Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۲۹ (دوره جديد
P. 2

‫صفحه ‪ - Page 2 - ۲‬شماره ‪1۷95‬‬
                                                                              ‫جمعه ‪2۶‬شهریورماه تا ‪۱‬مهرماه‪۱۴۰۰‬خورشیدی‬

‫این عوعو سگان شما نیز بگذرد‪،‬‬                                             ‫«قاضی مرگ» رئیس «دولت با تفنگ»‬

‫سوراخموش بخر!‬                                                     ‫=با جاسازی خزندهی مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت سیزدهم در حالی‬
                                                           ‫«دولت نظامی» به واقعیت تبدیل میشود که از یکسو علی خامنهای سیاست خود را بر‬
‫داده و به آنها هشدار داده بود که‬    ‫حکومتی» دیده‪ .‬توماج صالحی رپ‬      ‫نیمهی دوم قرن سیزدهم میلادیست‪.‬‬     ‫سرکوب اعتراضات مردم بنا کرده و از سوی دیگر این آرایش نظامی برای فرماندهی «میدان»‬
‫پایان «عوعو سگان»شان و «گرد سم‬     ‫معروف «سوراخ موش بخر» را با َمطلَع‬   ‫خاک ایران زیر ُسم ستوران مغول‬
                    ‫«اگر دیدی درد مردمو ولی چشاتو‬     ‫به خاکستر تبدیل شده و فرزندان‬                     ‫و «دیپلماسی» حساسیت دولتهای غربی را برنمیانگیزد!‬
    ‫خران»شان نیز خواهد رسید‪.‬‬     ‫بستی» خطاب به حاکمان جمهوری‬      ‫چنگیزخان مدتهاست بر کشور حکم‬
‫حالا چطور کارگزارانی که ظاهرا برای‬   ‫اسلامی و کارگزارانش در ایران امروز‬   ‫میرانند‪ .‬سیف جوان درهمین دوران‬     ‫اصلاحطلبان و مهرههای کلیدی آنها‬    ‫روحانی حضور داشتند‪ .‬حسن روحانی‬    ‫سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی‬
‫«سیاهپوستان» گلو میدرند‪ ،‬رپ یک‬                         ‫ویرانی به دنیا آمده و بزرگ شده و‬    ‫همچون مهدی کروبی در سیزدهمین‬     ‫هم با کنایه به قدرت سیاسی و اقتصادی‬  ‫با ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف‬
‫جوان را‪ ،‬به عنوان هنری که از دل‬               ‫خوانده است‪.‬‬    ‫بسیار «محنت» و «تی ِر جور» و «تیغ‬   ‫دوره انتخابات ریاست جمهوری و با‬    ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد‬   ‫به «قاضی مرگ» یکماه پس از آغاز‬
‫اعتراضات سیاهپوستان آمریکا زاده‬     ‫طی قرون گرچه شیوهی فشار و‬       ‫و نیزهی ستم» و «بیداد ظالمان»‬     ‫حمایت از عبدالناصر همتی به هدف‬    ‫بود که دولتاش «دولت بیتفنگ»‬      ‫فعالیت رسمی‪ ،‬در حال آرایش مهرهها‬
‫شده‪ ،‬نه تنها تحمل نمیکنند بلکه آن‬    ‫سرکوب و حکومت مانند واژهها تغییر‬    ‫و «ناکسان» دیده‪ .‬سیف َفرغانی یا‬    ‫نخوردوفاتحهاین«بالنظام»خواندهشد‪.‬‬   ‫است و راه را برای ورود سپاه به حوزه‬  ‫در سطح استانها و سازمانهای دولتی‬
‫را «تهدید» و «جنایت» مینامند و به‬    ‫کرده اما هر دو‪ ،‬فریاد اعتراض به‬    ‫ُفرغانی قصیده معروف خود را با َمطلَع‬  ‫مردم ایران ناراضی و خواستار‬      ‫کشورداری بسته است‪ .‬اما نیروهای‬    ‫است‪ .‬پس از حضور قابل توجه نظامیان‬
‫دنبال «گردن» برای «طناب» خونین‬     ‫یک ماهیت و موجود است‪ :‬حکومت‬      ‫«هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد»‬     ‫تغییرات بنیادی در نظام سیاسی‬     ‫سپاه پاسداران در دولت او نیز تا‬    ‫در هیئت دولت‪ ،‬چینش مهرههای‬
‫جمهوری اسلامیشان میگردند؟! مگر‬      ‫سرکوبگر و ضدمردمی و وابستگانش‪.‬‬    ‫خطاب به حاکمان مغول و کارگزارانش‬    ‫و اقتصادی کشور هستند؛ ساختار‬     ‫نقشآفرینی برای کمک به زلزلهزدگان‬   ‫نظامی در سطح استانها نیز چشمگیر‬
‫نهادها و فعالان «حقوق بشر» مرتب به‬   ‫نکته جالب اینکه در دوران سیف نیز‬                       ‫نظام چنان به فساد و رانت و تباهی‬   ‫و سیلزدگان پیش رفتند و البته توسط‬
‫ناقضان حقوق بشر و حامیان آنها هشدار‬   ‫کارگزاران مالهکش به فعالیت مشغول‬         ‫هفتصد سال پیش سرود‪.‬‬     ‫آغشته شده که نه قابل اصلاح است‬    ‫همین «دولت بیتفنگ» در اعتراضات‬                  ‫است‪.‬‬
‫نمیدهند که میبایست «پاسخگو»‬       ‫بودند و او خطاب به آنهاست که در‬    ‫نیمهی اول قرن بیست و یکم است‪.‬‬     ‫نه حتا قابلیت حفظ ظاهر را دارد‪.‬‬    ‫سراسری دی‪ 9۶‬و تابستان ‪ 9۷‬و آبان‬    ‫کاهش شدید مشروعیت جناحین‬
‫باشند و دیر یا زود در دادگاههای‬     ‫همین قصیده سروده‪« :‬ای تو رمهسپرده‬   ‫خاک ایران زیر نعلین ملایان و‬      ‫در چنین شرایطی به نظر میرسد‬      ‫‪ 9۸‬و تیرماه‪ ۱۴۰۰‬برای سرکوب‬      ‫نظام و اعتراضات سراسری مردم در‬
‫صالح «تقاص» (کیفر‪ ،‬تاوان‪ ،‬مجازات)‬    ‫به چوپا ِن گر ِگ طبع‪ /‬این گرگ ِی‬    ‫چکمهی پاسدارانش لگدمال شده و‬      ‫برخورد شدید و سرکوب حداکثری‬      ‫مردم به دستور وزارت کشور به کار‬    ‫سالهای گذشته با پیام روشن «نه به‬
‫پس خواهند داد؟!! مگر ناقضان حقوق‬    ‫شبا ِن شما نیز بگذرد!» همانها که به‬  ‫قاتلان و قاتلزادگان بر کشور حکم‬    ‫معترضان و منتقدان به عنوان راهکا ِر‬                     ‫جمهوری اسلامی»‪ ،‬سبب شده علی‬
‫بشر و مدافعان پیدا و پنهان آنها پس‬   ‫دلیل انواع منافع (گر ِگ طبع) «گرگ ِی‬  ‫میرانند‪ .‬توماج جوان در همین دوران‬   ‫حفظ کشتی نظام و سرنشینان آن در‬               ‫گرفته شدند!‬   ‫خامنهای برای حفظ حیات نظام‪ ،‬بستر‬
‫از سقوط‪ ،‬دنبال «سوراخموش» نگشته‬     ‫شبان»شان (جمهوری اسلامی) را‬      ‫ویرانی به دنیا آمده و بزرگ شده و‬    ‫توفان اجتماعی در دستور کار قرار‬    ‫در دولت سیدابراهیم رئیسی اما‬     ‫سرکوبهای هدفمند را با نقشآفرینی‬
                                        ‫بسیار «درد مردم» و «ظلم به مظلوم»‬                      ‫حضور اعضای سپاه پاسداران بیش‬     ‫دولتی به ریاست سیدابراهیم رئیسی‬
          ‫و نمیگردند؟!‬              ‫تغذیه میکنند!‬    ‫و «وسطباز» و «مالهکش» «ژورنالیست‬              ‫گرفته است‪.‬‬    ‫از پیش افزایش یافته و تا سطوح‬     ‫فراهم سازد‪ .‬این در حالیست که‬
‫سیف و توماج جز حقیقت نگفتهاند!‬     ‫توماج صالحی جوان نیز که با‬       ‫بازاری» و «مخبر دوزاری» و «هنرمند‬   ‫علی خامنهای پیشتر در متنی که‬                        ‫با جاسازی خزندهی مقامات سپاه‬
‫سیف از مغولان جان به در برد و‬      ‫مسالمتآمیزترین شیوه یعنی هنر‬      ‫درباری» و «مأمور و معذور» و «جلاد»‬   ‫به بیانیه «گام دوم» معروف شد‪،‬‬      ‫استانداریها نیز پیش رفته است‪.‬‬   ‫پاسداران انقلاب اسلامی در دولت‬
‫نزدیک هشتاد سال عمر کرد‪ .‬توماج‬     ‫اعتراضی علیه وضعیت موجود عصیان‬     ‫و «سوپاپ اطمینان» و «منصوب‬       ‫این ادعای عجیب را مطرح کرده بود‬    ‫احمد وحیدی‪ ،‬رستم قاسمی‪ ،‬حسین‬     ‫سیزدهم‪« ،‬دولت نظامی» به واقعیت‬
‫جوان تا زمان نوشتن این جملات به‬     ‫میکند کاری جز مانند سرودن سیف‬     ‫بیاختیار» و «اصلاحطلب حزب باد»‬     ‫که جمهوری اسلامی وارد مرحله‬      ‫امیرعبداللهیان‪ ،‬محمدعلی زلفیگل‪،‬‬
‫جرم حقیقتگویی در دست حکومت‬       ‫در اعتراض علیه مغولان انجام نداده!‬   ‫و «صادراتی» و «نایاکی» و «بازیگر‬    ‫«جامعهپردازی و تمدنسازی» شده‬     ‫اسماعیل خطیب‪ ،‬محمدرضا قرایی‬               ‫تبدیل میشود‪.‬‬
                    ‫سیف نیز مرگ حاکمان وقت را نوید‬                        ‫و «دوران پی ِش رو» باید «میدان‬    ‫آشتیانی‪ ،‬بهرام عیناللهی‪ ،‬عزتالله‬
        ‫اسلامی اسیر است‪.‬‬                                           ‫فعالیت» مجموعهای باشد که او آنها‬   ‫ضرغامی و مسعود میرکاظمی از‬       ‫چهار دهه حضور سپاهیان در‬
                                                           ‫را « جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و‬  ‫پاسداران حاضر در هیئت دولت‬        ‫قدرت سیاسی و اقتصادی‬
‫آیا توافق هستهای دیگری در راه است؟‬
                                                                  ‫کاردان» خوانده است‪.‬‬            ‫سیزدهم هستند‪.‬‬    ‫حضور نیروهای سپاه در بدنه دولت‬
‫اتمی‪ ،‬بعید به نظر میرسد که بتوان‬    ‫متحد ارجاع دهد‪ ،‬در لحظه آخر پس‬     ‫« مو سسه د ا نش و ا منیت‬        ‫در دولت سیدابراهیم رئیسی اما‬     ‫محمد جواد اسلامی ورنامخواستی‬     ‫دارای پیشینه است‪ .‬سپاه پاسداران‬
‫توافق هستهای سال‪ 2۰۱۵‬را با بازگشت‬               ‫گرفته شد‪.‬‬    ‫بینالملل» که گروهی از کارشناسان‬    ‫رد پای چندانی از «جوانان» دیده‬    ‫معروف به محمد اسلامی تنها عضو‬     ‫انقلاب اسلامی در ابتدای سال ‪ ۱3۵۸‬با‬
‫آمریکا به برجام احیاء کرد‪ .‬کشورهای‬                       ‫مستقل هستهای را نیز در بر میگیرد‪،‬‬   ‫نمیشود اما نظامیان «انقلابی» در‬    ‫کابینه روحانی که در کابینه رئیسی‬   ‫دستور مستقیم روحالله خمینی تشکیل‬
‫غربی شدیدا نگران حضور علی باقری‬     ‫امتیازهای آژانس بینالمللی انرژی‬    ‫در تحلیل اطلاعات آژانس بینالمللی‬    ‫این دولت حضور فعال دارند‪ .‬نظامیان‬   ‫به کار گرفته شده هم دارای درجه‬    ‫شد‪ .‬در نام این نهاد نظامی موازی و‬
‫کنی در مقامی هستند که تا کنون در‬    ‫اتمی به جمهوری اسلامی تنها به عدم‬   ‫انرژی اتمی به این نتیجه رسیده است‬   ‫در وزارت کشور که مسئول مستقیم‬                        ‫نامتعارف واژه «ایران» وجود ندارد و‬
‫اختیار عباس عراقچی بود‪ .‬علی باقری‬    ‫ارائه پیشنویس قطعنامه در محکومیت‬    ‫که جمهوری اسلامی با عبور از مرز‬    ‫کنترل اعتراضات مردمی و صدور فرمان‬     ‫سرداری در کمیته انقلاب است!‬    ‫همانطور که در قانون اساسی جمهوری‬
‫فرزند محمد باقری کنی عضو پرنفوذ‬     ‫سیاستهای هستهای دولت ابراهیم‬      ‫غنیسازی ‪ ۶۰‬درصدی اورانیوم و با‬     ‫سرکوب است‪ ،‬به عنوان وزیر و استاندار‬  ‫احمد شاهچراغی که بعدها به احمد‬    ‫اسلامی هم تأکید شده این نهاد به‬
‫موسسات تندروی اسلامی چون «جامعه‬     ‫رئیسی (قاضی مرگ) خلاصه نمیشود‪.‬‬     ‫در نظر گرفتن فعالیت نسلهای جدید‬    ‫و مقامات کشوری و استانی یکی از‬    ‫وحیدی تغییر نام داد‪ ،‬وزیر کشور‬    ‫موازات ارتش ایران و برای پاسداری‬
‫الصادق» و «دانشگاه امام صادق» است‪.‬‬   ‫این نهاد وابسته با سازمان ملل متحد‬   ‫سانتریفیوژها کمتر از یک ماه تا به دست‬ ‫بازوهایپیشبردهدفخامنهایهستند‪.‬‬     ‫دولت سیزدهم از فرماندهان سپاه‬     ‫از «انقلاب اسلامی» تشکیل شده‬
‫فرزند دیگر کنی‪ ،‬مصباحالهدی همسر‬     ‫حتا در رابطه با تعرض جنسی برخی‬     ‫آوردن مواد لازم برای یک بمب هستهای‬   ‫از سوی دیگر سرکوب حداکثری‬       ‫قدس سپاه پاسداران و از نخستین‬     ‫است‪« :‬سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬
‫هدی یکی از فرزندان علی خامنهای‬     ‫از بازرسان زن خود در جریان بازدید‬   ‫فاصله دارد‪ .‬البته این کارشناسان در‬   ‫منتقدان و معترضان برای حفظ نظام‬    ‫معاونان «ساس» (سازمان اطلاعات‬     ‫که در نخستین روزهای پیروزی این‬
‫است‪ .‬علی باقری کنی بارها در گذشته نه‬  ‫از تاسیسات اتمی نطنز هم که در ماه‬   ‫تحلیل خود میافزایند که داشتن مواد‬   ‫یکی از راهکارهای همیشگی جمهوری‬    ‫سپاه) است که حالا به دنبال استقرار‬  ‫انقلاب تشکیل شد‪ ،‬برای ادامه نقش‬
‫تنها با برجام مخالفت کرده بلکه هرگونه‬  ‫خرداد گذشته اتفاق افتاده است‪ ،‬تا‬    ‫لازم برای یک بمب هستهای به معنای‬    ‫اسلامی بوده؛ کشتار زندانیان سیاسی‬   ‫نظامیان در استانداریهاست‪ .‬او سردار‬  ‫خود در نگهبانی از انقلاب اسلامی و‬
‫تفاهم و توافق با غرب را نیز غیرممکن و‬  ‫زمان رسانهای شدن آن سکوت کرده‬     ‫داشتن بمب نیست‪ .‬ساختن بمب‪،‬‬       ‫در دوران نخست وزیری میرحسین‬      ‫سرتیپ دوم پاسدار محسن کاظمینی‬
‫در تضاد با ارزشهای جمهوری اسلامی‬    ‫بود‪ .‬تنها پس از انتشار گزارشی در «وال‬ ‫کلاهک قابل حمل بمب و نصب آن بر‬     ‫موسوی‪ ،‬قتلهای زنجیرهای در دولت‬    ‫فرمانده پیشین سپاه تهران بزرگ را‬     ‫دستاوردهای آن پابرجا میماند‪».‬‬
‫خوانده است‪ .‬علی باقری در سالهای‬     ‫استریت ژورنال»‪ ،‬آژانس بیانیهای در این‬ ‫موشک نیز زمانبر است و می تواند تا دو‬  ‫اصلاحا ِت محمد خاتمی‪ ،‬سرکوب‬      ‫برای مهمترین استانداری کشور در‬    ‫از سال ‪ ۱3۶۱‬وزارتخانهای نیز با‬
‫‪ ۸۶‬تا‪ 92‬درتیممذاکرهکنندهجمهوری‬     ‫رابطه منتشر ساخت و رفتار نگهبانان‬   ‫سال وقت نیاز داشته باشد‪ .‬در گزارش‬   ‫اعتراضات ‪ ۱3۸۸‬در دولت احمدینژاد‬    ‫استان تهران به هیئت دولت معرفی‬    ‫عنوان «وزارت سپاه پاسداران» تشکیل‬
‫اسلامی به ریاست سعید جلیلی عضویت‬                        ‫کارشناسان «موسسه دانش و امنیت‬     ‫و تداوم کشتار و سرکوب معترضان در‬                      ‫شد‪ .‬این وزارتخانه در سال ‪۱3۶۸‬‬
‫داشته است‪ .‬در آن دوران مذاکرات‬        ‫ایرانی را «غیرقابل قبول» خواند‪.‬‬  ‫بینالملل» البته هشدار داده میشود‬                                  ‫کرده است‪.‬‬    ‫منحل شد اما تا آن زمان محسن‬
‫هستهای به نتیجه نرسیدند و تحریمها‬     ‫جمهوری اسلامی در چند‬        ‫که جمهوری اسلامی با فعالیتهای‬            ‫دولت حسن روحانی!‬    ‫خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه‬     ‫رفیقدوست‪ ،‬محمود پاکروان و علی‬
‫علیه جمهوری اسلامی افزایش یافتند‪.‬‬                       ‫هستهای کنونیاش میتواند در یک بازه‬   ‫برای حکومتی که با شلیک موشک‬      ‫پاسداران انقلاب اسلامی نیز فهرستی‬   ‫شمخانی سه وزیر سپاه پاسداران‬
‫ناامیدی به احیاء برجام رو به افزایش‬        ‫قدمی بمب‬           ‫سه ماهه مواد برای ساختن بمب دومی‬    ‫به هواپیمای مسافربری اوکراینی‪ ،‬جان‬  ‫از استانداران احتمالی مورد نظر احمد‬  ‫انقلاب اسلامی بودند که به ترتیب در‬
‫است و شاید به همین دلیل نیز بنی‬     ‫«موسسه دانش و امنیت بینالملل»‬     ‫را هم تولید کند‪ .‬اگر شتاب کنونی در‬   ‫‪ ۱۷۶‬سرنشین آن را فدای حفظ نظام‬    ‫وحیدی منتشر کرده که در آن نام‬     ‫دولت اول و دوم علی خامنهای و دولت‬
‫گانتز وزیر دفاع اسرائیل میگوید «حاضر‬  ‫معتقدند که حملات سایبری و عملیات‬    ‫فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی‬     ‫کرده‪ ،‬قلع و قمع معترضانی که برای‬   ‫چند تن از اعضای سپاه پاسداران به‬   ‫میرحسین موسوی این وزارتخانه را‬
‫هستیم بازگشت آمریکا به برجام را‬     ‫خرابکاری در مراکز هستهای جمهوری‬    ‫کاهش پیدا نکند‪ ،‬در پنج ماه آینده‬    ‫مخالفت با «کل ّیت نظام جمهوری‬
‫تحمل کنیم»‪ .‬گرچه وی بلافاصله‬      ‫اسلامی که به آمریکا و اسرائیل‬     ‫این کشور خواهد توانست اورانیوم غنی‬   ‫اسلامی» به خیابان میآیند‪ ،‬عملی‬             ‫چشم میخورد‪.‬‬              ‫اداره میکردند‪.‬‬
‫میافزاید به شرطی که در صورت عدم‬     ‫نسبت داده می شود نیز نتوانستند‬     ‫شده لازم برای سه بمب هستهای را‬                         ‫عزم خامنهای برای سرکوب‬       ‫سپاه پاسداران بجز اقدامات و‬
‫موفقیت مذاکرات‪ ،‬آمریکا گزینه هدایت‬   ‫در فعالیتهای هستهای جمهوری‬                               ‫«مشروع» به شمار میرود‪.‬‬                       ‫عملیات تروریستی و سرکوبگرانه و‬
‫یک کارزار گسترده فشارهای اقتصادی‬    ‫اسلامی اخلال قابل توجهی ایجاد‬                ‫ذخیره نماید‪.‬‬   ‫از هفتههای گذشته که دولت رئیسی‬          ‫معترضان‬          ‫سرمایهگذاریهای مکتبی در داخل‬
‫و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی را‬    ‫کنند و تنها فعالیتهای این مراکز را‬    ‫خوشبینی غیر قابل توجیه‬       ‫فعالیت خود را آغاز کرده و در آنسو‪،‬‬  ‫علی خامنهای سیاست خود را بر‬      ‫و خارج از کشور برای حفظ نظام‬
‫در دستور کار قرار دهد‪ .‬بنی گانتز البته‬ ‫کندتر ساختند‪ .‬جمهوری اسلامی به‬     ‫خوشبینی بیش از حد کشورهای‬       ‫غلامحسین محسنی اژهای ریاست قوه‬    ‫یکدست کردن نظام و آمادگی کامل‬     ‫جمهوری اسلامی و آرمانهای مذهبی‬
‫طرح سومی هم در صورت شکست این‬      ‫گفته این کارشناسان توانست در مدت‬    ‫اروپایی پس از سفر اخیر رافائل گروسی‬  ‫قضاییه را به دست گرفته‪ ،‬روند تشدید‬  ‫برای سرکوب اعتراضات مردم بنا‬     ‫انقلاب ‪ ،۵۷‬با موفقیت در حوزه‬
‫فشارها در نظر دارد و آن اقدامهای‬    ‫زمانی نه چندان طولانی این خسارتها‬   ‫رئیس سازمان بینالمللی انرژی اتمی به‬  ‫سرکوبها آغاز شده است‪ .‬در روزهای‬    ‫کرده و «دولت با تفنگ» تحت ریاست‬    ‫اقتصادی کشور نیز رخنه کرد‪ .‬در‬
‫نظامی علیه برنامه اتمی جمهوری‬      ‫را جبران کرده و فعالیتهای خود را از‬  ‫تهران و دیدارش با محمد اسلامی رئیس‬   ‫گذشته چند وکیل‪ ،‬شاعر‪ ،‬روزنامهنگار‬   ‫«قاضی مرگ» نقشآفرین اصلی این‬     ‫سالهای گذشته صدها شرکت متعلق‬
‫اسلامی است‪ .‬اسرائیل از ابتدا مخالف‬   ‫سر بگیرد‪ .‬جمهوری اسلامی در هیچ‬                         ‫بازداشت یا به زندان محکوم شدهاند‪.‬‬                     ‫به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬
‫توافق هستهای بوده و امروز که برجام‬   ‫زمانی‪ ،‬حتا قبل از دستیابی به توافق‬   ‫جدید سازمان انرژی اتمی جمهوری‬     ‫همچنین فشار بر فعالان مدنی و‬              ‫دوره خواهد بود‪.‬‬   ‫بخشهایی از اقتصاد کشور در حوزه‬
‫در حال احتضار است‪ ،‬صحبت از آمادگی‬                       ‫اسلامی با در نظر گرفتن این امر که‬   ‫صنفی افزایش یافته و خانوادههای‬    ‫جمهوری اسلامی توانست همزمان‬      ‫عمرانی‪ ،‬تجارت‪ ،‬تولید‪ ،‬صنعت و‬
                    ‫هستهای سال ‪ 2۰۱۵‬میلادی نیز تا‬     ‫توافقی در زمینه کاهش غنیسازی‬                         ‫با شکست دونالد ترامپ در تشکیل‬     ‫حتی نفت و گاز را در اختیار گرفته و‬
      ‫برای پذیرش آن میکند‪.‬‬     ‫این اندازه به دست یافتن به بمب اتمی‬  ‫اورانیوم انجام نگرفته و تنها دستاورد‬  ‫دادخواه که فرزندانشان را در رابطه با‬ ‫دولت دوم و جایگزینی وی با جو‬     ‫مافیاهای قدرتمندی متعلق به این نهاد‪،‬‬
                                        ‫این سفر تعویض کارتهای دوربینهای‬    ‫اعتراضات سالهای گذشته از دست‬     ‫بایدن‪ ،‬از افزایش فشار حداکثری دولت‬  ‫نبض تجارت کشور را در دست دارند‪.‬‬
 ‫«نرمش» در مقابل جمهوری‬                ‫نزدیک نبوده است‪.‬‬    ‫این نهاد در تاسیسات اتمی است و این‬   ‫دادهاند‪ ،‬با فشارهای امنیتی بیشتری‬                      ‫از سوی دیگر با منحل شدن وزارت‬
      ‫اسلامی‬           ‫مذاکرات در وین نیز پس از ‪ ۶‬دوره‬    ‫ویدئوها همچنان در اختیار جمهوری‬                       ‫آمریکا رها شود و با اینکه روی کار‬   ‫سپاه پاسداران در اواخر دهه ‪۶۰‬‬
                    ‫در خرداد متوقف شد و هنوز مشخص‬     ‫اسلامی خواهند ماند‪ ،‬قابل توجیه‬               ‫روبرو شدهاند‪.‬‬   ‫آمدن دولت جدید در ایالات متحده‬    ‫خورشیدی‪ ،‬حضور نظامیان در دولت‬
‫همزمان با افزایش ناامیدی از احیاء‬    ‫نیست مذاکرهکنندگان چه زمانی به‬     ‫نیست‪ .‬البته جمهوری اسلامی با این‬    ‫اینهمه در حالیست که آرایش‬       ‫هنوز آنطور که انتظار میرفت به کام‬   ‫پایان نیافت و همچنان در حوزه اجرایی‬
‫برجام‪ ،‬گمانهزنیها در رابطه با امکان‬   ‫پایتخت اتریش باز خواهند گشت‪ .‬با‬    ‫ملاقات توانست مانع ارائه پیشنویس‬    ‫خزندهی نظامی برای فرماندهی‬      ‫جمهوری اسلامی نشده اما رژیم ایران‬   ‫کشور به نقش فعال خود ادامه دادند‪.‬‬
‫«نرمش» دیگری در مقابل جمهوری‬      ‫وجود اصرار اتحادیه اروپا‪ ،‬آمریکا و‬   ‫قطعنامه سه دولت اروپایی (بریتانیا‪،‬‬   ‫«میدان» و «دیپلماسی» در جمهوری‬    ‫بدون عجله و به آرامی پیش میرود‬    ‫علی اردشیر آملی لاریجانی‪ ،‬محمد‬
‫اسلامی نیز افزایش یافته است‪ .‬برخی‬    ‫کشورهای اروپایی عضو برجام و حتا‬    ‫آلمان و فرانسه) به شورای حکام آژانس‬  ‫اسلامی حساسیت دولتهای غربی‬      ‫تا از درون مذاکرات احیای برجام‪ ،‬نه‬  ‫فروزنده و علیمحمد بشارتی جهرمی‬
‫امتناع جمهوری اسلامی از بازگشت‬     ‫روسیه‪ ،‬جمهوری اسلامی تا کنون‬      ‫بینالمللی انرژی اتمی بشود‪ .‬قطعنامهای‬  ‫را برنمیانگیزد و یا آنها به روی خود‬  ‫بهبود روابط با ایالات متحده بلکه راه‬ ‫سه وزیر نظامی در دولت حجتالاسلام‬
‫به میز مذاکرات وین را تغییر دولت‬    ‫تمایلی به بازگشت به مذاکرات از خود‬   ‫که قرار بود از شورای حکام بخواهد‬    ‫نمیآورند‪ .‬بدین ترتیب علی خامنهای‬   ‫تنفسی برای اقتصاد کشور و خودش باز‬   ‫اکبر هاشمی رفسنجانی بودند‪ .‬علی‬
‫در تهران نمیدانند‪ ،‬بلکه صحبت از‬     ‫نشان نداده است‪ .‬با تشکیل دولت‬     ‫که پرونده اتمی جمهوری اسلامی را‬    ‫میتواند با هدایت دولت «قاضی مرگ»‬   ‫کند‪ .‬این در حالیست که حتا به فرض‬   ‫شمخانی نیز در دولت اصلاحا ِت‬
‫تغییر سیاست میکنند‪ .‬جمهوری‬       ‫ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) و قرار‬    ‫به خاطر عدم تعهدات برجامیاش بار‬    ‫از یکسو سرکوب در داخل و از سوی‬    ‫با برداشته شدن احتمالی تحریمها در‬   ‫حجتالاسلام محمد خاتمی به عنوان‬
‫اسلامی با این تأخیر‪ ،‬به گفته برخی‬    ‫گرفتن حسین امیرعبداللهیان در راس‬    ‫دیگر به شورای امنیت سازمان ملل‬     ‫دیگر مذاکرات اتمی را برای برداشته‬   ‫ماههای آینده نیز تهدید بزرگ در داخل‬
‫از مفسرین سیاسی‪ ،‬می خواهد فاصله‬     ‫وزارت خارجه‪ ،‬علی باقری کنی به عنوان‬                      ‫شدن دستکم بخشی از تحریمها‬       ‫و از سوی «اعتراضات سراسری مردم»‬         ‫وزیر دفاع حضور داشت‪.‬‬
‫چند هفتهای خود را برای تهیه مواد‬    ‫معاون سیاسی این وزارت خانه و محمد‬                       ‫با پشتیبانی عملیات ایذائی توسط‬                       ‫در دو دولت محمود احمدینژاد‬
‫لازم جهت یک بمب هستهای طی‬        ‫اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی‬                       ‫شبهنظامیان نیابتی در خارج پیش ببرد‪.‬‬   ‫است که گلوی نظام را میفشارد‪.‬‬    ‫مجموعا ‪ ۱۱‬نفر با پیشینه نظامی در‬
‫کرده و سپس با «دست پر» به میز‬                                             ‫روشنک آسترکی‬             ‫واقعیت این است که اثرات فروپاشی‬    ‫هیئت دولت حضور داشتند‪ .‬حضور‬
‫مذاکره برای توافق جدیدی بنشیند‬                                                               ‫اقتصادی این سالها فعل ًا ماندگار‬   ‫سپاهیانی چون محمد نجار‪ ،‬صادق‬
‫که کاملا با برجام کنونی تفاوت داشته‬                                                             ‫خواهد بود‪ .‬مشروعیت نظام به شدت‬    ‫محصولی‪ ،‬پرویز فتاح‪ ،‬علی کردان و‬
‫باشد‪ .‬توقف فعالیتهای هستهای در‬                                                               ‫کاهش یافته و آخرین تی ِر در ترکش‬   ‫محمدحسین صفار هرندی در کابینه‬
‫دقیقه ‪ 9۰‬و در چند قدمی دستیابی‬                                                                                  ‫محمود احمدینژاد در حالی بود که او‬
‫به بمب اتم در ازای دریافت امتیازهای‬                                                                                ‫در یک سخنرانی درباره وضعیت اقتصاد‬
‫جدید از جمله برداشته شدن بخش‬                                                                                   ‫کشور از «برادران قاچاقچی» نام برد که‬
‫عمدهای از تحریمها‪ ،‬عدم مذاکره در‬                                                                                 ‫اسکلههای خارج از کنترل گمرک را‬
‫مورد برنامههای موشکی و همچنین‬                                                                                   ‫در اختیار دارند‪ .‬بسیاری از تحلیلگران‬
‫برداشتن پرونده سیاستهای منطقهای‬                                                                                  ‫معتقد بودند منظور احمدینژاد‪،‬‬
                                                                                                 ‫مافیاهای اقتصادی سپاه پاسداران است‪.‬‬
   ‫از روی میز مذاکرات خواهد بود‪.‬‬                                                                                ‫همچنین حسین دهقان از فرماندهان‬
‫احمد رأفت‬                                                                                             ‫سپاه پاسداران و امیر حاتمی از اعضای‬
                                                                                                 ‫ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش‬
                                                                                                 ‫به عنوان وزیر دفاع در دولت حسن‬
   1   2   3   4   5   6   7