Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۴۴ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                 ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                 ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                            ‫مصبا ح ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
                                                                         ‫برایکمکبهادامهیانتشاررسانهیخودتان‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬
                                                                          ‫میپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                             ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                         ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( 1۷1۰‬شمارۀ ‪ ۲۴۴‬از دورۀ جدید)‬           ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                       ‫جمعه ‪ ۲۰‬تا پنجشنبه ‪ ۲۶‬دیماه ‪1398‬خورشیدی‬              ‫روزنامهنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                             ‫«انتقام سخت» جمهوری اسلامی‬

     ‫آنانکه به خاطر «دین» و «دولت»‬                      ‫در ایران قربانی گرفت‬

      ‫از دولت دینی پشتیبانی میکنند‬                   ‫=چندین کشور از جمله عراق از حمله موشکی جمهوری اسلامی با خبر بودند و پایگاههای آمریکایی نیز اطلاع داشته‬
                                                                                  ‫و خود را آماده کرده بودند‪.‬‬
   ‫حالا نوبت شماست!‬
                                       ‫= با اینکه موشکپرانیهای جمهوری اسلامی به دو پایگاه آمریکا در مرکز و شمال عراق هیچ تلفات جانی نداشت اما‬
‫مدتهاست که به اعتراف وابستگان و دلبستگان رژیم اسلامی ایران‬                                ‫خبرگزاریهای داخلی مدعی کشته شدن دهها نظامی آمریکایی شدند!‬
‫و نظرسنجیهای حکومتی و نیمهحکومتی‪ ،‬نظام و زمامدارانش در‬
‫پایینترین سطح اقبال در چهل سال گذشته قرار دارند‪ .‬سرکوب خشن‬          ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                ‫احمد بارکیزاده ‪©kayhan.london‬‬

          ‫و عریان مهمترین ابزار پوشاندن این حقیقت است‪.‬‬
‫بجز موضوع سرکوب که جامعه را تا مدتی مرعوب میکند‪ ،‬و بجز‬
‫هزینههای میلیاردی برای تولید و پرورش شبهنظامیان مزدور و تبلیغات‬
‫هدفمند در خارج از مرزهای ایران‪ ،‬و همچنین تأمین صادراتیها با یا‬
‫بدون جیره و مواجب که در رسانهها به دفاع از یک رژیم قرون وسطایی‬
‫میپردازند‪ ،‬در داخل ایران آنها که از جمهوری اسلامی پشتیبانی‬

                   ‫میکنند عمدتا بر سه دستهاند‪.‬‬
‫یکی‪ ،‬آنها که مدافع هر رژیمی هستند که آنها را تأمین میکند؛ به همین‬
‫دلیل از نظر سیاسی قابل اتکاء نیستند زیرا سر بزنگاه به نیرویی که در‬
‫حال قدرت گرفتن است میپیوندند‪ .‬بسیاری از سایبریها و کسانی که‬
‫از بیکاری و نداشتن چاره به سپاه پاسداران و بسیج و نهادهای موازی و‬

           ‫سرکوبگر رژیم میپیوندند از این دست هستند‪.‬‬
‫دیگری‪ ،‬لشکر فرصتطلبان یا به قول معروف عضو «حزب باد» هستند‬
‫که بدون نقشی در ساختار قدرت‪ ،‬از نظر اقتصادی با مشکلاتی مانند‬
‫طبقات متوسط و تنگدست روبرو نیستند و هرگاه تشخیص دهند که‬

      ‫سودشان در تغییر جبهه است‪ ،‬بیدرنگ این کار را میکنند‪.‬‬
‫دیگر اما آن گروهی هستند که هنوز بر این باورند که جمهوری اسلامی‬
‫مدافع «دین» و «دول ِت» آنهاست! منظور از «دولت» در اینجا حکومت و‬
‫قلمرو را نیز در بر میگیرد‪ .‬همانها که «ایران اسلامی» را جدی گرفتهاند!‬
‫جمهوری اسلامی از این گروه بیشترین سوء استفاده را میکند‪ .‬این‬
‫وفاداران اگرچه در برابر مخالفان و مزدبگیران و فرصتطلبان‪ ،‬در اقلیت‬
‫هستند اما مهمترین پایگاه اجتماعی و قابل اتکای جمهوری اسلامی را‬
‫تشکیل میدهند و از آنجا که تمامیت قدرت از همه نظر در انحصار‬
‫جمهوری اسلامی است‪ ،‬بیشترین خوراک تبلیغاتی را برای آنها تهیه‬

                              ‫میکند!‬
‫اما اگر اینان واقعا به فکر «دین و دول ِت» خود هستند‪ ،‬میبایست در‬
‫باور خود بازنگری کنند که هیچ ترکیبی مهلکتر از دین و دولت نیست‬
‫و هیچ حکومتی مانند جمهوری اسلامی به آبروی دین آنها و آبادی‬

                    ‫سرزمین آنها ضربه نزده است!‬
‫در شرایطی که رژیم ایران هر سال حلقهی حامیان خود را تنگ و تنگتر‬
‫کرده‪ ،‬اکنون نوبت این پایگاه اجتماعی است که به خاطر دین و دولت هم‬
‫که شده از دولت دینی روی برگردانده و باور خود را معطوف آیندهی‬

                           ‫کشور کند‪.‬‬

‫هزینههایسنگینکمدی«انتقامسخت»‬                                                   ‫« ُمرده خواری» پشت تابوت سلیمانی‪:‬‬
  ‫بر پشت خمیدهی مردم سوگوار‬

                                                                 ‫روحانی‪،‬ظریف‪،‬تاجزاده‪،‬کرباسچی‪،‬خزعلیودیگران…‬

                                                                 ‫در صفحه‪18‬‬

                                                                 ‫بخت بیشترعلی دایی برای سرمربی گری تیم ملی‬

                                                                         ‫فوتبال از نامزدهای دیگر‬

                                                                           ‫****‬
                                                                 ‫لغو اردوهای خارجی تیمهای فوتبال با توصیه‬

                                                                         ‫سازمان بازرسی‬

                                                                          ‫****‬
                                                                 ‫علیرضاجهانبخشبازیکنبرترماهدسامبرتیمبرایتون‬
‫دیگری از تحریمها قرار گرفته‪ ،‬اقتصاد‬  ‫مردم ایران بیش از نیم قرن است‬
‫ایران در رنجورترین دوران خود بسر‬    ‫هزینههای آرمان انقلابی اسلامگرایانی‬                                   ‫****‬
‫میبرد‪ ،‬فساد اقتصادی و اداری‪ ،‬جامعه‬   ‫را میپردازند که سرانجام در سال‬                              ‫به دنبال تهدید جمهوری اسلامی به انتقام‪ ،‬سفر‬
‫را دچار عوارض مختلف کرده و با افزایش‬  ‫‪ ۵۷‬حکومت خود را در ایران دایر‬
‫نارضایتیهای عمومی‪ ،‬از دو سال پیش‬    ‫کردند‪ .‬هزینههایی که در ابعاد سیاسی‪،‬‬                                    ‫تیم فوتبال آمریکا به قطر لغو شد‬
‫تا کنون مرتب شاهد اعتراضاتی هستیم‬   ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‪،‬‬
‫که با فراز و نشیب در گوشه و کنار کشور‬ ‫سرنوشت ملت و مملکت را دگرگون‬                                           ‫****‬
                    ‫کرده و به آستانهی نابودی کشانده است‪.‬‬                           ‫سفر تیم ملی والیبال به چین برای مسابقات‬
         ‫صورت میگیرند‪.‬‬    ‫اکنون که جمهوری اسلامی در برابر دور‬
                                                                 ‫در صفحه ‪1۰‬‬   ‫انتخابی المپیک‬
‫در صفحه ‪۲‬‬

    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

‫سقوط بهشت‬

‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

‫ترجمه رضا تقی زاده‬            ‫اندرو اسکات کوپر‬                                    ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                  ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ‪ ۲٣‬فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد‬

‫قیمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزینه بسته بندی و پست‬
   1   2   3   4   5   6