Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۴۸ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                               ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                               ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                          ‫مصبا ح ز ا د ه‬ ‫ما‌از‌شما‌که‌هر‌ماه‌مبلغی‌هر‌چند‌اندک‬
                                                                       ‫برای‌کمک‌به‌ادام ‌هی‌انتشار‌رسان ‌ه ‌ی‌خودتان‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬
                                                                        ‫‌م ‌یپردازید‌از‌صمیم‌قلب‌سپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                           ‫تنها‌پشتیبانان‌کیهان‌لندن‌‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                       ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( 1۷1۴‬شمارۀ ‪ ۲۴۸‬از دورۀ جدید)‬           ‫شما‌خوانندگان‌و‌کاربران‌هستید‪.‬‬
                                     ‫جمعه ‪ 18‬تا پنجشنبه ‪ ۲۴‬بهمنماه ‪1398‬خورشیدی‬             ‫روزنامهنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                           ‫نمایش‌ تکراری‌ و‌ مبتذل‌ انتخابات‬

     ‫همه در برابر هیچ!‬                        ‫از‌دس ‌تهای‌آلوده‌تا‌پو ‌لهای‌کثیف‬

‫‪ ۴1‬سال پیش‪ ،‬آن لحظاتی که صادق قطبزاده در هواپیمای فرانسوی‬        ‫=دهها کانال تلگرامی با خیز انتخاباتی‪ ،‬توسط لشکر سایبری جمهوری اسلامی آغاز به فعالیت کردهاند تا دستهای مردم‬
‫کنارخمینینشستهبودوسعیمیکردتا«هیچ»اورادربارهاحساساش‬                                  ‫شهر و روستا را نیز به پولهای کثیف گروههای مافیایی نظام آلوده کنند‬
‫درپاسخبهیکخبرنگارخارجیماستمالیکند‪،‬نمیدانستسهچهارسال‬
‫بعد خودش به فرمان همین فرد به جرم «براندازی» تیرباران خواهد شد‪.‬‬      ‫=«انتخابات» در جمهوری اسلامی هرگز چیزی جز منبع تقسیم رانت و فساد برای غارت و سرکوب جامعه نبوده است‬
‫نکتهی بسیار شاخص قطبزاده عقاید و سخنان ضدشوروی و‬
‫ضدکمونیستی وی بود‪ .‬کمتر پیش میآمد که ارگان حزب توده‬           ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬ ‫صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در عراق‬
‫منتشر شود و مطلبی علیه قطبزاده نداشته باشد‪ .‬و کمتر پیش‬
‫میآمد که قطبزاده به عنوان عضو شورای انقلاب و وزیر خارجه‬
‫و مدیرعامل رادیو تلویزیون دولتی ایران حرفی بزند و به پر و پای‬
‫شوروی و کمونیستها نپیچد‪ .‬عنوان «مثلث بیق» که به ابوالحسن‬
‫بنیصدر و ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده داده شده بود‪ ،‬گذشته‬
‫از اینکه شوخطبعی ایرانیان را حتا در بدترین شرایط و رویدادها‬
‫نشان میدهد‪ ،‬در عین حال بیانگر این واقعیت است که دستکم‬
‫بخش مؤثری از جامعه نسبت به خمینی و افراد مورد تأییدش زاویه‬
‫داشت و میتوانست «مثلث بیق» را آنهم در شرایطی که هیچکدام‬
‫از امکانات ارتباطی امروز وجود نداشت‪ ،‬به ورد زبانها تبدیل کند‪.‬‬
‫با اینهمه انقلاب‪ ۵۷‬از پشتیبانی تودهای برخوردار بود همانگونه که‬
‫رژیم هیتلری بسیار بیشتر از جمهوری اسلامی حمایت مردم آلمان را‬
‫داشت‪ .‬اما پشتیبانی مردم هیچ حکومت سرکوبگری را برحق نمیکند!‬
‫رفراندوم کذایی جمهوری اسلامی (فروردین ‪ )۵8‬در شرایطی که‬
‫جامعه در نشئگی انقلابی و اعدام و تیرباران بسر میبرد و خیلی زود با‬
‫اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری (آبان‪ )۵8‬و جنگ (شهریور ‪)۵9‬‬
‫روبرو شد‪ ،‬نخستین خشت کج ترفندی به اسم «انتخابات» و «رأی» را‬
‫در رژیمی بنا گذاشت که رهبر و بنیانگذارش پس از تبعید ‪ 1۵‬ساله و‬

          ‫هنگام بازگشت به ایران «هیچ» احساسی نداشت‪.‬‬
‫پس از فراز و نشیب جنبشهای اجتماعی چهل سال گذشته‪ ،‬اعم از‬
‫جنبش زنان و دانشجویان و بطور کلی طبقه متوسط که در جنبش ‪88‬‬
‫به اوج خود رسید و به دلیل خصلت محافظهکارانه و فرصتطلبانهی‬
‫خود و رهبرانش ناکام و سترون ماند‪ ،‬نسل مردمی از دیماه ‪ 96‬به‬
‫اینسو به میدان آمده است که بند نافاش به تدریج از انقلاب ‪ ۵۷‬و‬

               ‫نظام جمهوری اسلامی کنده شده است‪.‬‬
‫شعارهای مردم در سه سال اخیر درباره شناخت دشمن و اهداف خود‪،‬‬
‫جزو شاهکارهای سیاسی و اجتماعی به شمار میرود‪ .‬امروز بحرانهای‬
‫جمهوریاسلامییکفرصتبیهمتایتاریخیبرایمردموهمهکسانی‬
‫به وجود آورده که در پی جبران و پشت سر نهادن آن «هیچ» تاریخی‬
‫و شوم هستند‪ .‬یادآوری قطبزاده در این نوشته‪ ،‬به این دلیل بود که به‬
‫نسلهای جدید یادآوری شود که جمهوری اسلامی همواره از همان آغاز‬
‫نه تنها از سوی جامعه بلکه از درون خویش نیز با کابوس «براندازی»‬
‫روبرو بوده و امروز نیز جز آن نیست منتها در شرایطی به مراتب آمادهتر‬
‫هم از نظر آگاهی جامعه و هم شرایط جهانی و هم ناتوانی زمامدارانی‬

      ‫که به التماس از مخالفان نظام برای رأی دادن افتادهاند!‬

   ‫کرونا در ایران‬                                                        ‫درگذشت‬
‫خطای انسانی و غیرعمدی!؟‬
                                                               ‫با کمال اندوه و تأسف درگذشت برادر عزیزم‬

                                                               ‫‌دریادار‌ناصر‌جهانبانی‬

‫جهان» وضعیت اضطراری اعلام کرد‬     ‫ویروس کرونا تا کنون جان دستکم‬
‫بیشتر کشورهای جهان در حالت‬      ‫‪ ۴۹۰‬تن را در چین گرفته و در خارج‬
‫آمادهباش قرار گرفتند اما در ایران نه‬ ‫از مرزهای این کشور نزدیک به ‪۲۰۰۰۰‬‬
‫تنها پروازهای مستقیم به چین لغو نشد‬  ‫تن به این ویروس مبتلا شدهاند‪ .‬رقم‬
‫بلکه بر اساس گزارشهای رسانههای‬    ‫مبتلایان در خود چین تا ‪۲۵‬هزار تن‬
‫داخلی‪ ،‬روزانه ‪ ۱۰۰۰‬مسافر مستعد‬
‫کرونا به ایران میآیند و به حال خود‬               ‫میرسد‪.‬‬
                   ‫پس از آنکه سازمان جهانی بهداشت‬
           ‫رها میشوند‪.‬‬   ‫شامگاه ‪۱۰‬بهمن ‪ ۹۸‬برای«جلوگیری‬
                   ‫از شیوع ویروس در سایر کشورهای‬
‫در صفحه ‪۲‬‬

    ‫کیهان‌منتشر‌کرد‌‪:‬‬                                                   ‫را بعلتبیماریسرطاندرشهرواشنگتنبهاطلاع‬
                                                               ‫میرسانم‪ .‬به همسرشان سرکار‌مینو‌جهانبانی و‬
‫سقوط‌بهشت‬                                                          ‫فرزندانشان رضا و رویا‌جهانبانی تسلیت میگویم‪.‬‬

‫خاندان‌پهلوی‌و‌روزهای‌پایانی‌ایران‌پادشاهی‬                                                  ‫روانش شاد‪.‬‬

‫ترجمه‌رضا‌تقی‌زاده‬            ‫اندرو‌اسکات‌کوپر‬                                  ‫منیژه‌پهلوی‬

‫کتاب‌سقوط‌بهشت‌را‌از‌تاریخ‌‪‌٢٣‬فوریه‌تنها‌از‌کیهان‌لندن‌می‌توان‌خریداری‌کرد‬                          ‫=کیهان درگذشت دریادار‌ناصر‌جهانبانی را به همه بازماندگان به‬
                                                                       ‫ویژه همسر و فرزندان آن روانشاد تسلیت میگوید‪.‬‬
‫قیمت‌‪‌٣٥‌:‬پوند‌‪‌+‬هزینه‌بسته‌بندی‌و‌‌پست‬
   1   2   3   4   5   6