Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۵۲ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                      ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                      ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                 ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                          ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                               ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                  ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                           ‫سال سی و چهارم ـ شماره ‪( 152‬دورۀ جدید)‬                     ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                       ‫جمعه ‪ 18‬تا پنجشنبه ‪‌ 24‬اسفندماه ‪1396‬خورشیدی‬                  ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                                ‫«قتل‌های خاموش»‬

   ‫به نام زنان و به سود جامعه‬                         ‫رذالتی برای حذف و فرار از مسئولیت‬

‫جمهوریاسلامیبسیارکوشیدتاروزهایمذهبیوچهر ‌ههایشیعیرا‬             ‫=پسازسرکوبخشنوعریانده ‌هیشصتوقت ‌لهایزنجیر‌هایده ‌هیهفتاد‪،‬ازده ‌هیهشتاد«قت ‌لهای‬
‫جایگزینمناسب ‌تهایملیوبی ‌نالمللیکند؛موفقنشد‪.‬هرچهگذشت‪،‬‬            ‫خاموش» زیر نام «بیماری» و «سکته» و «خودکشی» به ترفند غالب امنیت ‌یها برای حذف تبدیل شده است‪.‬‬
‫همروزهایملیبیشازپیشجلو ‌هگرشدندوهمجامعهبهروزهایجهانی‬             ‫=نه سازمان زندا ‌نها بلکه ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کنترل و حتی نظارت دو بند اوین و‬
‫بیشترتوجهنشانداد‪۸.‬مارس‪،‬که‪۱۱۰‬سالازآ ‌نم ‌یگذرد‪،‬یکیازآنهاست‪.‬‬
‫امسال روز جهانی زن در ایران در شرایطی فرا رسید که «حجاب‬                              ‫سرنوشت برخی زندانیان را به شکل انحصاری در دست گرفت ‌هاند‪.‬‬
‫اجباری» به شدت به زیر پرسش رفته است ب ‌هطوری که علی خامن ‌های‬
‫رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت «روز مادر» جعلی که به‬            ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
‫دلیل قمری بودن هر سال تغییر م ‌یکند‪ ،‬مجبور شد نسبت به حجاب‬

   ‫اجباری واکنش نشان دهد و بر اجباری ماندن حجاب اصرار بورزد‪.‬‬
‫اینکه نظام دینی حاکم بر ایران چهل سال جامعه را به دلایل سیاسی‪-‬‬
‫عقیدتی از ابتکارات و توانای ‌یهای خود محروم کرده‪ ،‬در مورد زنان جلوه‬
‫بیشتری م ‌ییابد‪ :‬از رشت ‌ههای مختلف اشتغال و تحصیل گرفته تا ورزش‬
‫و هنر و حتی در کوچه و خیابان‪ .‬در نگاه «مذکر» و مردسالار جمهوری‬
‫اسلامی زنان در نخستین ردیف تبعیضات گسترده قرار دارند‪ .‬دامنه‬
‫و پیامدهای تبعیض و فشار علیه نیمی از جامعه البته به زنان محدود‬

      ‫نم ‌یماند و «نیم ‌هی دیگر» یعنی مردان را نیز در بر م ‌یگیرد‪.‬‬
‫در قرن بیست و یکم زنان در عرص ‌هی جهانی در بهترین وضعیت‬
‫حقوقی خود نسبت به قرون گذشته بسر م ‌یبرند و با این همه هنوز‬
‫جوامع در همه جا راه درازی تا برابری کامل حقوقی در پیش دارند‪ .‬مسیر‬

             ‫زنان در ایران از این روند جهانی جدا نیست‪.‬‬
‫با این همه نباید هرگز از یاد برد حقوقی که امروز در بسیاری از کشورها‬
‫جزو بدیهیات به شمار م ‌یروند‪ ،‬اصلا بدیهی نیستند! از یک سو‪ ،‬دست‬
‫یافتن زنان به این حقوق دارای پیشین ‌های سرشار از رنج و تحقیر‬
‫و سرکوب و تلاش و مبارزه است؛ و از سوی دیگر‪ ،‬این حقوق بدیهی‬
‫م ‌یتوانند از دست بروند! لازم نیست راه دور برویم و کشورهای دیگر‬
‫را مثال بزنیم‪ .‬مطالبات حقوقی زنان را در چهار ده ‌هی اخیر با پیش از‬
‫انقلاب‪ ۵۷‬مقایسه کنید‪ .‬پیش از انقلاب‪ ،‬امکان و حق کار و تحصیل زنان‬
‫در هم ‌هی رشت ‌هها و پوشش اختیاری به انداز ‌های بدیهی بود که هی ‌چکس‬
‫گمان نم ‌یکرد ممکن است روزی از دست برود! اما رفت! تردیدی نیست‬
‫که اگر زنان ایران حق رأی را حتی ده سال پیش از کشوری مانند‬
‫سوییس به دست نیاورده بودند‪ ،‬با روی کار آمدن جمهوری اسلامی‪،‬‬
‫امروز حتما یکی از مطالبا ‌تشان م ‌یبود! خشم روحانیت مرتجع و در‬
‫رأس آنها آخوندی به نام رو ‌حالله خمینی در سال ‪ ۱۳۴۲‬به همین دلیل‬
‫بود‪ .‬فشار این مرتجعان بود که مانع رفع تبعیض علیه زنان در حقوق‬
‫مدنی و کیفری نیز م ‌یشد‪ .‬پس معلوم بود وقتی که به قدرت برسند‪ ،‬این‬
‫حقوق را یا زیر پا م ‌یگذارند یا در عمل از خاصیت م ‌یاندازند‪ .‬حق رأی‬
‫زنان را نتوانستند مانند حجاب به دوران قاجار برگردانند اما «حق رأی»‬
‫را نه تنها درباره زنان بلکه برای مردان نیز با «نظارت استصوابی» به یک‬

                    ‫ابزار ب ‌یخاصیت تبدیل کردند!‬
‫باری‪،‬دستاوردهایحقوقیبدیهینیستند!ازآنهابایدمراقبتومحافظت‬
‫کرد حتی در جوامع باز و ساختارهای دمکراتیک؛ وگرنه کم نیستند‬
‫گرو ‌ههای افراطی و مرتجع راست و چپ و مذهبی که برای محدود کردن‬

           ‫یا از میان برداشتن این حقوق کمین کرد ‌هاند‪.‬‬

      ‫اختاپوس شب ‌هنظامیان جمهوری سرنوشت نامعلوم برجام‬                                           ‫علی خامن ‪‎‬های قبل از اسرائیل‪،‬‬
‫شر ‌طهایآمریکاودستخالیاروپا‬                                                          ‫« ُکشتی» را به نابودی م ‪‎‬یکشاند؟‬
                                            ‫اسلامی در منطقه‬
                                       ‫در صفحه‪18‬‬                                   ‫****‬
                                                                      ‫‪ ٩٩‬روز دیگر جام جهانى آغاز مى‌شود‬
                                            ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬
                                                                              ‫****‬
‫فرانسه به تهران گفت‪« :‬این مساله‬    ‫علی خامنه‌ای هرگونه مذاکره با‬             ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬              ‫صفحه ‪3‬‬
                   ‫آمریکا و اروپا در رابطه با سیاس ‌تهای‬    ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬  ‫=تهدیدبهغن ‪‎‬یسازی‪۲۰‬درصدی؛‬          ‫مدیر کل ورزش استان تهران‪:‬‬
‫چه ربطی به شما دارد؟ این منطقه‬    ‫جمهوری اسلامی ایران در منطقه‬
                   ‫را غیرقابل قبول اعلام کرد‪ .‬علی‬               ‫صفحه ‪12‬‬  ‫عاقبتدیپلماسیظریفبازگشت‬     ‫حضور خان ‌مها در ورزشگا ‌هها در حال‬
‫ماست یا شما؟ شما در این منطقه‬     ‫خامنه‌ای در سخنرانی‌اش در روز‬     ‫=دوقرنفرازونشیبمطبوعات‬                          ‫حل شدن است‬
                   ‫پنجشنبه‪ ۱۷ ،‬اسفند‪ ،‬بلافاصله پس‬                        ‫به دوران سعید جلیلی!‬          ‫****‬
‫چه می‌کنید؟ ما با مل ‌تهای منطقه‬   ‫از سفر ژان‌ایو لودریان وزیر خارجه‬     ‫در ایران (‪ -)60‬احمد احرار‬
                                       ‫=جهان پس از جمهوری‬                  ‫صفحه ‪4‬‬     ‫مسابقات کشتى قهرمانى آسیا ‪ -‬بیشگک؛‬
‫قرار م ‌یگذاریم و قرار هم گذاشته‌ایم‬                                    ‫=خط قرمز علی خامن ‪‎‬های روی‬
                                         ‫اسلامی ‪ -‬داریوش همایون‬                         ‫ایران دوم شد‬
‫و پیش رفته‌ایم و پیشتر هم خواهیم‬                                           ‫اختیاری بودن حجاب‬           ‫****‬
                                                 ‫صفحه ‪13‬‬
‫در صفحه ‪2‬‬ ‫رفت‪».‬‬                               ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬               ‫صفحه ‪5‬‬  ‫کیروشدریونانبراىتماشاىبازىشجاعى‬
                                                          ‫=تک مضراب ‪ -‬آوازه‬           ‫****‬
                                                 ‫صفحه ‪14‬‬
                                       ‫=خاطراتی از استاد سنگلجی‬               ‫صفحه ‪6‬‬  ‫نامه قهرمانان ورزش به على خامن ‌هاى‬
                                                          ‫=نودمین مراسم اسکار‬   ‫براىرفعمشکلدیداربارقیباناسرائیلى‬
                                                 ‫صفحه ‪16‬‬
                                       ‫=محمدراجی‪،‬درویشگنابادی‬                ‫صفحه ‪7‬‬          ‫****‬
                                                      ‫=مشکلخانواد‪‎‬ههایکشت ‌هشدگان‬   ‫پاى رسول خادم روى خط قرمز رژیم‬
                                           ‫زیر شکنجه جان باخت‬
                                                      ‫«مدافع حرم» با لیلا حاتمی و‬   ‫در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬
                                                 ‫صفحه ‪17‬‬
                                       ‫=تظاهرات کشاورزان در ورزنه‬           ‫تهمینه میلانی‬
                                                      ‫=دیپلماسى ورزش‪ ،‬کارآمد‪،‬‬
                                       ‫اصفهان به خشونت کشیده شد‬
                                                             ‫سریع و ک ‌مهزینه‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                                                          ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار‬
                  ‫فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬
                   ‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                              ‫ِِ‬               ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6