در دو روز اول «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» برخی از شاهدان با چهره پوشیده و حتا با صداگذاری شهادت دادند و از سیستم سازمانیافته‌ی سرکوب و دستور گشودن آتش به روی معترضین «برای رفع نگرانی آقا» سخن گفتند. شهادت‌هایی که حاضرین در جلسات دادگاه را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

احمد رأفت از روز دوم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» گزارشی تهیه کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو