Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۵۶ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                        ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                        ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                   ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                            ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                                 ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                    ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                            ‫سال سی و چهارم ـ شماره ‪( 156‬دورۀ جدید)‬                     ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                       ‫جمعه ‪ 24‬تا پنجشنبه ‪ 30‬فروردی ‌نماه ‪1397‬خورشیدی‬                  ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                                ‫دیکتاتور مس ّلح و ُمص ِلح‬
                                         ‫جانشین ولایت مطلقه فقیه؟!‬
     ‫همه در انتظار‪...‬‬
                                       ‫=روی کار آمدن دولت نظامی در جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬مستلزم برچیده شدن بساط «ولایت مطلقه فقیه»‬
‫بنی ‌هی یک جامعه برای تحمل نابسامان ‌یها چقدر است؟ تجربه و‬                           ‫است‪ .‬دو دیکتاتوری‪ ،‬یکی دینی و دیگری نظامی‪ ،‬در یک کشور نم ‌یگنجند‪.‬‬
   ‫تاریخ نشا ‌ن داده است‪ :‬خارج از حد تصور! و گاه تا نابودی کامل!‬
                                       ‫=تجربهنشاندادهاستکهدیکتاتور ‌یهاینظامیدربیشترمواردباواکن ‌شهایشدیدجامعهبی ‌نالمللیمواجهم ‌یشوند‪.‬‬
‫بنی ‌هی یک حکومت برای تحمیل نابسامان ‌یها چقدر است؟ تجربه و‬          ‫=اگر «نگاه به شرق» م ‌یتوانست جمهوری اسلامی را از انزوای دوران احمد ‌ینژاد نجات دهد‪ ،‬خامن ‌های مجبور به‬
‫تاریخ نشان داده است‪ :‬محدود؛ ده بیست سال (مانند حکوم ‌تهای‬
‫فاشیست و دیکتاتور ‌یهای نظامی یا متعارف)‪ ،‬شصت هفتاد سال‬               ‫«نرمش قهرمانانه» نم ‌یشد و تیم روحانی و ظریف را برای پذیرفتن شکست اتمی راهی «غرب» نم ‌یکرد‪.‬‬
‫(مانند حکوم ‌تهای بلوک شرق) و چه بسا چهل سال (مانند حکومت‬
                                          ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
                 ‫دینی جمهوری اسلامی در ایران)‪.‬‬
‫در حکوم ‌تهای یادشده‪ ،‬دو عامل نقش تعیی ‌نکننده بازی م ‌یکنند‪،‬‬
‫اگرچه در نهایت سرنوش ‌تشان یکی است‪ :‬عامل عقیده واقتصاد‪.‬‬
‫قدرت سیاسی در واقع ابزاری است در خدمت این دو عامل که خود‬
‫متقابلا باید به حفظ این قدرت غیردمکراتیک که به درجات مختلف‬

                    ‫سرکوبگر است‪ ،‬کمک کنند‪.‬‬
‫اما در عمل این قدر ‌تها با وجود ت ‌کتازی برای چند یا چندین‬
‫سال‪ ،‬سرانجام در خود فرو م ‌یپاشند؛ و در حالی که این حکوم ‌تها‬
‫به تاریخ سپرده م ‌یشوند‪ ،‬جامعه به راه خود ادامه م ‌یدهد تا از یک‬
‫سو از آسی ‌بهای چنین حکوم ‌تهایی بیاساید و از سوی دیگر راه خود‬
‫را به سوی «زندگی بهتر» بگشاید‪ .‬گاهی این مسیر سنگلاخ است‬
‫و توا ‌نفرسا‪ .‬گاهی بیراهه است‪ ،‬یا به دور خود چرخیدن و یا حتی‬
‫بازگشت از راهی دیگر به گذشت ‌های که قبلا پشت سر نهاده شده بود!‬
‫در هر صورت گذار از «بد و بدتر» به سوی «خوب و بهتر» هرگز‬
‫مسیری مستقیم و بدون فراز و نشیب نیست؛ این حقیقت را هیچ‬
‫جامعه امن و آزاد و مرفهی نیست که تجربه نکرده باشد‪ .‬پس از طی‬
‫این مسیر نیز‪ ،‬تلاش و مبارزه پایان نم ‌یگیرد چرا که برای حفظ هر‬
‫آن حقوق و موهبتی که به دست آمده‪ ،‬باید تلاش مداوم کرد تا پایدار‬

                               ‫بماند‪.‬‬
‫امروز ایران بار دیگر در چهارراه سرنوشت ایستاده است‪ .‬هم حکومت‬
‫و هم جامعه در تلاش هستند تا راه خود را بیابند‪ .‬حکومت برای بقا و‬
‫ادام ‌هی قدرت سرکوبگر خود؛ جامعه برای گذار و پایان دادن به این‬
‫قدرت سرکوبگر‪ .‬در حالی که سرنوشت چنین حکوم ‌تهایی نهایتا‬
‫سپرده شدن به تاریخ است اما تا جامعه خود را برای بر دوش گرفتن‬

  ‫مسئولیت «حاکمیت ملی» مجهز نکرده باشد‪ ،‬چنین نخواهد شد‪.‬‬
‫نیروهای جمهوری اسلامی هرگز تا این اندازه اختلاف و درگیری‬
‫نداشتند و به همین دلیل هرگز تا به این اندازه به دنبال راهی برای‬
‫نجات نظام خویش نبود ‌هاند حتی اگر قرار باشد یکدیگر را قربانی کنند‬

        ‫و یا بیش از پیش همه آنها در مقابل مردم قرار گیرند‪.‬‬
‫مشکل جامعه اما از جمله به دلیل سرکوب مزمن و شدید‪ ،‬پراکندگی‬
‫نیروهای دمکرات و مترقی آن است‪ .‬در حالی که حکومت با امکانات‬
‫عظیم مادی و تبلیغاتی خود در تلاش برای بازسازی و پیشبرد بهترین‬
‫سناریوهای حفظ خود است‪ ،‬جامع ‌های که کمرش زیر بار فشارها و‬
‫محدودی ‌تهاودررأسآنها‪،‬نیازمند ‌یهایاقتصادی‪،‬خمشده‪،‬درانتظار‬
‫بسر م ‌یبرد‪ .‬هر آن نیرویی که به این انتظار‪ ،‬پاسخ و پایان دهد‪ ،‬برند ‌هی‬

    ‫این ماراتن چهل ساله خواهد بود؛ دست کم تا اطلاع ثانوی!‬

‫بازار ارز و اقتصاد ورشکسته‬                          ‫قانون ظروف مرتبطه و‬                            ‫درگذشت‬

‫عرص ‌هی رقاب ‌ت حریفان مافیایی‬                              ‫سردار پلاستیکی‬                         ‫باا ندوه فراوان در گذشت‬

                                       ‫در صفحه‪18‬‬                             ‫والاحضرت بهمن پهلوی‬

                                             ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬                ‫فرزند ارشد شاهپور غلامرضا پهلوی را در سن‬
                                                                        ‫‪ ۶۷‬سالگی روز جمعه‪ ۶‬آوریل در ‪La Verrière‬‬
‫به عنوان پول ملی ایران در برابر دلار‬ ‫افزایش ناگهانی نرخ دلار در هفته‬               ‫صفحه ‪12‬‬              ‫صفحه ‪3‬‬
‫آمریکا از اواسط شهریورماه ‪ 96‬و تنها‬  ‫سوم فروردین ‪ ۹۷‬شوک عظیمی به‬       ‫=دوقرنفرازونشیبمطبوعات‬      ‫=نماینده پارلمان سوریه‪:‬‬        ‫بعلت بیماری سرطان به اطلاع م ‌یرسانیم‪.‬‬
‫یک ماه پس از آنکه دولت دوم حسن‬    ‫اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی‬                                      ‫منیژه پهلوی ‪ ،‬ناز بانو پهلوی ‪ ،‬فاطی ابتهاج ‪،‬‬
‫روحانی زمام امور اجرایی کشور را به‬  ‫وارد کرد‪ .‬روند افزایشی بهای دلار یا به‬   ‫در ایران (‪ -)64‬احمد احرار‬       ‫ترامپ حمله نم ‪‎‬یکند؛‬   ‫لیلا ابتهاج ‪ ،‬مریم پهلوی ‪ ،‬آذردخت پهلوی ‪،‬‬
‫دست گرفت آغاز شد‪ .‬در صفحه ‪2‬‬      ‫عبارت دیگر کاهش مداوم ارزش ریال‬     ‫=تماميت ارضی بس نيست ‪-‬‬
                                                        ‫عل ‪‎‬یاکبر ولایتی‪ :‬تهدید است‬                   ‫بهرام پهلوی‬
                                              ‫داریوش همایون‬
                                                         ‫فقط م ‪‎‬یتوانند بمباران کنند!‬
                                                  ‫صفحه ‪13‬‬
                                       ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬                ‫صفحه ‪4‬‬
                                                        ‫=ب ‌یاعتمادی به نظام دلیل‬
                                                  ‫صفحه ‪14‬‬
                                       ‫=نگاهی به زندگی سیاسی‪،‬‬            ‫افزایش بهای دلار‬

                                        ‫خاطرات و ‪ ...‬دکتر علی امینی‬              ‫صفحه ‪5‬‬
                                                        ‫=آستریکس و اوبلیکس و تو ِر‬
                                                  ‫صفحه ‪15‬‬
                                       ‫=چال ‌شهای گفته و ناگفته در‬       ‫طنزآمی ِز جها ِن باستان‬
                                                                   ‫صفحه ‪7‬‬
                                               ‫جهان نابینایان‬
                                                        ‫=«ارتش ملی» را به «ارتش‬
                                                  ‫صفحه ‪16‬‬
                                       ‫=والاستریتژورنال‪:‬فروپاشی‬     ‫انقلابی» تبدیل کردند تا به‬

                                       ‫اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارز‪،‬‬    ‫«جبهه مقاومت» بفرستند‬

                                          ‫بیکاری‪ ،‬تورم و لغو برجام‬         ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬
                                                          ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                                 ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی‬
      ‫نم ‌یکنید بلکه یک کار فرهنگی نیز انجام می‌دهید‪:‬‬

‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
                                       ‫ِِ‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                               ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6