Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۰۷ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                                         ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                                         ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                                    ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                                             ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                                                  ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                                     ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫سال سی و پنجم ـ شماره ‪( ۱۶۷۳‬شمارۀ ‪ 20۷‬از دورۀ جدید) (‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                                                           ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                                                                                 ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                         ‫جمعه ‪ ۳۰‬فروردی ‌نتا پنجشنبه ‪‌ ۵‬اردیبهشت ‪139۸‬خورشیدی ‪Page 1‬‬

      ‫سرمقاله‬                            ‫ایران در دوران اشغال توسط جمهوری اسلامی‬

‫وای اگر از پی امروز بود فردایی!‬

‫گزار ‌شهایی که از ایران م ‌یرسد‪ ،‬با وجود‪ ،‬و به دلیل‪ ِ،‬فشارهای‬       ‫دولتب ‌یتفنگودولتباتفنگ بهرهبریخامن ‌های‬
‫اقتصادی و اجتماعی و همچنین پیامدهای سهمگین بلایای طبیعی‬           ‫شب ‌هنظامیان خارجی را وارد کشور کردند‬
‫مانند زلزله و سیل که مقامات و نهادهای مسئول از مدیریت آنها در هر‬
‫سر مرحل ‌هی پی ‌شبینی‪ -‬پیشگیری و وقوع و بازسازی‪ ،‬به شدت ناتوان‬      ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬                                                 ‫=این نیروهای خارجی‬
                                                                                                        ‫حتی اگر برای کمک به‬
            ‫هستند‪ ،‬گویای وضعیت انفجاری جامعه است‪.‬‬                                                                          ‫ایران آمده باشند‪ ،‬چه مقام‬
‫جامعه حالت فنری را پیدا کرده که چهل سال است حلق ‌ههای آن با‬                                                                           ‫یا نهادی مجوز ورود آنها را‬
‫فشار شدید و مداوم در هم ‌هی زمین ‌هها بهم فشرده شده است‪ .‬باز شدن‬
‫این فنر‪ ،‬در شرایطی که دستگاه سرکوب دیگر قادر به حفظ فشار بر آن‬                                                                             ‫صادر کرده است؟‬
‫نیست‪ ،‬در درج ‌هی نخست طومار نظام و وابستگان آن را چنان در هم‬                                                                          ‫= ا صل ‪ ۱ ۴ ۲‬قا نو ن‬
‫خواهد پیچید که تنها یک معجز ‌هی سیاسی‪ -‬فرهنگی م ‌یتواند از بار‬                                                                         ‫اساسی‪ ،‬وظیفه «پاسداری‬
‫خشونت آن بکاهد و روند ناگزیر تغییر را از خشم و نفرت و انتقامجویی‬                                                                        ‫از استقلال و تمامیت‬
                                                                                                        ‫ارضی» کشور را به ارتش‬
                  ‫به کانا ‌لهای حقوقی هدایت کند‪.‬‬                                                                       ‫سپرده است‪ .‬چرا ارتش در‬
‫اگرچه رژی ‌مهای توتالیتر و دیکتاتور از سرنوشت یکدیگر عبرت‬                                                                            ‫مقابلورودنیروهایمسلح‬
‫نم ‌یگیرند‪ ،‬اما همواره هستند مقاماتی از این رژی ‌مها که فکر روز مبادا را‬                                                                    ‫بیگانه سکوت اختیار کرده‬
‫نیز م ‌یکنند و با انتقال بخشی از ثرو ‌ت خود به خارج از مرزهای کشور و‬                                                                      ‫و واکنشی نشان نم ‌یدهد؟‬
‫تأمینامکاناتبرایخانواد ‌هیخویش‪،‬دستبه«دوراندیشی»م ‌یزنند!اما‬                                                                           ‫= چرا به کولبران که‬
‫کمتر پیش آمده که مقامات کلیدی بتوانند جان سالم به در ببرند‪ .‬به ویژه‬                                                                       ‫در تلاش برای لقمه‌ای‬
‫آنکه جمهوری اسلامی در این زمینه نیز بسیار شاخص و ب ‌ینظیر است‪:‬‬                                                                         ‫نان هستند در مرزهای‬
‫یکی اینکه بر خلاف رژی ‌مهای مشابه که مستحکم به نظر م ‌یرسیدند‪،‬‬                                                                         ‫کشور شلیک م ‌یشود اما‬
‫موقعی ‌تاش همواره متزلزل بوده و از همین رو‪ ،‬تکی ‌هی خود را بر جنگ‬                                                                        ‫نیروهای بیگانه م ‌یتوانند‬
‫و بحران و تنش گذاشت و همه اینها را با غارت و مصرف منابع ملت و‬                                                                          ‫در خاک ایران رژه بروند؟!‬
‫مملکتتأمینمالیکرد؛چیزیکهبهنوب ‌هیخودبرتزلزلبیشترآنافزود!‬
‫دیگر اینکه بر خلاف رژی ‌مهای مشابه‪ ،‬مقاماتش نه پس از سرنگونی‬
‫بلکه در دوران «اقتدار» مجبور به تحمل پیامدهای سرنگونی هستند!‬
‫این موضوع‪ ،‬پا به پای اینکه خشم و نفرت و مشکلات جامعه روی هم‬
‫انباشته م ‌یشود‪ ،‬روند هراس از مردم و سرنگونی را برای آنها طولان ‌یتر‬
‫م ‌یکند چنانکه پس از دور ‌ههای مختلف ایستادگی جامعه در ده ‌ههای‬
‫گذشته که دی ‪ ۹۶‬نقط ‌هی اوج آن بود‪ ،‬قدرت و شهامت مردم بیشتر‪ ،‬و‬
‫نظام شکنند ‌هتر و ترسوتر شده‪ .‬به ویژه آنکه شبک ‌ههای اجتماعی ابعاد‬
‫دیگری به کارزارهای اجتماعی بخشیده‪ :‬جمعیت جوان ایران ایستادگی‬

      ‫و توانای ‌یهای خود را با ایران و جهان به اشتراک م ‌یگذارد‪.‬‬
‫اینست که هشدارها به سران جمهوری اسلامی برای سپردن قدرت‬
‫به دست نمایندگان واقعی مردم‪ ،‬نه از سر دلسوزی با آنها‪ ،‬که سرانجام‬
‫ساقط خواهند شد‪ ،‬بلکه برای بازشدن آرام فنر فشار و خشم و نفرت‬
‫استتابهخودجامعهگزندکمتریواردشود‪.‬اماهیچنشان ‌هایازتعقلدر‬
‫زمامداران رژیم دیده نم ‌یشود‪ .‬از همین رو هر بار با دیدن خشم و نفرتی‬
‫که در مردم موج م ‌یزند و فیل ‌مهای آن در شبک ‌ههای اجتماعی دست‬
‫به دست م ‌یگردد‪ ،‬این مصرع از غزل حافظ با تطبیق بر شرایط امروز‬

         ‫تداعی م ‌یشود که‪ :‬وای اگر از پی امروز بود فردایی!‬

    ‫موانع جبران خسارات سیل‬                           ‫کیهان لندن منتشر کرد‪:‬‬                                        ‫آنچه م ‌یماند‬

‫نبود دان ِش لازم و اراد ‌هی کافی در‬                       ‫کتاب «سوریه‪ :‬چاله عنکبوت» به قلم حامد محمدی (افسر خلبان)‬                     ‫در صفحه‪18‬‬
      ‫حکومت‬
                                      ‫برای نخستین بار ابعاد گسترده حضور نظامی و ناگفته های دخالت رژیم جمهوری اسلامی در جنگ داخلی‬              ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬
                                       ‫سوریه را به صورت مستند از آغاز این جنگ تا به امروز به تصویر می کشد‪ .‬علاقمندان می توانند این کتاب‬
‫زندگی خود هستند‪ .‬آنها در انتظارند‬  ‫با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سیل‬                                                                 ‫صفحه ‪10‬‬            ‫صفحه ‪3‬‬
‫که سامان بگیرند و از اسکان موقت‬   ‫سهمگین و گرفتار آمدن ‪ 25‬استان‬           ‫را مستقیما از طریق تماس با کیهان لندن ‪[email protected]‬‬                           ‫= ورزشی‬  ‫=جریمه چندین میلیاردی‬
‫در اردوگا‌ه و چادر به خان ‌ههای خود‬ ‫با سیلاب و آبگرفتگی‪ ،‬مردم مناطق‬                                                                      ‫بان ‌کهایی که با جمهوری‬
‫برگردند؛ خان ‌ههایی که از بسیاری از‬ ‫سی ‌لزده همچنان در شو ِک هولناک‬    ‫و یا انتشارات ساتراپ و سوپر هرمز در لندن و کتابفروشیهای معتبر ایرانی در اروپا و آمریکا به نشانی های‬            ‫صفحه ‪11‬‬
‫آنها چیزی باقی نمانده‪ .‬در صفحه ‪2‬‬   ‫از دست رفتن خانه و کاشانه و کار و‬         ‫زیر به مبلغ معادل ‪ 20‬پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند‪.‬‬            ‫=سازمان حفظ نباتات‪ :‬احتمال‬      ‫اسلامی همکاری م ‌یکنند‬
                                                                                                                   ‫صفحه ‪4‬‬
                                       ‫‪Satrap Publishing: Email: [email protected] wwww.satrap.co.uk‬‬                  ‫قحطی با هجوم مل ‌خهای‬
                                          ‫‪Super Hormuz, Finchley Road, Golders Green, NW11 0AD‬‬                                     ‫=دولتوسپاهپاسدارانشریک‬
                                                                                                    ‫صحرایی‬  ‫یکدیگر برای ورود شب ‌هنظامیان‬
                                     ‫‪Ibex Publishers Bookshop, Inc. PO Box 30087, Bethesda, MD 20824-0087, USA‬‬
                                         ‫‪Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN‬‬                               ‫صفحه ‪12‬‬       ‫حشدالشعب ‪‎‬یبهایران‬
                                          ‫‪UTOPIRAN, 89 Rue du Ruisseau, 75018 Paris , FRANCE‬‬                      ‫=دو قرن فراز و نشیب‬                 ‫صفحه ‪6‬‬

                                      ‫‪Forough Publishing and Bookshop, Jahnstraße 24, 50676 Köln, GERMANY‬‬                        ‫مطبوعات در ایران‬  ‫=ایران در انتهای جدول‬
                                                                                                        ‫رتب ‌هبندی آزادی رسان ‌هها؛ رتبه‬
                                                                                                   ‫صفحه ‪13‬‬
                                                                                         ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬         ‫‪ ۱۷۰‬در بین ‪ ۱۸۰‬کشور‬
                                                                                                                   ‫صفحه ‪7‬‬
                                                                                                   ‫صفحه ‪14‬‬
                                                                                         ‫=روزنامه نگاران‪ -‬ژیلا بنی‬   ‫=تلاش قاسم سلیمانی برای‬
                                                                                                        ‫نجات مادورو! ونزوئلا صحنه‬
                                                                                                  ‫یعقوب (‪)۱۷‬‬
                                                                                                             ‫تازه درگیری با آمریکا‬
                                                                                                   ‫صفحه ‪17‬‬         ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬
                                                                                         ‫=امدادگران ایرانی را دستگیر‬
                                                                                                           ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬
                                                                                         ‫کرده و «حشدالشعبی» و‬

                                                                                           ‫«فاطمیون» وارد م ‌یکنند!‬

    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

‫سقوط بهشت‬

‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

‫ترجمه رضا تقی زاده‬            ‫اندرو اسکات کوپر‬                                                            ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                                          ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫كتاب سقوط بهشت را از تاريخ ‪ ٢٣‬فوريه تنها از كيهان لندن مى توان خريدارى كرد‬

‫قيمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزينه بسته بندى و پست‬
   1   2   3   4   5   6