باز هم مناظری از مزارع و کوچه‌باغ‌های گوشه و کنار شمال ایران.