گل آذین اردستانی ترانه‌های بسیاری در ازتیاط با شرایط اجتماعی در ایران اجرا کرده است. «جرم من» که روز ۸ مارس امسال منتشر شد، از موقعیت زنان در ایران و خاورمیانه می‌گوید. زنانی که مسئولیت‌های زیادی را باید به دوش بکشند ولی از حقوق محدودی برخوردارند.

احمد رأفت با گل آذین اردستانی در ارتباط با «جرم من» و بطور کلی موقعیت زنان در ایران گفتگویی انجام داده است.

لینک مستقیم به ویدئو