌ههایی که به مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسلامی امیدوارند‬                ‫=ترامپ پس از برکناری‬
‫پیا ‌مهای اصلی برای بسیج و خشنود ساختن قلع ‌هنشینان و پیا ‌مهای‬          ‫روحانیت شیعه پخته و‬            ‫اینکه دونالد ترامپ احتمال کاهش تحریم ایران برای ملاقات با روحانی‬               ‫بولتون از جمله درباره‬
 ‫نمایشی و اقناعی برای خو ‌شنشینان داخلی و افکار عموم ‌ی جهانی‬           ‫بعد در رستوران چ ‌پهای‬           ‫را رد نکرده و گفته «ببینیم چه اتفاقی م ‪‎‎‬یافتد» را برجسته کرد ‌‌هاند‬             ‫موافقت با پرداخت اعتبار‪۱۵‬‬
                                         ‫آمریکایی و اروپایی عرضه‬                                                         ‫میلیارد دلاری به جمهوری‬
‫در جریان است)‪ .‬بو ‌قهای تبلیغاتی‬     ‫خامن ‌های و رئیسی و اعضای بسیج دفاع‬   ‫م ‌یشود و بو ‌قهای حکومتی‬         ‫آنها خو ‪‎‬شبین هستند با رفتن بولتون‪،‬‬      ‫هم سخ ‌تتر و سخ ‌تتر م ‌یشوند‪».‬‬        ‫اسلامی شمار زیادی از‬
‫جمهوری اسلامی این گزار ‌شهای‬            ‫م ‌یکنند و نه قربانیان آنها‪.‬‬  ‫آن را به عنوان اقرار دشمن‬         ‫آینده روابط جمهوری اسلامی و آمریکا‬     ‫ترامپ با وجود تمام حر ‌‌فهای‬           ‫مقامات نظام را امیدوار کرده‬
‫ه ‌مپیمانان چپ خود را به عنوان اقرار‬                                             ‫بهبود یابد اما حتی برخی تحلیلگران‬      ‫امیدوارکنند‌‌های که خطاب به رهبران‬        ‫که بین تهران و واشنگتن‬
‫دشمن منتشر م ‌یکنند‪ .‬روزی نیست‬      ‫بسته به شرایط و موقعیت و مخاطب‬           ‫عرضهم ‌یکنند‪.‬‬          ‫نزدیک به دولت روحانی نیز با احتیاط‬     ‫جمهوری اسلامی زده است‪ ،‬یک‬             ‫مذاکرهصورتخواهدگرفت‪.‬‬
‫که روزنام ‌هی کیهان تهران و جوان و‬    ‫این دو دسته پیام با هم جایگزین‬      ‫=افرادی برای کیهان‬             ‫در مورد آن صحبت م ‌‪‎‌‎‬یکنند‪.‬امیرعلی‬     ‫«هشدار» و در واقع آدرس جدی‬            ‫=ترامپ برای چندمین بار‬
‫خبرگزار ‌یهای فارس و تسنیم چند‬      ‫م ‌یشوند اما سازمان و منابعی که در‬    ‫تهران کار م ‌یکنند اما‬           ‫ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا‪،‬‬       ‫هم داده و آن فعالی ‪‎‎‬تهای اتمی رژیم‬        ‫تکرار کرده به دنبال تغییر‬
‫گزارش از شورای روابط خارجی‪،‬‬       ‫پشت سر این دو دسته پیام است‬       ‫مطالب خود را در شبک ‌ههای‬         ‫پنجشنبه‪ ،‬در مقال ‌‌های در روزنامه دولتی‬   ‫ایران است که اکنون ابعاد پنهانکاری‬        ‫رژیم ایران نیست اما اینبار‬
‫نیویورک تایمز یا واشنگتن پست را که‬    ‫یکی است‪ .‬یکی از کارهای مال ‌هکشان‬    ‫اجتماعی منتشر م ‌یکنند‬           ‫«ایران»نوشته‪،‬ممکناسترفتنبولتون‬       ‫گسترد‌ه ‪‎‎‬ی آن نیز افشا شده است‪.‬‬         ‫جد ‌‌یتر از همیشه دست بر‬
‫گویی در آشپزخان ‌هی علمای شیعه در‬    ‫خارجی این است که پیا ‌مهای اصلی را‬    ‫و کیهان چاپ تهران از‬            ‫از کاخ سفید برای بعضی خوشایند باشد‬     ‫ترامپ در همین ارتباط م ‌‌یگوید «ما‬        ‫خطرات غن ‪‎‎‬یسازی اورانیوم‬
‫قم یا پادگا ‌نهای سپاه پاسداران انقلاب‬  ‫که بعضا توسط مخالفان نظام ترجمه و‬    ‫شبک ‌ههای اجتماعی و به نام‬         ‫اما تا زمانی که رویکرد دولت ترامپ‬      ‫نم ‌یتوانیم بگذاریم ایران سلاح اتمی‬        ‫و پنه‪‎‬انکار ‌‌یهای جمهوری‬
‫اسلامی تهیه شده منتشر نکنند اما‬     ‫منتشر م ‌یشوند تعبیر و تفسیر کنند‬    ‫اصلا ‌حطلب سابق مدام از‬          ‫در برابر ایران به شکل عملی تغییر‬      ‫داشته باشد و آنها هرگز سلاح هست ‌های‬
‫تیتر و مقدمه م ‌یگویند که «ببینند‬    ‫به این معنا که این پیام برای مخاطب‬                         ‫نکند‪ ،‬جابجای ‌‌یها در کاخ سفید حتی‬     ‫نخواهند داشت‪ .‬اگر به فکر غن ‌‌یسازی‬             ‫اسلامیگذاشته‪.‬‬
‫بو ‌قهای استعماری چگونگی قدرت ما‬     ‫داخلی‪ ،‬یا سیاسی‪ ،‬یا مذهبی است‬         ‫آنها نقل قول م ‌یکند‪.‬‬        ‫در سطح مشاور امنیت ملی نم ‌یتواند‬      ‫هستند‪ ،‬بهتر است فراموشش کنند؛‬           ‫=مایک پمپئو گفته‬
‫را به رسمیت شناخت ‌هاند»‪« .‬بو ‌قهای‬   ‫یا «منظورشان این نیست» یا «بد‬      ‫=دستگاه تبلیغاتی‬              ‫گره کور در رابط دو کشور را بگشاید‪.‬‬     ‫چرا که غن ‌یسازی خیلی خیلی‬            ‫ترامپ آماده مذاکره با ایران‬
‫استعماری» همان رسان ‌ههایی هستند‬     ‫ترجمه شده است» (نژادپرستی وارونه‬     ‫اسلامگرایان شیعه دارای دو‬         ‫دولت ترامپ نیز پرداخت اعتبار ‪۱۵‬‬                                ‫بدون پیش شرط است اما‬
‫که از دستاوردهای تمدن غربی در چهار‬    ‫و نسبیت فرهنگی در خدمت توجیه‬       ‫دسته پیام است‪ :‬پیا ‌مهای‬          ‫میلیارد دلاری به رژیم را «اخاذی»‬               ‫خطرناک است‪».‬‬          ‫تاکید کرده که کارزار فشار‬
‫قرناخیرخجلتزدهوشرمگینهستند‪.‬‬       ‫آنهاست)‪ .‬گری سیک (مسئول پروژ‌هی‬     ‫اصلی برای خشنودسازی‬            ‫م ‌‌یدانست‪ .‬اکنون اگر فرض بر این‬      ‫ساعاتی پس از این اظهارات گزارش‬          ‫حداکثریتشدیدخواهدشد‪.‬‬
‫نمون ‌هی درخشان اخیر مقال ‌های است‬    ‫گالف ‪ ۲۰۰۰‬در دانشگاه کلمبیا) و‬      ‫قلع ‌هنشینان و پیا ‌مهای‬          ‫باشد که واشنگتن مواضع خود را تغییر‬     ‫شد که حسن روحانی و امانوئل ماکرون‬         ‫=سناتور دموکرات کریس‬
‫که یکی از اعضای نایاک برای نشنال‬     ‫همکاران وی در این مال ‌هکشی استادند‬   ‫نمایشی و اقناعی برای‬            ‫داده‪ ،‬چند پرسش مطرح م ‌‌یشود‪ .‬رژیم‬     ‫رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه‬        ‫مورفی نوشته از اینکه‬
‫اینترست (در آستان ‌هی ماه محرم)‬                          ‫خو ‌شنشینانداخلیوافکار‬           ‫ایران قرار است در ازای این ‪ ۱۵‬میلیارد‬    ‫تلفنیگفتگوکردندوروحانیبهماکرون‬          ‫ترامپ تصمیم دارد به ایران‬
‫نوشت؛ در باب اینکه ایرانیان دنیا را‬       ‫چون چند دهه تجربه دارند‪.‬‬                          ‫دلار خط اعتباری که به شدت به آن‬       ‫گفته از دیدگاه ایران «مذاکره با آمریکا‬      ‫برای بازگشت به توافقی که‬
‫از دریچ ‌هی حسین و یزید م ‌یبینند‪،‬‬    ‫مثال دیگر رابط ‌هی با غرب است‪.‬‬            ‫عموم ‌یجهانی‪.‬‬         ‫نیاز دارد چه «امتیازی» بدهد؟! و یا به‬    ‫در شرایط تحریم معنا و مفهومی ندارد‪».‬‬       ‫خودشپارهکرده‪۱۵،‬میلیارد‬
‫ترامپ برای آنها یزید است و در‬      ‫پیام صادر شده برای خود ‌یها و‬      ‫=لابی جمهوری اسلامی‬            ‫کدام تعهد پایبند بماند؟! آیا حاضر به‬    ‫پنجشنبه ‪ ۱۲‬سپتامبر‪ ،‬بعضی‬             ‫دلار بدهد «سردرد» گرفته!‬
‫برابر وی مقاومت م ‌یکنند‪ .‬جمهوری‬     ‫اقتداکنندگان و تیرخلا ‌صز ‌نها در‬    ‫فقط از حقوق بشر ظریف و‬           ‫پذیرفتن شروطی که اروپا و آمریکا مقرر‬    ‫رسان ‌‌ههای آمریکایی خبر دادند که‬         ‫=آیا جریان نزدیک به‬
‫اسلامی در چهل سال گذشته به‬        ‫داخل این است که غربیان همه وحشی‬     ‫خامن ‌های و رئیسی و اعضای‬         ‫کردهبودندشدهاست؟آیاعلیخامن ‌‌های‬      ‫ترامپ با پیشنهاد فرانسه برای پرداخت‬        ‫مجتبی خامن ‌‌های و ابراهیم‬
‫خوبی از آزادی رسان ‌هها در غرب و‬     ‫و فاسد و خبیث هستند (عین سخنان‬      ‫بسیج دفاع م ‌یکند و نه‬           ‫حاضربهمذاکرهبرسرتوقففعالی ‌تهای‬       ‫خط اعتباری ‪ ۱۵‬میلیارد دلاری‬            ‫رئیسی که سودای رهبری‬
‫حماقت و بلاهت چ ‌پها استفاده‬       ‫خامن ‌های و روزنام ‌ههایی مثل کیهان‬                         ‫موشکی و همچنین توقف حمایت از‬        ‫به ایران موافقت کرده است‪ .‬همان‬          ‫در سر دارند اجازه خواهند‬
‫کرده تا اید‌ههای خامن ‌های و خمینی‬    ‫تهران) اما این پیام از زبان ظریف‬            ‫قربانیانآنها‪.‬‬        ‫شب ‌هنظامیان در منطقه شده است؟!‬       ‫پیشنهادی که فرانسه اجرای آن را‬          ‫داد روحانی و تیم او در برجام‬
‫را به زبان انگلیسی و با نوشت ‌هی‬     ‫که کارگزار خامن ‌های است شنیده‬                           ‫همچنین یکی از شروط اروپای ‪‌‎‎‬یها‬      ‫منوط به تصویب دو کنوانسیون پالرمو‬         ‫که یک بار طعم شکست را به‬
‫استخدا ‌مشدگان محمدجواد ظریف‬       ‫نم ‌یشود‪ .‬بو ‌قهای تبلیغاتی نظام در‬   ‫مجید محمدی ‪ -‬وضعیت امروز‬          ‫برای کمک به جمهوری اسلامی توقف‬       ‫و ‪ CFT‬و پیوستن ایران به گروه اقدام‬        ‫جمهوری اسلامی چشاندند‬
‫منتشر سازد و بعد در بو ‌قهای داخلی‬    ‫خارج این پیام را به زبان چ ‌پها ترجمه‬  ‫اسلامگرایان شیعه در ایران دقیقا‬      ‫تهدیدات علیه موجودیت اسرائیل بوده‬      ‫مالی ‪ FATF‬و همچنین کنار گذاشتن‬          ‫بار دیگر شانس مذاکره با‬
‫اعلام کند که ببینید دشمنان ما هم‬     ‫م ‌یکنند‪ :‬غرب استعماری‪ ،‬نژادپرست‬     ‫همانند یک لشکر در حال محاصره و‬       ‫است‪ .‬آیا تغییری در مواضع رژیم ایران‬     ‫تهدیدات موشکی و یاغیگر ‌‌یهای‬
‫به سخنان خامن ‌های اقرار دارند‪« :‬آقای‬  ‫و سلط ‌هجوست و تمدن غربی دیگر‬      ‫پناه گرفته در یک قلعه است که دارد‬                           ‫منطق ‌‌های کرده بود‪.‬این پیشنهاد در‬          ‫آمریکا را داشته باشند؟!‬
‫ترامپ! ایرانیان پرچمدار حسی ‌ناند و‬   ‫فرهن ‌گها و ملل را له کرده و م ‌یکند‪.‬‬  ‫هم ‌هی تلا ‌شهایش را به کار م ‌یگیرد‬             ‫صورت گرفته؟!‬       ‫جریان نشست اخیر «گروه هفت»‬
‫تو را یزید زمان م ‌یدانند» (تیتر اصلی‬  ‫از این دو دسته پیام دست ‌هی اول‬     ‫تا باروی پیرامونش را حفظ کند‪.‬‬       ‫مسئله اساسی اما درون دستگاه‬         ‫در فرانسه مطرح شده بود که ترامپ‬          ‫با کنار گذاشتن جان بولتون از سمت‬
‫کیهان چاپ تهران ‪ ۹‬شهریور ‪.)۱۳۹۸‬‬     ‫برای افراد محاصره شده در قلعه و‬     ‫خامن ‌های در قلع ‌های درون این قلعه‬    ‫قدرت جمهوری اسلامی است‪ :‬کدام‬        ‫رغبتی به آن نشان نداد و جمهوری‬          ‫مشاور امنیتی کاخ سفید توسط رئیس‬
‫نویسند‌هی این مقاله برای نشنال‬      ‫مزدوران آنها در منطقه و دست ‌هی دوم‬   ‫زندگی م ‌یکند و توسط یک نیروی‬       ‫باند رژیم در شرایطی که نبردی سخت‬      ‫اسلامی هم که چش ‌مانتظار ملاقات‬          ‫جمهوری آمریکا‪ ،‬بحث احتمال مذاکره‬
‫اینترست عسل راد عضو نایاک است‬      ‫برای کسانی است که از قلعه و فضای‬     ‫‪ ۱۵۵۰۰‬نفری (سپاه ولی امر) حفاظت‬      ‫بر سر کرس ‌‌یهای قدرت در داخل ایران‬     ‫ظریف و ترامپ بود تا شاید کانالی برای‬       ‫میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا‬
‫که کیهان وابسته به «بیت رهبری» و‬     ‫بیرون آن فرسن ‌گها فاصله دارند‪.‬‬     ‫م ‌یشود‪ .‬حافظان امنیت قلعه‪ ،‬سپاه‬      ‫جریان دارد پای میز مذاکره احتمالی‬      ‫مذاکره باز شود ناامید شد و برای حفظ‬        ‫جد ‌‌یتر شده و به ویژه شماری از‬
‫بقی ‌هی بو ‌قهای حکومتی (مثل الف و‬    ‫اسلامگرایان شیعه نم ‌یتوانند کاملا‬    ‫پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج و نظام‬    ‫با آمریکا خواهد نشست؟! آیا جریان‬      ‫حیثیت خود ادعا کرد تنها در شرایطی‬         ‫مقامات دولتی در ایران گمان م ‌‌یکنند‬
‫تابناک) اسم وی را در گزارش مطلب‬     ‫از قلعه بیرون بیایند یا درهای قلعه‬    ‫عقیدتی قلعه روحانیت شیعه هستند‬       ‫نزدیک به مجتبی خامن ‌‌های و ابراهیم‬     ‫مذاکره م ‌‌یکند که هیچ پی ‌ششرطی‬         ‫روزن ‌‌ههای تاز‌‌های برای نشستن پای میز‬
‫نم ‌یآورند در حالی که کل مطلب را‬     ‫را بگشایند چون درون قلعه است که‬     ‫و برای اینکه حلق ‌هی محاصره تنگ‬      ‫رئیسی که سودای رهبری در سر دارند‬                                ‫مذاکره با ایالات متحده باز شده است‪.‬‬
‫پوشش دادند‪ .‬بسیار جالب است که‬      ‫م ‌یتوانند ذه ‌نشویی کنند‪ ،‬پیوندهای‬   ‫نشود مدام از قلعه بیرون رفته و افراد‬    ‫اجازه خواهند داد حسن روحانی و تیم‬      ‫نباشد و تحری ‌‌مها کامل ًا برداشته شود‪.‬‬     ‫رئیس جمهوری آمریکا‪ ،‬چهارشنبه‬
‫مطلب در آشپزخان ‌هی روحانیت شیعه‬     ‫میان خود را تحکیم و منابع را با هم‬    ‫مخالفقلع ‌هنشینانراسرکوبوموعظه‬       ‫او در برجام که ی ‌کبار طعم شکست را‬     ‫مورگان اورتگاس سخنگوی کاخ‬             ‫‪ ۱۱‬سپتامبر (‪ ۲۰‬شهریور)‪ ،‬در یک‬
‫پخته م ‌یشود و بعد در رستوران چ ‌پها‬   ‫تقسیم کنند‪ .‬باز شدن در قلعه به‬      ‫م ‌یکنندوبازم ‌یگردند‪.‬ساکنانقلعهکه‬     ‫به جمهوری اسلامی چشاندند‪ ،‬بار دیگر‬     ‫سفید روز چهارم سپتامبر گفته بود‪:‬‬         ‫مصاحبه مطبوعاتی در کاخ سفید‬
‫عرضه م ‌یشود و بو ‌قها آن را به عنوان‬                       ‫ِعده و ُعده دارند و منابع تود‌ههای بیرون‬  ‫شانس مذاکره با آمریکا داشته باشند؟‬     ‫«مقامات ایران رسماً به با ‌جخواهی‬         ‫موافقت ضمنی خود برای مذاکره با‬
‫اقرار دشمن عرضه م ‌یکنند‪ .‬نایاک غیر‬      ‫معنای پایان اسلامگرایی است‪.‬‬    ‫قلعه را تاراج م ‌یکنند مدام به سوی‬     ‫مه ‌متر از همه‪ :‬علی خامن ‌‌های که مطلقاً‬  ‫و اخاذی اتمی متوسل شد‌هاند؛ ‪۱۵‬‬          ‫جمهوری اسلامی را برای چندمین‬
‫از عرض ‌هی ادبیات عاشورایی بسیجیان‬    ‫هم ‌هی سرکو ‌بهای اجتماعی (مثل‬      ‫محاصره کنندگان شلیک کرده و از آنها‬     ‫مذاکره با آمریکا به ویژه دولت ترامپ را‬   ‫میلیارد دلار تحویل ما دهید وگرنه ما‬        ‫بار اعلام کرد و با تمجید از مردم ایران‬
‫همواره به سیاس ‌تگذاران آمریکایی‬     ‫ممنوعیت داشتن سگ و خالکوبی‬        ‫قربانی م ‌یگیرند یا آنها را به زندان قلعه‬ ‫ممنوع کرده در کجای این معادلات قرار‬     ‫برنامه اتمی را پیش م ‪‌‎‬یبریم! این الگوی‬      ‫گفت این «رژیم ایران» است که باید‬
‫توصیه م ‌یکند که به ایران زیاد فشار‬   ‫و نوشیدن مشروبات الکلی) به ویژه‬     ‫م ‌یفرستند یا اید‌ههای آنها را مسخره‬    ‫دارد؟!آنسوترمعادلاتآمریکاوهمچنین‬
‫نیاورید چون با فشار‪« ،‬تندرو»ها قدرت‬   ‫سرکوب زنان (ممنوعیت مانتوی‬        ‫م ‌یکنند اما دوره به دوره نیروهای‬     ‫کشورهای منطقه و دولت اسرائیل قرار‬        ‫صفات و خصوصیا ‪‎‬تشان است‪».‬‬               ‫درباره توافق تصمیم بگیرد‪.‬‬
‫م ‌یگیرند گویی امروز «میان ‌هرو»ها‬    ‫دکم ‌هدار تا زندا ‌نهای طولانی برای‬   ‫تاز‌هایبهمحاصرهکنندگانم ‌یپیوندند‪.‬‬     ‫دارد‪ .‬اولین نکت ‌‌های که بنیامین نتانیاهو‬  ‫حالا پیشنهاد دادن یک خط اعتباری‬          ‫احتمال مذاکره دونالد ترامپ و حسن‬
‫مشغول تروریسم و گستر ‌شطلبی و‬      ‫مخالفان حجاب) برای تحمیل سبک‬       ‫از آنجا که در جنگ میان قلع ‌هنشینان‬    ‫و سازما ‌‌نهای اطلاعاتی و امنیتی‬      ‫‪ ۱۵‬میلیارد دلاری به رژیم ایران دوباره‬       ‫روحانی در جریان نشست آتی مجمع‬
‫سرکوب دائم ‌ی حقوق ایرانیان هستند‬    ‫زندگی قلع ‌هنشینان بر افرادی است که‬   ‫(اسلامگرایان شیعه) و خو ‌شنشینان‬      ‫اسرائیل بر آن دست گذاشت ‌هاند‪،‬‬       ‫مطرح شده و چون ای ‌نبار کاخ سفید‬         ‫عمومی سازمان ملل متحد یکی از‬
‫(نگاه کنید به نوشت ‌هی دیگر عسل راد‬   ‫مناب ‌عشانتاراجم ‌یشودبااینعنوانکه‬    ‫(مردم عادی) اطلاعات و سرگرم ‌ی نقش‬     ‫فعالی ‌‌تهای اتمی رژیم است‪ .‬دومین‬      ‫واکنش تند گذشته را نسبت به این‬          ‫موضوعات این مصاحبه مطبوعاتی بود‪.‬‬
                     ‫اخلاق و دین آنها دارد حفظ م ‌یشود‪.‬‬    ‫کلیدی بازی م ‌یکند افراد درون قلعه‬     ‫نکت ‌های که نهادهای اطلاعاتی آمریکا‬     ‫پیشنهاد که ماکرون مبتکر آنست تکرار‬        ‫تکرا ِر «ما به دنبال تغییر رژیم‬
 ‫در نشنال اینترست در همین مورد)‪.‬‬                         ‫استراتژیوتاکتی ‌کهاییرابرایپیروزی‬     ‫با ذر‌‌هبین آن را رصد م ‌‌یکنند مربوط‬    ‫نکرده‪ ،‬جمهوری اسلامی و حامیان آن‬
‫بخش دیگری از مواد مبتنی بر‬                 ‫شیطا ‌نسازی‬      ‫تبلیغاتی(جنگنرم)بهکارم ‌یگرفت ‌هاند‪.‬‬    ‫به شبک ‌‪‎‌‎‬ههای مالی گسترد‌‌های است که‬   ‫را امیدوار شد‌هاند که شاید گشایشی‬                     ‫نیستیم»‬
‫تاکتیک «اقرار دشمن»‪ ،‬انتشار مطالب‬    ‫چپ و اسلامگرایی در این زمینه‬       ‫در این نوشته به یک استراتژی و‬       ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن‬      ‫حاصل شود‪.‬در همین ارتباط سناتور‬          ‫ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره‬
‫کسانی است که برای کیهان چاپ‬       ‫استاد هستند‪ .‬آنها هر که را که انتقادی‬  ‫دو تاکتیک رایج آنها اشاره م ‌یکنم‪.‬‬     ‫طریقبرایفعالی ‌‌تهایتروریستیخود‬       ‫دموکرات کریس مورفی در توییتی‬           ‫اینکه آیا کاهش تحری ‌مها را برای تحقق‬
‫تهران کار م ‌یکنند اما مطالب خود‬     ‫از دیدگا‌هها و رفتارهایشان مطرح‬                           ‫پول جابجا م ‌‌یکند‪ .‬در این رابطه‪ ،‬وزارت‬   ‫نوشت «ترامپ تصمیم دارد به ایران‬          ‫چنین دیداری در نظر خواهد گرفت یا‬
‫را در شبک ‌ههای اجتماعی منتشر‬      ‫کند «عامل امپریالیسم»‪« ،‬نفوذی»‪،‬‬        ‫استراتژی قلعه و فضای باز‬       ‫خزان ‌‌هداری آمریکا تحری ‌‌مها را سخ ‌‌تتر‬ ‫برای بازگشت به توافقی که خودش آن‬         ‫نه گفت‪« :‬ببینیم چه پیش خواهد آمد‪.‬‬
‫م ‌یکنند و کیهان وابسته به «بیت‬     ‫«سلطن ‌تطلب»‪« ،‬منافق» و «فتن ‌هگر»‬    ‫دستگاه تبلیغاتی اسلامگرایان شیعه‬      ‫م ‌‌یکند تا منشاء این پو ‌‌لها بیش از‬    ‫را پاره کرده ‪ ۱۵‬میلیارد دلار بدهد‪ ».‬او‬      ‫خواهیم دید چه م ‌یشود‪ .‬به نظرم ایران‪،‬‬
‫رهبری» از شبک ‌ههای اجتماعی و به‬     ‫(در داخل قلعه و پیرامون آن) و‬      ‫دارای دو دسته پیام است‪ :‬پیا ‌مهای‬                           ‫در ادامه نوشته «مگر ترامپ نم ‌‌یگفت‬        ‫و همینطور کره شمالی‪ ،‬هر دو کشور‪،‬‬
‫نام اصلا ‌حطلب سابق (مثل داریوش‬     ‫«جن ‌گطلب»‪« ،‬طرفدار ترامپ» یا‬      ‫اصلی برای بسیج و خشنود ساختن‬                 ‫پیش کور شود‪.‬‬       ‫این بدترین توافق بوده؟ دارم سردرد‬         ‫ظرفی ‌ت بالایی دارند‪ .‬ایران ظرفیت‬
‫سجادی که مطالبش علیه مخالفان‬       ‫«طرفدار تحریم دارو و غذا» (در مناطق‬   ‫قلع ‌هنشینان و پیا ‌مهای نمایشی و‬     ‫گرچه همه اینها شاید در نهایت اهرم‬                               ‫خیلیبالاییدارد‪.‬آنهامردمیفو ‌‌قالعاده‬
‫جمهوری اسلامی مدام در کیهان‬       ‫ب ‌یخبر از قلعه و فضای باز بیرون آن)‬   ‫اقناعی برای خو ‌شنشینان داخلی و‬      ‫فشار برای تسلیم و نشاندن رژیم ایران‬                ‫م ‌‌یگیرم‪».‬‬        ‫هستند‪ .‬ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم‪.‬‬
‫خامن ‌های منتشر م ‌یشود) از آنها نقل‬   ‫م ‌ینامند‪ .‬به چند مصاحب ‌هی کارکنان‬   ‫افکار عموم ‌ی جهانی‪ .‬به عنوان مثال‬     ‫پای میز مذاکره باشد اما در نهایت اگر‬    ‫مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا‬           ‫ما امیدواریم که بتوانیم توافق کنیم‪.‬‬
‫قول م ‌یکند‪ .‬بدین وسیله بو ‌قهای‬     ‫نایاک یا مصاحب ‌ههای اعضای شورای‬     ‫پیام اصلی این است که قلع ‌هنشینان‬     ‫واشنگتن بر سر شروط ‪ ۱۲‬گانه خود‬       ‫روز سه شنبه ‪ ۱۰‬سپتامبر گفته بود‪،‬‬         ‫اما اگر نتوانیم توافق کنیم هم اشکالی‬
‫تبلیغاتی نظام تظاهر م ‌یکنند که‬     ‫مشورتی آن یا اصلا ‌حطلبان مذهبی‬     ‫صاحب واقعی هم ‌هی منابع ثروت و‬       ‫بماند و رژیم «تغییر رفتار» بدهد‪ ،‬و‬     ‫رژیم ایران با امتناع از همکاری کامل با‬      ‫ندارد‪.‬فکرم ‌یکنمکهآنهابایستیتوافق‬
‫حتی اصلا ‌حطلبان (که از نظر کیهان‬    ‫و «چ ‌پهای سر موضع» با رسان ‌ههای‬    ‫قدرت و منزلت دنیا هستند (چون‬        ‫به فرض‪ ،‬مذاکرات علنی هم باشد‪ ،‬باز‬      ‫آژانس بی ‌نالمللی انرژی اتمی م ‌‌‪‎‬یکوشد‬      ‫کنند‪».‬به گزارش صدای آمریکا وی در‬
‫تهران دشمن هستند) همان مواضع‬       ‫فارس ‌یزبان مستقر در خارج (ب ‌یب ‌یسی‪،‬‬  ‫رهبر آنها نایب امام زمان است که‬      ‫کار برای رژیم بسیار سخت خواهد شد‪.‬‬      ‫جهان را فریب دهد‪ .‬وی تاکید کرد که‬         ‫پاسخ به این پرسش که آیا م ‌‌‪‎‬یخواهد با‬
‫خامن ‌های را دارند! آنا ناوارو همین نقش‬ ‫رادیوفردا‪،‬یورونیوزورادیوزمانه)نگاهکنید‪.‬‬ ‫مالک دنیا و صاحب امر دنیاست) و باید‬    ‫چون تغییر رفتار جمهوری اسلامی بر‬      ‫فشارهای حداکثری علیه جمهوری‬            ‫طرف ایرانی دیدار کند گفت که این را‬
‫سجادی را در قالب جمهوریخواهی‬       ‫برچس ‌بها هما ‌نها هستند که یاد شد‪.‬‬   ‫به هر روشی دنیا را فتح کنند‪ .‬اما این‬    ‫اساس شروط آمریکا‪ ،‬اگر ایالات متحده‬
‫که به دمکرا ‌تها پناه آورده در‬                          ‫پیام گستر ‌شطلبانه و تمامی ‌تخواهانه‬    ‫بر اجرای آنها اصرار کند‪ ،‬تفاوتی با‬          ‫اسلامی تشدید خواهد شد‪.‬‬              ‫باید از طرف ایرانی بپرسید‪.‬‬
‫فضای رسان ‌های آمریکا بازی م ‌یکند‪.‬‬             ‫اقرار دشمن‬      ‫که توسط چهر‌ههای اصلی و قدرتمند‬                            ‫در عین حال آندسته از تحلیلگران و‬         ‫او افزود‪« :‬ایران کشوری متفاوت از‬
‫تاکتی ‌کهای رسان ‌ههای چپ آمریکایی‬    ‫رسان ‌ههای آمریکا که عمدتا در اختیار‬   ‫نظام عرضه م ‌یشود (علی خامن ‌های‬             ‫«تغییر رژیم» ندارد‪.‬‬     ‫سیاستمدارانی که در داخل ایران منتظر‬        ‫آنچه قبلا در دو سال و نیم پیش بود‬
                     ‫چپگرایان است روزانه د‌هها گزارش‬     ‫و روحانیون عضو نهادهای انتصابی‬       ‫کافیست این ‪ ۱۲‬مورد را مرور کرد‪.‬‬       ‫گوش ‌هچشمی از ترامپ هستند کارزار‬         ‫است‪ .‬دو سال و نیم پیش آنها پول‬
      ‫شبیه کیهان تهران است‪.‬‬     ‫به نفع جمهوری اسلامی با همکاری‬      ‫و فرماندهان سپاه) در دنیا موجب‬       ‫اگر جمهوری اسلامی تن به اجرای اینها‬     ‫تاز‌‌های در رسان ‌‌هها به راه انداخت ‌هاند تا در‬ ‫زیادی از پرزیدنت اوباما گرفتند‪۱۵۰ .‬‬
                     ‫رژیم تهیه و منتشر م ‌یکنند تا نفرت‬    ‫انزوای آنها م ‌یشود‪ .‬اینجاست که‬                            ‫آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی‬          ‫میلیارد دلار که ‪ ۱.۸‬میلیارد دلار آن‬
                     ‫عمیق خود را از کشورشان نشان دهند‬     ‫محمدجواد ظریف و هیئت مشاوران‬           ‫بدهد از نظام چه خواهد ماند؟!‬     ‫سازمان ملل شاید شرایط برای ملاقات‬         ‫پول نقد بود‪ .‬اما ایران نسبت به دو سال‬
                     ‫(مسابق ‌های میان آنها در این زمینه‬    ‫نایاک (ماز جبرانی‪ ،‬کریم ‌ی حکاک‪،‬‬                            ‫روحانی و ترامپ فراهم شود‪.‬بسیاری از‬        ‫و نیم پیش و زمانی که من روی کار‬
                                         ‫رضا اصلان‪ ،‬فریده فرهی‪ ،‬خوان کول‪،‬‬
                                         ‫و احمد صدری و خیلی از کارکنان‬                                                        ‫آمدم کشور بسیار متفاوتی است‪».‬‬
                                         ‫آن) در خارج کشور‪ ،‬و اصلا ‌حطلبان در‬                                                   ‫چه به توافق برسند چه نرسد‬
                                         ‫داخل همین پیام را در قالب «حقوق‬
                                         ‫مسلمانان در عبادت و پرستش و‬                                                                   ‫عالیست!‬
                                         ‫مهاجرت به غرب و آزادی مذهب»‬                                                       ‫ترامپ در ادامه گفت‪« :‬من معتقدم‬
                                         ‫یا «اسلام رحمانی» عرضه م ‌یکنند‪.‬‬                                                     ‫آنها م ‪‎‬یخواهند به توافق برسند و اگر‬
                                         ‫البته بو ‌قهای مستقر در خارج گهگاه‬                                                    ‫اینطور باشد‪ ،‬بسیار عالی؛ اگر هم اینطور‬
                                         ‫ادعا م ‌یکنند که طرفدار حقوق بشر‬                                                     ‫نباشد باز هم عالیست‪ .‬اما آنها مشکلات‬
                                         ‫هستند اما فقط از حقوق بشر ظریف و‬                                                     ‫اقتصادی ب ‌یشماری دارند و تحری ‌مها‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12