لبنان در کنار عراق و ایران برای حقوق خود، برای آزادی و امنیت و رفاه، روی به قدرت خیابان آورده است.