Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۷۰ (دوره جديد
P. 2

‫صفحه ‪ - Page 2 - 2‬شماره ‪70‬‬
                                                                                                      ‫جمعه ‪ 8‬تا پنجشنبه‪ 14‬مردادماه ‪1395‬خورشیدی‬

 ‫اعتراض مردم لباس دیگری‬                               ‫سهم ایران‪ ،‬جام خالی برجام‬
‫به تن کاروان ورزشی ایران در‬

‫المپیک ریو کرد‬                                    ‫ایران در این کشور مهلت دادند تا این‬  ‫نکرده و روابط ایران با دیگر کشورها‬    ‫= نه شرایط خارجی بلکه وضعیت سیاسی و اقتصادی‬
                                           ‫کشور را ترک کنند‪ .‬امارات نیز سطح‬   ‫همچنان در فراز و فرود است و از‬                  ‫ایران مانع اجرای برجام است‬
                                           ‫نمایندگی دیپلماتیک خود با ایران را‬  ‫جهات مختلف انگشت‌های اتهام به‬
‫بکهام را بر روی یکی از مانک ‌نهائی که‬  ‫بالاخره مردم موفق شدند کمیته ملی‬      ‫کاهش داد‪ .‬رئیس جمهور سودان هم‬     ‫سوی جمهوری اسلامی نشانه م ‌یرود‪.‬‬     ‫نظارت مالی آلمان هفته گذشته در‬     ‫با گذشت یک‌سال از امضای توافق‬
‫این لبا ‌سها را در روز رونمائی به تن‬   ‫المپیک ایران را مجبور به عق ‌بنشینی‬     ‫در تماس تلفنی با محمد بن سلمان‬    ‫سال‌ها بی‌کفایتی رژیم اسلامی‬       ‫گف ‌توگو با خبرگزاری ایلنا گفت که‬   ‫هسته‌ای میان ایران و غرب که به‬
‫کرده بودند‪ ،‬مونتاژ کرده و م ‌ینویسد‪:‬‬   ‫کنند و لباسی که ورزشکاران ایرانی در‬     ‫بن عبدالعزیز از اخراج سفیر ایران از‬  ‫ایران در حوزه سیاست خارجی در‬       ‫مانع اصلی بر سر همکار ‌یهای تجاری‬   ‫«برجام» معروف شد‪ ،‬به نظر م ‌یرسد‬
‫«اگهمثلابکهاممجبورم ‌یشداینلباس‬     ‫باز ‌یهای ریو به تن خواهندکرد متفاوت‬    ‫کشورش خبر داد‪ .‬این اتفاقات یکی‬    ‫کنار تحری ‌مهای گسترده اقتصادی‪،‬‬     ‫اروپا با ایران شفاف نبودن فعالی ‌تهای‬ ‫این توافق نتیجه و برآیندی را که‬
‫رو تو افتتاحیه المپیک بپوشه قطعا یک‬   ‫از آن لباسی است که مدیران این نهاد‬     ‫از هماهنگ‌ترین اقدامات عربستان‬    ‫ایران را در انزوای سیاسی گسترده‬     ‫مالی خود ایران است‪ .‬او اضافه کرده نام‬ ‫دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در‬
‫ساعت بعد تمام قراردا‌دهای تبلیغاتیشو‬   ‫برگزیده بودند‪ .‬البته باید دید در این‬    ‫سعودی و متحدانش علیه ایران بود؛‬    ‫قرار داد‪ .‬کشوری که چه از نظر منابع‬    ‫ایران همچنان در لیست سیاه پولشویی‬   ‫روزهای نخست مدعی و منتظر آن‬
                     ‫مدت کوتاهی که به آغاز باز ‌یها مانده‬    ‫اقدامی که پیامدهایش ادامه دارد‪.‬‬    ‫و وسعت اقتصادی و چه موقعیت‬
         ‫فسخ م ‌یکردن»‪ .‬‬     ‫و با گروهی از ورزشکاران که مدتی است‬     ‫برای نمونه هفته گذشته کمیته‌ای‬    ‫جغرافیایی پتانسیل تبدیل شدن به‬                  ‫قرار دارد‪.‬‬      ‫بودند به دنبال نداشته است‪.‬‬
‫علی کریمی‪ ،‬فوتبالیست سرشناس‬       ‫برای تمرین در برزیل به سر م ‌یبرند این‬   ‫چهارجانبه با حضور وزاری خارجه‬     ‫یکی از کشورهای محوری در اقتصاد‬      ‫همچنین قرار بود ‪ 23‬تیرماه‬       ‫پس از امضای توافق‌ هسته‌ای تا‬
‫ایران نیز م ‌ینویسد‪« :‬وقتی این طرح‬    ‫لبا ‌سهای جدید‪ ،‬که البته آنها هم از نظر‬   ‫عربستان سعودی‪ ،‬امارات‪ ،‬بحرین و‬    ‫منطقه را دارد‪ ،‬به یکی از کشورهای‬     ‫نشستی با حضور بانک مرکزی ایران‪،‬‬    ‫هفت ‌هها حج ‌تالاسلام حسن روحانی‬
‫لباس کاروان ورزشی ایران رو م ‌یبینم‬   ‫زیبای ‌یشناسی چنگی به دل نم ‌یزنند‪،‬‬     ‫مصر بیانیه ای علیه ایران صادر کرد و‬  ‫مسال ‌هدار‪ ،‬ب ‌یثبات و تن ‌شآفرین تبدیل‬ ‫وزارت خزان ‌هداری امریکا و بان ‌کهای‬  ‫رییس دولت یازدهم و اعضای‬
‫که میخوان پا به بزرگترین رقاب ‌تها‬    ‫آماده خواهند شد یا نه‪ .‬محمد عبداللهی‪،‬‬    ‫مدعی مداخله ایران در امور کشورهای‬                       ‫بین‌المللی در انگلیس برگزار شود‬    ‫کابین ‌هاش در مصاحب ‌ههایی از برجام‬
‫بذارن‪ ،‬اهمیتی که برای ورزش قائلند را‬   ‫سخنگوی کمیته المپیک گفته است‪:‬‬        ‫عربی شده و آن را محکوم و خواهان‬               ‫شده است‪.‬‬     ‫که سخنگوی وزارت خارجۀ دولت‬       ‫به عنوان یک پیروزی بزرگ و پرافتخار‬
                     ‫«برای ورزشکارانی که ایران نیستند‬                         ‫در دوره ریاست جمهوری محمود‬        ‫بریتانیا بدون ارائه هیچ دلیلی از به‬  ‫یاد م ‌یکردند و برداشته شدن تحری ‌مها‬
          ‫درک م ‌یکنم»‪.‬‬     ‫لباس را از روی ک ‌ت و‌شلوار آنها که از‬            ‫توقف آن شدند‪.‬‬    ‫احمد ‌ینژاد و همزمان با شدت پیدا‬     ‫تعویق افتادن این نشست خبر داد و‬    ‫و ایجاد رونق و عبور از بحران اقتصادی‬
‫کاربری دیگری به نقد خود رنگ و‬      ‫خانواده قرض گرفتیم خواهیم دوخت‪».‬‬      ‫شیرین هانتر‪ ،‬استاد علوم سیاسی‬     ‫کردن بحران هسته‌ای‪ ،‬این انزوا‬                          ‫در مدت زمانی کوتاه را از تأثیرات‬
‫بوی سیاسی داده و در اشاره به این‬     ‫در دیگر کشورها لباس‌هائی که‬         ‫و روابط بین‌الملل دانشگاه جورج‬                         ‫به زمان برگزاری این نشست در آینده‬   ‫قلمداد م ‌یکردند‪ .‬اما پس از گذشت‬
‫لبا ‌سها م ‌ینویسد‪« :‬اصلاحات فایده‬    ‫ورزشکاران‌ در بازی‌های بین‌المللی‬      ‫تاون در مورد روابط خارجی ایران‬    ‫شدت بسیار پیدا کرد و هر چند پس‬              ‫هم اشار‌های نکرد‪.‬‬   ‫چندین ماه‪ ،‬در هفت ‌ههای گذشته با‬
‫نداره این لباس رو باید براندازی کرد»‪.‬‬  ‫به تن م ‌یکنند محصول تبادل نظر و‬      ‫پس از برجام در گفتگو با ایلنا و‬    ‫از امضای برجام دولتمردان یازدهم در‬                       ‫شفاف شدن ب ‌یثمر بودن برجام برای‬
‫طراح لباس‌هائی که کمیته ملی‬       ‫همفکری طراحان ماهر و کارشناسان از‬      ‫پیش از آن با کیهان لندن‪ ،‬گفته‬     ‫کنار وعده‌های اقتصادی‪ ،‬وعده‌های‬     ‫این در حالیست که در هفت ‌ههای‬     ‫ایران‪ ،‬اظهار نظرها تغییر جهت داده‬
‫المپیک ناچار شد به ذبال ‌هدان بیاندازد‬  ‫دو سال قبل از آغاز مسابقات است‪ .‬در‬     ‫است بعد از برجام هنوز روابط ایران‬   ‫ویژ‌های هم پیرامون وضعیت ایران در‬    ‫پایانی مذاکرات و پس ازامضای برجام‪،‬‬   ‫و در مسیر دیگری افتاده است‪ .‬به‬
‫مهناز آرمین نام دارد‪ .‬این طراح در‬    ‫جمهوری اسلامی یک نفر را که اسم و‬      ‫با بازیگران مهم بین‌المللی بهبود‬   ‫منطقه م ‌یدادند اما واقعی ‌تها نشان‬   ‫حسن روحانی و تیم مذاکره‌کننده‬     ‫طوری که ول ‌یالله سیف‪ ،‬رییس بانک‬
‫گفتگوئی با برخی از رسان ‌ههای داخل‬    ‫رسمی هم ندارد و شدیدا هم بی سلیقه‬      ‫نیافته و حتی به اصطلاح دوستان‬     ‫م ‌یدهد برجام نتیجه موثری در بهبود‬    ‫وعده برداشته شدن همه تحریم‌ها‬     ‫مرکزی که سال گذشته در چنین‬
‫کشور گفته است‪« :‬من اصلا در جریان‬     ‫است را بدون هماهنگی حتی با نهاد‬       ‫ایران نظیر روسیه و چین نیز اعتماد‬   ‫وضعیت ایران در منطقه و جهان‬       ‫را م ‌یدادند و در آن زمان که فضای‬   ‫روزهایی تبلیغات گسترد‌های در مورد‬
‫این طراح ‌یها نیستم‪ ،‬کل کار ب ‌هعهده‬   ‫صنفی طراحان لباس انتخاب کردند‪.‬‬       ‫کامل به ایران ندارند‪ .‬این عدم‬                         ‫تبلیغات و ایجاد پایگاه اجتماعی برای‬  ‫گشایش‌های پس از برجام می‌کرد‬
‫کمیته ملی المپیک بود و همه چیز عیان‬   ‫صدیقه پا ‌کبین‪ ،‬رئیس انجمن طراحان‬      ‫اعتماد در نپذیرفتن ایران در سازمان‬            ‫نداشته است‪.‬‬     ‫دولت یازدهم فراهم بود‪ ،‬از تحری ‌مهای‬  ‫اکنون م ‌یگوید‪« :‬توافق هست ‌های ایران‬
‫است»‪ .‬در ادامه خانم آرمین‪ ،‬که برای‬    ‫لباسوپارچهم ‌یگوید‪«:‬مشخصنیست‬        ‫همکاری‌های شانگهای روشن شد در‬     ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬      ‫غیر هست ‌های شامل تحری ‌مهای مربوط‬   ‫و گروه ‪ 5+1‬موسوم به برجام‪ ،‬تا کنون‬
‫طر ‌حهایش نام پر مسمای «خورشید‬      ‫بر اساس کدام رابط ‌هها طراحی و دوخت‬     ‫حالی که پاکستان قرار است امسال‬    ‫دولت کنونی و عضو ارشد تیم مذاکره‬     ‫به حمایت از تروریسم در منطقه و‬     ‫تقریباً هیچ دستاورد اقتصادی برای‬
‫صلح المپیک ‪ »۲۰۱۶‬را انتخاب کرده‬     ‫این لبا ‌سها به افرادی داده م ‌یشود که‬   ‫عضو کامل این سازمان منطقه‌ای‬     ‫کننده هست ‌های پس از امضای برجام‬     ‫جهان‪ ،‬و نقض حقوق بشر در ایران‪،‬‬
‫بود م ‌یافزاید‪« :‬طراح لباس تحت شرایط‬                         ‫شود‪ .‬این استاد دانشگاه معتقد‬     ‫در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‬                               ‫ایران در برنداشته است»‪.‬‬
‫خاصیطراحیم ‌یکند‪،‬مننم ‌یتوانستم‬          ‫هی ‌چگونه تخصصی ندارند»‪.‬‬      ‫است کشورهای عربی سعی می‌کنند‬     ‫با تاکید بر اینکه رژیم ایران نشان داد‬      ‫سخنی به میان نم ‌یآوردند‪.‬‬
‫لباس بالای زانو برای بانوان طراحی کنم‪،‬‬                        ‫تنش‌ها را با ایران زنده نگه دارند تا‬ ‫که با شش کشور به ظاهر قدرتمند دنیا‬    ‫برای نمونه حسن روحانی در تاریخ‬     ‫نام ایران همچنان در‬
                                           ‫بعد از انتخابات آمریکا شاید بتوانند‬  ‫مذاکره م ‌یکند اما باج نم ‌یدهد خطاب‬   ‫‪ 20‬فروردین ‪ 94‬در مراسم روز فناوری‬          ‫لیست سیاه‬
‫محدودی ‌تهائی داشتم و همه چیز را‬     ‫طراحی که انگار به هنر‬            ‫راهی را که اوباما نسبت به ایران‬    ‫به مردم ایران و نمایندگان مجلس‬      ‫هست ‌های با صراحت اعلام کرده بود‬
‫از قبل کمیته تعیین کرده بود و نمی‬        ‫خیاطی آگاه نیست‬           ‫در پیش گرفت‪ ،‬با رییس جمهوری‬      ‫مدعی شد‪« :‬برجام جایگاه ایران را به‬    ‫هیچ توافقی امضا نم ‌یشود مگر با لغو‬  ‫یکی از چال ‌شهایی که در ما‌ههای‬
                                                              ‫عنوان بزرگترین قدرت منطقه تثبیت‬                         ‫گذشته مورد بحث قرار گرفته تبادلات‬
      ‫توانستم تغییراتی بدهم»‪.‬‬    ‫صدیقهپا ‌کبیندراشارهبهطرحاولیه‬            ‫جدید آمریکا عوض کنند‪.‬‬    ‫کرد»‪ .‬اما حال با گذشت یک سال از‬         ‫همه تحری ‌مها در همان روز!‬   ‫مالی بان ‌کهای اروپایی با ایران است‪.‬‬
                     ‫لباسی که قرار بود ورزشکاران در مراسم‬    ‫گفتنی است نکت ‌های که در دو بعد‬    ‫امضای توافقی که به گفته محمدجواد‬     ‫نکت ‌های که شاید در این بین چندان‬   ‫هر چند پی ‌شبینی م ‌یشد در دوران‬
   ‫رانت یا ب ‌یسلیقگی؟‬         ‫رسمی آغاز باز ‌‌یهای المپیک ریو به تن‬    ‫اقتصادی و روابط خارجی در ایران‬    ‫ظریف م ‌یرفت تا ایران را به عنوان‬    ‫به آن توجه نم ‌یشود این است که با‬   ‫پسابرجام بان ‌کهای ایرانی بتوانند با‬
                     ‫کنند م ‌یگوید‪« :‬از دیدن این لباس و‬     ‫همواره مورد بحث کارشناسان بوده‬                         ‫وجود امضای توافق هست ‌های و همه‬    ‫بان ‌کهای جهان مراودات مالی داشته‬
‫از صحب ‌تهای مهناز آرمین چنین‬      ‫رن ‌گهایبهکاررفتهبسیارمتعجبشدم‬       ‫است‪ ،‬ریشه‌دار بودن این دو بحران‬    ‫قدرت منطقه ثبیت کند‪ ،‬کشور هنوز با‬                        ‫باشند اما این اتفاق هنوز رخ نداده و‬
‫برم ‌یآید که طرح لباس را مدیریت‬     ‫چرا که این رن ‌گها همخوانی مناسب‬      ‫به درازای عمر جمهوری اسلامی‬      ‫بحرا ‌نها و فشارهای متعدد بی ‌نالمللی‬  ‫تبلیغات و رویانمای ‌یهای صورت گرفته‬  ‫بانک‌های اروپایی از انجام هر گونه‬
‫کمیته ملی المپیک ریخته بود و رن ‌گها‬   ‫در لباس را نداشتند»‪ .‬رئیس انجمن‬       ‫است‪ .‬دولت حسن روحانی پس از‬      ‫به ویژه از سوی کشورهای منطقه‬       ‫از سوی دولت یازدهم‪ ،‬ضرر و زیا ‌نها‬   ‫همکاری با بانک‌های ایرانی سر باز‬
‫را نیز انتخاب کرده بود و تنها به نامی‬  ‫طراحان لباس و پارچه‪ ،‬به اشکالات‬       ‫روی کار آمدن‪ ،‬بحران اقتصادی‬                          ‫به اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و‬
‫به عنوان «طراح» و برای خالی نبودن‬    ‫فنی‪ ،‬و نه تنها سلیق ‌های این لبا ‌سها نیز‬  ‫حاکم بر ایران و همچنین انزوای‬                ‫روبروست‪.‬‬     ‫بحران اقتصادی در حال رشد است‪.‬‬                  ‫م ‌یزنند‪.‬‬
‫عریضه احتیاج داشت‪ .‬احتمالا هیچ‬      ‫اشاره م ‌یکند و م ‌‌‌یگوید‪« :‬این لباس از‬  ‫ایران از نظر بین المللی را از یک‬   ‫عربستان‪ ،‬قطر‪ ،‬بحرین‪ ،‬عمان‪ ،‬امارات‬    ‫اكبر تركان‪ ،‬مشاور ارشد حسن روحانی‬   ‫علی اکبر صالحی اسفندماه ‪ 94‬گفته‬
‫طراح حرف ‌های دیگری حاضر نبود نام‬    ‫نظر دوخت‪ ،‬الگو‪ ،‬طراحی و رنگ دارای‬      ‫سو به تحری ‌مهای غرب علیه ایران‪،‬‬   ‫در حال حاضر بحران ‌یترین روابط خود‬    ‫در همین زمینه گفته است هر روز‬     ‫بود‪« :‬تا الان برخی بان ‌‌کهای بزرگ‬
‫خود را خرج چنین لبا ‌سهای زشت‬      ‫مشکلات فاحش است و عیوب آن به‬        ‫و از سوی دیگر به عملکرد نادرست‬    ‫با ایران را سپری م ‌یکنند‪ .‬در دی ماه‬   ‫تأخير در اجرای برجام ‪ ١٠٠‬ميليون‬    ‫اروپايی تحري ‌مهايشان را ب ‌ه طور كامل‬
‫و بی سلیقه‌ای کند‪ .‬البته حدس و‬      ‫وضوح دیده م ‌یشوند‪ .‬استانداردهائی‬      ‫دولت محمود احمد ‌ینژاد نسبت داد‪.‬‬   ‫سال ‪ 94‬وزیر امور خارجه عربستان‬                         ‫پايان نداد‌هاند و ما هنوز منتظر هستيم‬
‫گمان در این رابطه در فضای مجازی و‬    ‫که در دوخت مانتو رعایت م ‌یشوند‬       ‫با جدی شدن احتمال امضای توافق‬     ‫سعودی در کنفرانس خبری اعلام کرد‬      ‫دلار ضرر برای ايران به همراه دارد‪.‬‬  ‫كه وزارت خارجه ايران با اتحاديه اروپا‬
‫حقیقی کم نیستند‪ .‬بسیاری صحبت از‬     ‫مانند اندازه فاصله بین ج‌ادکم ‌هها‪ ،‬اندازه‬ ‫هسته‌ای نیز دولت کنونی با ایجاد‬    ‫که این کشور روابط دیپلماتیک خود‬                         ‫تماس بگيرد و اين بحران را حل كند»‪.‬‬
‫ران ‌تخواری و باندبازی م ‌یکنند‪ .‬کم هم‬  ‫جی ‌بها و جانمائی مناسب و قرینه بودن‬    ‫موجی از تبلیغات این امیدواری را‬    ‫با ایران را قطع کرده و این تصمیم را‬   ‫ادامه انزوای جهانی ایران‬        ‫علی لاريجانی هم با گذشت چند ماه از‬
‫نیستند کاربران شبک ‌ههای اجتماعی که‬   ‫جی ‌بها‪ ،‬خط برش پرانتزی و بسیاری‬      ‫در افکار عمومی ایجاد کرد که همه‬    ‫در راستای منافع خود گرفته است‪.‬‬                         ‫آن روزی که در عرض ‪ 20‬دقیقه برجام‬
‫م ‌ینویسند این طراح به خاطر به خطر‬    ‫از چی ‌زهای دیگر رعایت نشد‌هاند‪ ،‬گویا‪ ‬‬   ‫مشکلات کشور در دوران پسابرجام‬     ‫تنها پس از ‪ 24‬ساعت از انتشار‬       ‫اگر چه پس از امضای برجام دولت‬     ‫را به تصویب مجلس شورای اسلامی‬
‫انداختن آبروی ورزشکاران کاروان‬      ‫طراح آن هیچ آگاهی به خیاطی نداشته‬      ‫یک به یک برطرف خواهد شد‪ .‬اما‬     ‫این خبر برخی از کشورهای عربی‬       ‫یازدهم از چند هیئت دیپلماتیک و‬     ‫رسانده بود‪ ،‬در هفت ‌ههای پایانی سال‬
                                           ‫واقعیت اینست که وضعیت ایران نه‬    ‫از جمله بحرین‪ ،‬سودان و همچنین‬      ‫اقتصادی اروپایی دعوت به عمل آورد‬    ‫‪ 94‬و در ديدار با وزير امور خارجه‬
 ‫المپیک ایران بایستی محاکمه شود!‬                 ‫است»‪.‬‬       ‫تنها تغییر چندانی نکرد بلکه در برخی‬  ‫جیبوتی رابطه دیپلماتیک خود با‬      ‫تا به ایران سفر کنند و خود روحانی و‬  ‫رومانی پیرامون اجرایی شدن برجام‬
‫واکن ‌شهای مردم در فضای مجازی‬      ‫رونمائی از لبا ‌سهای مورد بحث بازار‬     ‫عرص ‌هها از جمله تعطیلی کارخانجات و‬  ‫ایران را قطع کردند‪ .‬مقامات بحرین‬     ‫برخی مقامات بلندپایه به چند کشور‬    ‫گفته بود‪« :‬مدتی است كه از امضای‬
‫البته مقامات را وادار به عق ‌بنشینی کرد‬ ‫داغی در شبک ‌ههای اجتماعی پیدا کرد‪.‬‬     ‫وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران‪،‬‬   ‫‪ ۴۸‬ساعت به اعضای هیات دیپلماتیک‬     ‫غربی سفر کردند اما این سفرهای‬     ‫توافقنامه هست ‌های م ‌‌یگذرد و در اين‬
‫و ما لباس دیگری را بر تن ورزشکاران‬    ‫یکی از کاربران اینستاگرام عکس جالبی‬                                            ‫نمایشی تا کنون نقش عینی و عملی‬     ‫مدت ايران به تمام تعهدات خود‬
‫ایرانی در ریو خواهیم دید‪ .‬همزمان‬     ‫را در حساب کاربری خود منتشر کرده‬                 ‫بدتر هم شد‪.‬‬                        ‫در مناسبات سیاسی و اقتصادی بازی‬    ‫عمل كرده است‪ ،‬اما متأسفانه هنوز از‬
‫کاربران شبک ‌ههای اجتماعی توانستند‬    ‫است‪ :‬لبا ‌سها همراه با پا ‌ککن پلیکانی‬   ‫امروز جمهوری اسلامی که به‬                                               ‫طرف مقابل اين تعهدات به‌طور كامل‬
‫در رابطه با باز ‌یهای المپیک امسال‪،‬‬   ‫که بسیاری درمدرسه با آن سر و کار‬      ‫عنوان حکومتی انقلابی‪ -‬اسلامی‪-‬‬
‫یک موفقیت دیگر هم به دست آورند‪.‬‬                           ‫شیعی در منطقه روی کار آمد در‬                                                    ‫اجرايی نشده است»‪.‬‬
‫کمیته ملی المپیک ایران در نظر داشت‬                ‫داشتیم‪.‬‬      ‫پیامدهای اصرار بر صدور انقلاب و‬                                            ‫مجید تخت روانچی‪ ،‬معاون اروپا و‬
‫ندا شهسواری‪ ،‬اولین زن ایرانی را که‬    ‫رضا کیانیان نیز در صفحه اینستاگرام‬     ‫اسلام و شیع ‌هگری دست و پا م ‌یزند‪.‬‬                                          ‫آمریکای وزارت امور خارجه نیز که در‬
‫در تنیس روی میز‪ ،‬یا همان پینگ‬      ‫خود در اشاره به لباس‌هائی که‬        ‫پیامدهایی که سبب شد کشورهایی‬                                             ‫اسفندماه ‪ 94‬با اشاره به احتیاط بیش‬
‫پنگ‪ ،‬سهمیه المپیک به دست آورده‪،‬‬     ‫خوشبختانه به تن ورزشکاران نخواهند‬      ‫چون ترکیه و عربستان سعودی و‬                                              ‫از حد بان ‌کهای اروپایی در معامله با‬
‫بدون مربی به برزیل اعزام کنند‪ .‬معلوم‬   ‫کرد‪ ،‬م ‌ینویسد‪« :‬واقعا خجال ‌تآور است!‬   ‫اسرائیل به عنوان جدی ترین رقبای‬                                            ‫ایران گفته بود این احتیاط بی‌پایه‬
‫نیست بر اساس کدام منطق ورزشی و‬      ‫به انداز‌های زشت بودند که دلم نیامد‬     ‫منطقه‌ای‪ ،‬همواره در مسیر انزوای‬                                            ‫است و محافظ ‌هکاری بیش از حد سبب‬
‫غیرورزشی‪ ،‬به جای مربی قرار بود رئیس‬   ‫عک ‌سشان را بگذارم رو صفحه‪  .‬منظورم‬                                                                ‫م ‌یشود در بهر‌هگیری از این وضعیت‬
‫فدراسیون این ورزشکار ایرانی را در‬    ‫لبا ‌سهای کاروان المپیک ایران است‪ .‬به‬         ‫بیشتر ایران تلاش کنند‪.‬‬                                           ‫عقب بمانند‪ ،‬در روز ششم مردادماه در‬
‫باز ‌یهای ریو همراهی کند! ولی توفانی‬   ‫گمانم کمیته ملی المپیک ابران‪ ،‬برای‬     ‫در عین حال‪ ،‬سرسختی واقعیات در‬                                             ‫گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از مواجه‬
‫که در این رابطه در فضای مجازی به راه‬   ‫طراحی لبا ‌سهای کاروان ایران‪ ،‬میان‬     ‫برابر وعده‌های واهی و تبدیل امیدها‬                                          ‫شدن برجام با مشکلاتی خبر داد و‬
‫افتاد نتیجه داد و سیما لیموچی‪ ،‬مربی‬                         ‫به ناامیدی‪ ،‬می‌بایست دست کم‬                                              ‫گفت بانک‌های اروپایی می‌ترسند‬
‫این قهرمان پینگ پنگ آسیای میانه‪،‬‬       ‫بدترین طراحان مسابقه گذاشته»‪.‬‬      ‫بخشی از مسوولان نظام و دولتمردان‬                                           ‫دوباره مورد تنبیه امریکا قرار گرفته‬
‫او را در این سفر همراهی خواهد کرد‪.‬‬    ‫رامبد جوان‪ ،‬مجری برنامه‪  ‬تلویزیونی‬     ‫را به این فکر وا دارد که مشکل اصلی‬                                          ‫و مجبور به پرداخت جریمه‌های‬
‫حال باید دید در شرایطی که‬        ‫پربیننده «خندوانه» در صفحه‬         ‫نه در رقبای منطق ‌های و یا «دشمنان»‬                                          ‫سنگین شوند‪ .‬اما نکته مهم دیگری‬
‫ورزشکاران ایرانی مانند همه‌ی‬       ‫اینستاگرام خود برای کاروان المپیک‬      ‫جهانی‪ ،‬بلکه درون خود ایران و‬                                             ‫که تخت روانچی به آن اشاره کرده‬
‫عرص ‌ههای دیگر در صحن ‌هی داخلی و‬    ‫ایران «آرزوی صبر و بردباری م ‌یکند»‪.‬‬    ‫ساختار سیاسی و اقتصادی نظام جا‬                                            ‫تحری ‌مهایی غیر از موضوع هست ‌های‬
‫بی ‌نالمللی گرفتار انواع و اقسام فشارها‬                       ‫خوش کرده است‪ .‬موقعیت نامطلوب‬                                             ‫و مشکلات داخلی بانک‌های ایران‬
‫و محدودی ‌تها هستند‪ ،‬در کدام رشت ‌هها‬    ‫اصلاحات نه‪ ،‬براندازی!‬          ‫ایران در منطقه و جهان‪ ،‬پیامد و‬                                            ‫است‪ .‬او در این‌باره توضیح داده‪:‬‬
‫چه مدا ‌لهایی برای ایران به ارمغان‬                          ‫معلو ِل ساختار معیوب و بی‌ثبات‬                                            ‫«مقداری از این مشکلات بر م ‌یگردد‬
                     ‫زانیار خسروی‪ ،‬خواننده‪ ،‬س ِر‬         ‫جمهوری اسلامی است که سرکوب‬                                              ‫به ای ‌نکه تحری ‌مهای دیگری هم به جز‬
           ‫خواهند آورد‪.‬‬    ‫فوتبالیست مشهر بریتانیائی‪ ،‬دیوید‬      ‫سیاسی واقتصاد انگلی و روابط‬                                              ‫تحری ‌مهای مرتبط با موضوع هست ‌های‬
                                           ‫مافیایی مبتنی بر پیوندهای سببی‬                                            ‫(تحری ‌مهای اولیه آمریکا) وجود دارد‬
                                           ‫و نسبی خانواده‌های خودی‌ را حاکم‬                                           ‫که باعث نگرانی برخی موسسات مالی‬
                                           ‫بر سرنوشت ایران کرده است‪ .‬توافق‬                                            ‫اروپایی م ‌یشود که ما هم به آن منتقد‬
                                           ‫هسته‌ای م ‌یتوانست روابط جمهوری‬                                            ‫هستیم و به آمریکای ‌یها هم این را‬
                                           ‫اسلامی با غرب را بهبود ببخشد‪ ،‬اما‬                                           ‫گفت ‌هایم که آنها بر اساس برجام باید‬
                                           ‫قادر به معجزه و حل مشکلات بنیادی‬                                           ‫فضای لازم را ایجاد کنند تا این نگرانی‬
                                           ‫در داخل کشور که خود نظام باعث‬                                             ‫رفع شود و از دید ما این کار را انجام‬
                                           ‫و بانی آنهاست‪ ،‬نیست‪ .‬به این ترتیب‬
                                           ‫برجام شرایط خارجی را برای خروج‬                                                       ‫نم ‌یدهند‪».‬‬
                                           ‫از تحریم‌ها فراهم کرد بدون آنکه‬                                            ‫هر چند دولتمردان جمهوری اسلامی‬
                                           ‫شرایط داخلی را برای اجرای خود‬                                             ‫تلاش م ‌یکنند عدم همکاری بان ‌کهای‬
                                                                                                      ‫اروپایی با ایران را به دلیل ترس از‬
                                                   ‫فراهم کرده باشد‪.‬‬                                           ‫امریکا توجیه کنند اما مدیر اداره فدرال‬
   1   2   3   4   5   6   7