Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۳۲ (دوره جديد
P. 1

ناربراک و ناگدنناوخزا ساپس
      یسیلگنا نابز هب ندنل ناهیک تیاسبو

                                                           :راذگناینب کدنا دنچ ره یغلبم هام ره هک امش زا ام
      KAYHANLIFE                                                یفطصم رتکد ناتدوخ ی هناسر راشتنا ی همادا هب کمک یارب
                                                          هداز حابصم
                                                                  .میرازگساپس بلق میمص زا دیزادرپ یم
      SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY
                                                                     ندنل ناهیک نانابیتشپ اهنت
     www.kayhanlife.com           )هحفص 18(    )دیدج ۀرود زا ۲۳۲ ۀرامش( 1۶۹8 هرامش ـ مشش و یس لاس        .دیتسه ناربراک و ناگدنناوخ امش

                           Page 1     یدیشروخ13۹8 هامرهم ۲۵ هبنشجنپ ات 1۹  هعمج         ندنل ناهیک نانکراک و ناراگن همانزور


                لهاقمر س
          شیپ هب رادیاپان ماگ کی                        یملاسا یروهمج

       !بقع هب یرابجا ماگ اه هد زا سپ

      هک یتقو ،»افیف« یاهراشف و نانز تازرابم و اه شلات لابند هب ماجنارس
      ،دنامن یقاب یا هراچ ،لابتوف نویساردف میرحت ای و نانز روضح ای زج رگید
      یهاگیاج رد دودحم و یشنیزگ تروص هب رهم18 زور دنتفای هزاجا نانز    زرم نودب ناراکتیانج
      هقباسم یاشامت هب ثنؤم نارومأم یاه یهن و رما اب هارمه سفق دننام
      هلمج زا شناراداوه و تلود نامزمه .دننیشنب جوبماک و ناریا یلم یاه میت
      تاباختنا یارب تاغیلبت رتسب ندرک نهپ و یراوس جوم اب نابلط حلاصا
      نآ زا یرادروخرب هک ار یهیدب قح نیا دندرک شلات ۹8 دنفسا یباوصتسا
      هک یلاح رد مهنآ .دنسیونب دوخ باسح هب ،رادیاپ هن و تسا لماک هن زونه
      ،دیلقت عجارم هب مارتحا لیلد هب دندوب هدرک ملاعا تلود نیمه نلاوئسم     .تسا هقطنم یاهروشک رگید و هیروس ،قارع ،ناریا مدرم کرتشم نمشد یملاسا یروهمج=
                 !دنک یمن یریگیپ ار عوضوم نیا تلود
      تاررقم و نیناوق تیاعر هب اه تموکح رابجا یارب یللملا نیب یاهداهن
      ،دنهد ماجنا دنناوت یم هچنآ و دنرادن ییارجا تنامض چیه اهداهن نیا
      نیا زا شیپ هک یراک !ندرک مورحم و میرحت :تسا یبلس تامادقا و راشف
      نانامرهق ندشن وربور یارب یرابجا یاه تخاب رطاخ هب ودوج نویساردف
      رد نانز روضح قح ایآ یلو .داد ماجنا لیئارسا ناراکشزرو اب ناریا
      کیژولوئدیا و یسایس دیاقع تلاخد و یدمع تخاب ی هزادنا هب اه هاگشزرو
              !؟درادن تیمها شزرو رد اهروشک نیب ضیعبت و
      نانچمه افیف ،دوب یمن ناریا نانز یگداتسیا رگا هک تسا نیا تیعقاو
      عجارم هب مارتحا« لیلد هب زین یملاسا یروهمج و دز یم باوخ هب ار دوخ
      هکنیا .تشاذگ یم اپ ریز ار اه هاگشزرو رد نانز روضح قح نانچمه »دیلقت
      افیف« دنداد یم راعش یسیلگنا هب هاگشزرو نوریب هعمج زور نارتخد یخرب
      یشنیزگ و دودحم روضح نیمه هک تسا راکشآ لیلد نیا هب »!وش رادیب
      هب هرابود افیف ،یگداتسیا نودب !درادن ینیمضت چیه زین »یدازآ« رد نانز
      عجارم تارظن هب مه زاب یملاسا یروهمج نلاوئسم و تفر دهاوخ باوخ
                   !تشاذگ دنهاوخ »مارتحا« دیلقت
      میژر نیحانج ی هنابلط تصرف یاه یرادرب هرهب زا هتشذگ ،نایم نیا رد
      ناوت یمن ،دیآ یم تسد هب هعماج تمواقم رثا رب هک یکچوک ماگ ره زا
      یفنم تاریثأت ،ناما یب بوکرس و یتاغیلبت نارابمب ههد راهچ هک درک راکنا
      -یسایس یاهرهز هب نآ رد شرورپ و شزومآ هک هتشاذگ یا هعماج رب
      روضح اب هطبار رد زراب ی هنومن هس رد ار ریثأت نیا .تسا هتشغآ یتدیقع
                  :دید ناوت یم »یدازآ« رد نانز زورید
      ار دوخ یاه یفلس و تاغیلبت هک نابلطرارمتسا ناگتسباو شنکاو ،یکی
      زا سپ .دنتشاذگ کارتشا هب »یدازآ سفق« رد دودحم روضح نیا یارب
      یارب روضح نیا »ارجام همومت هگید ،ارگلوصا بلط حلاصا« ی هدنبوک راعش
        !دوب راضتحا لاح رد رکیپ کی هب یعونصم سفنت نداد دننام اهنآ
      کی مچرپ ،دوخ روشک گنهرف و خیرات زا ربخ یب اسب هچ هک ینانز ،ود
      زازتها هب ناشندیشروخوریش یلم مچرپ یاجب ار راکهابت و یبهذم ی هقرف
      .دندرک افتکا گنر هس طقف یاه هناشن هب زین یرایسب هکنآ لاح .دندروآ رد
      تیعقاو نیا ،دوخ ناسنجمه و قوقح هیلع ات دندوب هدمآ هک ثنؤم نارومأم ،هس دیناوخب 2 ۀحفص رد ار هتفه یسایس ریسفت
      دننک یم یگدنز یملاسا یروهمج رد نانچمه همه هک دننک یروآدای ار خلت
                     !تسین یربخ یدازآ زا و        دوب یبسن شمارآ لاس کی زا سپ قارع رد نینوخ و گرزب ضارتعا نیتسخن ۲۰۱۹ ربتکا تاضارتعا ؛دادغب رد یقارع ضرتعم ناوج


      هکبش دساف و بویعم ی هخرچ                                                 تشذگرد

        ناریا رد نامرد و تشادهب                                            رسمه تشذگرد ناوارف هودنا اب


                                                                   نامزیزع ردام و
                                                                           هلاژ                                                                          یرافص                                                            .میناسر یم علاطا هب ۲01۹ ربماتپس ۲۲ رد ندنل رد ار
                                                               .میرازگساپس ناتسود و ماوقا یدردمه زا
     ییاه شسرپ ،هدش داجیا هک یمومع  رد یدادعت تیعمجرپ ییاتسور رد                                           داش شناور
     یلاها نایم ناهد هب ناهد یساسا  ؛دنا هدش لاتبم زدیا هب هک دنبای یم                      یرافص وکين و ردان،ريما
     ،»؟تسیچ تلع« :دوش یم رارکت  دوش یم بجوم تشحو و ینارگن
     هچ ام ناکدوک« و »؟مینام یم هدنز«  نتشاد هب کوکشم هک رفن اهدص                     ،ناگدنامزاب همه هب ار یرافص هلاژ ناورداش تشذگرد ناهيک =
            ... و »؟دنوش یم  ماجنا یارب دنتسه HIV سوریو                             .دیوگ یم تیلست داشناور نآ نادنزرف و ناتسود
     ۲ هحفص رد         تشحو یاضف رد .دننک مادقا شیامزآ

                   : درک رشتنم ناهيک

               تشهب طوقس
            یهاشداپ ناریا ینایاپ یاهزور و یولهپ نادناخ

               هداز یقت اضر همجرت  رپوک تاکسا وردنا
                                                            یسیلگنا نابز هب ندنل ناهیک تیاسبو
       درک یرادیرخ ناوت یم ندنل ناهيک زا اهنت هیروف ٢٣ خیرات زا ار تشهب طوقس باتک
               تسپ و یدنب هتسب هنیزه + دنوپ ٣٥ : تميق                            www.kayhanlife.com
   1   2   3   4   5   6