طرفداران جنبشی که از سال ۲۰۱۸ در انگلیس زیر عنوان «شورش علیه انقراض» در دفاع از محیط زیست و علیه روش‌های تخریبی تولید و مصرف شکل گرفته، در روزهای گذشته در شهرهای مختلف دست به تظاهرات اعتراضی زدند.