گزارش «زخم‌های پنهان: خشونت بر اقلیت‌های جنسی» نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی و ساختاری در تمامی فضاهای خصوصی و عمومی در ایران به ‌شکل در هم تنیده‌ای حیات و حقوق بشر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را مورد هدف قرار داده و این گروه اجتماعی از هیچ نوع حمایتی نه در سطح خانواده و نه در سطح جامعه و نهادهای قانونی برخوردار نیستند.

احمد رأفت با شادی امین پژوهشگر و مدیر شبکه «شش رنگ» گفتگویی انجام داده است.

لینک مستقیم به ویدئو

یک دیدگاه

 1. قدم به قدم .

  یکی از روشهای درمان نجات ازهر گونه بیماری ، اموزش و اموزش و اموزش مداوم و بی وقفه میباشد.

  ( شناخت + مسولیت پذیری = کنترل بر امور . ) درهر زمینه و راه و روشی .

  جهان مادی ، و خلقت بر پایه ، مذکر و مونث و خنثی ، در گردش است .
  مثل الکترون و نوترون و پروتون و بدونه هریک ز انها نقص در خلقت میشود .
  دو جنسی ها واقعیت حلقه تکامل میباشند ، نادیده گرفتن و سرکوب و حذف انان ، مثل بریدن اعضائی
  از روح و جسم خودمان میباشد . مثل انسانی که در اندامش دچار نقض عضو شده باشد .

  با شناخت و مسولیت پذیری و اموزش مداوم و بی وقفه ،، قدم به قدم میتوانیم براین امور غلط
  تحمیلی پیروز شویم و راه تکامل خرد و شعور را به روی جامعه خود بگشائیم .

Comments are closed.