Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۶۰ (دوره جديد
P. 1

‫بنیانگذار‪:‬‬
                                                              ‫دکترمصطفی‬
                                                              ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬

                 ‫(‪ 16‬صفحه)‬              ‫سال سی و دوم ـ شماره ‪( 60‬دورۀ جدید)‬

                 ‫جمعه ‪‌ 31‬اردیبهشت تا پنجشنبه ‪‌6‬خردادماه ‪1395‬خورشیدی ‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                          ‫ُمد و ُمدلینگ و مانک ‌نها‪،‬‬
                                    ‫دشمنانجدیدجمهوریاسلامی‬
 ‫سرکوب‪ :‬از سیاست به اینستاگرام‬
                                    ‫جنگ ارز ‌شها بین تفکر عنکبوتی حکومت دینی و‬
‫وقتی روند سرکوب در سی و اندی سال گذشته را بررسی م ‌یکنیم‪،‬‬         ‫آزاد ‌یهای فردی و شهروندی بالا م ‌یگیرد‬
‫به چتری شبیه است که از بام مدرسه رفاه در حضور آی ‌تالله خمینی‬
‫به تدریج باز م ‌یشود و پس از اعدام و نابودی پایوران رژیم گذشته‪،‬‬    ‫‪CREDIT: HAMID FADAEI/INSTAGRAM‬‬                      ‫سرویس سیاسی کیهان‪:‬‬
‫سای ‌هی سنگین خود را بر گرو ‌ههای مخالف م ‌یگستراند‪ :‬نخست‪ ،‬به قول‬
‫جمهوری اسلامی‪ ،‬بر گرو ‌ههای «معاند» که عمدتا کمونیس ‌تهای مخالف‬                                       ‫پروژه‪« ‬عنکبوت دو» هم کلید خورد‪.‬‬
‫و خارج از اردوگاه شوروی و نیز هواداران مبارزه مسلحانه و ه ‌مچنین‬                                      ‫این بار تارهای عنکبوت‪ ،‬اینستاگرام ‌یها‬
‫طرفداران حکومت پهلوی را در بر م ‌یگرفت‪ ،‬سپس بر گرو ‌ههای‬                                          ‫را شکار کردند‪ .‬دختران و پسران جوانی‬
‫«منافق» که عمدتا سازمان مجاهدین خلق ایران و طرفدارانش بودند‪،‬‬                                        ‫که به مدلینگ روی آورد‌هاند‪ ،‬عکاسان‪،‬‬
‫و آنگاه بر گرو ‌ههای «موافق» که کمونیس ‌تهای طرفدار شوروی‪،‬‬                                         ‫آرایشگران‪ ،‬گریمورها و طراحان لباس‬
‫عمدتا حزب تود ‌ه ایران و برخی گرو ‌ههای اسلامی را شامل م ‌یشد‪.‬‬                                       ‫به عنوان دشمنان «امنیت ملی»‬
‫تار و مار شدن گرو ‌ههای سیاسی با اعدام و زندان و تبعید و مهاجرت‪،‬‬                                      ‫معرفی م ‌یشوند‪ .‬رهبرشان هم معلوم‬
‫به اینکه جمهوری اسلامی برای همیشه نفس راحت بکشد منتهی‬                                            ‫شد‪ :‬کیم‪ ،‬یکی از خواهران کارداشیان‪.‬‬
‫نگشت چرا که از یک سو اجبارا با تصفی ‌ههای درونی همراه بود و‬                                         ‫در جمهوری اسلامی برای هر‬
‫از سوی دیگر همزمان شد با به میدان آمدن نس ‌ل جدید و جامع ‌هی‬                                        ‫حرکتی که تهدیدی برای نظام ولایتی‬
‫جوانی که به نوب ‌هی خود مطالبات خویش را اگر نه در گرو ‌ههای حذ ‌ف‬                                      ‫ب ‌ه حساب آید بلافاصله رهبری آن را به‬
‫شده از صحن ‌هی سیاسی جامعه‪ ،‬بلکه در آنچه خود در پی بنا کردن‬                                         ‫«اجنبی» و «خارج» و «بیگانه» نسبت‬
‫آن بود م ‌یجست‪ .‬جنبش دانشجویی و جنبش زنان در ده ‌هی هفتاد‬                                          ‫می‌دهند‪ .‬از دید مقامات جمهوری‬
‫خورشیدی‪ ،‬درست پس از ده ‌هی سیاه شصت‪ ،‬حاصل این جستجو بود‬                                           ‫اسلامی در خارج از مرزهای ایران‪ ،‬به‬
                                                                      ‫استثنا چند کشور مانند چین‪ ،‬روسیه‬
          ‫که آنها هم وحشیانه از سوی رژیم سرکوب شدند‪.‬‬                                        ‫و سوریه‪ ،‬همه دست به دست هم‬
‫ده ‌هی هشتاد‪ ،‬آبستن هم ‌هی مطالبات سرکو ‌بشد ‌های بود که روی هم‬                                       ‫داد‌هاند تا این نظام را تهدید کرده و از‬
‫تلنبار شده و در سال ‪ ۸۸‬در فرصتی پی ‌شبینی نشده‪ ،‬بروز کرد‪ .‬این دهه‌‬                                     ‫میان بردارند‪ .‬البته از دید فرماندهان‬
‫همزمانبودبارشدغولیکههیچسرکوبسازما ‌نیافت ‌هایدرمرزهاییک‬                                           ‫سپاه پاسداران و امامان جمعه‪ ،‬نظام‬
‫کشور قادر به مهار آن نیست‪ :‬فضای مجازی و امکانات عظیم تکنولوژی‬                                        ‫آنچنان قدرتمند است‪ ،‬که تمامی‬
‫ارتباطات که به طور روزافزون مرزهای رابطه را از میان بر م ‌یدارد‪.‬‬                                      ‫این‪« ‬توطئه»های جهانی همیشه با‬
‫در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران دیگر خود را در برابر‬
‫چند گروه و حزب و فرد نم ‌یبیند که به آسانی بتواند آنها را از میان‬                                            ‫شکست روبرو م ‌یشوند‪.‬‬
‫بردارد‪ .‬بلکه جامع ‌های جوان و پویا در برابر آن قرار دارد که با د ‌هها‬
‫نیروی موازی سرکوبگر و هزین ‌ههای نجومی نتوانسته از پس آن‬                                          ‫تفسیرسیاسیهفتهرادرصفحۀ‪2‬بخوانید‬
‫بر آید‪ .‬سرکوب نیروی عظیمی که عمدتا جوانان هستند به اتهام‬
‫کارهایی که در یک جامعه متعارف کاملا پیش پا افتاده به شمار م ‌یرود‪،‬‬
‫ریسکی نیست که بتوان تن به آن داد‪ .‬از همین رو‪ ،‬این سرکوب‬
‫بیشتر به بازی موش و گربه تبدیل شده است‪ .‬بازداشت مد ‌لها و‬
‫مانک ‌نهایی که در رسان ‌ههای مجازی به ویژه اینستاگرام فعال هستند‬
‫و خبرش مانند بمب در رسان ‌ههای جهان ترکید و موجبات تمسخر‬
‫رژیم ایران را فراهم آورد‪ ،‬بیچارگی آن را در برابر روندی به نمایش‬
‫م ‌یگذارد که رشد و گسترش آن از دست حکوم ‌تها خارج است‪.‬‬
‫رژی ‌مهایسرکوباگرقصدبقادرجهانیرادارندکهفضایمجازیبهیکیاز‬
‫عناصرتعیی ‌نکنندهروشزندگیدرآنتبدیلشدهاست‪،‬دچارخیالا ‌تاند‪.‬‬
‫این فضا‪ ،‬جوامع باز و رژی ‌مهای دمکراتیک را نیز غافلگیر کرده است‬

    ‫چه به رسد به ساختارهایی مانند حکوم ‌ت اسلامی در ایران‪.‬‬

‫اعدام وسرنوشتمبهم بحرا ِنمعیش ِتبازنشستگا ِنایران‬                                      ‫شادی در ساحل کارون‪ ،‬اندوه در‬
                                                                    ‫کرانه خزر‬
                                       ‫بازماندگان‬
                                                                    ‫****‬
                                    ‫در صفحه ‪6‬‬
                                                               ‫اندی موری با شکست مرد آهنی‬
‫این پیامک آمده بود‪« :‬بازنشستگان‬  ‫سازمان بازنشستگی نیروهای‬       ‫بسیاری از شما از طریق پیام‌های مختلف از ما‬         ‫قهرمان تنیس رم شد‬
‫محترم با سلام ضمن عرض پوزش از‬   ‫مسلح روز یک‌شنبه ‪ ۲۶‬اردیبهشت‬     ‫خواسته‌اید که شرایط و مبالغ اشتراک کیهان لندن و‬
‫مشترکین محترم به اطلاع می‌رساند‬  ‫با ارسال پیامکی به مخاطبانش‬                                      ‫****‬
‫سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح‬   ‫اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی قادر‬        ‫مشخصات پرداخت را به شما اطلاع دهیم‪.‬‬
‫به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم از‬ ‫به پرداخت حقوق بازنشستگان‬      ‫کیهان لندن در حال حاضر چاپ نمی‌شود ولی به دو‬     ‫مسابقات بین المللی پرش با اسب‬
‫سوی دولت محترم تا اطلاع ثانوی‬   ‫نیست‪ .‬در این پیامک‪ ،‬سازمان دلیل‬                                    ‫در تهران‬
‫قادر به پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه‬ ‫عدم پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه‬          ‫شکل به طور رایگان در دسترس شماست‪:‬‬
                 ‫بازنشستگان را عدم تأمین اعتبار لازم‬ ‫یکی وبسایت کیهان لندن که در روز چند بار با‬            ‫****‬
           ‫نمی‌باشد‪».‬‬ ‫از سوی دولت‪ ،‬اعلام کرده است‪ .‬در‬   ‫گزار ‌شها و گفتگوها و مطالب مختلف آپدیت م ‌یشود‪.‬‬
                                    ‫دیگری کیهان هفتگی که هر شنبه با صفحه‌آرایی‬      ‫ورزش مشت زنی دخترها در ایران‬
‫در صفحه ‪2‬‬                               ‫روزنامه‌ای به صورت آنلاین و با مطالب متنوع همراه‬       ‫راه اندازی م ‌یشود‬

                                        ‫با صفحات ویژه در اختیار شما قرار م ‌یگیرد‪.‬‬        ‫****‬
                                    ‫اگر می‌خواهید به انتشار کیهان لندن یاری رسانید‬
                                    ‫م ‌یتوانید با آگهی و تبلیغ تجاری و پشتیبانی مالی از‬ ‫چشمان دختران ایرانی زیبا ولی بینی‬

                                                     ‫آن حمایت کنید‪.‬‬      ‫آنها کوفت ‌های است‬

                                       ‫کیها ِن شما‪ ،‬کیها ِن لندن‬           ‫در صفحات ‪ 11‬و ‪10‬‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                        ‫شما با آگهی در کیهان‬                 ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫فقط اطلاع‌رسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار فرهنگی نیز انجام می‌دهید‪:‬‬
‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
                                    ‫ِِ‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                           ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6