Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۶۷ (دوره جديد
P. 1

‫بیانیه پروژه ققنوس ایران درباره اینترنت ماهوارهای‬                                                       ‫دونالد ترامپ در یک کمپین انتخاباتی‪:‬‬
         ‫«استارلینک»‪:‬‬

   ‫ایرانیان باید بتوانند از اینترنت آزاد‬                      ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                       ‫جو بایدن مخالف حذف قاسم سلیمانی تروریست‬
      ‫ماهوارهای استفاده کنند‬                     ‫سال سی و هفتم ـ شماره ‪( 1۷۳۳‬شمارۀ ‪ ۲۶۷‬از دورۀ جدید)‬                        ‫شماره یک جهان بود‬

   ‫ادامه در صفحه ‪۴‬‬                                                                      ‫ادامه در صفحه ‪۳‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                                                             ‫جمعه ‪ ۶‬تا پنجشنبه ‪ 1۲‬تیرماه ‪1۳99‬خورشیدی‬

‫انفجــــــار بـــزرگ‬

‫بحـــــرانســــازی‬                                                   ‫شمارش معکوس برای دور تازه‬
‫خـــارج از مــــرزها‬                                                  ‫اعتراضات سراسری در ایران‬

‫صفحۀ ‪۲‬‬                                                         ‫صفحۀ ‪۲‬‬

‫= فقروفلاکتدرجامعهبهسرعتگسترشمییابدومیلیونهاایرانیبه«سپرانسانی»در = محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یازدهم و حسین دهقان مشاور‬
           ‫برابربحرانهایاقتصادیکشوروبرایحفظقدرتوایدئولوژینظاماسلامیتبدیلشدهاند‪ .‬نظامی علی خامنهای مذاکره با آمریکا را «ممنوع» اعلام کردند‪.‬‬

                    ‫فریدون علاء‬            ‫آخرینتانگوهایجمهوریاسلامی‬                                     ‫سرمقاله‬
                    ‫برنده جایزه‬                                             ‫جوانان و زمامداران جانی و بیمار‬
                   ‫‪ ۲۰۲۰‬فدراسیون‬
                   ‫جهانی هموفیلی‬            ‫ایران و رژیم بعثی سوریه‬

                      ‫شد‬              ‫ادامه در صفحه ‪۱۸‬‬                ‫زنروز‬

‫ریاست فدراسیون جهانی هموفیلی‬     ‫دکتر فریدون علاء بنیانگدار سازمان‬    ‫مردروز‬                 ‫پیشگیری از چین و‬
              ‫شد‪.‬‬    ‫انتقال خون ایران و فرزند حسین علاء‬
                   ‫چهارمین نخستوزیر ایران در دوران‬   ‫اندازه ایده آل دور کمر‬
‫این جایزه که از سال ‪ ۲۰۱۷‬در نظر‬    ‫سلطنت پهلوی دوم‪ ،‬برنده جایزه‬
‫گرفته شده‪ ،‬ویژهی ریاست فدراسیون‬    ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬ریاست فدراسیون جهانی‬    ‫در خانمها و آقایان !‬             ‫چروک زانو و آرنج ها‬ ‫اگر هر نسل را آنگونه که در جمعیتشناسی محاسبه میشود ‪ 1۵‬تا ‪ ۲۰‬سال در نظر‬
‫جهانی هموفیلی است و به افرادی اهدا‬                                                     ‫بگیریم‪ ،‬امروز دستکم سه تا چهار نسل جمعیت ایران را تشکیل میدهند که در‬
‫میشود که مدت زمان طولانی به‬                ‫هموفیلی شد‪.‬‬              ‫‪۹۸‬‬                     ‫زمان وقوع سانحهی فجیع جمهوری اسلامی جوان و یا کودک بودهاند و یا اینکه‬
‫سرزمین مادری خود خدمت کرده و‬     ‫دکتر فریدون علاء بنیانگذار سازمان‬  ‫صفحه‬
‫تأثیر بسزا و ویژهای در جامعه هموفیلی‬ ‫انتقال خون ایران و فرزند حسین علاء‬                     ‫صفحه‬                             ‫اساسا در این نظام به دنیا آمده و رشد کردهاند‪.‬‬
                   ‫چهارمین نخستوزیر ایران در سلطنت‬                                    ‫نسلی که در هدایت انقلاب و سپس حمایت از جمهوری اسلامی نقش فعال داشت‪،‬‬
      ‫کشور خود داشتهاند و ‪....‬‬  ‫پهلوی دوم‪ ،‬برنده جایزه سال ‪۲۰۲۰‬‬      ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬                     ‫یعنی نسل جوان و میانسال دهه سی و چهل خورشیدی یا از بین رفته و یا در حال‬
                                                                      ‫از بین رفتن است‪ .‬نسل جوان حاضر در انقلاب‪ ،۵۷‬اعم از موافق یا مخالف آن‪ ،‬در‬
‫ادامه در صفحه ‪۱۷‬‬                             ‫سقوط بهشت‬                             ‫حال گذراندن یک تا حداکثر دو دههای است که میتواند نقشی در سرنوشت ایران‬

‫علی خامنهای‬               ‫نگاهی به‬                                                                               ‫داشته باشد‪.... .‬‬
 ‫به دیواری‬                ‫تاریخچه‬                                                 ‫ادامه در صفحه ‪۲‬‬
                   ‫تلویزیون ملی‬
‫تکیه کرده که‬               ‫ایران؛‬                                                   ‫مژگان رحمانی ستاره «دارت» ایران‪:‬‬
 ‫دیر یا زود‬             ‫جام جهاننمای‬
‫فرو میریزد‬               ‫محبوب دلها‬                                              ‫برای حضور در مسابقات بینالمللی به من‬

 ‫ادامه در صفحه ‪۱۵‬‬            ‫ادامه در صفحه ‪۱۶‬‬                                             ‫ویزا نمیدهند‪ ،‬چون ایرانیام!‬

 ‫دو قرن فراز و نشیب مطبوعات‬                        ‫ادامه در صفحه ‪۶‬‬                         ‫ادامه در صفحه ‪۱۰‬‬       ‫مژگان رحمانی قهرمان «دارت» زنان‬
  ‫در ایران (‪ -)1۷۵‬احمد احرار‬                                                                       ‫ایران میگوید‪ :‬سرانجام به عهدی که‬
                                        ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                             ‫با خود بسته بوده جامه عمل پوشانده‬
‫ادامه در صفحه ‪۱۲‬‬                                                                             ‫و تأکید کرده به خاطر علاقه بسیار‬
                                     ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                           ‫زیاد به این ورزش از هیچ تلاشی برای‬
                                                                                     ‫کسبعناوینبینالمللیوگسترشاین‬
                                         ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬                              ‫ورزش در ایران فروگذار نخواهد کرد‪.‬‬
                                                 ‫‪COMMUNITY‬‬                                ‫مژگان سی سال دارد و اهل تهران‬
                                                                                     ‫است‪ .‬او در مصاحبه با شبکه ورزشی‬
                                     ‫‪www.kayhanlife.com‬‬                                       ‫اسکای گفته‪ :‬دارت ورزش ایدهآل من‬
                                                                                     ‫است و برای پرداختن تماموقت به آن‬
                                                                               ‫از ادامه تحصیلات فوق لیسانس چشم پوشیده و ‪....‬‬
   1   2   3   4   5   6