فرید خلیفی – ماجرا کمی پیشتر از اینجا آغاز شد. حتی پیش از حیات دایناسورها در سیاره. زمینی که خانه امروزی ماست، آن روزها هم میزبان جانواران و گیاهان بسیاری بود. عمر موجودات مانند امروز کوتاه بود، میلیون میلیون، سال‌ها ‌گذشت و بقایای موجودات در لایه‌هایی زیرین سیاره مدفون گشت.

موجودی هوشمند، بشر به شکل امروزی، شروع به زندگی در سیاره نمود. هر روز روش‌هایی تازه برای زندگی کشف کرد و بیش از پیش آموخت… آموخت که برای انجام کارهای متعددی نیاز به انرژی دارد. طی هزاران سال، با ازدیاد جمعیت و به تبع آن نیاز بیشتر به انرژی، در پی یافتن منابع تازه، به اجساد و بقایای موجودات میلیون‌ها سال پیش از خود رسید. بقایایی تجزیه شده در لایه‌های زیرین سیاره که چیزی جز شیره‌ای سیاه و ترکیبات گازی‌شکل از آنها باقی نمانده بود.

با اکتشافات بیشتر به یکباره همه چیز تغییر کرد.

لینک مستقیم به ویدیو