Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۵۴ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                   ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                   ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                              ‫مصبا ح ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
                                                                           ‫برایکمکبهادامهیانتشاررسانهیخودتان‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬
                                                                            ‫میپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                               ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                           ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( 1۷۲۰‬شمارۀ ‪ ۲۵۴‬از دورۀ جدید)‬           ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                         ‫جمعه ‪ 8‬تا پنجشنبه ‪ 14‬فروردینماه ‪1399‬خورشیدی‬             ‫روزنامهنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                                 ‫سیاستهای آلوده‬

   ‫«دهکده کوچک جهانی»؟!‬                               ‫ُکرونا فرصت و برکت برای لغو تحریمها؟!‬

‫در دو دههای که قرن بیست و یک با اختراعات در زمینه ارتباطات فصل‬          ‫=ویروس ُکرونا اگرچه تا کنون هزاران تن را در ایران مبتلا کرده و به کام مرگ فرستاده اما از قرار معلوم برای جمهوری‬
‫دیگری در تاریخ بشر آغاز کرده‪ ،‬این پرسش که اگر مناسبات مبتنی بر‬                           ‫اسلامی یک «برکت» است که با آن میتوان برای لغو تحریمها تبلیغات راه انداخت!‬
‫این تکنولوژی متوقف شود چه پیامدهایی خواهد داشت‪ ،‬همواره مطرح‬
‫بوده‪ .‬حتا مدتهاست موضوع هوش مصنوعی و جایگزینی آنها در مشاغل‬            ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                ‫بازار تهران؛ ‪ 18‬مارس ‪۲۰۲۰‬‬
‫مختلف که به بیکاری انبوه در پنجاه سال آینده دامن خواهد زد‪ ،‬سیاست‬
‫و اقتصاد را به خود مشغول کرده‪ .‬اما حالا یک موضوع ظاهرا پیش پا افتاده‬
‫مانند ویروس‪ ،‬صرف نظر از اینکه محصول طبیعت یا ساختهی دست بشر‬
‫باشد‪ ،‬زندگی را در دهها کشور جهان فلج کرده است‪ .‬وبا و طاعون و ایدز و‬
‫ایبولا و سارس و آنفولانزای مرغی و جنون گاوی و‪ ...‬همگی با اینکه نخست‬
‫جوانبی ناشناخته داشتند‪ ،‬مهار شدند‪ .‬تا طبیعت و انسان بوده و هست‪،‬‬
‫آفات دیگری میآیند و میروند و مهار میشوند و البته شاید هم زمانی‬

              ‫دیگر مهارشدنی نباشند! کسی چه میداند!‬
‫در این میان‪ ،‬یکی از دلایل مهم گسترش بیماری کووید‪ 19-‬در سراسر‬
‫جهان‪ ،‬بیتردید مناسبات رایج در دنیایی است که آن را مانند یک خانواده‬
‫ملوس به یک «دهکده کوچک جهانی» تبدیل کرده! خانوادهای که در آن‬
‫اعضایشروروجاهطلبوباجگیروروانپریشومعتادبه انواعناهنجاریها‬
‫و بیمسئولیت میتوانند با یک عطسه و سرفهی خود هزاران هزار نفر را‬

                  ‫بیمار کرده و به کام مرگ بفرستند‪.‬‬
‫آنچهامروزمطرحمیشودبیشترانواعپرسشهاستتاپاسخ!فقطبراینمونه‪:‬‬
‫آیا سال ‪ ۲۰۲۰‬به یک بازنگری آگاهانهی فردی و اجتماعی در سیاست و‬

                ‫اقتصاد ملی و جهانی منجر خواهد شد؟‬
‫آیا ُکرونا میتواند «نسبیت فرهنگی» را چنان به زمین بزند که با صدای‬
‫بلند فرهنگ غذایی چین و هر کشور دیگری را که بجز «حیوانات رایج»‪،‬‬

             ‫بقیهی جانوران را نیز میخورند‪ ،‬به نقد کشید؟!‬
‫آیا «هوم آفیس» برای بسیاری از مشاغل به یک «باید» تبدیل میشود‬
‫تا هم از هزینههای عریض و طویل بوروکراسی کاسته شود و هم رفت و‬
‫آمدهای زائد و غیرضروری درون شهرها و بینشهرها و در نتیجه از آلودگی‬

          ‫هوا و محیط توسط پروازها و اتومبیلها کاسته شود؟!‬
‫آیا ُکرونا میتواند سبب مهمترین بازنگری در اقتصاد و تشکیل‬

      ‫لگامگسیختهی بازارهای جهانی کار و تولید و مصرف بشود؟!‬
‫آیا ُکرونا میتواند سبب بازنگری در ریخت و پاش سران کشورها شود که‬
‫هزینهی کنفرانسهای جهانی را صرف بهداشت و درمان و آموزش کرده و‬

         ‫مسائل خود و جهان را با ویدئوکنفرانس «حل» کنند؟!‬
‫آیااینفاجعهباابعادوپیامدهاینامعلومسببتقویتابتکاراتواختراعات‬
‫تازه میشود تا «جهانوطنی» ایدئولوژیهای آسمانی و زمینی‪ ،‬سیاسی و‬
‫اقتصادی را چنان رد کند که در این «دهکده کوچک جهانی» هر کسی‬
‫خانهی خود را داشته باشد و در حفظ و آبادی و آزادی آن و مناسبات انسانی‬
‫باهمسایگانخودبکوشد؟!آیابسیاریازآنچهتحتعنوان«جهانیشدن»‪،‬‬
‫«امتیاز» و «پیشرفت» به شمار میرفت‪« ،‬فقدان» و «پسرفت» نیست؟!‬
‫پاسخ همه این پرسشها در آینده است اما یک چیز روشن است‪ :‬دستکم‬
‫از پانصد سال پیش که ُکپرنیک اعلام کرد انسان و زمین مرکز کائنات‬

         ‫نیست‪ ،‬نباید پا را از ظرفیت و گلیم خود فراتر نهاد!‬

‫ُکرونا‪ ،‬ویروس بدون مرز‬                                                        ‫سوپرتروریستها و شرکای ُکرونا‬

‫نفر هم گذر کرد و پیشبینی میشود‬     ‫در این روزهای ُکرونایی بسیاری از‬                                ‫وام ‪ ۵‬میلیارد دلاری میخواهند!‬
                    ‫خود میپرسند جهان پس از پایان این‬
‫که به زودی این رقم دو برابر خواهد‬   ‫بحران آیا مانند سابق خواهد بود؟ آیا‬                              ‫در صفحه‪18‬‬
                    ‫دنیا را باید به قبل و بعد از ُکرونا تقسیم‬
‫شد‪ .‬اکنون آمریکا بنا بر آخرین آمار با‬ ‫کرد؟ چنانکه جنگهای جهانی اول و‬                                 ‫برگزاری المپیک‪ ۲۰۲۰‬در توکیو به ‪۲۰۲1‬‬
                    ‫دوم چهره جهان را تغییر دادند؟ شمار‬                                      ‫موکول شد‬
‫بیش از ‪۸۳‬هزار نفر مبتلا به ُکرونا در‬  ‫کسانی که به این ویروس مبتلا شدهاند‬
                    ‫در روزهای گذشته از مرز نیم میلیون‬                                       ‫****‬
‫صدر فهرست قرار گرفته است‪ .‬رکورد‬
                                                                    ‫جلسه اضطراری برای لغو یا تعویق گراند‬
‫کسانی که در پیامد ابتلا به این ویروس‬                                                        ‫اسلم ویمبلدون‬

‫جان خود را از دست دادهاند فعلا متعلق‬                                                         ‫****‬

‫در صفحه ‪۲‬‬ ‫به ایتالیاست‪.‬‬                                                       ‫تعویقزمانبرگزاریالمپیادجهانیشطرنج‬

                                                                           ‫****‬

                                                                    ‫تغییر زمان برگزاری گراند اسلم فرانسه‬
                                                                          ‫به دلیل ُکرونا‬

                                                                           ‫****‬

                                                                    ‫تحویل مشعل المپیک در مراسم بدون‬
                                                                         ‫تماشاچی به ژاپن‬

                                                                    ‫در صفحه ‪1۰‬‬

         ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

      ‫سقوط بهشت‬

      ‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

      ‫ترجمه رضا تقی زاده‬       ‫اندرو اسکات کوپر‬                                      ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                     ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ‪ ٢٣‬فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد‬

      ‫قیمت ‪ ٣۵ :‬پوند ‪ +‬هزینه بسته بندی و پست‬
   1   2   3   4   5   6