فرید خلیفی –برقراری نظم در جوامع امروزی بشر، وابسته به فعالیت نیروهای ویژه شهری است که در بیشتر کشورها نامی یکسان دارند: گشت‌های پلیس.

گشت‌های پلیس امروزه به اشکال گوناگون در کشورهای مختلف جهان فعالیت می‌کنند و همواره ناظر بر اجرای نظم در جوامع هستند تا به تبع آن رفاه و آرامش بیشتر برای شهروندان یا همان ساکنان جامعه فراهم گردد.

اگرچه، در برخی کشورها، این نیروها عاملی مهم در برهم زدن آرامش و سلب حقوق ابتدایی شهروندان هستند و شهروندان بجای آنکه با حضور آنان احساس آرامش پیدا کنند، همواره از حضور چنین نیروهایی واهمه دارند. اما در بیشتر کشورهای جهان این نیروها حافظ جان و حقوق انسانی شهروندانند و حضورشان باعث آرامش و آسودگی خیال بیشتر.

لینک مستقیم به ویدیو