بیانیه مشترک زندانیان سیاسی، زرتشت احمدی‌راغب و رضا سلمان‌زاده از زندان قزل‌حصار: نه به انتصابات فرمایشی حکومت!

همگان نیک می‌دانند و ما نیز به درستی آگاهیم که انتخابات از ارکان اصلی و اساسی دمکراسی (یعنی حاکمیت مردم است). بی‌تردید در کشوری که چهل و پنج سال اعدام، جنگ، ترور، خشونت و سرکوب علیه آزادیخواهان و زندانی‌کردن دگراندیشان توسط حکومت و نهادهای امنیتی و قضایی آن جاری بوده و همچنان ادامه دارد و … ادامه خواندن بیانیه مشترک زندانیان سیاسی، زرتشت احمدی‌راغب و رضا سلمان‌زاده از زندان قزل‌حصار: نه به انتصابات فرمایشی حکومت!