Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۶۸ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪68‬‬
                                                                                                 ‫جمعه ‪ 25‬تا پنجشنبه‪ 31‬تیرماه ‪1395‬خورشیدی‬

                   ‫بابک امینی‪:‬‬

‫گسترشموسیقیدر ایرانخیرهکنندهاست‬

           ‫بگویید…‬     ‫ارکستر سمفونیک تهران مجموعه‬      ‫خریداری کند‪ .‬ذهن و روح بخشی از‬     ‫سیاس ‌تگذاری دولت برای سمت و‬      ‫خواننده پس از مرگ‪ ،‬تعطیلی موقت‬     ‫مانی تهرانی ‪ -‬همین چند روز‬
‫‪-‬سرپرست ارکستر خانم گوگوش‬       ‫بزرگی است که هماهنگی و مدیریت‬     ‫مخاطبان موسیقی برای کارهایی که‬     ‫سو دادن به نوع خاصی از هنر وجود‬     ‫ارکستر سمفونیک تهران‪ ،‬تجربه‬      ‫پیش بود که رهبر جمهوری اسلامی‬
‫هستم که به طور مداوم به تور‬      ‫آن کار ساد‌های نیست‪ .‬وقتی هیچ‬     ‫از نظ ‌رهارمونی پیچیدگی کمتری دارد‬                       ‫کنسرت آنلاین در ایران و موضوعاتی‬    ‫در دیدار جمعی از دانشجویان‬
‫کنسرت م ‌یرویم‪ .‬در تاز‌هترین تور‬   ‫یک از خواست ‌ههای رهبر ارکستر‬     ‫و برای موسیقی عامیانه‪ ،‬آماد‌هتر است‪.‬‬                ‫دارد؟‬    ‫بیشتر در این زمینه صحبت کرد‌هایم‪.‬‬   ‫دانشگا‌ههای کشور گفت که من‬
‫مشترک که شش ماه طول کشید‪،‬‬       ‫سمفونیک عملی نم ‌یشود و نوازندگان‬   ‫کارهای پیچیده برای کسانی است که‬    ‫‪-‬نه‪ ،‬سمت و سو دادن دولت که‬       ‫=در حالی در ایران شاهد‬         ‫در موارد جزئی اداره کشور دخالت‬
‫یک کنسرت با باند بزرگی شامل‬      ‫به طور روزانه مثل یک کارمند زحمت‬    ‫گوش و ذهن و روحشان تربیت شده و‬     ‫ممکن نیست‪ .‬در زمان قدیم شاعران‬     ‫دستگیری اهالی موسیقی از جمله‬      ‫نم ‌یکنم‪ .‬اما گویا همه مسائل‬
‫سی و دو نوازنده روی استیج در‬     ‫م ‌یکشند و حاصل چند دهه عمر‬      ‫پذیرا است‪ .‬هر دو نوع موسیقی باید در‬  ‫و آهنگسازانی در وصف پادشاهان اثر‬    ‫حکم زندان برای یک آهنگساز و‬      ‫فرهنگی برای او از این دایره خارج‬
‫شهر لس آنجلس برنامه اجرا کردیم‬    ‫خود در نوازندگی را به پای ارکستر‬    ‫کنار هم وجود داشته باشد و نم ‌یتوان‬  ‫تولید م ‌یکردند‪ ،‬اما امروز این مسئله‬  ‫نوازنده سه تار و همچنین سازندگان‬    ‫و در این میان موسیقی یک شاخص‬
‫و کنسرت پایانی این تور هم در شهر‬   ‫سمفونیک م ‌یریزند و در نهایت حتی‬    ‫مردم را به گوش کردن به نوع خاصی‬    ‫خند‌هدار است‪ .‬البته در ایران وقتی‬    ‫کلی ‌پهای موسیقی هستیم که اصلأ‬
‫شیکاگو برگزار شد‪ .‬الان دو ماه گروه‬  ‫دستمزدماهیانهآنهاپرداختنم ‌یشود‪،‬‬                       ‫هنرمند باید برای انتشار اثرش مجوز‬    ‫سیاسی نیستند اما به آنها اتهام‬                  ‫است‪.‬‬
‫تعطیل است تا ماه اوت که دوباره‬    ‫طبیعتأ آقای علی رهبری هم خجالت‬           ‫از موسیقی مجبور کرد‪.‬‬    ‫بگیرد شبیه همین اتفاق رخ م ‌یدهد‪.‬‬   ‫اقدام علیه امنیت ملی زده م ‌یشود‪،‬‬   ‫با وجود اینکه گفت ‌هاند خود در‬
‫تور کنسر ‌تهای مشترک با خانم‬     ‫م ‌یکشد و استعفا م ‌یدهد و کشور را‬   ‫=از طرفی همچنان م ‌یبینیم‬       ‫=یکی از مسئولان وزارت ارشاد‬       ‫شما رابطه دولت و موسیقی را چگونه‬    ‫جوان ‌یاش سه تار م ‌ینواخته‪ ،‬دست‬
‫گوگوش را از سر م ‌یگیریم‪ .‬البته در‬                      ‫که دریافت مجوز برای هنرمندان‬      ‫جمهوری اسلامی به تازگی گفته در‬     ‫م ‌یبینید؟ چرا در ایران موسیقی هم‬   ‫کم از دوره محمد خاتمی ‌فیلمی‬
‫این فاصله ماه ژوییه با فرامرز اصلانی‬            ‫ترک م ‌یکند‪.‬‬   ‫داخل کشور خیلی مهم است‪ ،‬دلیل‬      ‫عصر ارتباطات‪ ،‬الزام هنرمندان به‬                        ‫‌مشهور از مخالفت علنی او با آموزش‬
‫و حامد نی ‌کپی کنسرت دارم‪ .‬شش‬     ‫=الان برخی از موزیسی ‌نها در‬      ‫این اهمیت دادن به مجوز را چه‬      ‫اخذ مجوز اقدامی‌بیهوده و خند ‌هدار‬            ‫امنیتیم ‌یشود؟‬    ‫موسیقی و برگزاری کنسرت در‬
‫موزیک ویدئو هم در دست تولید‬                                                                                    ‫دانشگا‌هها در فضای مجازی وجود‬
‫دارم که امسال و در ما‌ههای آینده‬    ‫بابک امینی‪ ،‬گوگوش‬                       ‫م ‌یدانید؟‬   ‫است‪ ،‬فکر م ‌یکنید چرا با وجود‬      ‫‪-‬این برخوردها کار اشتباهی است و‬    ‫دارد‪ .‬سلف او هم با موسیقی سر‬
‫به بازار م ‌یآید‪ .‬آواز‪ ،‬یکی را خودم‬                     ‫‪-‬طبیعتأ وقتی در ایران زندگی‬      ‫اینکه م ‌یدانند خند ‌هدار است باز‬    ‫در بلندمدت‪ ،‬سیاست کوچکتر از آن‬     ‫سازش نداشت و بارها هنرمندان این‬
‫م ‌یخوانم‪ ،‬یکی هم دوست خوبم‬      ‫ایران به عنوان جایگزین مجوز‪،‬‬      ‫م ‌یکنند دوست ندارند کارهایشان با‬                       ‫است که بتواند روی هنر و هنرمند‬     ‫عرصه را با کلمات تحقیرآمیز خطاب‬
‫آرش م ‌یخواند و دیگری هم ب ‌یکلام‬   ‫برای عرضه آثار خود به کنسرت‬      ‫ترس و لرز عرضه شود‪ .‬م ‌یخواهند‬            ‫هم ادامه م ‌یدهند؟‬    ‫تأثیر بگذارد‪ .‬هنر در وجود و فرهنگ‬   ‫قرار داده بود مگر آنان که با فرم‬
                   ‫آنلاین روی آورد ‌هاند‪ ،‬آیا این کار در‬ ‫به راه و روش قانونی کار کنند‪ .‬اما این‬ ‫‪-‬سطح سواد و اطلاعات اغلب این‬      ‫مردم نهفته است و نم ‌یتوان آن را از‬  ‫سرود و تهییج افکار عمومی‌در جهت‬
             ‫است‪.‬‬     ‫دنیا سابقه دارد؟ و در ایران تا چه‬                       ‫تصمی ‌مگیرندگان از جهان پیرامون کم‬   ‫مردم جدا کرد‪ .‬مثل همان تلا ‌شهایی‬   ‫خواس ‌تهای سیاسی حاکم قرار‬
‫=اگر منظورتان آرش لباف‬                               ‫قوانین اشتباه باید اصلاح شود‪.‬‬  ‫و نادرست است‪ .‬نم ‌یدانند که هر چه‬    ‫که برای از بین بردن اس ‌مهای ایرانی‪،‬‬  ‫م ‌یگرفتند‪.‬برایهمیندرایرانبعداز‬
                       ‫اندازه م ‌یتواند موفق باشد؟‬   ‫=در همین قانون فعلی متولی‬       ‫هم فشار و نیرو و هزینه صرف کنند‪ ،‬باز‬  ‫مراسم چهارشنبه سوری و عید نوروز‬    ‫انقلاب علاوه بر آن دسته آهنگسازان‬
‫باشد سبک او با شما خیلی‬        ‫‪-‬بله‪ ،‬الان این قدر سرعت تحولات‬     ‫موسیقی معاونت موسیقی وزارت‬       ‫هم به پای سرعت تحولات تکنولوژی‬     ‫انجام شد‪ .‬شاید با فشار بتوان در‬    ‫و آوازخوانانی که بر چسب طاغوتی‬
                   ‫تکنولوژیک بالا هست که را‌ههای‬     ‫ارشاد است‪ ،‬اما در حال حاضر این‬     ‫نم ‌یرسند‪ .‬الان هم خیلی از هنرمندان‬   ‫کوتا‌همدت به فرهنگ آسیب وارد کرد‬    ‫خوردند و ناچار به ترک وطن شدند‪،‬‬
‫متفاوت است‪ ،‬کدا ‌م یک به‬       ‫مختلفی برای دور زدن سانسور وجود‬    ‫وزارتخانه مجوز کنسرت صادر‬       ‫کاری به مجوز ندارند و کار خودشان‬    ‫اما در درازمدت هرگز نم ‌یتوان فرهنگ‬  ‫با هنرمندانی که ماندند و گوشه‬
                   ‫داشته باشد از جمله کنسرت آنلاین‪.‬‬    ‫م ‌یکند و دادستانی در شهرها‬      ‫را انجام م ‌یدهند‪ .‬حالا ممکن است در‬   ‫و هنر را از مردم جدا کرد‪ .‬درعالم‬    ‫نشستند و سکوت پیشه کردند هم‬
    ‫دیگری نزدیک شد ‌هاید؟‬     ‫خیلی از کنسر ‌تهای بزرگ در دنیا به‬   ‫مجوز را باطل م ‌یکند‪ .‬فکر م ‌یکنید‬   ‫این بین تعدادی را هم دستگیر کنند‪،‬‬    ‫موسیقی هم وقتی کسی استعداد دارد‬    ‫هیچگاه رفتار مهربانی صورت نگرفت‪.‬‬
‫‪-‬نه‪ ،‬منظورم هنرمند دیگریست‬      ‫صورت آنلاین برگزار م ‌یشود‪ .‬اما شاید‬  ‫واقعأ بین ارشاد و دادستانی چنین‬    ‫اما نم ‌یتوانند در این روند تغییری‬   ‫باید کار کند و نم ‌یتوان حد و مرز‬   ‫حتی در دوره خاتمی‌که دولت به‬
‫که فرم کارهایش شبیه خودم‬       ‫توانایی مردم برای شرکت در چنین‬     ‫اختلافی وجود دارد و یا این یک‬                         ‫گذاشت و گفت آقا‪ ،‬خانم فقط باید به‬   ‫موسیقی نگاه حرام و نجس نداشت‬
‫است‪ .‬چهار کار دیگر را هم با فرامرز‬  ‫کنسر ‌تهایی محدود باشد و در مقابل‬   ‫بازی است برای مستهلک کردن‬                  ‫ایجاد کنند‪.‬‬    ‫شیو‌های که من م ‌یگویم کار کنی یا‬   ‫هم گرو‌ههای فشار مانند حزب الله‬
‫اصلانی انجام داد‌هایم که به زودی‬   ‫هنرمندان م ‌یخواهند تعداد بیشتری از‬                      ‫=عد ‌های معتقدند که فشارها‬       ‫کاری را انجام دهی که ما م ‌یگوییم‪.‬‬   ‫و بسیج و خودسر به آزار و اذیت‬
                                                  ‫هنرمندان؟‬    ‫موثر بوده و توانسته به حیات‬       ‫این شیوه برخورد با موسیقی‪،‬‬       ‫اهالی موسیقی از جمله به هم زدن‬
    ‫ویدئوی آن ساخته م ‌یشود‪.‬‬       ‫مردم حاصل کار آنها را ببینند‪.‬‬  ‫‪-‬بله‪ ،‬این درگیر ‌یهای داخلی‬                          ‫دیکتاتوری است‪ .‬پیشرفت تکنولوژی‬
   ‫=م ‌یتوانیدنامببرید…؟‬      ‫=دستآورد اقتصادی کنسرت‬         ‫خودشان است‪ .‬به جز موسیقی در‬        ‫موسیقی در کشور لطمه بزند…‬      ‫این محدودی ‌تها را بی معنی و ب ‌یاثر‬       ‫کنسر ‌تهام ‌یپرداختند‪.‬‬
‫‪-‬هنوز کارها تکمیل نشده و اسم‬                         ‫همه زمین ‌ههای دیگر هم در ایران‬    ‫‪-‬من شانزده سال است که از ایران‬     ‫کرده‪ .‬در مورد ماهواره هم همین‬     ‫ازنظرصنفیهمهنرمندانموسیقی‬
‫مشخص ندارد و یا اگر هم دارد هنوز‬           ‫آنلاین چطور است؟‬    ‫وضع همین است‪ .‬مثلأ شهرداری برای‬    ‫خارج شد‌هام و وقتی روند شانزده‬     ‫داستان بود و الان به جایی رسیده‬    ‫مانند مشاغل دیگر صاحب بیمه‪،‬‬
‫ممکن است اسمش تغییر کند‪.‬‬       ‫‪-‬برای بچ ‌ههای داخل ایران هیچی…‬    ‫ویلاسازی در وسط جنگل مجوز صادر‬     ‫سال گذشته ایران را مرور م ‌یکنم‬     ‫که هر کسی با موبایلش هم م ‌یتواند‬   ‫صندوق تعاونی و تأمین اجتماعی‬
‫اس ‌مهای فعلی “ساندی”‪“ ،‬تو رو‬     ‫=م ‌یتوانند از طریق اعلام شماره‬    ‫کرده‪ .‬دو سال یعد که ویلاها ساخته‬    ‫م ‌یبینم موسیقی در ایران در حال‬                        ‫به شکل معمول و متعارف نشدند‪.‬‬
‫م ‌یخوام”‪“ ،‬خدا رو شکر” و “چیزی‬    ‫حساب هنرمند و صدور کد تماشا‪،‬‬      ‫شده و مردم ساکن شد‌هاند با حکم‬     ‫رشد روزافزون است‪ .‬هرگز ما تا به حال‬    ‫تلویزیو ‌نهای ماهوار‌های تماشا کند‪.‬‬ ‫در بررسی تأثیر این محدودی ‌تها‬
                                       ‫تخریب همان شهرداری‪ ،‬منطقه تخلیه‬    ‫این قدر در ایران خواننده نداشت ‌هایم و‬ ‫=فکر م ‌یکنید موسیقی برای‬       ‫خیل ‌یها دوران درخشان موسیقی‬
    ‫بگو” از آقای اصلانی است‪.‬‬       ‫بلیتاینترنتیبفروشند…‬                         ‫این حجم موسیقی و موزیک ویدئو در‬     ‫حکومت چه خطری دارد که اتهام‬      ‫ایران در دهه پنجاه خورشیدی را‬
‫=الان در چه مرحل ‌های‬         ‫‪-‬بعید م ‌یدانم در ایران چنین اجازه و‬              ‫م ‌یشود‪.‬‬   ‫هیچ زمان دیگری تولید نشده است‪.‬‬     ‫اقدام علیه امنیت ملی را علیه‬      ‫مثال م ‌یزنند که هنوز هم موسیقی‬
                                       ‫=راهکار موزیسی ‌نها در چنین‬      ‫این حجم تولید که امروز م ‌یبینیم در‬                      ‫پاپ ایرانی از آن دوران طلایی تغذیه‬
            ‫هستند؟‬            ‫امکانی داشته باشند‪.‬‬                                              ‫موزیسی ‌نهامطرحم ‌یکند؟‬     ‫م ‌یکند‪ .‬از سوی دیگر روند رشد انواع‬
‫‪-‬روی فرمش کار م ‌یکنیم‪ .‬در‬      ‫=حبیب محبیان به ایران‬                  ‫شرایطیچیست؟‬       ‫تاریخ موسیقی ایران ب ‌یسابقه است‪.‬‬   ‫‪-‬موسیقی برای هی ‌چکس خطری‬       ‫موسیقی در ایران نشان م ‌یدهد که‬
‫مرحله تنظیم است و نوازند‌هها را به‬  ‫بازگشته بود که بتواند با مجوز و‬    ‫‪-‬فقط باید بی وقفه موسیقی تولید‬          ‫=از نظر کیفی چطور؟‬      ‫ندارد‪ .‬دلیل اصلی بگیر و ببندها و‬    ‫سانسور نتوانسته سد راه این سیل‬
‫استودیو م ‌یآوریم تک تک روی صدا‬    ‫در ایران بخواند‪ .‬اما نه برای انتشار‬  ‫کنند و حتی اگر مجوز نم ‌یگیرد روی‬                       ‫اتهامات این است که م ‌یخواهند بر‬    ‫خروشان شود‪ .‬برخوردها اما همچنان‬
‫و تکمیل قطعات کار م ‌یکنیم‪ .‬کاری‬   ‫آلبوم و نه برگزاری کنسرت به او‬     ‫یوتیوب و یا وبسایت شخص ‌یشان‬      ‫‪-‬خب‪ ،‬طبیعتأ وقتی کمیت بالا‬       ‫فضای فرهنگی کشور کنترل بیشتری‬     ‫ادامه دارد و چه بسا در مقاطعی‬
‫که آرش اجرا کرده‪ ،‬سه کاری که‬     ‫مجوز ندادند و حتی بعد از مرگش‬     ‫منتشر کنند‪ .‬آرتیست اگر بیکار بماند‬   ‫م ‌یرود روی کیفیت بخشی از کارها‬     ‫داشته باشند‪ .‬مثلأ در مورد ماهواره هم‬  ‫شدت هم م ‌یگیرد‪ .‬امروز وزارت‬
‫خودم در آن حضور دارم و قطع ‌های‬    ‫اجازه تشییع جنازه او در تهران‬                         ‫تأثیر م ‌یگذارد‪ .‬اما من هرگز به خودم‬  ‫به همین شکل اوایل م ‌یخواستند فقط‬   ‫ارشاد دولت روحانی در کلام از‬
‫که برای دوست خوبم هومن جاوید‬     ‫صادر نشد‪ .‬در حالی که موسیقی‬                ‫دیوانه م ‌یشود‪.‬‬   ‫اجازه نم ‌یدهم که بگویم چه کاری بد‬   ‫تلویزیو ‌نهای متعلق و یا مورد تأیید‬  ‫موزیسی ‌نها حمایت م ‌یکند‪ .‬کلامی‌‬
‫تنظیم کرد‌هام در مراحل پایانی است‬   ‫بخشی از جوانانی که در داخل‬       ‫=به تازگی ارکستر سمفونیک‬        ‫و چه کاری خوب است‪ .‬فکر م ‌یکنم‬     ‫حکومت دیده شود‪ ،‬اما در نهایت هیچ‬    ‫که ضمانت اجرایی ندارد و در عمل‬
                   ‫کشور تولید م ‌یشود و حتی مجوز‬     ‫تهران موقتأ تعطیل شد‪ ،‬رهبر آن‬     ‫مسیر هنری باید باز باشد‪ .‬حتی یک‬     ‫موقع نتوانستند چنین کنترلی را اعمال‬  ‫حتی مجوزهایی که توسط وزارتخانه‬
    ‫و به زودی به بازار م ‌یآید‪.‬‬  ‫همم ‌یگیردباکلامجنسیوادبیاتی‬      ‫به اروپا بازگشت و از دلایل تعطیلی‪،‬‬   ‫بچه کوچک با کیفیت پایین هم باید‬     ‫کنند‪ .‬هنر در ایران و در همه جای‬    ‫مربوطه برای برگزاری کنسرت صادر‬
‫=استفاده از تکنولوژی در‬        ‫همراه است که ظاهرا نباید مورد‬     ‫نبود بودجه عنوان شده تا جایی که‬    ‫اجازه داشته باشد کار هنری اش را‬     ‫جهان به سیاست کاری ندارد‪ .‬هنر‬     ‫م ‌یشود از سوی نهادهای قضایی‬
                   ‫قبولرژیمباشد‪.‬اینمحدودی ‌تهای‬      ‫نوازندگان به دلیل معوقات طولانی‬                        ‫باید آزاد باشد چون برای مردم است‬    ‫و انتظامی لغو م ‌یشوند‪ ،‬بدون‬
‫کنسر ‌تهای غربی زیاد شده اما‬     ‫ب ‌یمورد‪،‬ترسوحساسیتنسبتبه‬       ‫حقوق ماهیانه خود حاضر به ادامه‬                ‫ادامه دهد‪.‬‬    ‫و نم ‌یتوان روی آن ممیزی گذاشت‪.‬‬    ‫پاسخگویی و حتی امکان دسترسی‬
                   ‫خار ‌جنشی ‌نهاازکجاناشیم ‌یشود؟‬    ‫کار نبودند‪ .‬این مشکل از کجا ناشی‬    ‫=یعنیتصمیمگیریورتب ‌هبندی‬        ‫تصمیم گیری در مورد فرم‪ ،‬شکل و‬     ‫به مسئولان این نهادها‪ .‬البته برخی‬
‫هنوز در کنسر ‌تهای ایرانی این‬     ‫‪-‬شاید از میزان بالای محبوبیت‬                         ‫را به عهده بازار و مخاطب م ‌یدانید؟‬   ‫چگونگی ارائه هنر به عهده هنرمند‬    ‫دولتمردان که از حداقل آشنایی با‬
                   ‫هنرمندان این طرف م ‌یترسند‪ .‬هر‬                 ‫م ‌یشود؟‬   ‫‪-‬بله‪ ،‬در همه امور همین رویه‬                          ‫جامعه امروز برخوردارند‪ ،‬دریافت ‌هاند‬
‫تکنی ‌کها به چشم نم ‌یخورد‪.‬‬      ‫کدام از خوانند‌ههای مطرح خارج‬     ‫‪-‬در کشور ما همه امور چندین‬       ‫درست است‪ .‬مک دونالد همبرگر‬                  ‫است و بس‪.‬‬    ‫که این موانع تا چه اندازه ب ‌یاثر و‬
                   ‫از کشور اگر بتوانند روزی در ایران‬   ‫صاحب مختلف و متضاد دارد‪ .‬از‬      ‫درست م ‌یکند به قیمت دو دلار‪،‬‬      ‫=در غرب اقدام ‌ی به نام‬        ‫خند‌هدار است‪ .‬اما همچنان الزام‬
‫برای تیم کنسرت شما و خانم‬       ‫کنسرت برگزار کنند‪ ،‬به حدی شلوغ‬     ‫سیستم تصمی ‌مگیری در خود وزارت‬     ‫مستر شف هم همبرگر درست‬                             ‫مجوز و بگیر و ببندهای هنرمندان و‬
                   ‫خواهد شد که حتی تصور آن جمعیت‬     ‫ارشاد گرفته تا ارکستر سمفونیک‬     ‫م ‌یکند به قیمت صد دلار‪ .‬مشتری‬                         ‫آثارشان در کشور ادامه دارد‪ .‬مهدی‬
‫گوگوش که حرف ‌های هستید‬        ‫هم برای مسئولان فعلی ترسناک باشد‪.‬‬   ‫که یکی از زیرمجموع ‌ههایش است‪.‬‬     ‫خودش انتخاب م ‌یکند که از کدام‬                         ‫رجبیان آهنگساز‪ ،‬نوازنده س ‌هتار‬
                   ‫=از تاز ‌هترین کارهای خودتان‬                                                                 ‫و بنیانگذار وبسایت برگ موزیک‬
‫چقدر این میل به تجرب ‌ههای نو‬                                                                                   ‫در روزهایی که مشغول ضبط یک‬
                                                                                                  ‫اثر پژوهشی به نام «تاریخ ایران‬
          ‫وجود دارد؟‬                                                                                   ‫به روایت سه تار» بود با اتهاماتی‬
‫‪-‬استفاده از تکنولوژی مدرن به‬                                                                                    ‫نظیر اقدام علیه امنیت ملی به سه‬
‫تکنیسین حرف ‌های و سرمایه زیاد‬                                                                                   ‫سال حبس تعزیری محکوم و روانه‬
‫نیازمند است‪ .‬یکی از معضلات‬                                                                                     ‫زندان شد‪ .‬همچنین تعدادی از‬
‫کنسر ‌تهای ایرانی هم این است‬                                                                                    ‫سازندگان کلی ‌پهای موسیقی در‬
‫که کنسر ‌تگذارها از افراد محلی‬                                                                                   ‫تهران بازداشت شدند و فعالیت‬
‫آن منطقه هستند که م ‌یخواهند‬                                                                                    ‫آنها که کلی ‌پهایشان از شبک ‌ههای‬
‫از همه نظر حداکثر صرف ‌هجویی‬                                                                                    ‫ماهوار‌های و یا وبسای ‌تهای خارج‬
‫را انجام دهند‪ .‬این مسئله از نظر‬                                                                                  ‫از کشور پخش م ‌یشود غیر قانونی‬
‫تکنیکی روی سطح کنسر ‌تها تأثیر‬
‫م ‌یگذارد‪ .‬آن بخشی که در اختیار‬                                                                                          ‫و جرم اعلام شده‪.‬‬
‫ما است صدا و نور است و برای این‬                                                                                  ‫بابک امینی نوازنده و آهنگساز‬
‫منظور بهترین صدابردار و نورپرداز‬                                                                                  ‫ایرانی که شانزده سال پیش به‬
‫ممکن را انتخاب کرد‌هایم که با‬                                                                                   ‫همراه گوگوش از ایران خارج شده‪،‬‬
‫بهترین تجهیزات فنی همیشه همراه‬                                                                                   ‫همچنان تا امروز رهبر ارکستر و‬
                                                                                                  ‫یار ثابت کنسر ‌تهای شا‌هماهی هنر‬
           ‫تیم است‪.‬‬                                                                                   ‫ایران است‪ .‬با او درباره نگاه امنیتی به‬
‫=چرا از کنسر ‌تگذار ثابت‬                                                                                      ‫موسیقی‪ ،‬درگذشت حبیب محبیان‬
                                                                                                  ‫و دلیل ادامه محدودی ‌تهای این‬
       ‫استفادهنم ‌یکنید؟‬
‫‪-‬امکا ‌نپذیر نیست‪ .‬برای‬
‫کنسر ‌تهای ایرانی خارج از کشور‪،‬‬
‫مح ‌لهای برگزاری کنسرت و فروش‬
‫بلیت در اختیار افراد محلی مشخصی‬
‫قرار دارد که هنرمندان ناچار هستند‬

     ‫با یکی از اینها کار کنند‪.‬‬
‫=شکای ‌تهای زیادی علیه این‬

‫افراد از زبان مردم و هنرمندان‬

‫م ‌یشنویم‪ ،‬عمده این شکای ‌تها‬

       ‫مربوط به چیست؟‬
‫‪-‬بله متأسفانه اغلب اینها افراد‬
‫غیرمتخصصی هستند که صرفأ از‬

     ‫این راه تجارت م ‌یکنند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11