نقض حقوق مسیحیان ایران در گزارش سالانه سازمان «مادّه ۱۸»

سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴


«مادّه ۱۸» یک سازمان مردم‌نهاد و غیرانتفاعی مستقر در لندن است که هدف خود را ترویج آزادی دینی و نیز حمایت از مسیحیانی می‌داند که در جمهوری اسلامی تحت آزار دینی (نقض آزادی دینی) قرار گرفته‌اند. این سازمان هر سال گزارشی در رابطه بر نقض حقوق مسیحیان و بویژه نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی منتشر می‌سازد.

در مقدمه گزارش امسال آمده است «بســیاری از شــهروندان ایرانــی پــس از اعتراضاتــی کــه در ســپتامبر ۲۰۲۲ و در پی جــان باختــن مهســا (ژینا) امینــی در حیــن بازداشــت شــکل گرفــت، و تلاش‌هــای حکومــت ایــران بــرای پنهــانکاری آن، اشــتیاق تــازه‌ای بــرای تغییــر را تجربــه کردنــد. مقامــات ایرانــی بــا وجــود اســتفاده از خشــونت بیــش از حــد و اعدام بــرای ســرکوب اعتراضــات و خواســته‌های مــردم ایــران بــا چالــش روبرو شــدند. ایــن مــوارد جنبــه‌ای گســترده‌تر از نقــض شــدید هنجارهــای بین‌المللــی توســط جمهوری اسلامی در زمینــه آزادی بیــان، حقــوق زنــان، و آزادی دیــن یــا عقیــده را نمایـان می‌کنـد کـه بسـیاری از گروه‌هـای دینـی در ایـران، از جملـه مسـیحیان، را تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد. مطالبـات گسـترده مـردم بـرای رعایـت حقـوق بشـر در ایـران، و احتـرام بـه آزادی‌هـا و حقـوق تمامـی شـهروندان، امیـدی اسـت کـه جامعـه ایرانیـان مسـیحی نیـز دل در گروی آن دارد.»

بر مبنای آنچه در این گزارش سالانه آمده است، در سال گذشته میلادی ۱۶۶ مسیحی جلب یا دستگیر شدند، ۲۲ حکم محکومیت برای مسیحیان تنها به خاطر اعتقاد دینی صادر شد و ۲۱ نفر نیز برای اجرای حکم به زندان رفتند. این احکام بر مبنای ماده‌های ۴۹۸، ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صادر شدند. در ماده ۴۹۸ این قانون آمده است «هـر کـس بـا هـر مرامـی، دسـته، جمعیـت یـا شـعبه جمعیتـی بیـش از دو نفـر در داخـل یـا خـارج از کشـور تحـت هـر اسـم یـا عنوانـی تشـکیل دهـد یـا اداره نمایـد کـه هـدف آن برهـم زدن امنیـت کشـور باشـد و «محـارب» شـناخته نشـود بـه حبـس از دو تـا ۱۰ سـال محکـوم مـی شـود.» در ماده ۴۹۹ آمده است «هـر کـس در یکـی از دسـته‌ها یـا جمعیت‌هـا یـا شـعب جمعیت‌هـای مذکـور در مـاده (۴۹۸) عضویـت یابـد بـه سـه مـاه تـا پنـج سـال حبـس محکـوم مـی‌گـردد مگـر اینکـه ثابـت شـود از اهـداف آن بی‌اطلاع بـوده اسـت.» بر پایه ماده ۵۰۰ نیز «هـر کـس علیـه نظـام جمهـوری اسلامـی ایـران یـا بـه نفـع گروه‌هـا و سـازمان‌های مخالـف نظـام بـه هـر نحـو فعالیـت تبلـیغی نمایـد بـه حبـس از سـه مـاه تـا یکسـال محکـوم خواهـد شـد.»

احمد رأفت با منصور برجی کشیش و سخنگوی «ماده ۱۸» گفتگوئی در رابطه با این گزارش و وضعیت مسیحیان در جمهوری اسلامی انجام داده است.

لینک مستقیم به ویدئو

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۵ / معدل امتیاز: ۴٫۲

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید