Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۴۵ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                      ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                      ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                 ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                          ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                               ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                  ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                           ‫سال سی و چهارم ـ شماره ‪( 145‬دورۀ جدید)‬                    ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                     ‫جمعه ‪ 29‬د ‌یماه تا پنجشنبه ‪ 5‬بهم ‌نماه ‪1396‬خورشیدی‬                ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

     ‫سرمقاله‬                                                ‫برجام‬

‫سرنوشت مشترک «پرولتاریا» و‬

    ‫«مستضعفان»‬

‫هیچ رژيمی به انداز ‌هی نظا ‌مهای ایدئولوژیک‪ ،‬اعم از زمینی و آسمانی‪،‬‬    ‫راهیکهم ‌یتوانستبهب ‌نبستنرسد‬
  ‫به آن گرو ‌ههایی که مدعی دفاع از منافع آنان هستند ضربه نم ‌یزند‪.‬‬
                                     ‫=در شرایط کنونی برای حل مشکلات بنیادین اقتصادی و اجتماعی کشور نه تجرب ‌هی شکس ‌تخورد ‌هی‬
‫در اتحادشورویوبلوکشرق که داعی ‌هیبهقدرت رسیدن«پرولتاریا»‬         ‫اصلا ‌حطلبان را م ‌یتوان ی ‌کبار دیگر تکرار کرد‪ ،‬نه «نرمش قهرمانانه» و «جا ‌مزهر» جدید فاید ‌های دارد و‬
‫و زحمتکشان را داشتند‪ ،‬یک گروه حزبی به قدرت رسید که در طول‬
‫هفتاد سال بزر ‌گترین هنرش تقسیم عادلان ‌هی فقر و تنگدستی بر‬                                   ‫نه خروج رژیم ایران از برجام راهی م ‌یگشاید‪.‬‬
‫بستر میلیو ‌نها کشته در اردوگا ‌ههای سیبری و زندا ‌نهای مخوف بود‪.‬‬       ‫=این ب ‌نبست نه نتیج ‌هی برجام بلکه زایید ‌هی ساختار بسته و انحصارطلب جمهوری اسلامی است‪.‬‬
‫اقتصاد ب ‌یمایه و ب ‌یبنی ‌هی دولتی سرانجام «اتحاد» کشور «شوراها» را‬
‫در هم کوبید و «سوسیالیسم عملا موجود» و «اقتصاد برنام ‌هریزی شد ‌هی‬    ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬                      ‫عکس از ایسنا ‪ -‬محمدرضا ندیمی‬

                      ‫دولتی» را به تاریخ سپرد‪.‬‬
‫هنر بزرگ حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلری این بود که کشور‬
‫متحد آلمان را بر بستر میلیو ‌نها کشته در اردوگا ‌ههای کار و جنگ‬
‫جهانی به دو نیمه تقسیم کرد و «مل ‌یگرایی» را برای ده ‌ههای طولانی‬
‫در این کشور به «تابو» تبدیل نمود‪ .‬فروپاشی حکومت «پرولتاریا» در‬
‫بلوک شرق توانست دست ‌هگل تاریخی حکومت «نژاد برتر» هیتلری را‬

               ‫نیز جبران کرده و دو آلمان را یکی کند‪.‬‬
‫جمهوری اسلامی علاوه بر تفکر اسلام سیاسی و شیع ‌ه‪ ،‬ملغم ‌های است‬
‫از اقتصاد و سیاست و سرکوب دو رژیم استالینی و هیتلری؛ همین ویژگی‬
‫آن به مثابه یک حکومت دینی که از ایدئولوژ ‌یهای زمینی نیز سود برده‪،‬‬

           ‫ویران ‌یهای بیشتری برای ایران به بار آورده است‪.‬‬
‫از انقلاب ‪ ۵۷‬تا کنون دو نسل بر نسل جوان آن دوران افزوده شده‬
‫است‪ .‬حکوم ‌تگران اما همانها هستند که فقط مرگ طبیعی و یا ترور و‬
‫دسیس ‌ههایدرونرژیمآنهاراازمیدانسیاستبهدرم ‌یکند‪.‬فسی ‌لهای‬
‫خبرگانونگهبانورهبریممکناستافرادجوا ‌نتررادرنهادهایمختلف‬
‫به عنوان فرمانبران خود به کار بگیرند‪ ،‬اما فاصل ‌هی عمیقی که بین تفکر‬
‫قرون وسطایی آنها و همچنین پیشرف ‌تهای جهانی در هم ‌هی زمین ‌هها‬
‫با جامع ‌هی جوان ایران به وجود آمده‪ ،‬آنها را با مشکلی تاریخی روبرو‬
‫کرده است‪ .‬همان مشکلی که هم ‌هی رژی ‌مهای ایدئولوژیک و سرکوبگر‬
‫سرانجام در برابر آن قرار م ‌یگیرند‪ :‬ناتوانی مزمن و مفرط در پاسخگویی‬
‫به مطالبات اقتصادی و اجتماعی «پرولتاریا» یا «مستضعفان» یا «ملت»!‬
‫در تظاهرات سراسری د ‌یماه همه از جمله مسئولان رژیم ایران‬
‫دیدند و اعتراف کردند که این لشکر بیکاران و تنگدستان از جمله در‬
‫شهرهای دوردست هستند که به خیابا ‌نها م ‌یآیند‪ .‬لشکری که از این‬
‫رژیم‪،‬برعکس طبقهمتوسطعافی ‌تطلب‪،‬نهسود‪،‬بلکهحتیامرارمعاش‬
‫روزانههمبهآنهانم ‌یرسد‪.‬اعترافیگویاترازسخنانجعفریدول ‌تآبادی‬
‫دادستان تهران نیست که «اکثر متهمان دستگیرشده ‪ ۱۸‬تا ‪۳۵‬ساله و‬
‫از طبقات پایین اجتماع بودند» چرا که بر سر «مستضعفان» ایران در‬
‫طول چهل سال گذشته همان آمده که بر سر «پرولتاریا»ی بلوک شرق‬
‫و «وط ‌نپرستان» آلمان! همگی پلکانی شدند برای به قدرت رسیدن یک‬
‫گروه عقیدتی و ایدئولوژیک که کشورهای خود را به سوی تجزیه و نابودی‬

    ‫«رهبری» کردند‪ .‬آنها چار ‌های جز عبور از این نظا ‌مها ندارند‪.‬‬

‫پیچ و خ ‌مهای ضعف مدیریت بحران‬                       ‫سعید دهقانی‪ ،‬پاسدار محسن حججی‪:‬‬                  ‫ایران همچنان بهترین تیم آسیا؛ دو‬
                                                                        ‫رتبه سقوط در رد ‌هبندى جهانى‬
 ‫از پلاسکو تا سانچی‬                            ‫سرانجام دردناک دو الگوی متفاوت‬                         ‫****‬

                                     ‫در صفحه‪18‬‬                                 ‫مسابقات بی ‌نالمللى اسکى ارمنستان‪:‬‬

                                     ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬                      ‫مدال نقره و برنز براى دختر و پسر‬
                                                                            ‫اسکى‌باز ایران‬
‫یورت آزادشهر در اردیبهش ‌تماه سال‬  ‫در یک سال گذشته ایران با چند‬            ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬               ‫صفحه ‪3‬‬          ‫****‬
                   ‫فاجعه روبرو شد که پایانی تلخ برای‬     ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬   ‫=حمل ‌هی پلیس برای بازداشت‬
‫‪ ۹۶‬و آت ‌شسوزی و غرق شدن نفتکش‬    ‫‌آنها رقم خورد؛ پایانی که به اعتقاد‬                                         ‫گراند اسلم تنیس استرالیا؛‬
                   ‫کارشناسان اگر مدیریت بحران یکپارچه‬            ‫صفحه ‪12‬‬   ‫ده جاسوس رژیم ایران در آلمان‬
‫سانچیدرد ‌یماه‪ ۹۶‬ازجملهاینفجایع‬   ‫و اصولی در زمان وقوع حادثه صورت‬   ‫=دوقرنفرازونشیبمطبوعات‬                      ‫دختر تنی ‌سباز ‪ ١۵‬ساله شگفتى آفرید‬
                   ‫م ‌یگرفت شاید ابعاد آن کوچ ‌کتر و‬                              ‫صفحه ‪4‬‬          ‫****‬
‫بودند‪ .‬فجایعی که در کنار خسارت مالی‬ ‫خسارت مالی و جانی آن کمتر م ‌یبود‪.‬‬   ‫در ایران (‪ -)53‬احمد احرار‬   ‫=شاهزاده رضا پهلوی‪ :‬ایران‬
                   ‫آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در‬      ‫=آنها تنها آزادی ما را ندارند ‪-‬‬                   ‫قیم ‌تهاى حیر ‌تانگیز بازار سیاه‬
‫هنگفت‪ ،‬تعداد زیادی جا ِن خود را در‬  ‫دی‌ماه سال ‪ ،۹۵‬فروریختن معدن‬                     ‫م ‪‎‬یتواند یکی از جذا ‌بترین‬      ‫بلی ‌تهاى جام جهانى ‪۲۰۱۸‬‬
                                            ‫داریوش همایون‬                           ‫****‬
‫آنها از دست دادند‪ .‬نقط ‌هی مشترک‬                                      ‫کشورهابرایسرمای ‪‎‬هگذاریباشد‬
                                                ‫صفحه ‪13‬‬                      ‫شعار هواداران تراکتورسازی علیه نظام ‪‎‬یها‪:‬‬
‫این حوادث که بسیار برجسته دیده‬                      ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬                ‫صفحه ‪5‬‬
                                                          ‫=تک مضراب ‪ -‬آوازه‬    ‫تراختور سپاهی نم ‪‎‬یخوایم نم ‪‎‬یخوایم‬
‫م ‌یشود‪ ،‬عدم مدیریت اصولی و صحیح‬                                ‫صفحه ‪14‬‬                          ‫****‬
                                     ‫=گذرعمر‪-‬اشرفپزشکپور(‪)3‬‬                 ‫صفحه ‪6‬‬
‫در صفحه ‪2‬‬ ‫بحران است‪.‬‬                                           ‫=نیما بهنود‪ُ :‬مد در فرهنگ‬    ‫کمتر شهرى در جهان به اندازه تهران‬
                                                ‫صفحه ‪16‬‬                   ‫دزددارد؛دستگیرى‪ ۴٠٠‬سارقدردوروز‬
                                     ‫=افشاگری نجفی از اختلاس‬          ‫ایرانی ریش ‌هدار است‬
                                                                      ‫در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬
                                     ‫مشترک محمدباقر قالیباف و‬                ‫صفحه ‪7‬‬
                                                      ‫=علی احمدزاده فیلمساز‪:‬‬
                                             ‫نیروی انتظامی‬
                                     ‫=احتمال انفجار زاغه مهمات‬    ‫اوج فعالیت سیاسی هنرمندان‬

                                     ‫زیرزمینیسپاهدر«تنگهکنشت»‬     ‫سبز کردن نوک انگشت‌شان‬

                                                                  ‫است!‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                                                          ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار‬
                  ‫فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬
                   ‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                             ‫ِِ‬               ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6