همین روزها در شمال ایران؛ به دنبال شکار لحظه و چشم‌اندازهایی از انسان و طبیعت.