Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۴۶ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                              ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                               ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                          ‫مصبا ح ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
                                                                       ‫برایکمکبهادامهیانتشاررسانهیخودتان‬
  ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( 1۷1۲‬شمارۀ ‪ ۲۴۶‬از دورۀ جدید)‬
                                     ‫جمعه ‪ ۴‬تا پنجشنبه ‪ 1۰‬بهمنماه ‪1398‬خورشیدی‬               ‫میپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                                                             ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

                                 ‫‪Page 1‬‬                                     ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                                                       ‫روزنامهنگارانوکارکنانکیهانلندن‬

       ‫سرمقاله‬                           ‫اروپاییان‪،‬مکانیسمماشهوسرنوشت‬

‫داعش شیعه قبل و بعد از تسلیحات‬
     ‫اتمی و موشکی‬

‫به نظر میرسد سیاستهای دولت کنونی آمریکا سبب شده تا چهره و‬         ‫پرونده اتمی جمهوری اسلامی‬
‫رفتار جمهوری اسلامی بیش از پیش افشا شود‪ .‬در تمام این سالها هر‬
‫چه درباره ایدئولوژی آخرالزمانی و عاشورایی این داعش در ایران گفته‬     ‫=اگر جمهوری اسلامی به دنبال فعالیتهای هستهای صلحآمیز است و موشکسازیها فقط جنبه دفاعی دارد این همه‬
                                                                                   ‫تهدید برای چیست؟!‬
               ‫میشد‪ ،‬انگار گوش شنوایی وجود نداشت‪.‬‬
‫برخیاماچنینقلمدادمیکنندکهجمهوریاسلامیبرای «بازدارندگی»‬          ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                ‫دیوار سفارت آمریکا در تهران؛ ‪ ۲1‬ژانویه ‪۲۰۲۰‬‬
‫بر برنامه اتمی و موشکی اصرار میورزد و آن را با اتحاد شوروی مقایسه‬
‫میکنند‪ .‬ولی جمهوری اسلامی جز در خشکاندیشی ایدئولوژیک و‬
‫جنایات استالینی با شوروی قابل مقایسه نیست‪ .‬از جمله سرمایهداری‬
‫دولتی و خصولتی لگامگسیخته و ساختار مافیایی خانوادههای وارث‬
‫انقلاب اسلامی که پدیدهای کاملا نوظهور و بیسابقه است‪ .‬همچنین‬
‫شوروی هیچ کشوری را تهدید به نابودی نمیکرد‪ .‬پیش از جنگ جهانی‬
‫دوم‪ ،‬اتحاد شوروی به عنوان تنها کشور کمونیستی جهان‪ ،‬با دولتهای‬
‫قدرتمند در تضاد ایدئولوژیک قرار داشت و سرگرم آزمایش «انسان والا»‬
‫و «جامعه سوسیالیستی» بود‪ .‬با جنگ جهانی دوم این امکان برای شوروی‬
‫به وجود آمد تا دامنهی ایدئولوژی خود را گسترش داده و با اقمارش یک‬
‫بلوک در برابر غرب بسازد‪ .‬با اینکه «جنگ سرد» بین شرق و غرب گاه به‬
‫لفاظیهای حاد و خطرناک میرسید اما هرگز جهان را در برابر یک خطر‬
‫واقعی قرار نداد و در نهایت هم شوروی بدون جنگ و از درون فرو پاشید‪.‬‬
‫جمهوری اسلامی اما حتی اروپاییان را هم که تا کنون از هیچ مماشاتی‬
‫فروگذار نکردهاند‪ ،‬با موشک و مواد مخدر و سیل پناهجو تهدید میکند!‬
‫آنهم نه فقط از سوی اصولگرایان و حزباللهیهایش بلکه از زبان حسن‬

           ‫روحانی که به اصطلاح اصلاحطلب و میانهرو است!‬
‫درواقع فشارهای حداکثری آمریکا عفریت جمهوری اسلامی را در‬
‫برابر جهانیان و آنهایی که هنوز به «اصلاح» و «تغییر» از طریق نمایش‬
‫رأیگیری در یک انتخابات استصوابی امید بسته بودند به نمایش گذاشته‬
‫است‪ .‬در چنین شرایطی رفتار داعش شیعه با مردم ایران به روشنی یک‬
‫بُرش آزمایشی در اختیار جهان قرار میدهد تا ببینند اگر رژیم اسلامی‬
‫امکان این فشار را در مقیاس جهانی میداشت چه فجایعی ممکن میبود‬
‫رخ دهد‪ .‬داعش شیعه مردم جوامع آزاد را نمیتواند سرکوب کند اما‬
‫میتواند آنها را ترور کند و به گروگان بگیرد چنانکه برای قتل سلمان‬
‫رشدی فتوا داد و جایزه تعیین کرد و حالا پس از چهار دهه به جایزه‬
‫برای سر رئیس جمهور آمریکا ارتقاء یافته و دهها گروگان خارجی و‬
‫دوتابعیتی در زندانهایش بسر میبرند‪ .‬داعش شیعه هنوز نتوانسته به‬
‫گفته خمینی «یک دولت اسلامی در همه جهان» تشکیل دهد اما توانسته‬
‫افکار پوسیده و ارتجاعی خود را به جوامع آزاد و اندیشکدهها و رسانههای‬

 ‫آنها صادر کرده و از جیب مالیاتدهندگان غربی‪ ،‬حقوق آنها را بپردازد!‬
‫این روزها جمهوری اسلامی آن چهرهای را به جهان نشان میدهد که‬
‫ایرانیان سالهاست آن را شناختهاند‪ .‬چهرهی واقعی که تسلیحات اتمی و‬
‫موشکیرابرایگسترشفشاردرداخلوخارجازمرزهایایرانوتحققافکار‬
‫آخرالزمانیوعاشوراییخودمیخواهدوامیدواربودباپایانمحدودیتهای‬

         ‫پانزده سالهی برجام از ش ّر هر تعهدی راحت شود‪.‬‬

‫نداشتههایی که سیل با خود برد‬                                                 ‫«افعی» بیدندان‪ :‬سپاه قدس‬

‫تنها طی چند ساعت از آغاز بارندگی‪۱۴‬‬ ‫روزهای گذشته یکی از محرومترین‬                               ‫بعد از شکار قاسم سلیمانی‬
‫شهرستان و توابع آنها دچار آبگرفتگی‬ ‫استانهای ایران که مردمانش همواره‬
‫شدند و ارتباط با بیش از ‪ ۵۰۰‬روستا‬  ‫با فقر و خشکسالی دست و پنجه نرم‬                             ‫در صفحه‪18‬‬
‫قطع شد‪ .‬جادهها و خانههای خشت و‬   ‫میکنند شاهد سیلی ویرانگر بود‪ .‬هفته‬
‫گلی مردم را آب با خود شست و برد‪.‬‬  ‫سوم دیماه برای استان سیستان و‬                                ‫کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست باشگاههای‬
‫اینترنت‪ ،‬آب‪ ،‬برق و خطوط تلفن قطع‬  ‫بلوچستان با بارانهایی آغاز شد که پس‬                                     ‫ایرانی را رد کرد‪:‬‬
‫شد و جمعیتی حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬    ‫از ساعاتی آبگرفتگی شدیدی را در یکی‬
‫درگیر هجوم آب شدند‪ .‬در صفحه ‪۲‬‬    ‫از خشکترین مناطق ایران ایجاد کرد‪.‬‬                            ‫مسابقاتدراستادیومبیطرفبرگزارمیشود‬

                                                                      ‫****‬

                                                                      ‫تنیس گراند اسلم استرالیا؛‬

                                                               ‫حضور فدرر‪ ،‬جاکوویچ و سرینا ویلیامز‬
                                                                      ‫در دور سوم‬

                                                                      ‫****‬

                                                                 ‫جیانی دی بیاسی‪ ،‬نامزد جدید‬
                                                                ‫سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران‬

                                                                      ‫****‬

                                                               ‫حضور کیمیا علیزاده با تیم پناهندگان یا‬
                                                                 ‫با تابعیت جدید در المپیک ‪۲۰۲۰‬‬

                                                               ‫در صفحه ‪1۰‬‬

    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

‫سقوط بهشت‬

‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

‫ترجمه رضا تقی زاده‬         ‫اندرو اسکات کوپر‬                                     ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ‪ ٢٣‬فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد‬

‫قیمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزینه بسته بندی و پست‬
   1   2   3   4   5   6