Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۲۹ (دوره جديد
P. 6

‫اورشلیم پست‪ :‬آمریکا و ایران و اسرائیل و‬                                                                              ‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪1۷95‬‬
‫بنبست اتمی؛ همه بهم چشمک میزنند!‬                                                                                  ‫جمعه ‪2۶‬شهریورماه تا ‪۱‬مهرماه‪۱۴۰۰‬خورشیدی‬

                                                            ‫عضویت دائمی جمهوری اسلامی با حمایت روسیه‬
                                                               ‫در سازمان همکاریهای شانگهای‬

‫ابراهیم رئیسی‬                                  ‫=«وقتیواشنگتنفهمید‬           ‫نشست شانگهای در حالی بدون حضور ولادیمیر پوتین برگزار شد که رسانههای روسیه اعلام کردند «یکی از اطرافیان او‬
                                        ‫که رئیسی به عنوان رئیس‬                            ‫مبتلا به کرونا شده و در قرنطینه است»‬
‫اورانیوم را ادامه دهد و در حالی که با‬  ‫او در مقدمه مینویسد بعد از‬       ‫جمهور انتخاب میشود‪ ،‬به‬
‫غنی سازی ‪ 9۰‬درصدی که کاربرد آن‬      ‫درگیریهای مداوم میان ایالات متحده‬   ‫امید اینکه تا قبل از روی‬        ‫مرکزی غرب آسیا قرار دارد و میتواند‬   ‫در پایان بیست و یکمین نشست‬      ‫= موافقت با عضویت‬
‫تسلیحاتی است فاصله اندکی دارد به‬     ‫و ایران با اسرائیل و کشورهای عربی‬   ‫کار آمدن او به توافق برسد‬       ‫پیوند دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد‪.‬‬   ‫سران سازمان شانگهای که در شهر‬     ‫دائمی جمهوری اسلامی در‬
                     ‫منطقه که اغلب به عنوان سودبران‬     ‫در بعضی موارد از جمله در‬        ‫همچنین بندر بزرگ چابهار ایران‬      ‫دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار‬    ‫سازمان شانگهای حتا برای‬
 ‫دنبال گرفتن امتیازات بیشتر باشد!‬    ‫این مسئله در حاشیه اظهار نظر‬      ‫مورد کاربرد سانتریفیوژهای‬       ‫ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادلات‬     ‫شد‪ ،‬سران ‪ ۸‬کشور عضو اصلی این‬     ‫شماری از مقامات رژیم هم‬
‫هفته گذشته جمهوری اسلامی با‬       ‫میکردند اکنون همه طرفین تا حدی‬     ‫پیشرفته نرمش نشان داد‪».‬‬        ‫چندین کشور عضو و همسایه را به نحو‬    ‫سازمان‪ ،‬با تبدیل عضویت جمهوری‬
‫تمدید مذاکرات با آژانس بینالمللی‬     ‫بهم چشمک میزنند با این حال بطور‬    ‫=«هرچند این امتیازات‬          ‫ویژه دارد که با همت اعضا میتواند به‬   ‫اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی‬    ‫غیرمنتظره بوده است‪.‬‬
‫انرژی اتمی در مورد بازرسیهای‬       ‫قطعی نمیشود گفت بنبست بعدی‬       ‫راهی برای بازگرداندن‬          ‫نمادی از همکاری همه اعضای سازمان‬                       ‫= ا بر ا هیم ر ئیسی ‪:‬‬
‫هستهای موافقت کرد و به آژانس اجازه‬    ‫در مذاکرات هستهای به چه شکل‬      ‫جمهوری اسلامی ایران به‬                                      ‫موافقت کردند‪.‬‬   ‫«سازمانهمکاریشانگهایو‬
‫داد تا پس از ماهها به برخی از تجهیزات‬                      ‫برجام تا قبل از انتخاب‬                  ‫شانگهای باشد‪».‬‬    ‫جمهوری اسلامی ایران درخواست برای‬   ‫روح حاکم بر آن یعنی اعتماد‬
‫نظارتی دسترسی اولیه [در حد تعویض‬                ‫خواهد بود‪.‬‬    ‫ابراهیم رئیسی بود‪ ،‬که البته‬      ‫حامیان جمهوری اسلامی عضویت رژیم‬     ‫عضویت دائمی در شانگهای را ‪ ۱۶‬سال‬   ‫متقابل‪ ،‬منافع مشترک و‬
                     ‫به نوشتهی این تحلیلگر‪ ،‬نخستین‬     ‫به جایی نرسید‪ ،‬اما سبب‬         ‫در سازمان همکاریهای شانگهای را‬     ‫پیش ارائه داده بود اما دو عضو اصلی‬
   ‫کارتهای حافظه] داشته باشد‪.‬‬     ‫چشمک را آمریکا زد‪ .‬منابع امنیتی‬    ‫شد که تهران‪ ،‬با رئیسی در‬        ‫موفقیت بزرگی برای ابراهیم رئیسی و‬    ‫این سازمان یعنی روسیه و چین با آن‬            ‫برابری»‪.‬‬
‫رژیم ایران مدعی است در حمله ماه‬     ‫اسرائیل در گذشته به روزنامه «اورشلیم‬  ‫رأس دولت‪ ،‬ترغیب شود‬          ‫حسینامیرعبداللهیاندانستهوبهتبلیغ‬                       ‫=روزنامه «کامرسانت»‬
‫ژوئن به تأسیسات اتمی ایران [که گفته‬   ‫پست» گفته بودند وقتی واشنگتن‬      ‫که سه چهار ماه مذاکرات‬                                     ‫موافقت نمیکردند‪.‬‬   ‫چاپ مسکو نوشت عضویت‬
‫میشود توسط اسرائیل صورت گرفته]‬      ‫فهمید که ابراهیم رئیسی به عنوان‬    ‫را متوقف کند و غنیسازی‬                ‫درباره آن پرداختهاند‪.‬‬   ‫موافقت با عضویت دائمی جمهوری‬     ‫ایران در شانگهای با حمایت‬
‫بعضی از تجهیزات نظارتی در سایتها‬     ‫رئیس جمهوری اسلامی در ایران‬      ‫‪ 6۰‬درصدی اورانیوم را ادامه‬       ‫در این میان‪ ،‬روزنامه «کامرسانت» چاپ‬   ‫اسلامی در سازمان شانگهای حتا برای‬   ‫روسیه بود و ولادیمیر پوتین‬
‫آسیب دیدهاند و آژانس بینالمللی‬      ‫گزینش خواهد شد‪ ،‬اصرار روی برخی‬     ‫دهد و در حالی که با غنی‬        ‫مسکو نوشت عضویت ایران در شانگهای‬    ‫شماری از مقامات رژیم هم غیرمنتظره‬   ‫رئیس جمهوری این کشور از‬
‫انرژی اتمی در این مورد جزئیات اولیه‬   ‫خطوط قرمز خود را کم کرد و نرمش‬     ‫سازی ‪ 9۰‬درصدی که کاربرد‬        ‫با حمایت روسیه بود و ولادیمیر پوتین‬
‫را ارائه داده است اما بطور دقیق توضیح‬  ‫نشان داد‪ ،‬به این امید که تا قبل از‬   ‫آن تسلیحاتی است فاصله‬         ‫رئیس جمهوری این کشور از آن‬                   ‫بوده است‪.‬‬        ‫آن پشتیبانی کرد‪.‬‬
‫داده نشده که آیا خسارات وارده به‬     ‫روی کار آمدن رئیسی با رژیم ایران‬    ‫اندکی دارد به دنبال گرفتن‬                           ‫حشمتالله فلاحتپیشه رئیس پیشین‬     ‫=ولادیمیر پوتین‪ :‬روسیه‬
‫دوربینها تنها بر اساس گزارش رژیم‬                                                      ‫پشتیبانی کرد‪.‬‬    ‫کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای‬     ‫همیشه از مشارکت همه‬
‫ایران بوده یا آژانس نیز بطور مستقل‬             ‫به توافق برسد‪.‬‬     ‫امتیازات بیشتر باشد!»‬       ‫پوتینگفت‪«،‬روسیههمیشهازمشارکت‬      ‫اسلامی یکروز پیش از این تصمیم به‬   ‫جانبه ایران در سازمان‬
                     ‫جایی که آمریکا از خود انعطاف نشان‬   ‫= لاپید وزیر خارجه‬           ‫همه جانبه ایران در سازمان همکاری‬    ‫ایسنا گفته بود «درگیر بودن ایران با‬  ‫همکاری شانگهای حمایت‬
      ‫آن را تٔایید کرده است؟!‬    ‫داد در مورد استفادهی جمهوری‬      ‫اسرائیل به صراحت گفته‬         ‫شانگهای حمایت کرده است زیرا این‬     ‫چالشهای بینالمللی» و قرار داشتن در‬  ‫کرده است زیرا این کشور‬
‫در ادامه مقاله «اورشلیم پست» آمده‬    ‫اسلامی از سانتریفیوژهای پیشرفته‬    ‫«با توافق کنار میآید» او با‬      ‫کشور نقش مهمی در منطقه ایفا میکند‬    ‫فهرستسیاه‪ FATF‬وبرجامازمسائلی‬     ‫نقش مهمی در منطقه ایفا‬
‫یک پرسش مهم وجود دارد‪ :‬آیا این‬      ‫است که میتواند به روند ساختن بمب‬    ‫این کار میتواند یک شطرنج‬        ‫و ورود ایران بدون شک به افزایش‬     ‫است که اعضای شانگهای حاضر نیستند‬   ‫میکند و ورود ایران بدون‬
‫احتمال وجود دارد که آیتاللهها در‬     ‫اتمی سرعت ببخشد؛ سانتریفیوژهایی‬    ‫سه بُعدی بازی کند و هدفش‬        ‫بیشتر اقتدار بینالمللی سازمان کمک‬                       ‫شک به افزایش بیشتر اقتدار‬
‫چند ماه گذشته برای مخفی کردن‬       ‫که میبایست طبق برجام تقریباً همه‬    ‫میتواند «کاهش فشار بر‬                                ‫عضویت دائمی ایران را بپذیرند‪.‬‬  ‫بینالمللی سازمان کمک‬
‫برخی فعالیتهای اتمی تجهیزات‬                           ‫آمریکا برای عجله در توافق‬                  ‫خواهد کرد‪».‬‬    ‫سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی‬
‫نظارتی آژانس را دستکاری کرده باشند‬            ‫آنها نابود میشدند‪.‬‬   ‫با ایران باشد» چرا که اگر‬       ‫در ایران مقامات و تحلیلگران حکومتی‬   ‫مرگ» در بیانیهای از اعضای شانگهای‬          ‫خواهد کرد»‪.‬‬
‫و برای پنهان کردن این دستکاری‪،‬‬      ‫بر اساس مفاد توافق اتمی ‪ 2۰۱۵‬تهران‬   ‫جمهوری اسلامی آنقدرها‬         ‫میگویند عضویت دائم رژیم ایران در‬    ‫برای قبول عضویت دائمی جمهوری‬     ‫=احمد علمالهدی امام‬
‫ادعای خسارت دیدن آنها در حملات‬      ‫فقط مجاز به بهرهبرداری از تعداد بسیار‬ ‫هم نزدیک به ساخت سلاح‬         ‫سازمان شانگهای برای خنثیسازی‬      ‫اسلامی در این سازمان تشکر کرد‪.‬‬    ‫جمعه مشهد و پدر همسر‬
                     ‫محدود از سانتریفیوژهای پیشرفته‬     ‫اتمی نباشد‪ ،‬ایالات متحده‬                            ‫رئیسی در این بیانیه گفته «سازمان‬   ‫رئیسیدرسخنانبیسروته‬
   ‫اسرائیل را مطرح کرده باشند؟‬    ‫است نه صدها سانتریفیوژی که در‬     ‫میتواند با صبر و حوصله‬                ‫تحریمها موثر است‪.‬‬    ‫همکاری شانگهای و روح حاکم بر آن‬    ‫جدیدی گفته «دنیای شرق‪،‬‬
‫بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل در‬      ‫حال حاضر فعالاند‪ .‬بعلاوه گزارش‬     ‫بیشتر منتظر یک معامله‬         ‫موافقت رسمی با عضویت جمهوری‬       ‫یعنی اعتماد متقابل‪ ،‬منافع مشترک‪،‬‬   ‫در مقابل غرب‪ ،‬به سراغ ما‬
‫مصاحبه با نشریه آمریکایی «فارین‬     ‫شد که دولت بایدن نسبت به اعمال‬                        ‫اسلامی در سازمان شانگهای را شی‬     ‫برابری‪ ،‬رایزنی مشترک‪ ،‬احترام به‬    ‫آمده و در مقابل ما خضوع‬
‫پالیسی» (سیاست خارجی) گفته اگر‬      ‫تحریمها به عنوان بخشی از راهکارها‬      ‫«بهتر» با ایران باشد‪.‬‬      ‫جینپینگ رئیس جمهوری خلق چین‬       ‫تنوع فرهنگی و توسعه مشترک‪ ،‬ابزاری‬   ‫میکند که ناشی از اقتدار‬
‫آمریکا تضمین دهد با رژیم ایران مقابله‬  ‫برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به‬                                           ‫کلیدی در راستای حفظ صلح در قرن‬
‫همهجانبه کند‪ ،‬کشورش میتواند با‬                         ‫با وجود اینکه نزدیک به چهار ماه‬                ‫اعلام کرد‪.‬‬                                ‫ماست!»‬
‫احیای برجام و توافق هستهای جدید‬        ‫برجام انعطاف نشان داده است‪.‬‬    ‫است مذاکرات اتمی وین متوقف شده‬     ‫احمد علمالهدی امام جمعه مشهد و‬                 ‫‪ 2۱‬است!»‬
                     ‫جرمی باب مینویسد هرچند این‬       ‫و جمهوری اسلامی برای بازگشت به‬     ‫پدرزن ابراهیم رئیسی در سخنان بی‬     ‫او همچنین از روی نوشته خواند‪« :‬ایران‬ ‫حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‬
   ‫با جمهوری اسلامی کنار بیاید‪.‬‬    ‫امتیازات راهی برای بازگرداندن‬     ‫مذاکره بهانه میآورد برخی کارشناسان‬   ‫سر و ته جدیدی گفته «دنیای شرق‪،‬‬     ‫میتواند از طریق کریدور شمال‪ -‬جنوب‬   ‫جمهوریاسلامیمیگویدسرانسازمان‬
‫جرمی باب در این مقاله همچنین‬       ‫جمهوری اسلامی ایران به برجام تا‬    ‫و تحلیلگران معتقدند طرفین برای‬     ‫در مقابل غرب‪ ،‬به سراغ ما آمده و در‬   ‫حلقه وصل جنوب و شمال اورسیا باشد و‬  ‫همکاریهای شانگهای عضویت دائمی‬
‫استدلال کرده گانتز اولین مقام اسرائیل‬  ‫قبل از انتخاب ابراهیم رئیسی بود‪ ،‬که‬  ‫رسیدن به توافق به یکدیگر چراغ سبز‬   ‫مقابل ما خضوع میکند که ناشی از‬     ‫آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند‬  ‫ایران در این سازمان را تٔایید کردهاند‪.‬‬
‫است که تا حدی مخالفت علنی با توافق‬    ‫البته به جایی نرسید‪ ،‬اما سبب شد‬                                            ‫دهد‪ .‬کریدور شمال‪ -‬جنوب میتواند‬
‫را کمتر کرده اما نفتالی بنت نخست‬     ‫که تهران‪ ،‬با رئیسی در رأس دولت‪،‬‬              ‫نشان میدهند‪.‬‬              ‫اقتدار ماست!»‬    ‫زیرساخت سخت همگرایی در قالب‬
‫وزیر فعلی و بنیامین نتانیاهو نخست‬    ‫ترغیب شود که سه چهار ماه مذاکرات‬    ‫یوهان جرمی باب تحلیلگر مسائل‬      ‫سازمان شانگهای شامل هند‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬   ‫اوراسیای بزرگ را تقویت نماید‪ .‬ایران‬
‫وزیر پیشین علناً با بازگشت به توافق‬   ‫را متوقف کند و غنیسازی ‪ ۶۰‬درصدی‬    ‫امنیتی و تروریسم در مقالهای که ‪۱۷‬‬   ‫قرقیزستان‪ ،‬چین‪ ،‬پاکستان‪ ،‬روسیه‪،‬‬     ‫در مسیر یکی از کریدورهای ابتکار‬
                                        ‫سپتامبر (‪ 2۶‬شهریور) در «اورشلیم‬    ‫تاجیکستان و ازبکستان است که حالا‬    ‫کمربند و راه‪ ،‬یعنی کریدور چین آسیای‬
         ‫‪ 2۰۱۵‬مخالفاند‪.‬‬                         ‫پست» منتشر شده‪ ،‬مواضع مقامات‬      ‫جمهوری اسلامی نهمین عضو آن‬
                                        ‫آمریکا‪ ،‬اسرائیل و جمهوری اسلامی‬
                                        ‫ایران در چند هفته گذشته را به‬                 ‫شده است‪.‬‬
                                        ‫چشمک زدن آنها به یکدیگر تشبیه‬
                                        ‫کرده و مینویسد مواضع آنها حتا باعث‬
                                        ‫تغییر شکل ژئوپلیتیک در مذاکرات‬

                                               ‫اتمی ایران شده است‪.‬‬

‫قرار دارد و ما در برابر این برنامه‬          ‫نفتالی بنت‬            ‫نفتالی بنت‪:‬‬           ‫=نخست وزیر اسرائیل‪:‬‬           ‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت بودند‬
           ‫میایستیم‪».‬‬                                            ‫«رژیم ایران همچنان با‬          ‫میتوانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان خریداری نمایند‬
                     ‫اشتباه باعث میشود که امتیاز زیادی‬   ‫جامعه جهانی‬              ‫شتاب به سوی اتمی شدن‬
‫مقامات اسرائیل از احیای احتمالی‬            ‫به رژیم ایران بدهند‪.‬‬   ‫نباید در مورد‬             ‫پیش میرود و به مرحله‬              ‫نسخه دیجیتال کتاب نیز بهزودی‬
‫برجام به همان شکلی که بوده نگرانند‬                        ‫سلاح اتمی‬              ‫خطرناکی در این زمینه‬                ‫در دسترس خواهد بود‬
‫و آن را عاملی بر تشدید تهدیدهای‬     ‫نخست وزیر اسرائیل در برابر‬       ‫فریب حکومت‬               ‫رسیده و دنیا باید جلوی آن‬
‫موشکی و منطقهای جمهوری اسلامی‬      ‫دوربینهای تلویزیونی گفت‪« :‬من این‬    ‫ایران را بخورد‬                                 ‫سقوط بهشت‬
‫میدانند‪ .‬آنها بارها هشدار دادهاند‬    ‫تذکر مهم را نیز اعلام میکنم و آن‬                               ‫را بگیرد»‪.‬‬
‫جمهوری اسلامی در آستانه ساختن‬      ‫اینکه زمان مذاکرات باید محدود باشد‪.‬‬  ‫هوایی کاشان آموزش پیشرفته استفاده‬   ‫= «من این تذکر مهم‬             ‫خاندان پهلوی و روزهای‬
‫سلاح اتمی است و تهدید کردند اگر‬     ‫رژیم ایران در هر مورد به وقتکشی‬    ‫از پهپاد میبینند و آن پایگاه به مرکزی‬ ‫را نیز اعلام میکنم و آن‬            ‫پایانی ایران پادشاهی‬
‫تمامیت ارضی اسرائیل در خطر باشد‬     ‫روی میآورد‪ .‬بنابراین باید یک مهلت‬   ‫برای صدور تروریسم هوایی به منطقه‬    ‫اینکه زمان مذاکرات باید‬
‫حتا یکجانبه دست به اقدام نظامی‬      ‫مشخص تعیین شود و این پیام را بدهد‬                       ‫محدود باشد‪ .‬رژیم ایران در‬             ‫اندرو اسکات کوپر‬
‫خواهند زد‪ .‬جو بایدن رئیس جمهوری‬     ‫که زمان محدود است و نمیتوان آن‬             ‫تبدیل شده است‪.‬‬    ‫هر مورد به وقتکشی روی‬               ‫ترجمه رضا تقی زاده‬
‫آمریکا در دیدار اخیرش با نفتالی بنت‬   ‫را تمدید کرد‪ .‬باید به آنها گفت زمان‬  ‫نخست وزیر اسرائیل در نشست هفتگی‬    ‫میآورد‪ .‬بنابراین باید یک‬
‫تأکید کرد آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد‬                     ‫هیات دولت که یکشنبه ‪ ۱2‬سپتامبر‬     ‫مهلت مشخص تعیین شود‬
‫جمهوری اسلامی به سلاح اتمی برسد‪.‬‬        ‫گذشت و همه چیز تمام شد!»‬     ‫(‪ 2۱‬شهریور) در اورشلیم برگزار شد‪،‬‬   ‫و این پیام را بدهد که زمان‬
‫فرماندهان ارشد اسرائیل تأکید‬      ‫نفتالی بنت گفت‪« :‬برنامه اتمی رژیم‬   ‫افزود‪« :‬رژیم ایران همچنان با شتاب‬   ‫محدود است و نمیتوان آن‬
‫میکنند سرعت عمل خود برای‬         ‫ایران در گستردهترین مرحله خود‬     ‫به سوی اتمی شدن پیش میرود و به‬     ‫را تمدید کرد‪ .‬باید به آنها‬
‫مقابله با تهدیدات احتمالی رژیم‬                         ‫مرحله خطرناکی در این زمینه رسیده‬    ‫گفت زمان گذشت و همه‬
‫ایران بیشتر کردهاند‪ .‬رژیم ایران در‬
‫سالهای اخیر ضربات سنگینی از‬                             ‫و دنیا باید جلوی آن را بگیرد‪».‬‬        ‫چیز تمام شد!»‬
‫اسرائیل دریافت کرده است‪ .‬انفجارهای‬                       ‫او به قدرتهای جهانی توصیه کرد‪،‬‬
‫نطنز و پارچین و تخریب کارگاه‬                          ‫فریب اظهارات و وعدههای رژیم یاران‬   ‫نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با‬
‫تولید سانتریفیوژ و سرقت آرشیو‬                          ‫را نخورند زیرا این حدس و گمانهای‬    ‫اشاره به برگزاری نشست شورای حکام‬
‫اتمی جمهوری اسلامی تنها بخشی‬                                              ‫هشدار داد جامعه بینالمللی نباید برای‬
‫از اقدامات اسرائیل است هرچند «نور‬                                           ‫مقابله با اتمی شدن رژیم ایران به‬
‫نیوز» وابسته به شورای عالی امنیت‬                                            ‫وقتکشی ادامه دهد‪ ،‬زیرا فردا ممکن‬
‫ملی جمهوری اسلامی مدعی است‬
‫بنت به دلیل نفوذ گسترده در دستگاه‬                                                     ‫است دیر شود‪.‬‬
‫اطلاعاتی اسرائیل سردرگم شده است!‬                                            ‫این سخنان بنت در حالیست که پیش‬
‫آنهم در حالی که حفرههای امنیتی‬                                             ‫از او بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل افشا‬
‫در جمهوری اسلامی‪ ،‬زمامدارانش را‬                                            ‫کرد که شبهنظامیان منطقه در پایگاه‬
‫نسبت به خود نیز مشکوک کرده است!‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11