Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۷۴ (دوره جديد
P. 1

‫بنیانگذار‪:‬‬
                                                                     ‫دکترمصطفی‬
                                                                     ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬

                  ‫(‪ 16‬صفحه)‬                  ‫سال سی و سوم ـ شماره ‪( 74‬دورۀ جدید)‬
                                     ‫جمعه ‪ 5‬تا پنجشنبه ‪ 11‬شهریورماه ‪1395‬خورشیدی‬
                    ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                           ‫«خروج زبانی» روس‌ها از پایگاه‬
                                         ‫هوایی شاهرخی؛‬
‫«حفظحرمتایران ‌یها»بانژادپرستی؟!‬
                                      ‫معمای سکوت علی خامنه‌ای!‬
‫هنوز جوهر سرمقال ‌هی هفت ‌هی قبل درباره توهین و ب ‌یحرمتی جمهوری‬
‫اسلامی علیه شهروندان ایران خشک نشده بود که وزیر بهداشت دولت‬        ‫سخنگویوزارتخارجهروسیهبهنمایندگانمجلساسلامی‪:‬اظهاراتشما‬
‫حج ‌تالاسلامحسن روحانیدر رابطهبامرگدخترک‪ ۱۲‬سالهافغانستانیبا‬
‫تاکید بر اینکه مرگ وی به دلیل پیشرفت بیماری بوده و نه پیوند عضو‪ ،‬خبر‬   ‫بازتا ‌‌بدهندهدیدگا‌ههایحکومتایراننیست!‬
‫داد‪« :‬حدود یک سال و نیم پیش شورای عالی پیوند‪ ،‬قانونی مصوب کرد که‬
‫بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و من از این‬                                           ‫‪©Reuters‬‬    ‫سرویس سیاسی کیهان‪:‬‬
‫قانون دفاع می کنم و آن را برای حفظ حرمت ایران ‌یها لازم م ‌یدانم‪ ».‬وی‬
‫تاکید کرد‪« :‬خیلی زشت است که اتباع خارجی اجازه داشته باشند برای‬      ‫دیدار علی خامنه ای و ولادمیر پوتین نوامبر ‪ ۲۰۱۵‬در تهران‬                 ‫اعلام بازگشت بم ‌بافک ‌نهای روسیه‬
‫پیوندعضوبه ایرانبیایندواندامایرانیانیکهمستمندهستندرابخرندوبه‬                                                    ‫از پایگاه هوایی شاهرخی همدان و‬
‫خود پیوند بزنند‪ .‬بجز چند کشور در همه جای دنیا هم این قانون وجود دارد‬                                                ‫اظهارات ضد و نقیض مسئولان حکومت‬
‫ودول ‌تهامعمولااجازهنم ‌یدهنداعضایبدنشهروندانشانبهاتباعخارجی‬                                                    ‫تهران در واکنش به ابعاد گسترده‬
‫فروختهشود‪...‬ماهمچنانمعتقدیمقانونممنوعیتپیوندعضو ازایرانیبه‬                                                     ‫مخالفت با استفاده نظامی همسایه‬
‫اتباعخارجی برایحفظحرمتمردمکشورماناستوازآندفاع میکنیم‪».‬‬                                                       ‫شمالی از آب‪ ،‬خاک و آسمان ایران‪،‬‬
‫این نکته درست است که هم ‌هی کشورها قوانینی درباره پیوند اندام دارند‪.‬‬                                                ‫بار دیگر نشان داد که به علت فقدان‬
‫ولی این قوانین برای پشتیبانی از بیماران و خانواد ‌ههای آنها و جلوگیری از‬                                              ‫مرکز واحد و هماهنگ سیاس ‌تگذاری‬
‫قاچاق و خرید وفروش اعضای بدن و سوء استفاده بیمارستا ‌نها و پزشکان و‬                                                ‫در امور دفاع و مناسبات خارجی‪ ،‬رژیم‬
‫ه ‌مچنینبیمارانثروتمنددربهدستآوردناندا ‌مموردنیازتنظیموتدوین‬                                                    ‫اسلامی ملاحظات راهبردی امنیت ملی‬
‫شده است‪ .‬در هیچ کدام از این قوانین اما به «ملیت» و «تابعیت» بیمار و‬                                                ‫ایران را در گرو مصالح روز و محاسبات‬
‫صاحب عضو اشاره نم ‌یشود چه برسد به اینکه کشوری چنین امری را برای‬                                                  ‫غلط و تصمیم‌گیری‌های خطرناک‬
‫«حفظ حرمت» ملیت و نژاد خود اعلام کند‪ .‬مگر اینکه چنین قوانینی در‬                                                  ‫شاخ ‌ههای قدرت خود قرار داده است‪.‬‬
                                                                                  ‫حکومت اسلامی تهران که پیشتر‬
          ‫نظامی مانند جمهوری اسلامی تدوین و تصویب شوند!‬                                                  ‫آسمان ایران را به روی موش ‌کها و‬
‫در جهانی که جمعیت به صورت شناور درآمده و پیوندهای خانوادگی‬                                                     ‫هواپیماهای نظامی روسیه گشوده بود‬
‫و نس ‌لهای تاز ‌هی بشر‪ ،‬مرزهای قومی و مذهبی و ملی و نژادی را زیر پا‬                                                ‫و انتظار داشت واگذاری پایگاه نظامی‬
‫نهاده و در عین حال شهروندان بسیاری از کشورها را ملی ‌تها و نژادهای‬                                                 ‫در همدان نیز با بی اعتنایی و سکوت‬
‫مختلف تشکیل م ‌یدهند‪ ،‬چگونه م ‌یتوان چنین قانون واپسماند ‌های را‬                                                  ‫نسبی افکار عمومی روبرو شود‪ ،‬اینک‬
‫آن هم «یک سال و نیم پیش» و در دوران دولت «تدبیر و امید» تصویب‬                                                   ‫با مو ‌ج مخالف ‌تهای گسترد‌های روبرو‬
‫نمود و آن را برای «حفظ حرمت مردم کشورمان» قلمداد کرد؟! در کشوری‬                                                  ‫شده که به نوبه خود م ‌یتوانند برای‬
‫که از دیرباز اقوام و نژادهای مختلف در آن در صلح و همزیستی زندگی‬
‫م ‌یکرد ‌هاند‪،‬چنینقانونیبهبهانهحفظ«حرمتایرانیان»درواقعب ‌یحرمتی‬                                                   ‫حکومت دردسر و بحران بیافرینند‪.‬‬
‫به هم ‌هی شهروندان ساکن ایران است به ویژه وقتی صحبت از یک دخترک‬
‫افغانستانی است زیرا اتفاقا کشور وی که زمانی بخشی از خاک ایران بوده‪،‬‬                                                ‫تفسیرسیاسیهفتهرادرصفحۀ‪2‬بخوانید‬

        ‫بیشتر ب ‌یپایه بودن چنین مرزبند ‌یهایی را نشان م ‌یدهد!‬
‫آیا جناب سید حسن قاض ‌یزاده هاشمی‪ ،‬چش ‌مپزشک و وزیر بهداشت‬
‫دولت «تدبیر و امید»‪ ،‬خبر ندارد که با یک آزمای ِش ساد ‌هی ژنتیک بر روی‬
‫آب دهان م ‌یتوان دریافت در جهانی که هر کشوری در طول تاریخ بارها‬
‫مورد تجاوز کشورهای دیگر قرار گرفته‪ ،‬هر انسان تا چه اندازه دچار اختلاط‬
‫نژادی است تا جایی که «حرمت» و حریم نژادی حتی در زمان شک ‌لگیری‬
‫کوکلوکس کلا ‌نها در آمریکا و رژیم هیتلر و موسولینی در اروپا هم وجود‬
‫نداشت چه برسد به امروز؟! خوب است زمامداران جمهوری اسلامی نیز‬
‫این آزمایش ژنتیک را انجام دهند تا معلوم شود چند درصد «ایرانی» و‬
‫«اسلامی» و به این دلیل بیش از پیروان مذاهب و اتباع کشورهای دیگر قابل‬

                     ‫احترام و «حرمت» هستند!‬

‫آزادی مضاعف در فضای مجازی چیزی «ملو ‌کالطوایفی» اسلامی در ایران‬                                     ‫یک دانشجوی کانادائی پرچ ‌مدار ایران‬
                                                                        ‫در مراسم پایانی المپیک‬
‫از میزان مسئولی ‌تهای فردی نم ‌یکاهد لغو کنسر ‌تها اعتراض ‪۳‬هزار موسیقیدان را برانگیخت‬
                                                                           ‫****‬
                                        ‫در صفحه‪16‬‬
                                                                       ‫ایالات متحده با فاصله زیاد‬
                                     ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬                    ‫مدا ‌لآورترین کشور در المپیک ‪2016‬‬

‫علم‌الهدی کنسرت‌های موسیقی‬     ‫در هفته‌ گذشته موج جدیدی از‬         ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬             ‫صفحه ‪3‬‬        ‫****‬
‫را «مطرب‌بازی» نامید و اجرای‬    ‫اختلافات و واکن ‌شها در مورد موضوع‬                  ‫=دعوای مجلس و وزارت دفاع‬
‫کنسرت‌های موسیقی در مشهد را‬    ‫ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها در‬               ‫صفحه ‪ 10‬و ‪11‬‬                   ‫طلای فوتبال و والیبال «ریو» به‬
‫ممنوع اعلام کرد و گفت‪« :‬چون تمام‬  ‫تهران و به ویژه در شهرستا ‌نها بین‬        ‫= ورزشی ‪ -‬حوادث‬   ‫بر سر استقرار جنگند ‌ههای‬          ‫برزیل رسید‬
‫شهر مشهد حرم امام رضا است لذا‬   ‫مسوولان جمهوری اسلامی به راه‬
‫برگزاری کنسرت در مشهد‪ ،‬مطرب بازی‬  ‫افتاد که شعل ‌هاش را احمد عل ‌مالهدی‪،‬‬            ‫صفحه ‪12‬‬      ‫روسی در پایگاه «نوژه»‬        ‫****‬
‫در حرم آن حضرت است و نباید کنسرتی‬ ‫روحانی واپسگرا و امام جمع ‌هی مشهد‪،‬‬  ‫=وظیفه گروه مخالف‪-‬داریوش‬
‫در اینجا اجرا شود‪ ».‬در صفحه ‪2‬‬                                                 ‫صفحه ‪4‬‬   ‫فلپس برترین ورزشکار المپیک ‪2016‬‬
                           ‫دوباره دامن زد‪.‬‬              ‫همایون‬ ‫=سرورقیزندهزندگی(بخش‪)74‬‬
                                     ‫=دولت روحانی در تنگنای‬                           ‫****‬
                                                                ‫صفحه ‪5‬‬
                                     ‫قراردادهای نفتی و حقوق و‬    ‫=اصولگرایان پایگاهی در بین‬           ‫حج ‌تالاسلام قرائتی‪:‬‬

                                               ‫امنیت ملی‬ ‫قشرخاکستریجامعهایرانندارند‬   ‫دخترهادر‪ 13‬سالگیشوهرم ‌یخواهند‬

                                                ‫صفحه ‪13‬‬             ‫صفحه ‪6‬‬        ‫****‬
                                     ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬    ‫=هدف قرار دادن استقلال بعد‬
                                                                      ‫آخرین گزارش درباره گداهای تهران‬
                                                ‫صفحه ‪14‬‬           ‫از نفی آزادی‬
                                     ‫=حاجیبابااصفهانیدرانگلستان‬                   ‫در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬
                                                                ‫صفحه ‪7‬‬
                                                ‫صفحه ‪15‬‬  ‫=پلیس اسکاتلند حجاب را به‬          ‫به زودی‬
                                     ‫=کمبود آب؛ عامل دیگری در‬                       ‫انتشار کیهان لندن‬
                                                       ‫لباس فرم خود اضافه کرد‬       ‫با طراحی جدید‬
                                        ‫تهدید امنیت ملی کشور‬                     ‫و انتشار کیهان لندن‬
                                                            ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬       ‫به زبان انگلیسی‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                         ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی‬
      ‫نم ‌یکنید بلکه یک کار فرهنگی نیز انجام می‌دهید‪:‬‬

‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
                                     ‫ِِ‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                             ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6