یازده زندانی محکوم به مرگ اهل سنّت در خطر اجرای حکم اعدام
زارع رییس اجرای احکام در پاسخ به اینکه چرا درباره وضعیت خانوادگی زندانیان از آنها می پرسد گفت: «ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻨﯿﻢ چه کسانی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه‌شاﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻣﯽﺷﻮد.»

جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۰۷ نوامبر ۲۰۱۴


 کیهان آنلاین – ۱۶ آبان ۹۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﺷﻬﺮ کرج به بخش اجرای احکام ﻭ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ آنها ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و مورد سئوال قرار گرفتند.

ﺍﯾﻦ ﯾﺎﺯﺩﻩ تن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫ‌ﻬﺎﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪه‌ﺍﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻟن ١۰ زﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍین زندانیان ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﮑﺮﺭﺍ ﺍﺗﻬﺎﻡ مربوطه ﺭﺍ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮﺩه‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﺍﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﺭﺍ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ بخش ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ منتقل شده‌اند ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ، ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ غذای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻭﺍﮐﻨﺶ حامیانه ﮔﺮوه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﯾﺪه‌ﺑﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻞ برخوردار ﺷﺪ. ﻭﮐﻼﯼ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ درباره آنها اعمال ﺷﻮﺩ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ: «سؤال‌هایی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺍﯾن ﺑﻮﺩ: ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ؟ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ؟ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟ ﺍﺟﺎﺭﻩ‌ﻧﺸﯿﻨﯽ؟ ﻭ …»

ﻭﯼ هم‌چنین ﮔﻔﺖ: «ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺌﻮﺍﻝﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺴﺖ، ﺁﻗﺎﯼ ﺯﺍﺭﻉ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺟﺮﺍﯼ اﺣﮑﺎﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ گفت: «ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻨﯿﻢ چه کسانی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه‌شاﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻣﯽﺷﻮد.»

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=2274