Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۶۸ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪7‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪68‬‬
‫جمعه ‪ 15‬تا پنجشنبه ‪ 21‬ژوئیه ‪2016‬‬

‫موجی از انسا ‌نهای آبی در اعتراض به دریای‬                                        ‫‪ ۱۰‬ف ‌نآوری در حال ظهور سال ‪۲۰۱۶‬‬

                    ‫متلاطم انگلیس‬                                  ‫و دیگر گرو‌ههای اجتماعی م ‌یتواند به‬  ‫کرد‪ .‬یکی از هیجا ‌نانگیزترین آنها‬    ‫طیف متنوعی از ف ‌نآور ‌یها به‬
                                                                    ‫زودی فراگیر شوند‪.‬‬    ‫نانوحسگ ‌رهایی هستند که قادر‬      ‫موفقیت دست پیدا کردند‪ .‬از جمله‬
‫در ابتدا یک کم وحشتناک است‪ .‬ولی‬     ‫سطح دریا در اثر تغییرات شرایط‬              ‫‪©Reuters‬‬                            ‫خواهند بود در گردش خون انسان‬      ‫م ‌یتوان به باتر ‌یهایی اشاره کرد که‬
‫در حقیقت بعد از گذشت تنها چند‬      ‫اقلیمی دور هم جمع شده بودند‪.‬‬                                 ‫‪ )۶‬تراش ‌ههای اندام‬    ‫یا حتی در مصالح ساختمانی به‬       ‫کل برق یک روستا را تامین م ‌یکنند‪.‬‬
‫دقیقه‪ ،‬احساس کاملا طبیعی و نرمالی‬    ‫روانه شدن این تعداد از جمعیت در‬      ‫بیش از ‪۳‬هزار نفر‪ ،‬در حمایت از‬     ‫مد ‌لهای مینیاتوری اعضای بدن‬      ‫کار روند‪ .‬زمانی که این این ساز‌هها‬   ‫آگاهی اجتماعی نسبت به هوش‬
‫داشتم»‪.‬استفان جنسن‪ ،‬یک داوطلب‬      ‫خیابا ‌نهای شهر هال در اعتراض به‬     ‫تخریب محیط زیست‪ ،‬در شهر هال (‬     ‫انسان ‪-‬که به اندازه یک کارت حافظه‬   ‫و ح ‌سگرها به یکدیگر متصل شوند‬     ‫مصنوعی و نسل جدید از پن ‌لهای‬
‫‪ ۸۰‬ساله است که به جم ‌عآوری اثار‬    ‫سی ‌لهای متعدد در مناطقی بود که‬      ‫یکی از شهرهای انگلیس)‪ ،‬بدن خود‬     ‫دوربین عکاسی هستند‪ -‬م ‌یتواند‬     ‫م ‌یتوانند تحول عظیمی در آینده علم‬   ‫خورشیدی به زودی نقش مهمی‬
‫هنری مشغول است‪ .‬وی که تاکنون‬      ‫هر سال خراب ‌یهای جانی و مالی برای‬    ‫را به رنگ آبی نقاشی کردند‪.‬هفته‬     ‫پژوه ‌شهای پزشکی و دارویی را با‬    ‫پزشکی‪ ،‬معماری‪ ،‬کشاوری و دارو‬      ‫در مقابله با مشکلات اساسی جهان‬
‫‪ ۲۰‬بار در برابر دوربین این عکاس‬                          ‫گذشته بیش از ‪ ۳۲۰۰‬نفر‪ ،‬حتی‬       ‫بررسی رفتارهای مکانیسم بیولوژیک‬
‫با رساندن پیا ‌مهای متعدد سمبلیک‬         ‫شهروندان به جا م ‌یگذارد‪.‬‬    ‫معلولانی که قادر به حرکت نبودند‬    ‫که پیش از این ممکن نبود‪ ،‬با انقلابی‬         ‫سازی به وجود آورند‪.‬‬              ‫خواهد داشت‪.‬‬
‫ژست گرفته است؛ م ‌یگوید‪ :‬اولین بار‬   ‫تونیک م ‌یگوید‪ :‬من از شرکت افراد‬     ‫با ویلچر و عصا در میدان اصلی شهر‬                                           ‫جرمی یورگنس‪ ،‬رئیس اطلاعات‬
‫وقتی ‪ ۶۴‬ساله بودم و هوا یک کم سرد‬    ‫مسن و افرادی که ناتوانی جسمی‬       ‫«هال» لبا ‌سها و کف ‌شهای خود را‬            ‫بزرگ روبرو کند‪.‬‬        ‫‪ )۲‬باتر ‌یهای نسل جدید‬     ‫و عضو کمیته اجرایی مجمع جهانی‬
‫بود‪ ،‬در آمریکا در برابر دوربین برهنه‬  ‫داشتند و روی ویلچر بودند‪ ،‬بسیار‬      ‫د‌رآوردند و در نام هنر بد ‌نهای عریان‬                     ‫یکی از بزگترین موانع گسترش‬       ‫اقتصاد م ‌یگوید‪« :‬ف ‌نآوری نقش‬
‫شدم‪ .‬اما هی ‌چکدام از این تجرب ‌هها در‬                      ‫خود را به رنگ آبی رن ‌گآمیزی کردند‪.‬‬  ‫‪ )۷‬سلو ‌لهای خورشیدی‬          ‫انرژ ‌یهای برگشت پذیر تطابق‬       ‫مهمی در پرداختن به هر یک از‬
‫برابر تجرب ‌های که در سال ‪ ۲۰۰۸‬در‬            ‫شگفت زده شدم‪.‬‬      ‫این برنامه توسط اسپنسر تونیک‪،‬‬                 ‫پروسکایت‬                        ‫مشکلات جهان که به دلایل اقتصادی‬
‫دابلین داشتم قابل مقایسه نیست‪ .‬در‬    ‫وی همچنین م ‌یافزاید‪ « :‬بدن انسان‬     ‫عکاس معروف آمریکایی هماهنگ‬                                ‫خروجی و ورودی است‪.‬‬      ‫و اجتماعی به وجود آمد‌هاند‪ ،‬ایفا‬
‫آن زمان یک صبح تابستانی بسیار‬      ‫و اجتماع این بد ‌نها با هم در فضای‬    ‫شده بود‪ .‬وی قرار است به پیشنهاد‬    ‫این مواد فتوولتائیک جدید سه‬      ‫اما پیشرف ‌تهای اخیر در زمینه‬      ‫خواهد کرد‪ .‬زمانی که ما وارد انقلاب‬
‫سرد بود که سبب نگرانی بچ ‌ههایم‬     ‫جامعه به من انگیزه کار م ‌یدهد به‬     ‫گالری هنری فرنز در شهر هال سال‬     ‫مزیت به دیگر نمون ‌ههای خود دارد‪:‬‬   ‫ذخیر‌ه انرژ ‌یها با استفاده از سدیم‪،‬‬  ‫صنعتی چهارم م ‌یشویم این بسیار‬
‫که بسیار محافظه کار هستند شدم‪.‬‬     ‫طوری که بد ‌نهای نرم‪ ،‬حساس و‬       ‫آینده یک جشن فرهنگی هنری‬        ‫آسا ‌نتر ساخته م ‌یشوند‪ ،‬در هر‬     ‫آلومینیوم و باتر ‌یهای ساخته شده‬    ‫مهم خواهد بود که توسعه هنجارها و‬
‫اما من عاشق این کار هستم چرا که‬     ‫آسی ‌بپذیر وقتی در برابر دنیای خشن‬                        ‫نقط ‌های قابل استفاده هستند و در‬    ‫به روی شبک ‌ههای کوچک‪ ،‬امکان‬      ‫پروتک ‌لهای به اشتراک گذاشته شده‬
‫معتقدم بع ‌دها عکسم در دیوار موز‌های‬  ‫و مادی بیرونی م ‌یایستند‪ ،‬پویایی و‬              ‫تدارک ببیند‪.‬‬                       ‫جدیدی را فراهم آورده است‪ .‬با این‬    ‫این اطمینان را به ما بدهد که ف ‌نآوری‬
‫و یا گالری به یادگار باقی م ‌یماند‪.‬‬                        ‫این عکاس که فعالی ‌تهای او به‬      ‫آخر قدرت تولید موثرتری را دارند‪.‬‬   ‫ف ‌نآور ‌یهای م ‌یتوان ساع ‌تها انرژی‬  ‫و تکنولوژی در خدمت بشریت خواهد‬
‫وی م ‌یافزاید‪ :‬شاید این آخرین باری‬                                                               ‫پاک و قابل اعتماد را که حتی برق کل‬   ‫بود و برای آیند‌های موفق و پایدار به‬
‫باشد که در پروژه اسپنسر شرکت‬                           ‫‪©Reuters‬‬                ‫‪ )۸‬اکوسیست ‌مهای هوش‬          ‫یک روستا را تامین م ‌یکند‪ ،‬ساخت‪.‬‬
‫م ‌یکنم ولی در پروژ‌ههای او با اینکه‬                                                     ‫مصنوعی باز‬                             ‫آن کمک خواهد رساند»‪.‬‬
‫همه ما لخت م ‌یشویم اما همیشه به‬    ‫استفان جنسن ‪ ۸۰‬ساله که تاکنون ‪ ۲۰‬بار در برابر دوربین اسپنسر‬                                        ‫‪ )۳‬بلا ‌کچین‬
‫پیامی مشترک تحت عنوان انس‌ا ‌نهای‬     ‫تونیک با رساندن پیا ‌مهای متعدد سمبلیک ژست گرفته است‬              ‫پیشرف ‌تهای انجام شده در زمینه‬     ‫بسیاری از جابجای ‌یهای ارزی‬       ‫‪ ۱۰‬ف ‌نآوری نوظهور در سال ‪۲۰۱۶‬‬
‫برابر و یک شکل و یک سایز‪ ،‬و متحد‬                                             ‫الگاریت ‌مهای پردازش زبان طبیعی و‬
‫و ه ‌مرنگ (اگرچه به ظاهر کوچک‬      ‫تحولی را م ‌یآفرینند که همواره الهام‬   ‫عکاسی جمعیت برهنه با اید‌ههای‬     ‫آگاهی اجتماعی همراه با در دسترس‬    ‫امروز با بی ‌تکوین (‪ )Bitcoin‬انجام‬   ‫توسط ‪Scientific American‬‬
‫و بزرگ و متفاوت هستیم) فکر‬           ‫بخش من در کارهایم است‪.‬‬      ‫بلندپروازانه معروف است‪ ،‬با همکاری‬                       ‫م ‌یشود‪ .‬با سرمای ‌هگذار ‌یهای انجام‬  ‫منتشر شده است‪ .‬ف ‌نآور ‌یهایی که‬
‫م ‌یکنیم‪ .‬شعاری که در زندگی واقعی‬                         ‫گالری فرنز بد ‌نهای داوطلبان را به‬   ‫بودن ب ‌یسابق ‌هی داد‌هها به زودی این‬ ‫شده که تنها در سال ‪ ۲۰۱۵‬ارزشی‬      ‫اعضای این گروه باور دارند به م ‌یتواند‬
‫ما نیز باید جامه عمل بپوشد و در این‬   ‫دانیال روبلیارد ‪ ۳۸‬ساله‪ ،‬که مددکار‬                        ‫اجازه را خواهد داد تا از پیگیری امور‬  ‫نزدیک به ‪ ۱‬میلیارد دلار تخمین‬      ‫به بهبود زندگی و ایجاد تحول در‬
‫برهنگی به تنها چیزی که اصلا فکر‬     ‫اجتماعی است در مورد احساس‬           ‫چندین تم آبی رن ‌گآمیزی کرد‪.‬‬    ‫مالی و سلامتی تا انتخاب کمد لباس‬    ‫زده م ‌یشود‪ ،‬بل ‌کچین امکان تاثیر‬    ‫صنعت و حفاظت به روی کره زمین‬
                    ‫لخت شدن در انظار عمومی م ‌‌یگوید‪:‬‬     ‫داوطلبان‪ ،‬بدون دریافت هیچ‬                           ‫اقتصادی و اجتماعی بالقو‌های دارد‬    ‫کمک کند‪ .‬آنها همچنین فرصتی‬
   ‫نمی کنیم مساله سکس است‪.‬‬      ‫«وقتی برای فرستادن پیامی ای ‌نگونه‬    ‫دستمزدی‪ ،‬از نیمه شب جمعه تا ‪۱۰‬‬           ‫به کمک انسا ‌نها بیاید‪.‬‬  ‫که م ‌یتواند بازارها و حتی دول ‌تها را‬ ‫برای بحث پیرامون انسان‪ ،‬اجتماع‪،‬‬
‫همچنین کریستین س ‌یمیستر‪،‬‬        ‫دور هم جمع م ‌یشویم‪ ،‬گویی همه‬       ‫صبح روز شنبه ‪ ۹‬ژوییه برای نقاشی‬                                            ‫خطرات زیس ‌تمحیطی و اقتصادی و‬
‫متصدی گالری فرنز که از مشارکت‬      ‫اعضای یک کلوب خاصی هستیم‪ .‬من‬       ‫بد ‌نهای خود و ژست گرفتن جلوی‬              ‫‪ )۹‬اپتوژنتیک‬          ‫تحت تاثیر خود قرار دهد‪.‬‬    ‫همچنین نگران ‌یهایی که ممکن است‬
‫این همه داوطلب شگف ‌تزده شده بود‪،‬‬    ‫م ‌یدانم که ای ‌نگونه تجرب ‌هها به انسان‬ ‫دوربین عکاس به سمت گالری و‬       ‫استفاده از نور و رنگ برای ضبط‬                         ‫با ظهور تکنولوژ ‌یهای جدید به وجود‬
‫م ‌یگوید‪ :‬جمع شدن مردم در یک‬      ‫احساس خوبی م ‌یدهد؛ اما تصور لخت‬                         ‫فعالی ‌تهای اعصاب در مغز است که‬              ‫‪ )4‬مواد ‪۲D‬‬
‫روز مثل پرتاب ناگهانی یک موشک‬      ‫شدن در برابر خیل عظیمی از مردم‬         ‫مرکز شهر در رف ‌ت و آمد بودند‪.‬‬  ‫در سا ‌لهای گذشته مورد استفاده‬     ‫گرافین شاید شناخت ‌ه شد‌هترین‬           ‫بیایند را فراهم م ‌یسازد‪.‬‬
‫در یک لحظه بود‪ .‬ما خوشحالیم که‬                          ‫آنها در اعتراض به بالا آمدن‬      ‫قرار م ‌یگرفته است‪ .‬با پیشرف ‌تهای‬   ‫لای ‌هی تک اتمی باشد اما به یقین‬    ‫یکی از معیارهای اعضای شورای‬
‫اسپنسر توانست این تعداد از مردم را‬                                            ‫انجام شده حالا با کمک نور م ‌یتوان‬   ‫تنهاترین آنها نیست‪ .‬کاهش‬        ‫انتخاب این ‪ ۱۰‬ف ‌نآوری میزان‬
‫برای خلق یک پیام و یک اثر به یاد‬                                             ‫به باف ‌تهای مغز هم دسترسی داشت‪،‬‬    ‫هزین ‌ههای تولید به این معنی خواهد‬   ‫امکان استفاده حداکثری هر کدام از‬
                                                             ‫رویدادی که م ‌یتواند به درمان برخی‬   ‫بود که مواد ‪ ۲D‬در مقیاسی وسیع‬      ‫آنها در سال ‪ ۲۰۱۶‬بود‪ .‬این لیست‬
  ‫ماندنی در خیابا ‌نها تشویق کند‪.‬‬                                                               ‫کاربرد خواهد داشت‪.‬از فیلت ‌رهای هوا‬   ‫شامل برخی از ف ‌نآور ‌یهایی است که‬
‫آثار عکاسی تونیک سال آینده‬                                                   ‫از اختلالات مغزی کمک کند‪.‬‬    ‫و آب تا نسل جدید لبا ‌سها و حتی‬     ‫سا ‌لهای پیش شناخته شده بودند‬
‫در جشن فرهنگی شهر هال در‬                                                                    ‫باتر ‌یها امروزه با این ف ‌نآوری در‬   ‫اما در حال حاضر در سطح به بلوغ‬
‫نمایشگاهی در گالری فرنز به‬                                                ‫‪ )۱۰‬مهندسی سیست ‌مهای‬
‫نمایش د‌رم ‌یآید و توسط این گالری‬                                                        ‫متابولیک‬       ‫انتظار انقلابی جدید هستند‪.‬‬       ‫رسیدن و اوج گرفتن هستند‪.‬‬

       ‫خریداری خواهد شد‪.‬‬                                             ‫پیشرفت در زیس ‌تشناسی‬         ‫‪)۵‬وسایلنقلیههوشمند(مستقل)‬        ‫‪ )۱‬نانو ح ‌سگرها و ساز ‌ههای‬
                                                             ‫مصنوعی‪ ،‬سیست ‌مهای زیس ‌تشناسی‬     ‫اتومبی ‌لهای بدون سرنشین هنوز‬            ‫اینترنتی نانو (‪)IoNT‬‬
                                                             ‫و مهندسی فرگشت به این معن ‌یست‬     ‫در سراسر جهان به صورت قانونی‬
                                                             ‫که لیستی از مواد شیمیایی را م ‌یتوان‬  ‫اجازه رفت و آمد ندارند اما با توجه‬   ‫ساز‌ههای اینترنتی (‪Internet of‬‬
                                                             ‫بهتر و ارزانتر از گیاهان به جای‬    ‫به قدرت بالقوه آنها برای نجات‬      ‫‪ )Things‬که در واقع راهی برای‬
                                                                                ‫زندگی انسا ‌نها‪ ،‬کاهش آلودگی هوا‪،‬‬    ‫اتصال اشیاء روزمره برای ارسال‬
                                                               ‫سوخ ‌تهای فسیلی تولید کرد‪.‬‬    ‫صرف ‌هجویی اقتصادی و همچنین‬       ‫و دریافت داد‌ههاست‪ ،‬در آستانه‬
                                                                                ‫بهبود کیفیت زندگی برای افراد مسن‬    ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬نزدیک به ‪ ۳۰‬میلیارد‬
                                                                ‫* منبع‪ :‬مجمع جهانی اقتصاد‬                        ‫دستگاه را به یکدیگر متصل خواهد‬
                                                             ‫* نویسنده‪ :‬اولیور کان‪ ،‬مسئول‬

                                                                 ‫رسان ‌های مجمع جهانی اقتصاد‬
                                                              ‫* ترجمه و تنظیم‪ :‬کامیار بهرنگ‬

‫با کارتو ‌نهای بهنام محمدی‬                                                ‫پیاد ‌هروی بر روی آب!‬

                                                                                                    ‫ویدئو‬

                                                             ‫«برای دیدن ویدئو ‪ ،‬روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید‪».‬‬

                                         ‫حمله‌ اینستاگرامی‬                ‫سطح آب هم بهره بگیرد؟‬     ‫اما حرکت انسان روی سطح‬         ‫فرید خلیفی ‪ -‬ماه ‌یها‪ ،‬خانواده پر‬
                                                             ‫پاسخ مثبت است‪ ،‬چنین وسیل ‌های‬     ‫آب ممکن است و مستلزم داشتن‬       ‫جمعیت آبزیان برای حرکت در آب از‬
                                                             ‫ساخته شده که بسیار هم جالبست!‬     ‫وسیل ‌هایست که معمولا قوای محرکه‬    ‫عضوی به نام باله استفاده م ‌یکنند‪.‬‬
                                                             ‫‪ Mirage Eclipse‬اینجاست‪،‬‬        ‫آن توسط پارو یا موتور ایجاد م ‌یشود‪.‬‬  ‫اما ماه ‌یها آبزی هستند و انسان‬
                                                             ‫وسیل ‌های تازه و مناسب برای‬      ‫اما آیا انسان م ‌یتواند از امکانی شبیه‬ ‫حتی اگر باله هم داشت‪ ،‬بطور طبیعی‬
                                                                                ‫به باله ماهی برای حرکت بر روی‬
                                                                        ‫«آبگردی»‪.‬‬                         ‫امکان حضور در زیر آب را نداشت‪.‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12