Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و دوم ـ شماره ۷۰ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪70‬‬
                                                                                                 ‫جمعه ‪ 8‬تا پنجشنبه‪ 14‬مردادماه ‪1395‬خورشیدی‬

‫«صدای آزادگان در بند» در شهرهای اروپا و سبک زندگی اسلامی در ایران خریدار ندارد‬

‫رفت و افزود‪« :‬دشمن با بهر‌هگیری از‬  ‫سرکردگ ‌یاش با آمریکا است و باید با‬   ‫احمد رافت ‪ -‬علیرضا زاهدان‪،‬‬                          ‫آمریکا بلند شد‬
‫امکانات فضای مجازی بر افکار جوانان‬        ‫آن مقابله و مبارزه کرد‪.‬‬   ‫معاون مرکز آمار ایران در رو‌زهای‬
‫ما تاثیر م ‌یگذارد و امروز نم ‌یتوان‬                      ‫گذشته از تغییر سبک زندگی در‬       ‫حقوق زندانیان سیاسی‪ -‬عقیدتی در‬    ‫شهرهای دیگر اروپا‪ ،‬آمریکا و کانادا‬ ‫بیست و یک نهاد حقوق بشری در‬
‫نادیده گرفت که این نوع سبک‬      ‫بدون شک سبک زندگی رایج در‬        ‫سراسر کشور به پیروی از سبکی که‬     ‫ایران بلند کنیم و نتیجه آن حرکتی‬               ‫برگزار شد‪.‬‬  ‫حرکتی جمعی از زندانیان سیاسی‬
‫زندگی به بزرگترین آسیب اجتماعی‬    ‫ایران نقطه مقابل آن سبکی است‬       ‫در تهران و سایر شه ‌رهای بزرگ رایج‬   ‫شد که شما شاهد بودید‪ .‬ما به دنبال‬                     ‫در ایران و خواست ‌ههای آنان حمایت‬
                   ‫که رهبر جمهوری اسلامی خواهان‬       ‫است خبر داد و ابراز نگرانی کرد که‬    ‫این بودیم که دوستان و همراهان یا‬   ‫آنها در بیانیه پایانی این حرکت‬   ‫کردند و برای اعلام همبستگی با این‬
        ‫تبدیل شده است»‪.‬‬    ‫پذیرش آن از سوی مردم است‪ .‬البته‬     ‫اگر تغییری در این سبک زندگی ایجاد‬    ‫به صورت اعتصاب غذای نمادین و‬     ‫سراسری‪ ،‬خواستار «برگزاری دادگاه‬   ‫زندانیان در هفته گذشته به صورت‬
‫بدون شک م ‌یتوان از نوع پوشش‬     ‫حتی در قانون اساسی جمهوری‬        ‫نشود‪ ،‬علاوه بر دیگر مخاطرات با رشد‬   ‫یا حرک ‌تهای دیگر با این کمپین‬    ‫صالحه مجدد‪ ،‬پایان دادن به سیاست‬   ‫نمادین به مدت ‪ ۴۸‬ساعت دست به‬
‫به عنوان یکی از بار‌زترین نما ‌دهای‬  ‫اسلامی نیز طراحی سبک زندگی‬        ‫جمعیتی منفی روبرو خواهیم شد‪.‬‬      ‫همراه باشند‪ .‬در بعضی از شهرها ‪۴۸‬‬   ‫اعمال مرگ تدریجی و آزار زندانیان‬  ‫اعتصاب غذا زدند‪ .‬این نهادهای حقوق‬
‫سبک زندگی نام برد که با نظرات‬     ‫مردم در حوزه اختیارات دولت‪،‬‬       ‫نگرانی مقا ‌مهای جمهوری اسلامی به‬    ‫ساعت بیرون ماندن در مرکز شهر‬     ‫سیاسی‪ -‬عقیدتی‪ ،‬اجرای حقوق‬      ‫بشری عضو «شبکه همبستگی برای‬
‫علی خامن ‌های تفاوت دارد‪ .‬برای‬    ‫مجلس و ولی فقیه نیست‪ .‬آنچه‬        ‫رشد منفی جمعیتی خلاصه نم ‌یشود‪.‬‬     ‫امکا ‌نناپذیر بود و به همین دلیل‬   ‫انسانی بر اساس قوانین بی ‌نالمللی‬  ‫حقوق بشر در ایران» پس از آن دست‬
‫مبارزه با لبا ‌سهائی که از دید‬    ‫خامن ‌های از دولت و دیگر نها ‌دهای‬    ‫روزی نیست که رسان ‌هها و سامان ‌ههای‬  ‫برنام ‌ههای متفاوتی در این دو روز به‬ ‫و لغو مجازات اعدام و شکنجه»‬     ‫به این اقدام زدند که حدود ‪ ۷۰‬زندانی‬
‫رهبران جمهوری اسلامی با «شئون‬     ‫جمهوری اسلامی م ‌یخواهد‪ ،‬بنا بر‬     ‫حکومتی در رابطه با «نفوذ فرهنگی‬     ‫اجرا درآمد‪ .‬در همین رابطه چندین‬                      ‫سیاسی در سراسر کشور برای رسیدن‬
‫مذهبی» در تضاد هستند‪ ،‬مدتی‬      ‫تجربه در دیگر کشو‌رها و ‪ ۳۷‬سال‬      ‫دشمن» و تغییر سبک زندگی مردم از‬     ‫نهاد و شخصیت حقوق بشری از‬                   ‫شد‌هاند‪.‬‬  ‫به حقوق خود دست به اعتصاب غذا‬
‫است که در وزارت فرهنگ و ارشاد‬     ‫عمر همین جمهوری‪ ،‬امری ناممکن‬       ‫اسلامی به غربی گزارش یا تفسیری‬     ‫حرکت ما حمایت کردند و خوشحال‬     ‫نرگس محمدی‪ ،‬فعال حقوق بشر‬      ‫زده بودند؛ اقدامی که موجی از نگرانی‬
‫اسلامی کارگروهی با عنوان «کار‬     ‫است‪ .‬هیچ جامع ‌های تعیین و طراحی‬                         ‫هستیم که صدای این حرکت به‬       ‫زندانی که مدت‌ها برای دستیابی به‬
‫گروه سارماندهی مد و لباس» تشکیل‬    ‫سبک زندگی خود را بدون سرکوب‬                 ‫منتشر نکنند‪.‬‬    ‫گوش زندانیان سیاسی همچون خانم‬     ‫حق اولیه تماس تلفنی با فرزندان‬
‫شده است‪ .‬حمید قبادی‪ ،‬دبیر این‬     ‫به حکومت واگذار نم ‌یکند و در ایران‬   ‫در ما‌ههای اخیر شخص علی‬
‫کارگروه‪ ،‬ضمن اذعان به عدم موفقیت‬   ‫مردم نشان داد‌هاند که با وجود سرکوب‬   ‫خامن ‌های با‌رها و با‌رها سبک زندگی‬        ‫نرگس محمدی رسید»‪.‬‬     ‫نسبت به وضعیت سلامتی آنان را به خود دست به اعتصاب غذا زده بود‬
‫در تغییر سبک لباش پوشیدن بیشتر‬    ‫هم حاضر نیستند سبک زندگی خود‬       ‫رایج در کشور را مورد انتقاد قرار‬    ‫این فعال حقوق بشر همچنین اضافه‬
‫مردم‪ ،‬باز پای «دشمن» را به میان‬    ‫را تغییر دهند‪ ،‬اگرچه در مواردی‬      ‫داده و از مسئولان خواسته است‬      ‫کرد‪« :‬زمانی که مقا ‌مهای مسئول‬    ‫برای این حرکت سراسر ِی «شبکه‬    ‫وجود آورد‪.‬‬
‫کشید‪ .‬قبادی گفت‪« :‬ابزار شماره یک‬   ‫خارج از چهاردیواری خانه مجبورند‬     ‫تصمی ‌مهای لازم را برای مقابله با آنچه‬ ‫جمهوری اسلامی همچون محمدجواد‬
‫دشمن جهت تاثیرگذاری بر سبک‬      ‫به نوعی با این قوانین کنار بیایند‪.‬‬    ‫او «جنگ نرم» و «نفوذ فرهنگ ‌ی»‬     ‫ظریف در مجامع بی ‌نالمللی م ‌یگویند‬  ‫در بیانیه مشترک این گرو‌هها در همبستگی برای حقوق بشر در‬
‫زندگی مردم‪ ،‬تقویت بازار کثیف‬     ‫البته تلا ‌شهای نظام برای تغییر‬     ‫م ‌یخواند‪ ،‬اتخاذ کنند‪ .‬از توجه مردم‬   ‫ما زندانی سیاسی نداریم یا عل ‌یاصغر‬
‫قاچاق لباس است‪ .‬ما برای جلوگیری‬    ‫سبک زندگی مردم ادامه دارد‪ .‬در‬      ‫به آموزش زبان انگلیسی تا رواج‬      ‫جهانگیر‪ ،‬رئیس سازمان زندا ‌نها‬    ‫حمایت از «صدای آزادگان در بند» ایران» پیامی ارسال کرده و در آن‬
‫از نفوذ فرهنگی دشمن از طریق وارد‬   ‫روزهای آخر خرداد ماه امسال شهر‬      ‫برن ‌دهای خارجی‪ ،‬از سفر به آنتالیا تا‬  ‫م ‌یگوید که وضعیت زندا ‌نهای ایران‬
‫ساختن لبا ‌سهای ناهنجار‪ ،‬باید این‬   ‫قم میزبان اولین «کنفرانس ملی‬       ‫گسترش حضور مردم به ویژه جوانان‬     ‫در سطح جهان ب ‌ینظیر است‪ ،‬بلند‬    ‫آمده است‪« :‬این اولی ‌نبار نیست که تاکید کرده است که «م ‌یدانم طی‬
                   ‫سبک زندگی ایرانی – اسلامی»‬        ‫در شبک ‌ههای اجتماعی همه و همه‬     ‫کردن این صدای اعتراض اهمیت‬
  ‫مسیر را سنگلاخ و نابود کنیم»‪.‬‬                       ‫مواردی هستند که علی خامن ‌های در‬    ‫بسیاری دارد‪ .‬ما فهرستی از زندانیان‬  ‫آنها برای اعتراض به احکام ناعادلانه‪ ،‬این مدت موجب نگرانی بسیاری‬
                   ‫بود که توسط «موسسه مدیریت‬        ‫صحب ‌تهایش به آنها اشاره مستقیم‬     ‫سیاسی‪ -‬عقیدتی که در ما‌ههای‬
    ‫جنگ چادر با مانتو‬       ‫کنفران ‌سهای علمی اندیشوران هزاره‬                        ‫گذشته مجبور به اعتصاب غذا شد‌هاند‬   ‫شرایط اسفبار زندان‪ ،‬سرکوب شد‌هام و پیام‌های دلگر ‌مکننده و‬
                   ‫سوم» برگزار شد‪ .‬کنفرانس بعدی قرار‬                 ‫م ‌یکند‪.‬‬    ‫را تهیه کرد‌هایم و سوال ما این است‬
‫باشگاه خبرنگاران جوان که گفته‬     ‫است در آبان ماه آینده برگزار شود‪.‬‬    ‫البته حساسیت علی خامن ‌های‬       ‫که چرا این زندانیان از حقوق اولیه‬   ‫مضاعف‪ ،‬تبعیض‪ ،‬نبود امکان معالجه پُرمهر و زیبایی از دوستان‪ ،‬ه ‌موطنان‬
‫م ‌یشود وابسته به سپاه پاسداران‬    ‫از جمله محو‌رهای این کنفرانس که‬     ‫به ترویج فرهنگی که با برداشت‬      ‫خود برخودار نم ‌یشوند تا کار به جایی‬ ‫برای زندانیان بیمار و رسیدن به و ه ‌مبند ‌یها و همکاران عزیزم‬
‫است‪ ،‬گزارشی مفصل در رابطه با بازار‬  ‫در نظر داشت با دیدی علمی سبک‬       ‫حکومتی از اسلام مغایر است‪ ،‬امر‬     ‫برسد که با اعتصاب غذا کنند و در‬
‫لباس در تهران در تابستان امسال‬    ‫زندگی کنونی را مورد بررسی قرار‬      ‫تاز‌های نیست‪ .‬او زمانی که مسئولیت‬    ‫واقع با جان خود به دنبال آن باشند»‪.‬‬  ‫خواست ‌ههایشان به اعتصاب غذا روی در خارج و داخل کشور داشت ‌هام‬
‫منتشر کرده است‪ .‬این گزارش نیز‬     ‫دهد و برای اجرای خواس ‌تهای‬       ‫ریاس ‌تجمهوری و همزمان ریاست‬      ‫در این مدت عدم رسیدگ ‌ی پزشکی‬
‫به شکست طرح تغییر سبک انتخابی‬     ‫علی حامن ‌های نقشه راهی را تنظیم‬     ‫شورای انقلاب فرهنگی را عهد‌هدار‬     ‫به زندانیان سیاسی موجب وخامت‬     ‫و همبستگی‌ها و حمای ‌تهایی از‬    ‫م ‌یآورند»‪.‬‬
‫مردم اشاره م ‌یکند و م ‌ینویسد‪:‬‬    ‫کند‪ ،‬موضو ‌عهایی همچون بررسی‬       ‫بود بارها در این رابطه صحبت‬       ‫حال آنان و حتی بروز سرطان در‬
‫«فرقی نم ‌یکند دختر باشی یا پسر‪،‬‬   ‫سب ‌کهای مختلف زندگی در ایران‪،‬‬      ‫کرده و بر ضرورت حذف رفتا‌رهای‬      ‫آنها شده است‪ .‬در چنین شرایطی‬     ‫کمپین صدای آزادگان در بنداین سوی نهادهای حقو ‌قبشر اعلام شده‬
‫واقعیت این است که برای یافتن‬     ‫مطالعه تطبیقی آن با دیگر کشو‌رها‪،‬‬    ‫غیر اسلامی از زندگی روزمره مردم‬     ‫حتی برخی نیروهای غیرسیاسی نیز‬
‫مانتوئی مناسب در فروشگا‌هها باید‬   ‫سبک زندگی جوانان و جنسیت در‬       ‫تاکید کرده بود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۱‬علی‬                        ‫نهادهای حقوق بشری تاکید م ‌یکنند ‌است… طی این مدت‪ ،‬اعتراض‌های‬
‫ساعاتی از وقت خویش را هزینه کنی‬    ‫سبک زندگی رایج بودند که مورد‬       ‫خامن ‌های طرح کمیسیونی را با عنوان‬            ‫اعتراض کرد‌هاند‪.‬‬
‫تا شاید‪ ،‬فقط شاید بتوانی آنچه که در‬  ‫گفتگو و تبادل نظر شرک ‌تکنندگان‬     ‫«کمیسیون تدوین برنامه جامع سبک‬     ‫طارانی در گفتگو با کیهان لندن‬     ‫که «اعتصاب غذای نمادین ما‪ ،‬اعتراض اینجانب نسبت به ستم‌ها و‬
‫شان یک مسلمان ایرانی است را بیابی‪،‬‬  ‫قرار گرفتند ولی هیچ را ‌هحلی ارائه نشد‪.‬‬ ‫زندگی اسلامی‪ -‬ایرانی» ارائه داد که‬   ‫اضافه کرد‪« :‬در جریان این کمپین‬
‫که آن هم باید بخت و اقبال با تو یار‬                      ‫این کمیسیون هنوز هم وجود داد‪،‬‬      ‫ما شاهد حضور چهره‌های جدیدی‬      ‫است به فقر و شرایط دشوار زندگی تحدیدهایی بوده‌ است که به انحاء‬
‫باشد‪ ،‬در غیر ای ‌نصورت آنچه م ‌یبینی‬ ‫شبک ‌ههای اجتماعی و سبک‬         ‫اگرچه هرگز نتوانسته مردم را وادار‬    ‫بودیم که حمایت خود را از این‬
‫مانت ‌وهای بد ‌ننما‪ ،‬کوتاه و یا بدون‬            ‫زندگی‬       ‫به پذیرفتن نظرهای رهبر جمهوری‬      ‫آزادگان در بند نشان دادند»‪ .‬او‬    ‫برای اکثریت جامعه؛ به سرکوب‪ ،‬مختلف نسبت به زندانیان سیاسی‪-‬‬
‫دکمه است که ب ‌ه فروش م ‌یرسند»‪.‬‬                        ‫اسلامی در رابطه با سبک زندگ ‌یشان‬    ‫همچنین در مورد «اعتصاب غذای‬
‫تابستان امسال‪ ،‬علاوه بر تورهای‬    ‫در حالی که دولت تدبیر و امید‬                           ‫نمادین» گفت‪« :‬ما به هیچ شکلی با‬    ‫خفقان و نبود آزادی؛ به بازداشت و عقیدتی روا داشته م ‌یشود‪ .‬این‬
‫تابستانی گشت ارشاد که هر سال‬     ‫تلاش دارد درگیر تغییر سبک زندگی‬                   ‫کند‪.‬‬    ‫صدمه زدن به بدن انسان‌ها موافق‬
‫با آغاز گرما ب ‌ه خیابا ‌نها سرازیر‬  ‫رایج در ایران نشود و از اظهار نظر‬                        ‫نیستیم و ثابت کرده‌ایم که عاشق‬    ‫زندان ‌ی کردن آزادگانی که برای تغییر محدودیت‌ها و فشارهای طاقت‌فرسا‬
‫م ‌یشوند‪ ،‬رسان ‌ههای «دلواپس» به‬   ‫در این رابطه خودداری م ‌یکند‪،‬‬      ‫حساسیت خامن ‌های به‬           ‫زندگی هستیم و با همه وجود جسم‬
‫مانتوهائی با نوشت ‌ههایی در پشت‬    ‫سپاه پاسداران و جنا ‌حهای موسوم‬             ‫سبک زندگی‬        ‫و جان انسان‌ها را پربها می‌دانیم‪.‬‬   ‫و بهبود این وضعیت اسفبار مبارزه از زمان بازداشت افراد به عنوان‬
‫آن گیر داده اند‪ .‬باشگاه خبرنگاران‬   ‫به محافظ ‌هکار به صورت روزمره در‬                         ‫اما زندانیان مجبور شده‌اند به این‬
‫جوان در این رابطه در گزارش خود‬    ‫این رابطه سخ ‌نپراکنی م ‌یکنند‪.‬‬     ‫حساسیت علی خامن ‌های حتی‬        ‫آخرین مسیر اعتراض دست بزنند‪،‬‬     ‫متهم و نگهداری آنها در سلول‌های‬   ‫م ‌یکنند؛ به بیدادگا‌ههای جمهوری‬
‫م ‌ینویسد‪« :‬این مانت ‌وها به معضلی‬  ‫حبی ‌بالله سیاری‪ ،‬فرمانده نیروی‬     ‫به قبل از انقلاب باز م ‌یگردد‪ .‬رهبر‬   ‫ما خواستیم که در محیط عمومی‬      ‫انفرادی که مصداق بارز شکنجه‬     ‫اسلامی که بدون رعایت موازین اولیه‬
‫نوظهور تبدیل شد‌هاند که مسئولان را‬  ‫دریائی ارتش در رو‌زهای گذشته‬       ‫کنونی جمهوری اسلامس در سال‬                          ‫روحی و روانی است – و طبق‬      ‫قضایی و زیر نفوذ نیروهای امنیتی‪،‬‬
‫نگران کرده است و ظاهرا قرار است‬    ‫ترویج سبک زندگی غیر اسلامی در‬      ‫‪ ۱۳۴۹‬یکی از کتا ‌بهای سید قطب‪،‬‬     ‫نشان دهیم که اعتصاب کرده‌ایم اما‬   ‫رأی وحدت رویه دیوان‪ ،‬غیرقانونی‬   ‫زنان‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬فعالان سندیکایی‬
‫برخوردهای قانونی برای جم ‌عآوری‬    ‫جامعه را به دشمن نسبت داد‪ .‬دریادار‬    ‫بنیانگذار اخوان المسلمین را با عنوان‬  ‫این به معنی ‪ ۴۸‬ساعت اعتصاب غذا‬    ‫و غیرشرعی است‪ -‬برگزاری‬       ‫و کارگری‪ ،‬روزنام ‌هنگاران‪ ،‬کن ‌شگران‬
‫آنها عملیاتی شود»‪ .‬تصوی ‌رهائی که‬   ‫سیاری گفت‪« :‬در جنگ نرم دشمن‬       ‫«ادعانامه علیه تمدن غرب» به فارسی‬    ‫نبود و بیشتر جنبه حمایتی داشت‪.‬‬    ‫دادگاه‌های نمایشی‪ ،‬صدور احکام‬    ‫حقوق بشر‪ ،‬کن ‌شگران سیاسی و‬
‫از خیابا ‌نهای تهران و دیگر‌شه ‌رهای‬                      ‫برگرداند و در مشهد منتشر کرد‪ .‬علی‬    ‫ما برای حمایت از سلامتی زندانیان‬   ‫سنگین تا شرایط نگهداری زندانیان‬   ‫تلا ‌شگران جنب ‌شهای اجتماعی‬
‫بزرگ منتشر م ‌یشوند حکایت از این‬   ‫به دنبال تسلط بر مغ ‌زها است‪ ،‬زیرا با‬  ‫خامن ‌های در مقدمه این کتاب با الهام‬  ‫سیاسی دست به این اقدام زده‬      ‫در بندهای سیاسی را در بر م ‌یگیرد‬  ‫ایران را به زندا ‌نهای طولانی محکوم‬
‫واقعیت دارند که با وجود کارزارهای‬   ‫تسلط بر مغ ‌زها بر باو‌رها و ارز ‌شهای‬  ‫از نظرهای رهبر اخوان المسلمین‬                         ‫و متهم و زندانی را از شرایط زیست‬  ‫م ‌یکنند‪ .‬در یک کلام‪ ،‬اعتصاب غذای‬
‫رسان ‌های‪ ،‬این مانت ‌وها برای زنان و‬ ‫ما تاثیرگذار خواهد بود و هرگاه بر افکار‬ ‫م ‌ینویسد «باید مردم را آنچنان‬                  ‫بودیم»‪.‬‬                     ‫ما اعتراض به پایما ‌ل شدن همواره‬
‫ت ‌یشر ‌تهائی با نوشت ‌ههای مشابه‬   ‫ما تاثیر بگذارند بر عمل ما نیز تاثیر‬   ‫تربیت کرد که در ظاهر و رفتار روزمره‬   ‫راحله طارانی همچنین گفت‪« :‬ما‬           ‫انسانی محروم م ‌یکند»‪.‬‬  ‫حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران‬
‫برای مردان‪ ،‬طرفداران بسیاری دارند‪.‬‬  ‫خواهند گذاشت»‪ .‬به گفته این مقام‬     ‫به احکام و آداب شریعت عمل کنند‬     ‫در ادامه تلا ‌شهای خود برای بلند‬   ‫راحله طارانی‪ ،‬فعال حقوق بشر و‬
‫با توجه به کارزارهای نها ‌دهای‬    ‫ارشد نظامی «جنگ نرم مثل موریانه‬     ‫و با جامع ‌های که تحت تاثیر فرهنگ‬    ‫کردن صدای آزادگان در بند به‬      ‫از اعضای «شبکه همبستگی برای‬                  ‫است»‪.‬‬
‫حکومتی برای ترویج حجاب‪ ،‬از‬      ‫ریش ‌ههای فرهنگ اسلامی ما را هدف‬                         ‫دنبال دریافت شهروندی افتخاری‬     ‫حقوق بشر در ایران» در گفتگو با‬   ‫در همین زمینه برنام ‌ههای مشترکی‬
‫جمله راهپیمائ ‌یهایی که به تازگی‬   ‫قرار داده است»‪ .‬دریادار سیاری هم‬         ‫غربی است فاصله بگیرند»‪.‬‬    ‫این زندانیان سیاسی‪ -‬عقیدتی‬      ‫کیهان لندن گفت‪« :‬ما در جلسه‬     ‫در شهرهای پاریس‪ ،‬نیویورک‪،‬‬
‫در چند شهر با عنوان «روز عفاف و‬    ‫مثل رهبر جمهوری اسلامی اینترنت‬      ‫خامن ‌های معتقد است ما امروز‬      ‫در کشورهای اروپایی و آمریکایی‬     ‫خود تصمیم گرفتیم که صدای‬      ‫مونترال‪ ،‬گوتنبرگ‪ ،‬هامبورگ‪ ،‬آتلانتا‪،‬‬
‫حجاب» برگزار شدند و واکنش مردم‬    ‫و به ویژه شبک ‌ههای اجتماعی را نشانه‬   ‫در جاهلیتی همانند جاهلیت زمان‬      ‫هستیم‪ ،‬به این صورت که عک ‌سها‬     ‫اعتراضی را نسبت به پایمال شدن‬    ‫کلگری‪ ،‬فرزنو‪ ،‬دالاس و در برخی‬
‫که با مانت ‌وهای دلخواه و انتخابی‬                       ‫ظهور اسلام زندگی م ‌یکنیم و‬       ‫و اطلاعات آنها بر سردر شهردار ‌یها‬
‫خود به خیابان م ‌یروند‪ ،‬م ‌یتوان‬                        ‫همه چیز‪ ،‬حتی بسیاری از آنچه ما‬     ‫و نهادهای حکومتی نصب و حمایت‬
‫گفت هما ‌نقدر که برای نظام حجاب‬                        ‫فرهنگ اسلامی رایج م ‌یدانیم‪ ،‬از‬
‫اهمیت دارد‪ ،‬آنچه بدحجابی خوانده‬                        ‫فرآورد‌ههای این جاهلیت هستند‪ .‬این‬        ‫جهانی از آنها جلب شود»‪.‬‬
‫م ‌یشود نیز برای مردم مهم است‪.‬‬                         ‫نظرات امروز با عنوان «حیات طیبه»‬
‫این مساله جنگی است بین دو سبک‬                         ‫از سوی نها ‌دهای نزدیک به بیت‬
‫زندگی که پوشاک زنان به عنوان نماد‬
‫آن برگزیده شده است‪ .‬چادر یا حجاب‬                        ‫رهبری در سط ‌حهای مختلف ترویج‬
‫برتر نه تنها در ایران بلکه در بسیاری‬                      ‫م ‌یشوند‪ ،‬اگرچه بر مبنای واقعی ‌تها‬
‫از کشو‌رهای اسلامی به نماد اسلام‬                        ‫و حتی آمار رسمی خود جمهوری‬
‫سیاسی تبدیل شده است و مبارزه‬                          ‫اسلامی مورد توجه اکثریت مطلق‬
‫با حجاب هم به نوعی به مبارزه برای‬                       ‫مردم قرار نم ‌یگیرند‪ .‬نفوذ فرهنگی‬
                                        ‫که خامن ‌های در این ما‌ههای اخیر از‬
 ‫آزاد ‌یهای فردی گره خورده است‪.‬‬                        ‫آن صحبت م ‌یکند همان جاهلیت‬
                                        ‫مطرح شده در نوشت ‌ههای گذشته او‬
                                        ‫است که به زبانی دیگر بیان م ‌یشوند؛‬
                                        ‫جاهلیتی که به گفته علی خامن ‌های‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11