Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۵۶ (دوره جديد
P. 1

‫احتمال تبادل مراد طاهباز و نمازیها در ازای‬        ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                  ‫نگرانی دموکراتهای کنگره آمریکا در مورد‬
‫آزادسازی پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی‬   ‫سال سی و هشتم ـ شماره ‪( 1822‬شمارۀ ‪ 356‬از دورۀ جدید)‬            ‫توافقاتمیاحتمالیوفعالیتهایتروریستیسپاه‬

   ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬                                                        ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                                             ‫جمعه ‪ 19‬تا ‪ 25‬فروردینماه ‪14۰1‬خورشیدی‬

‫زنانایرانزیرفشارنظامپدرسالار‬                                                                 ‫سرمقاله‬

                                                       ‫مهمترین معیار اعتماد برای همبستگی‬

‫اما مصمم و با صـدایی بلند و رسا‬

                                                       ‫آیا اینکه جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه عمر کرده که باعث افتخار و گاهی‬
                                                       ‫دهانکجی طرفدارانش به آزادیخواهان و طرفداران دمکراسی است‪ ،‬به دلیل کارآمدی‬

                                                                  ‫آن در سیاست داخلی و خارجی و محبوبیت بین مردم است؟‬
                                                          ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬

                                                                                    ‫تیتر دو‬

                                                         ‫اسرائیل به دنبال «طرح جایگزین»‬

                                                       ‫برای متوقف ساختن برنامه هستهای جمهوری اسلامی‬

   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬                                     ‫اعراب و اسرائیل و آمریکا در نشست النقب؛ ‪ 18‬مارس ‪2۰22‬‬

‫=تلاشزنانایراندرنبودتشکلهایصنفیوگروههایمدافعحقوقزناندرحالیباسدبزرگقوانینضدزن‪،‬تبعیضآمیز‬            ‫پروندهاحیایبرجامهفتههاستکهخاکمیخوردبدونآنکهکسیبهسراغآنبرود‪ .‬امروز‬
‫و خشونت قانونی روبروست که در یک دایره شیطانی گرفتار است‪ :‬چگونه میتوان برای به دست آوردن حقوق خود در‬      ‫باردیگربحثهاحولمحور«طرحجایگزین»است‪.‬مذاکراتبرایاحیایتوافقسال‪ 2۰15‬یا‬
                                                       ‫برجام‪ ،‬پس از گذشت ده ماه در همان نقطهای قرار دارد که در آغاز قرار داشت‪ .‬اینکه دوباره‬
                                   ‫چارچوب قوانین ضدزن موجود تلاش کرد؟!‬   ‫طرفین غربی مذاکرات وین صحبت از «طرح جایگرین» میکنند دلایل مختلفی دارد که ‪....‬‬

 ‫«شورای اخلاق حرفهای»برای رسیدگیبه‬        ‫آیا اوکراین به افغانستان‬                     ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬
‫خشونت جنسی علیه زنان در سینمای ایران با‬
‫منصوبان وزارت ارشاد اسلامی و قوه قضاییه!‬     ‫روسیه تبدیل میشود؟‬                                ‫بازگشتچندینقلم‬
                                                                   ‫اشیای تاریخی از‬
                       ‫ادامه در صفحه ‪18‬‬                                    ‫فرانسه به موزه ملی‬
                                                                      ‫ایران‬
                       ‫عوارض و زیانهای قهوه‬           ‫خواص‪ ،‬فواید و زیانهای‬
                         ‫برای سلامت بدن‬               ‫جوانه گندم‬                       ‫ادامه در صفحه ‪1۷‬‬

                                          ‫‪۹‬‬ ‫‪8‬‬            ‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت بودند‬
                                ‫صفحه‬
                                                    ‫صفحه‬  ‫میتوانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان خریداری نمایند‬

‫ادامه در صفحه ‪۷‬‬                                     ‫تیم ایران در‬         ‫نسخه دیجیتال کتاب نیز بهزودی‬
                                            ‫مسابقات جام‬            ‫در دسترس خواهد بود‬
‫دادستانکلجمهوریاسلامی‪:‬‬  ‫کیفرخواست‬                           ‫جهانی قطر با‬
            ‫دادستان استکهلم‬                        ‫انگلیس و آمریکا‬    ‫سقوط بهشت‬
‫درخت نظام با خون‬    ‫علیه حمید نوری؛‬                         ‫همگروه شد‬
 ‫آبیاری میشود؛‬     ‫چرا اتهام «جنایت‬                                      ‫خاندان پهلوی و روزهای‬
            ‫جنگی» و نه فقط‬                                        ‫پایانی ایران پادشاهی‬
‫وضعیت منطقه طوری‬
 ‫بود که به شهادت‬     ‫«جنایت علیه‬                                           ‫اندرو اسکات کوپر‬
 ‫قاسم سلیمانی نیاز‬     ‫بشریت»؟!‬                                            ‫ترجمه رضا تقی زاده‬
   ‫داشتیم!‬
             ‫ادامه در صفحه ‪16‬‬  ‫ادامه در صفحه ‪1۰‬‬
   ‫ادامه در صفحه ‪11‬‬
                          ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
         ‫پشت پردۀ انقلاب اسلامی (‪)13‬‬
                       ‫‪KAYHANLIFE‬‬
            ‫نوشته‪ :‬ایرج آرینپور‬

‫اعتصاب غذای دوباره سهیلا حجاب فعال‬         ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬
    ‫مشروطهخواه در زندان‬                     ‫‪COMMUNITY‬‬

 ‫ادامه در صفحه ‪1۲‬‬              ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
   1   2   3   4   5   6