15.9 C
London
Monday, May 27, 2024       دوشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۳
جستجو

نتایج جستجو- پیمان نوین

اگر از نتیجه‌ی جستجو راضی نیستید، لطفا دوباره جستجو کنید

لزوم احیای هویت ایرانی برای دستیابی به همبستگی مندرج در «پیمان نوین»

کوروش رشیدی - اساس و مبنای «پیمان نوین» که از سوی شاهزاده رضا پهلوی اعلام شد، بر دستیابی به اتحاد و همبستگی ملی بین...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛ الاهه بقراط: مجموعه‌ی سود هریک از ما از تحقق پیمان نوین، سود ایران ماست

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛‌ فروغ کنعانی: مخاطب این پیمان برای همبستگی ملی و نجات ایران همه ما هستیم

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛‌ الهیار کنگرلو: این پیمان هشیارانه و اعلام التزام عملی به انتخاب مردم است

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛ خسرو بیت‌الهی: یک نقشه‌راه سیاسی بر اساس سیستم‌محوری و همبستگی ملی

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛ سام رجبی: این پیمان یعنی باور به دمکراسی، رأی اکثریت و رعایت حقوق اقلیت

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛‌ محمود ابطحی: اهمیت این پیمان در تأکید بر نقش مردم و سیستم‌محوری است

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛ فیروزه غفارپور: یکی از نکات مهم این پیمان تأکید بر مسئولیت شهروندیست

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛ امیرحسین اعتمادی: این پیمان خلاء یک چشم‌انداز مشترک را پر کرد

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از«پیمان نوین»؛ جانان خرّم: این پیمان یعنی عهد ما با مردم و نه کسانی که این رژیم...

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛‌ مجید فلاح: زمینه‌ای جهت تلاش مشترک ورزشکاران برای نجات ایران

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛‌ اسماعیل نوری‌علا:‌ تلاش برای غلبه بر پراکندگی طرفداران پادشاهی و جمهوری

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛‌ سعید جباری: دعوتنامه‌ای به تمامی مبارزان جهت هم‌پیمانی برای آینده ایران

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛ یکسال پس از «پیمان نوین»؛ فرد صابری: این پیمان متعلق به آحاد مردم و...

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛ حسن منصور: گامی مهم جهت همگرایی و بستری مناسب برای پیوند دوباره با جهان

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛ کریم شامبیاتی: جوهراین پیمان دوری از فرقه‌گرایی و تقویت همبستگی ملی است

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...
video

?یکسال پس از «پیمان نوین»؛‌ زمان فیلی: با وجود امکانات کم برای تبلیغات، این پیمان گفتمان غالب است

در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان «پیمان نوین» به وضعیت بحرانی ایران و ضرورت...

کیهان لندن را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی مالی از کیهانِ لندن

تنها منبع مادی و معنوی کیهان لندن
شما خوانندگان هستید