مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ ریشه‌های تاریخی تعهدات جهانی

محمود مسائلی – در حالی که به عنوان یک هنجار نوظهور در حقوق بین‌الملل معاصر، تعهدات جهانی  مورد استقبال قرار ‌گرفته است، ریشه‌های این مفهوم را باید در حقوق عمومی[۱] حقوق رومی، یعنی مفهوم حقوق ملت‌ها و یا حقوق مردم جستجو کرد. بخش دوم در این دیدگاه، اساسا قانون از رضایت  قراردادهای کشورها نشأت نمی‌گیرد، … ادامه خواندن مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ ریشه‌های تاریخی تعهدات جهانی