«مرکز همکاری احزاب کردستان ایران»: خیزش کنونی مردم ایران و ضرورت همگرایی وسیع و عمل احزاب و جریانات سیاسی

- ما خوا‌هان تسریع دیالوگ، همفکری و اقدام همەگیر و متحدانە همە سازمان‌ها و نهاد‌های مردمی ‌و جریانات سیاسی برای تقویت خیزش مردمی ‌و تداوم اعتراضات در اشکال متنوع آن هستیم. امیدواریم همگان علیرغم تفاوت‌های نظری و دیدگاهی این همیاری برعلیە دیکتاتوری و استبداد را در اولویت عملکرد خود قرار دهند. این وظیفەای است کە مردم سراسر ایران از ما می‌طلبد و چشم بە راە اجرای آن هستند.

دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲


مردم مبارز و کنشگران سراسر ایران!
احزاب، شخصیت‌ها و نهاد‌های سیاسی و مدنی!

اعتصاب عمومی ‌و اعتراض همەگیر شهر‌ها و همە نواحی در کردستان برای اعتراض بە کشتن مظلومانه ژینا (مهسا) امینی با خیزش سراسری مردم ایران، مورد پشتیبانی، همدلی و هماهنگی قرار گرفت. اکنون نیز در تقابل با سرکوبگران، شاهد اتحاد مردمی ‌بی‌مانند و یکپارچە همە طیف‌ها و مردم ایران هستیم کە در خیابان شهر‌های ایران رژیم دیکتاتوری و ستم جمهوری اسلامی را بە چالشی عمومی ‌کشاندە است. همبستگی داخل با خارج، اعتراض جسورانە هنرمندان و ورزشکاران کشور، صدای آزادیخواهی نویسندگان و روشنفکران و دیگر کنشگران این مرز و بوم، بە اوج رسیدە است.

جمهوری اسلامی کە سلطەاش بە لرزە درآمدە است تلاش نمود با راهپیمایی روز جمعە بار دیگر موج ارتجاع و ضدانقلابی بسیجی و حزب‌الهی را در برابر جریان وسیع دادخواهی مردم، بە میدان آورد. اما دیدیم اینبار نیز این ترفند با شکست روبرو گردید و خیابان‌ها باز در دست تودە بپاخاستە و ناراضی است و ترس مردم از رژیم و سرکوب و راەاندازی کاروان اوباش بە کلی ریختە است.

واقعیات فوق و جنبش در جریان در این هشت روز از همە ما می‌طلبد کە همبستگی مبارزاتی کنونی را بە اقدامات همبستە و ابتکارات نوین برای تداوم و استحکام مبارزات کنونی تبدیل نمائیم. از نظر ما تا شیرازە حاکمیت این رژیم مستبد بە تمامی ‌از هم نگسلد مردم ایران روی آسایش بە خود نخواهد دید و دمکراسی در این سرزمین پا نمی‌گیرد.

لذا ما خوا‌هان تسریع دیالوگ، همفکری و اقدام همەگیر و متحدانە همە سازمان‌ها و نهاد‌های مردمی ‌و جریانات سیاسی برای تقویت خیزش مردمی ‌و تداوم اعتراضات در اشکال متنوع آن هستیم. امیدواریم همگان علیرغم تفاوت‌های نظری و دیدگاهی این همیاری برعلیە دیکتاتوری و استبداد را در اولویت عملکرد خود قرار دهند. این وظیفەای است کە مردم سراسر ایران از ما می‌طلبد و چشم بە راە اجرای آن هستند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
سوم مهرماه ۱۴۰۱

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=300032