Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۷۰ (دوره جديد
P. 1

‫بنیانگذار‪:‬‬
                                                                               ‫دکترمصطفی‬
                                                                               ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬

                   ‫(‪ 16‬صفحه)‬                     ‫سال سی و سوم ـ شماره ‪( 70‬دورۀ جدید)‬
                                         ‫جمعه ‪ 8‬تا پنجشنبه ‪‌14‬مردادماه ‪1395‬خورشیدی‬
                                 ‫‪Page 1‬‬
                                        ‫سهم ایران‪ ،‬جام خالی برجام‬
       ‫سرمقاله‬

‫رسان ‌هها و شبک ‌ههای اجتماعی جهان را‬
      ‫تغییرم ‌یدهند‬

‫تا کنون همواره صحبت بر سر گسترش امکان استفاد ‌هی مردم و جامعه‬          ‫نه شرایط خارجی بلکه وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران‬
‫از تاز ‌هترین تکنولوژی ارتباطات از جمله شبک ‌هها و رسان ‌ههای اجتماعی‬              ‫مانع اجرای برجام است‬
‫در تلا ‌شها و مبارزات مدنی بود؛ به ویژه در کشورهایی که زیر سلط ‌هی‬
                                        ‫و ایجاد رونق و عبور از بحران اقتصادی‬ ‫هفت ‌هها حج ‌تالاسلام حسن روحانی‬    ‫این توافق نتیجه و برآیندی را که‬          ‫‪©Reuters‬‬
        ‫حکوم ‌تهای غیردمکراتیک و انحصارطلب اداره م ‌یشوند‪.‬‬       ‫در مدت زمانی کوتاه را از تأثیرات‬   ‫رییس دولت یازدهم و اعضای‬        ‫دولتمردان جمهوری اسلامی ایران‬
‫استفاد ‌هی رجب طیب اردوغان از «فیس تایم» هنگامی که پس از خبر‬          ‫قلمداد م ‌یکردند‪ .‬اما پس از گذشت‬   ‫کابین ‌هاش در مصاحب ‌ههایی از برجام‬  ‫در روزهای نخست مدعی و منتظر آن‬      ‫سرویس سیاسی کیهان‪:‬‬
‫کودتای گروهی از نظامیان‪ ،‬از طریق «سی ان ان ترکیه» با مردم تماس‬         ‫چندین ماه‪ ،‬در هفت ‌ههای گذشته با ‪...‬‬ ‫به عنوان یک پیروزی بزرگ و پرافتخار‬
‫گرفت و ه ‌مچنین پیا ‌مباران کردن هواداران خود از جمله در شبک ‌ههای‬                          ‫یاد م ‌یکردند و برداشته شدن تحری ‌مها‬     ‫بودند به دنبال نداشته است‪.‬‬ ‫با گذشت یک‌سال از امضای توافق‬
‫اجتماعی برای حضور در خیابا ‌نها و پشتیبانی از دولت‪ ،‬جنب ‌هی دیگری از‬      ‫تفسیرسیاسیهفتهرادرصفحۀ‪2‬بخوانید‬                        ‫پس از امضای توافق‌ هسته‌ای تا‬    ‫هسته‌ای میان ایران و غرب که به‬
                                                                                                 ‫«برجام» معروف شد‪ ،‬به نظر م ‌یرسد‬
      ‫استفاد ‌هی دوگانه از تکنولوژی ارتباطات را به نمایش گذاشت‪.‬‬
‫دولت اسلا ‌مگرای ترکیه‪ ،‬با هوشیاری و به سرعت شبک ‌هها و رسان ‌ه ّهای‬
‫اجتماعی را بر بلندگوهای مساجد افزود و توانست بیشترین هواداران و‬
‫جمعیت کشور را در مقابله با کودتا و حمایت از خود به جنبش در آورد‪.‬‬
‫نزدیک به چهار ده ‌هی پیش‪ ،‬خمینی و هوادارانش با افزودن نوار کاست بر‬
‫بلندگوهای مساجد توانسته بودند بیشترین جمعیت را به سود اهداف خود‬

         ‫سازماندهی کرده و علیه رژیم شاه به خیابا ‌نها بیاورند‪.‬‬
‫هم اینک گرو ‌ههای افراطی‪ ،‬اعم از مذهبی و غیرمذهبی‪ ،‬در کنار افرادی‬
‫که به دلیل ناهنجار ‌یهای مختلف به ترور و کشتارهای جنو ‌نآمیز دست‬
‫م ‌یزنند نیز از طریق همین تکنولوژی به سربازگیری و همچنین تبلیغ و‬
‫تدارک اقدامات مرگبار خود م ‌یپردازند‪ .‬پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی‬
‫نیز در ردگیری ترور و جرایم تلاش م ‌یکنند بیشترین سود را از شبک ‌هها و‬
‫رسان ‌ههای اجتماعی ببرند‪ .‬این است که وقتی پیامدهای ارتباطات در فضای‬
‫مجازی به شکل گسترده در فضای واقعی بازتاب عملی م ‌ییابد‪ ،‬به کار بردن‬

     ‫اصطلاح «مجازی» برای آن چندان دقیق و گویا به نظر نم ‌یرسد‪.‬‬
‫هفت ‌هی گذشته پس از آنکه علی داوید سنبلی‪ ،‬جوان ‪ ۱۸‬ساله آلمانی‪-‬‬
‫ایرانی‪ ،‬پس از یک سلسله ارتباطات مجازی با همفکران خود ‪ ۹‬نفر را در‬
‫مرکز خرید المپیا در مونیخ به قتل رساند‪ ،‬پلیس بلافاصله در شبک ‌ههای‬
‫اجتماعی به چندین زبان به خبررسانی و جم ‌عآوری اطلاعات از مردم و‬
‫شاهدان پرداخت‪ .‬تسلط مسوولان انتظامی و مأموران در کنترل اوضاع‬
‫با استفاد ‌هی مطلوب از شبک ‌ههای اجتماعی‪ ،‬به سرعت سبب تمجید و‬
‫ستایش پلیس ایالت باواریا شد که محل وقوع این رویداد مرگبار بود‪ .‬علی‬
‫داوید نیز که یکی بودن تاریخ تولد خود با تاریخ تولد هیتلر (‪ ۲۰‬آوریل)‬
‫را نشان ‌های از رسالت خود در مخالفت با «خارج ‌یها» و به ویژه تر ‌کها و‬
‫عر ‌بها م ‌یدانست‪ ،‬توانسته بود از طریق همین شبک ‌هها همفکران خود را‬
‫پیدا کند و کشتار مردم در مرکز خرید را به عنوان یک «آریایی ایرانی‪-‬‬
‫آلمانی»درپنجمینسالروزکشتارآندرسبریویکدرنروژسازمانده ‌یکند‪.‬‬
‫نگاهی به مجموع ‌هی عملیات مشابه نشان م ‌یدهد که یک کارزار مجازی‬
‫گسترده به مثابه پشت جبه ‌هی رویدادهای واقعی شکل گرفته‪ .‬کارزاری که‬
‫درآنهرکسیدرهرعرص ‌هایم ‌یتواندفعالباشد‪:‬تروریسمیاتیرانداز ‌یهاو‬
‫حملاتجنو ‌نآمیز‪،‬کودتایاضدکودتا‪،‬مبارزهبرایحقوقوآزادییاتلاشبرای‬

  ‫سرکوب و انحصارطلبی‪ ...‬جنب ‌هه‌ای اقتصادی فضای مجازی‪ ،‬بماند!‬

‫چرا برخی شخصی ‌تهای اعتراضمردملباسدیگریبهتنکاروان‬                                                      ‫کریس فروم برای سومین بار فاتح‬
                                                                                   ‫تور دوفرانس شد‬
‫ورزشی ایران در المپیک ریو کرد‬                          ‫سپاه پاسداران مورد تحریم‬
                                                                                     ‫****‬
                                             ‫واقع نم ‌یشوند؟‬
                                                                               ‫کونتا قهرمان مسابقات تنیس زنان‬
                                        ‫در صفحه ‪12‬‬                                        ‫استانفورد‬

                                        ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬                                 ‫****‬

‫مدت کوتاهی که به آغاز باز ‌یها مانده و‬  ‫بالاخره مردم موفق شدند کمیته ملی‬    ‫هواپیمای خورشیدی به دور دنیا‬                ‫صفحه ‪3‬‬      ‫سرمربیان تی ‌مهای لیگ برتر فوتبال‬
‫با گروهی از ورزشکاران که مدتی است‬    ‫المپیک ایران را مجبور به عق ‌بنشینی‬                        ‫=وزارت خارجه بریتانیا‪:‬‬       ‫ایران حقوق چقدر م ‌یگیرند؟‬
‫برای تمرین در برزیل به سر م ‌یبرند این‬  ‫کنند و لباسی که ورزشکاران ایرانی در‬          ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬
‫لبا ‌سهای جدید‪ ،‬که البته آنها هم از نظر‬ ‫باز ‌یهای ریو به تن خواهند کرد متفاوت‬    ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬      ‫وضعیت حقوق بشر در ایران پس‬             ‫****‬
‫زیبای ‌یشناسی چنگی به دل نم ‌یزنند‪،‬‬   ‫از آن لباسی است که مدیران این نهاد‬
‫آماده خواهند شد یا نه‪ .‬در صفحه ‪2‬‬     ‫برگزیده بودند‪ .‬البته باید دید در این‬            ‫صفحه ‪12‬‬     ‫از دولت روحانی بدتر شده است‬       ‫مایل ‌یکهن‪:‬شما نم ‌یدانید ما چه‬
                                        ‫=گفتگوی رادیویی منشه امیر‬                             ‫پد ‌رسوخت ‌ههائی هستیم‬
                                                                      ‫صفحه ‪4‬‬
                                            ‫با امیر طاهری بخش (‪)4‬‬     ‫=اهمیت کودتای ترکیه برای‬              ‫****‬

                                                   ‫صفحه ‪13‬‬            ‫جمهوری اسلامی‬       ‫پرت کردن از بلندی سری ‌عترین و‬
                                        ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬        ‫=سرورقیزندهزندگی(بخ ‌ش‪)70‬‬       ‫آسان ترین راه خودکشی در ایران‬

                                                   ‫صفحه ‪14‬‬                ‫صفحه ‪5‬‬      ‫در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬
                                        ‫=حاجیبابااصفهانیدرانگلستان‬      ‫=بهگفت ‌ههایرهبرانگرو ‌ههای‬

                                                   ‫صفحه ‪15‬‬       ‫اسلامی نم ‌یتوان اعتماد کرد‬
                                        ‫=پالیزدار با افشاگری جدید‬
                                                                      ‫صفحه ‪6‬‬
                                                  ‫با ‌زم ‌یگردد‬   ‫=«صدای آزادگان در بند» در‬

                                                   ‫صفحه ‪16‬‬     ‫شهرهای اروپا و آمریکا بلند شد‬
                                        ‫=گزارش یک اشتباه‪ ،‬نقش‬
                                                                      ‫صفحه ‪7‬‬
                                            ‫بریتانیا در جنگ عراق‬     ‫=پایانموفقی ‌تآمیزپروازاولین‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                            ‫شما با آگهی در کیهان‬                             ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫فقط اطلاع‌رسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬
‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
                                                           ‫ِِ‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                                   ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6