Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۶۸ (دوره جديد
P. 1

‫بنیانگذار‪:‬‬
                                                                         ‫دکترمصطفی‬
                                                                         ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬

                  ‫(‪ 16‬صفحه)‬                  ‫سال سی و دوم ـ شماره ‪( 68‬دورۀ جدید)‬
                                      ‫جمعه ‪ 25‬تا پنجشنبه ‪‌31‬تیرماه ‪1395‬خورشیدی‬
                    ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                                  ‫یک سال از برجام گذشت‬

 ‫«نسبیت فرهنگی» یعنی قبو ِل نقض‬                       ‫کلید برجام قفل اقتصاد بسته ایران‬
       ‫حقوق بشر‬                                 ‫را باز نکرد‬

‫جوامعبستهورنجورازحکوم ‌تهایاستبدادی‪،‬فقطازاستبدادسیاسیو‬            ‫نگرانی جهان نسبت به آزمای ‌شهای موشکی و تلا ‌شهای‬
‫فرهنگیرنجنم ‌یبرندبلکهباتوجهبهوارداتتکنولوژیککهحاملفرهنگی‬          ‫مخفیانه ایران برای دستیابی به ف ‌نآوری هست ‌های ادامه دارد‬
‫دیگر با پیشین ‌ههای شاخص خود است‪ ،‬دچار تناقضاتی م ‌یشوند که خود‬
‫زایند ‌هی مشکلات تاز ‌های است‪ .‬از همین زاویه م ‌یتوان به ارزیابی جوامعی‬   ‫‪©Reuters‬‬              ‫نها‌دهای مذهبی در تمام عرص ‌ههای‬  ‫هستند که فساد مالی‪ ،‬عدم شفافیت‬     ‫سرویس سیاسی کیهان‪:‬‬
‫نشست که بدون آنکه نقشی در شکل گرفتن دستاوردهای مدرنیته داشته‬                          ‫اقتصادی موانعی هستند که راه را بر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬حضور سپاه پاسداران و‬
‫باشند‪ ،‬و بدون آنکه هنوز این دستاوردها را مز ‌همزه و جویده و هضم کرده‬    ‫ورود سرمایه خارجی مسدود م ‌یکنند‪.‬‬                                    ‫‪ ۱۴‬ژوئیه برابر با ‪ ۲۴‬تیر توافق‬
‫باشند‪ ،‬به ناگاه دچار ت ِب «پس ‌تمدرن» یا به قولی‪ ،‬پسامدرن‪ ،‬م ‌یشوند و‬                                                        ‫هست ‌های یا برجام یک ساله شد‪.‬‬
‫تلاش م ‌یکنند تا تناقضات سن ‌تهای پ ‌سمانده از تاریخ را با جایگزینی‬     ‫تفسیرسیاسیهفتهرادرصفحۀ‪2‬بخوانید‬                                      ‫توافقی که برخلاف آنچه یک سال‬
‫مدرنیت ‌هی دلربا و وارداتی توسط «نسبیت فرهنگی» پاسخ بگوید‪ .‬پاسخی‬                                                           ‫پیش انتظارش م ‌یرفت نتوانست‬
                                                                                           ‫کلیدی باشد که با آن حسن روحانی‬
      ‫که در عمل به سر بریدن مدرنیته در برابر سن ‌ت منجر م ‌یشود!‬                                                        ‫د‌رهای بسته اقتصاد جمهوری اسلامی‬
‫«نسبیت فرهنگی» زیر پوشش «تولرانس» و بردباری‪ ،‬این وظیفه را بر‬
‫عهده دارد که نقض حقوق بشر در برخی جوامع را به نام تنوع فرهنگی‬                                                                      ‫ایران را باز کند‪.‬‬
‫و احترام به فرهن ‌گهای دیگر توجیه کند آن هم در حالی که «نسبیت‬                                                            ‫چند ماه پیش حسن روحانی‪ ،‬اقتصاد‬
‫فرهنگی» خود نیز یک کالای وارداتی است که در غرب برای جوامع اسلامی‬                                                           ‫کشور را به غولی تشبیه م ‌یکرد که با‬
‫و «جهان سوم» و در قد و قوار ‌هی اهالی آنها ساخته و پرداخته شده است‪.‬‬                                                         ‫امضای برجام‪  ‬از غل و زنجیری که او‬
                                                                                           ‫را اسیر نگهداشته بود رها شده است‪.‬‬
     ‫کالایی که حالا در بقچ ‌هی مهاجرت‪ ،‬به غرب باز گردانده م ‌یشود!‬                                                        ‫نگاهی به وضعیت اقتصادی‪  ‬البته‬
‫نخستین قربانی «نسبیت فرهنگی» هم زنان هستند‪ .‬چندین سال است‬                                                              ‫عکس این گفته رئیس جمهور را نشان‬
‫کهاسلا ‌مگرایاندرپایتخ ‌تبریتانیاپلاکاردبهدستگرفتهوخواستاراجرای‬                                                           ‫م ‌یدهد‪  .‬اقتصاد ایران بی تردید با‬
‫احکام شریعت برای زنا ِن خود م ‌یشوند‪ .‬فردا هم قطعا آن را برای هم ‌هی‬                                                         ‫تحری ‌مها تضعیف شده و بیشتر در غل‬
‫زنان خواهند خواست‪ .‬اگر سیاستمداران و روشنفکران غربی را هنوز باکی‬                                                           ‫و زنجیر بود‪ ،‬ولی آزادی آن تا زمانی که‬
‫نیست‪ ،‬اما پشت ما که یک جمهوری اسلامی را پس از پنجاه سال مدرنیت ‌هی‬                                                          ‫بسیاری دیگر از مشکلات حل نشوند‪،‬‬
‫نی ‌مبند تجربه کرد ‌هایم‪ ،‬به لرزه در م ‌یآید‪ .‬م ‌یتوان دل را خوش کرد به‬
‫ریش ‌ههای عمیق تاریخی و فرهنگی عصرهای خرد و روشنگری اروپا که‬                                                                     ‫میسر نخواهد شد‪.‬‬
‫اجاز ‌هی چنین دس ‌تاندازی را به دستاوردهای خود نخواهد داد‪ .‬اما گسترش‬                                                         ‫وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم‬
‫حجاب و افزایش شمار مساجد و تکایا در کشورهای اروپایی‪ ،‬ازدوا ‌ج اجباری‬                                                         ‫در سالگرد برجام معتقد است مه ‌مترین‬
‫نوجوانان‪ ،‬قت ‌لهای ناموسی‪ ،‬کوتاه آمدن سیاست و سیاستمداران در برابر‬                                                          ‫چال ‌شها در درون کشور است و آ ‌ن هم‬
‫زیاد ‌هخواه ‌یهای اسلا ‌مگرایان‪ ،‬چندان جای خو ‌شبینی و اطمینان به آینده‬                                                       ‫«عدم وجود فضای اعتمادبخش و‬
‫باقی نم ‌یگذارد حتی اگر مسلمانان میان ‌هرو در اینجا و آنجا شهردار و وزیر و‬                                                      ‫اطمینا ‌نسازداخلیاست»‪.‬کارشناسان‬
                                                                                           ‫اقتصادی داخلی و خارجی ه ‌منظر‬
                  ‫وکیل و چه بسا رییس جمهور شوند‪.‬‬
‫ده سال پیش‪ ،‬در سال‪ ۲۰۰۷‬یک قاضی آلمانی‪ ،‬آن هم زن‪ ،‬تقاضای فوریت‬
‫طلاق به دلیل خشونت خانگی از سوی یک زن مسلمان را رد کرد با این‬
‫استدلال که «تنبیه» زن مسلمان توسط شوهرش در قرآن آمده و بخشی‬
‫از فرهنگ آنهاست! «نسبیت فرهنگی» و گردن نهادن به احکام شریعت‪ ،‬از‬
‫یک سو یعنی پذیرش نقض حقوق بشر‪ ،‬نه تنها در جوامع اسلامی بلکه در‬
‫همین قلب اروپا! و از سوی دیگر محروم کردن مسلمانان از حقوق و قوانین‬

                       ‫دمکراتیک حتی در غرب!‬
‫ظرفیتسیاسیوحقوقیدموکراس ‌یها‪،‬بهدرستیجایوسیعیبرایتنوع‬
‫فرهنگی در نظر گرفته است‪ .‬اما باید تفاوت و مرز قایل شد بین همزیستی‬
‫و همگرایی فرهن ‌گها و آنهایی که از امکانات دمکراتیک استفاده م ‌یکنند‬
‫تا اتفاقا همین ظرفیت دمکراسی و تنوع فرهنگی را مورد هجوم و نابودی‬
‫قرار دهند‪ .‬این تفاوت و این مرز را م ‌یبایست بدون مماشات‪ ،‬با قاطعیت و با‬

                    ‫تضمین حقوقی ترسیم کرد‪.‬‬

     ‫تریسا می‬                              ‫گفتگوی رادیویی منشه امیر با امیر طاهری بخش (‪)2‬‬            ‫تلاشبرایکودتاینظامیدرترکیه‬
‫دومین نخس ‌توزیر زن بریتانیا‬
                                      ‫چراایرانواسرائیلبایدبهمناسبات‬

                                        ‫دوستانه دیرین بازگردند؟‬

                                      ‫در صفحه ‪16‬‬

                                      ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬

                          ‫‪©Reuters‬‬        ‫=‪ ۱۰‬ف ‌نآوری در حال ظهور‬                 ‫صفحه ‪3‬‬    ‫نخستین بار تلویزیون خصوصی‬             ‫‪©Reuters‬‬
                                                        ‫=ترور در شهر ساحلی نیس‬
                  ‫تریسا می از سوی ملکه بریتانیا به‬              ‫سال ‪۲۰۱۶‬‬                     ‫‪ DHA‬در ترکیه اعلام کرد که ارتش‬   ‫در حالی که در شبانگاه روز جمعه‪۱۵‬‬
                  ‫عنوان نخس ‌توزیر تایید شد و رسما کار‬                    ‫در سالروز جشن ملی فرانسه‬                       ‫ژوییه گروهی از نظامیان ارتش ترکیه‬
‫جلب حمایت ‪ ۸۴‬نماینده پارلمان در‬   ‫خود را از چهارشنبه ‪ ۱۳‬ژوییه آغاز کرد‪.‬‬         ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬                      ‫«تمام قدرت» را در کشور به دست‬   ‫اعلام کردند که ارتش با اقدامات نظامی‪،‬‬
‫مقابل ‪ ۱۹۹‬نماینده حامی تریسا می‬   ‫انتخاب می به نخس ‌توزیری آسا ‌نتر از‬     ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬    ‫د ‌هها کشته و زخمی بر جای‬                       ‫قدرت را در این کشور به دست گرفته‬
‫از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد تا هم‬  ‫آن بود که پی ‌شبینی م ‌یشد؛ رقیب او‬                                      ‫گرفته است‪ .‬در بیانیه‌ای که به نام‬ ‫است‪ ،‬اردوغان رییس جمهوری ترکیه‬
‫وحدت حزب محافظ ‌هکار حفظ شود و‬   ‫در انتخابات درون حزبی به دلیل تنها‬            ‫صفحه ‪ 10‬و ‪11‬‬               ‫گذاشت‬                     ‫از محل امنی که به آن منتقل شده‬
‫هم دولت کار خود را زودتر آغاز کند‪.‬‬                          ‫= ورزشی ‪ -‬حوادث‬                       ‫ارتش در تلویزیون ترکیه‪ NTV‬خوانده‬  ‫این ادعا را ب ‌یاساس خواند و گفت که‬
                                                                   ‫صفحه ‪4‬‬                     ‫تلاش برای کودتا شکست خورده است‪.‬‬
‫در صفحه ‪2‬‬                                            ‫صفحه ‪12‬‬    ‫=آیا ترکیه هنوز مقصد جذابی‬     ‫شد آمده که ارتش برای باز گرداندن‬
                                         ‫=امروز زندگی م ‌یکنم‪...‬‬
                                                        ‫برای گردشگران ایرانی است؟‬     ‫دموکراسی و حقوق بشر دست به این‬
                                                 ‫صفحه ‪13‬‬    ‫=سرورقیزندهزندگی(بخ ‌ش‪)68‬‬
                                      ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬                                ‫اقدام زده است‪.‬‬
                                                                   ‫صفحه ‪5‬‬
                                                 ‫صفحه ‪14‬‬    ‫=شیرهاوگاوهایتختجمشید‪،‬‬
                                      ‫=حاجی بابا اصفهانی در‬
                                                         ‫میهمان نمایشگاهی در ایتالیا‬
                                               ‫انگلستان (‪)9‬‬
                                                                   ‫صفحه ‪6‬‬
                                                 ‫صفحه ‪15‬‬    ‫=بابکامینی‪:‬گسترشموسیقی‬
                                      ‫=حذف گشت ارشاد به عنوان‬
                                                           ‫در ایران خیره کننده است‬
                                            ‫تبلیغات انتخاباتی!‬
                                                                   ‫صفحه ‪7‬‬
                                                                         ‫در صفحه ‪12‬‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                          ‫شما با آگهی در کیهان‬                         ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی نمی‌کنید بلکه یک کار فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬

     ‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
                                                        ‫ِِ‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                               ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6