Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۵۱ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                     ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                      ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                 ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
  ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                        ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬
                                        ‫سال سی و چهارم ـ شماره ‪( 151‬دورۀ جدید)‬
‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                        ‫جمعه ‪ 11‬تا پنجشنبه ‪‌ 17‬اسفندماه ‪1396‬خورشیدی‬                   ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                  ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬
                                                                                ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
       ‫سرمقاله‬                                                                   ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬

‫چه کسانی سوریه را بمباران م ‌یکنند؟‬                     ‫در آستانه ‪۸‬مارس روز جهانی زن‬

  ‫چه کسانی سکوت کرد ‌هاند؟‬                        ‫تلاش جامعه‌ ایران برای پوشش‬

‫گذشته از عواملی که در بروز فاجع ‌هی سوریه نقش داشت ‌هاند‪ ،‬نم ‌یتوان‬     ‫اختیاری و ح ِق انتخاب‬
‫علت اصلی را در ساختار جمهوری موروثی‪ -‬بعثی‪ -‬سوسیالیستی‬
‫خانواد ‌هی اسد ندانست‪ .‬رژیم بشار اسد فاقد این فضیلت و درک بود که‬      ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬                     ‫=«دختران خیابان‬
‫همزمان با جنب ‌شهای موسوم به «بهار عربی» برای حل بحران داخلی به‬                                              ‫انقلاب» تنها به‬
‫گفتگوبامنتقدانومخالفانبپردازد‪.‬پسبهترینفرصترابرایروسی ‌هی‬                                                  ‫اجباریبودنحجاب‬
‫پوتین و جمهوری اسلامی فراهم آورد تا از سوریه برای گسترش اقتدار و‬                                              ‫اعتراض نم ‌یکنند‪،‬‬
                                                                              ‫بلکه خواهان حق‬
                     ‫سلط ‌هی خود استفاده کنند‪.‬‬                                            ‫تعریفهویتخویش‬
‫هفت سال است که سور ‌یها کشته م ‌یشوند و زیرساخ ‌تهای اقتصادی‬                                                ‫هستند و حاضر‬
‫کشورشاننابودم ‌یگردد‪.‬جنگاماتنهابمبارانوکشتاروخرابینیست‪.‬‬                                                  ‫نیستندتعریفیراکه‬
‫مه ‌متر از همه اینها وارد آمدن آسی ‌بهای جبرا ‌نناپذیر به نس ‌لهایی‬                                            ‫حکومت دی ‌نسالار‬
                                                                              ‫از زن ارائه م ‌یدهد‬
  ‫است که م ‌یبایست آینده را بسازند ولی از همین امروز فلج شد ‌هاند‪.‬‬                                            ‫بپذیرند‪ .‬نظام حاکم‬
‫در این میان‪ ،‬روسیه و نوچ ‌هاش‪ ،‬رژیم شیعی ایران‪ ،‬خود را در تعیین‬                                              ‫برایراننگرانهمین‬
‫سرنوشت سوریه بیش از خود سور ‌یها محق م ‌یدانند ب ‌هطوری که برای‬                                              ‫تعریف آزادانه و حق‬
‫آت ‌شبس هم شرط و شروط م ‌یگذارند تا هیچ فرصتی برای کشتار و‬
                                                                                ‫انتخاب است‪.‬‬
                        ‫تخریب از دست نرود!‬
‫نکت ‌هی مهم دیگری که در جنگ سوریه خودنمایی م ‌یکند‪ ،‬سکوت‬
‫مذبوحان ‌هی کسانی است که تا سخنی علیه روسیه و اقمارش از آمریکا و‬
‫اسراییل و اروپا بشنوند چنان داد و هوار «صل ‌ح» و «ضد تسلیحاتی» به‬
‫راه م ‌یاندازند که اصل ماجرا گم م ‌یشود! اما هما ‌نها که عمدتا مذهبی و‬
‫چ ‌پگراهستنددربرابربهخاکوخونکشیدنسور ‌یهادربمبارا ‌نهای‬
‫روسیه کر و کور و لال م ‌یشوند‪ .‬همی ‌نها اگر یکی از رهبران کشورهای‬
‫غربی در یک سخنرانی به «تسلیحات فوق پیشرفته» کشورش ببالد و‬
‫جهان را به جنگ و مقابله تهدید کند‪ ،‬با هر جنجال و ترفند و تبلیغی‬
‫که بتوانند به تحریک افکار عمومی م ‌یپردازند اما سخنان ولادیمیر‬
‫پوتین در مجلس این کشور را که با عکس و انیمیشن به «تسلیحات‬
‫فوق پیشرفته» روسیه م ‌ینازد به روی خود نم ‌یآورند‪ .‬روز اول ماه مارس‪،‬‬
‫پوتین به اتکای همین تسلیحات به جهان هشدار م ‌یدهد‪« :‬روسیه‬
‫بزرگترین قدرت اتمی بوده و خواهد ماند‪ .‬اما هی ‌چکس نم ‌یخواست با ما‬
‫حرفبزند؛هی ‌چکسنم ‌یخواستبهماگوشبدهد؛ولیحالا‪،‬گوشکنید!‬
‫نه تحری ‌مها و نه گسترش ناتو نم ‌یتواند روسیه را متوقف کند!» البته این‬
‫بخش از سخنان پوتین در «دوما» در رسان ‌ههای فارسی بازتابی نیافت!‬
‫از تابستان ‪ ۹۹‬که قدرت در روسیه ابتدا به عنوان نخس ‌توزیر و سپس‬
‫به عنوان رییس جمهور به پوتین رسید‪ ،‬آمریکا سه رییس جمهور به‬
‫خود دیده است! اما پوتین که به دلیل منع قانون اساسی مجبور شد فقط‬
‫یک دوره ریاست جمهوری (‪ ۲۰۰۸‬تا ‪ )۲۰۱۲‬را‪ ،‬آن هم فقط در ظاهر‪ ،‬به‬
‫تدارکاتچی خود دیمیتری مدودیف واگذار کند‪ ،‬آماده م ‌یشود تا در ‪۱۸‬‬
‫مارس همچنان به ریاست جمهوری روسیه «انتخاب» شود! به این ترتیب‬
‫بمباران در سوریه ادامه خواهد یافت تا زمانی که اروپا و آمریکا و روسیه‬
‫به توافق برسند‪ .‬توافقی که سرنوشت نوچ ‌هی روسیه در ایران نیز به آن‬

                           ‫وابسته است‪.‬‬

‫پتانسیل بنیا ‌نبرافکن‬                            ‫دمکراسی چریکی با نقاب «رفراندوم»؛‬                ‫استقلال فاتح دربی هشتاد و ششم‪:‬‬
‫جامع ‌هی کارگری ایران‬                                                                 ‫روز تلخ سکوها‬
                                       ‫مخملباف به شست پای خود تیر می‌زند‬                      ‫****‬

                                      ‫در صفحه‪18‬‬                           ‫نروژ قهرمان المپیک زمستانى با‪ ٣٩‬مدال‬
                                                                             ‫****‬
                                      ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬
                                                                               ‫مدیرکل فنى فیفا‪:‬‬
‫تولیدی و صنعتی و به صورت چند‬     ‫اعتراضات کارگران ایران در قالب‬            ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬              ‫صفحه ‪3‬‬
‫ساعته یا یک روزه برگزار م ‌یشد اکنون‬ ‫تجمع‪ ،‬اعتصاب و نام ‌هنگاری با مقامات‬    ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬  ‫=آمریکا‪ :‬حز ‌بالله بزرگترین‬   ‫ممنوعیت حضور خان ‌مها در مسابقات‬
‫با اعتص‌ا ‌بهای چند روزه‪ ،‬راهپیمایی‬  ‫کشور در روزهای گذشته گسترد‌هتر و‬                                       ‫فوتبال باید لغو شود‬
‫در شهر و سر دادن شعارهایی با رنگ‬                                 ‫صفحه ‪12‬‬  ‫شبکه جرایم سازمان یافته در‬           ‫****‬
‫و بویی متفاوت از اعتراضات صنف ِی‬    ‫ملته ‌بتر از پیش ادامه داشته است‪.‬‬  ‫=مرحله ناگزيری در مبارزه ‪-‬‬
‫گذشته در جریان است‪ .‬در صفحه ‪2‬‬     ‫این اعتراضات که تا ما‌هها پیش به‬                            ‫جهان است‬      ‫فرمانده بسیج رسول خادم را تهدید کرد‪:‬‬
                   ‫صورت پراکنده در برخی واحدهای‬            ‫داریوش همایون‬
                                                 ‫صفحه ‪13‬‬             ‫صفحه ‪4‬‬   ‫مدا ‪‎‬لآورترین ورزش تاریخ ایران در‬
                                                      ‫=خامن ‌های‪ :‬اسد یک مبارز‬          ‫مسلخ ایدئولوژی‬
                                      ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬                            ‫****‬
                                                 ‫صفحه ‪14‬‬  ‫بزرگ است؛ اسراییل ‪ ۲۵‬سال‬
                                                                              ‫کیروش به سایت فیفا‪:‬‬
                                      ‫=«در جست و جوی عدالت و‬          ‫آینده را نخواهد دید‬
                                          ‫انسانیت» (بخش پایانی)‬                    ‫ایران رونالدوهاى زیادى دارد‬
                                                 ‫صفحه ‪15‬‬             ‫صفحه ‪5‬‬          ‫****‬
                                                      ‫=سایه‪ ،‬در سایه روشن روزگار‬
                                      ‫=تراژدی اسلا ‌مشناسی‪،‬‬                               ‫نماینده مجلس‪:‬‬
                                      ‫خاورمیان ‌هشناسیوایرا ‌نشناسی‬            ‫صفحه ‪6‬‬
                                       ‫در دانشگا ‌ههای ایالات متحده‬ ‫=سینماگران زن رکورددار‬      ‫منع قانونى براى حضور خان ‌مها در‬
                                                                          ‫ورزشگا ‌هها وجود ندارد‬
                                                 ‫صفحه ‪16‬‬       ‫جوایز برلیناله ‪:۲۰۱۸‬‬
                                        ‫=مخملباف و مبارزه با آواز!‬                 ‫در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬
                                                                 ‫صفحه ‪7‬‬
                                                      ‫=تذکر پدرخوانده به سردار‪،‬‬

                                                      ‫محو اسرائیل از پهنه گیتى را به‬

                                                              ‫تاخیر انداخت‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                                                          ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار‬
                  ‫فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬
                   ‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                             ‫ِِ‬               ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6