Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۴۲ (دوره جديد
P. 1

‫بنیانگذار‪:‬‬
                                                                        ‫دکترمصطفی‬
                                                                        ‫مصبا ح ز ا د ه‬

                       ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( ۱۷۰۸‬شمارۀ ‪ ۲۴۲‬از دورۀ جدید) (‪ ۲۴‬صفحه)‬
                                     ‫جمعه ‪ ۲9‬آذرماه تا پنجشنبه ‪ ۱۲‬دیماه ‪۱39۸‬خورشیدی‬
                       ‫‪Page 1‬‬

                          ‫احمد رأفت‪ :‬جمهوری اسلامی در انزوای بازگشتناپذیر و بنبست بینالمللی‬
                 ‫روشنک آسترکی‪ :‬سال سیاه رکود تورمی‪ ،‬خزانهی خالی و فشارهای سنگین بر شانههای مردم‬

                                              ‫آزاده کریمی‪ :‬با مردم یا علیه مردم‬
                          ‫حامد محمدی‪ ۲۰۱9 :‬سال تمرکز بیسابقه آمریکا روی «جیب آیتاللهها» بود‬

‫اجتماعی‪ -‬فرهنگی ‪ -‬شرح‬       ‫سیاست داخلی ‪ -‬سال ‪ ۲۰۱۹‬را‬       ‫اقتصاد ‪ -‬در آستانه آغاز سال‬     ‫سیاست خارجی ‪ -‬چند روزی‬             ‫سرمقاله‬

‫جزییات وقایع یک سال ایران سهل‬   ‫باید سال تمرکز آمریکا روی «جیب‬     ‫‪ ۲۰۱۹‬استان خوزستان شاهد دو‬     ‫بیشتر به پایان سال ‪ ۲۰۱۹‬میلادی‬   ‫‪ ،۲۰۲۰‬سال امید و فردای روشن‬

‫و سخت توأمان است‪ .‬گستردگی‬     ‫آیتاللهها» دانست‪ .‬تشدید کارزار فشار‬  ‫اعتصاب بزرگ و طولانی گارگران‬    ‫باقی نمانده است‪ .‬سال ‪۲۰۲۰‬‬     ‫وسوسهی بودن و زیستن در آزادی و رفاه‪ ،‬چنان قویست که به‬
                                                                        ‫شکل گرفتن تئوریهای مختلف درباره دنیاهای موازی انجامیده‬
‫وقایع‪ ،‬تعددشان و پیچیدگی و‬    ‫حداکثری علیه جمهوری اسلامی‬       ‫مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‬     ‫میتواند دوران جدیدی را برای‬    ‫است‪ .‬وسوسهای خیالانگیز که ر ّد پای آن را میبایست در آرزوی‬
                                                                        ‫جاودانی انسان برای زندگی در صلح و شادی و رفاه و امنیت و آزادی‬
‫همچنین منحصر به فرد بودن آنها‪،‬‬  ‫با هدف «تغییر رفتار» رژیم چنان‬     ‫تپه و گروه ملی فولاد ایران بود‪.‬‬   ‫ایران رقم بزند‪ .‬در سالی که رو به‬
                                                                                                     ‫ُجست‪.‬‬
‫این شرح را دشوارمیکند‪ .‬اگرچه با‬  ‫سختگیرانه از سوی دولت دونالد ترامپ‬   ‫اعتصابهاییکهباحضورهزارانکارگر‬    ‫پایان است‪ ،‬جمهوری اسلامی قدم‬   ‫در این میان هیچ چیز دردناکتر از دریافت این واقعیت نیست که‬
                                                                        ‫از یکسو موهبت زندگی تنها یکبار در اختیار ما قرار میگیرد و از‬
‫بستر و دلایلی کاملا یکسان خیلی‬  ‫پیگیری شده که کارگزاران رژیم ایران‬   ‫و برای حدود یک ماه ادامه داشت و با‬ ‫در راهی بدون بازگشت گذاشت‪ .‬در‬   ‫سوی دیگر حاکمیت بر این موهبت در برخی جوامع نه در اختیار‬
                                                                        ‫ما بلکه در انحصار زمامدارانی است که برای میلیونها تن تصمیم‬
      ‫آسان تکرار میشوند‪.‬‬   ‫را به این باور رساند که واشنگتن در پی‬ ‫بازداشت گسترده کارگران و تشکیل‬   ‫این سال انزوای جمهوری اسلامی‬   ‫میگیرند! در این میان‪ ،‬آغاز سال نو در هر فرهنگی‪ ،‬امید به زندگی‬

‫حاصل سیاستهای ‪ ۴‬دهه‪،‬‬       ‫«تغییررژیم»است‪.‬دربرابراینسیاست‬     ‫پرونده قضایی برای آنها سرکوب شد‪.‬‬  ‫این نظام را در بنبست قرار داد‪.‬‬                     ‫بهتر را هر بار تقویت میکند‪.‬‬
                                                                        ‫اگر سال نو در فرهنگ ایرانی همزمان با نو شدن زمین و زمان در‬
‫اجتماع ایران را دستخوش‬      ‫دولت آمریکا‪ ،‬آنچه علی خامنهای به‬    ‫اکنون در آخرین ماه این سال و در‬   ‫بنبستی که البته دلایل اصلی آن‬   ‫بهار است‪ ،‬سال نو میلادی نیز پیوندی تاریخی با فرهنگ ما دارد‪:‬‬
                                                                        ‫همزمانی با یلدا‪ ،‬طولانیترین شب سال و آغاز پیروزی نور بر تاریکی!‬
‫سهمناکترین رخدادهایی کرده که‬   ‫عنوان «فصل الخطاب» برای رویارویی‬    ‫روز ‪ ۱۸‬دسامبر دادگاه رسیدگی به‬   ‫را باید در داخل کشور جستجو کرد‪.‬‬  ‫ایرانیان امسال در شرایطی به پیشباز سال ‪ ۲۰۲۰‬میلادی میروند‬
                                                                        ‫که امید به آیندهی روشن بیش از پیش در دلهای آنها زنده میشود‪.‬‬
‫کمتر انسانی میتواند در طول عمر‬  ‫با آمریکا ترسیم کرده «عدم مذاکره» و‬  ‫اتهام «اخلال در نظم عمومی» شش‬    ‫خیزش مردمی آبان ویژگیهایی‬     ‫انجما ِد بهم ِن ‪ 5۷‬که نه تنها بر سر ایران بلکه بر تمام منطقه فرود آمد‬
                                                                        ‫و جهان را درگیر خود کرد‪ ،‬هر بار در آتش خشم مردم بیشتر آب‬
      ‫کوتاه خود تجربه کند‪.‬‬  ‫«مقاومت حداکثری» است‪ .‬نهادی که‬     ‫کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر‬    ‫داشت که آن را از حرکات اعتراضی‬  ‫شد‪ .‬اگرچه جنگ و سرکوبهای خونین دههی اول جمهوری اسلامی‬
                                                                        ‫آن را تثبیت کرد اما زامبیهایی که از گور ‪۱۴۰۰‬ساله برخاستند از‬
‫از سیل‪ ،‬زلزله و خشکسالی تا‬    ‫باید تمام و کمال مجری سیاستهای‬     ‫هفت تپه برگزار شد‪ .‬اسماعیل بخشی‬   ‫گذشته کاملا متمایز میسازد؛ از‬   ‫همه نظر ناتوانتر و واپسماندهتر از آن بوده و هستند که بتوانند‬
                                                                        ‫به خواستهای نسلهای جدید پاسخ مناسب بدهند‪ .‬از همین رو‬
‫فقر و بیکاری‪ ،‬بیماری و پروندهی‬  ‫امر و نهی خامنهای باشد دولت است و‬   ‫از کارگران هفت تپه به ‪ ۵‬سال زندان‬  ‫گستردگی جغرافیایی تا هوشمندی‬    ‫روشن بود که دیر یا زود دو صف قاطع در برابر هم شکل میگیرند‪:‬‬
                                                                        ‫در یکسو‪ ،‬زامبیهایی که از خون و دسترنج و مرگ دیگران تغذیه‬
‫قطوری از تغییرات اجتماعی که‬    ‫خامنهایهمدرنهایتجزاتکاءبهدولت‬     ‫قطعی محکوم شده و پرونده قضایی‬    ‫شعارهایی که مردم در خیابانهای‬
                                                                              ‫میکنند تا به موجودیت زائد و زیانبار خود ادامه دهند‪.‬‬
‫در تکرار خود‪ ،‬جامعه را به قهقهرا‬ ‫راه دیگری برای پیشبرد سیاستهای‬     ‫دهها کارگر دیگر همچنان در جریان‬   ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬شهر بزرگ و کوچک‬    ‫در سوی دیگر‪ ،‬جامعهای جوان و پویا و آرزومند که تلاش میکند‬

‫در صفحه ‪3‬‬ ‫برده است‪.‬‬       ‫در صفحه ‪3‬‬ ‫خود ندارد و‪....‬‬       ‫در صفحه ‪۲‬‬ ‫است‪.‬‬           ‫در صفحه ‪۲‬‬ ‫سر دادند‪.‬‬                        ‫آنها را به گورهای خود برگرداند!‬
                                                                        ‫این نبرد چهل ساله در ایران به مراحل نهایی خود نزدیک میشود‬
‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                        ‫ویژهنامۀ پایان سال ‪۲۰۱۹‬‬                    ‫و زامبیها که خون جوانان وطن از دست و دهانشان جاریست‪ ،‬با‬

 ‫‪www.kayhanlife.com‬‬                           ‫ضمنتبریکبمناسبتفرارسیدنسالنومیلادیباطلاعخوانندگان‬                ‫هزار ترفند از بازگشت به گورهای خود امتناع میکنند‪.‬‬
                                     ‫کیهان میرساند شماره‪ ۲۴۳‬کیهان هفته‪ ،‬پس از ایام کریسمس و‬        ‫اما آن «دنیای موازی» در واقعیت ایران در حال شکل گرفتن است‬
                                                                        ‫و بیش از هر زمانی به یکپارچگی و یکصدایی و امید و باور به این‬
                                       ‫سالنویمسیحیدرسومژانویه‪ ۲۰۲۰‬منتشرخواهدشد‪.‬‬             ‫حقیقت نیاز دارد که آنها که جان فدای مردم و میهن کردند‪ ،‬همواره در‬
                                      ‫با آرزوی سالی خوش برای همه ایرانیان درونمرز و برونمرز ‪.‬‬
                                                                                           ‫دیگران امتداد مییابند‪.‬‬
         ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

      ‫سقوط بهشت‬

      ‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

      ‫ترجمه رضا تقی زاده‬        ‫اندرو اسکات کوپر‬

‫کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ‪ ۲۳‬فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد‬

      ‫قیمت ‪ ۳٥ :‬پوند ‪ +‬هزینه بسته بندی و پست‬
   1   2   3   4   5   6