Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۲۹ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪۷‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪1۷95‬‬                                                      ‫سلامت و جان مردم بازیچهی تبلیغات جناحی؛‬
‫جمعه ‪ ۱۷‬تا پنجشنبه ‪ 23‬سپتامبر ‪2۰2۱‬‬
                                                           ‫واردات «سینوفارم» با یک زنگ رئیسی به «جینپینگ»!‬
  ‫«‪ 1۲‬کیلو» از آثار «زرین افغانستان»‬                                        ‫اصولگرایان‪ :‬تحریم «پرزیدنت» روحانی بودیم نه آمریکا!‬
      ‫به ایران قاچاق شد!‬

‫و حالا تلاش دارند بخشی از این‬     ‫شده در ماههای اخیر در این تپه به‬    ‫=وبسایت تخصصی‬             ‫گرافیک از کیهان لندن‬                              ‫=محمدحسن آصفری‬
‫محموله باستانی را به خریداران چینی‬           ‫دست آمده است‪.‬‬     ‫میراث فرهنگی «صدای‬                                                  ‫نماینده اراک در مجلس‬
                                       ‫میراث» بر مبنای گزارشها‬        ‫دیپلماتیک و قاطعیتی که ابراهیم‬     ‫نمیتوانسته در یک ماه که تازه روی‬    ‫شورای اسلامی در توئیتر‬
            ‫بفروشند‪.‬‬   ‫اشیای عتقیه قاچاق شده‪ ،‬شامل ‪ 2‬عدد‬    ‫از بازار زیرزمینی فروش‬         ‫رئیسی دارد‪ ،‬پیشتر و هنگامی که‬      ‫کار آمده این اقدامات را انجام دهد‪.‬‬  ‫نوشته که «با رسیدن انبوه‬
‫دو روز پیش دکتر محمد قاسم‬       ‫«دستبند زرین مزین بر نقوش حیوانی‬    ‫عتیقه در ایران نوشت که‬         ‫ریاست قوهقضاییه را بر عهده داشت از‬                       ‫واکسن از سایر کشورها‬
‫وفاییزاده وزیر سابق اطلاعات و‬     ‫با سر اژدها و فیروزهکاری شده»‪ ،‬یک‬    ‫یک محموله به وزن ‪1۲‬‬          ‫این نفوذ خود استفاده نکرد تا جلوی‬   ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان‬       ‫مشخص شد ما تحریم‬
‫فرهنگ افغانستان در یک گفتگوی‬     ‫عدد «گردنبند زرین با نقش و سوژه‬     ‫کیلوگرم از آثار زرین از‬        ‫مرگ و میر روزانه کرونا در ایران گرفته‬ ‫مجلس شورای اسلامی اظهار داشت‪:‬‬      ‫پرزیدنت روحانی و تیم‬
‫مفصل با «صدای میراث» نسبت به‬     ‫اژدها و فیروزهکاری شده»‪ ،‬یک عدد‬     ‫خاک افغانستان دو ماه‬          ‫شود و خانوادهها هر روز به سوگ‬     ‫«قراردادهای خرید واکسن در زمان‬     ‫اقتصادیاش بودیم‪ ،‬نه‬
‫افزایش قاچاق اشیای تاریخی افغانستان‬  ‫«کمربند با نقش اژدها» و ‪ ۸‬عدد‬      ‫پیش وارد ایران شده و در‬                            ‫آقای روحانی بسته شده و پولها داده‬
‫و بازار پُر مشتری آن هشدار داده و از‬ ‫«گوشواره زرین مزن به سنگهای‬       ‫بازار عتیقه ایران در حال‬               ‫عزیزانشانننشینند‪.‬‬    ‫شده بود‪ .‬معاون غذا و داروی وزارت‬             ‫آمریکا!»‬
‫نیروهای طالبان خواسته بود تا با آثار‬ ‫فیروزه» و «دکمههای زرین و آویزهای‬                       ‫از سوی دیگر‪ ،‬میلیونها دلار‬       ‫بهداشت در دولت قبل اگر جرات دارد‬    ‫=وبسایت «نور نیوز»‬
‫تاریخی و هویتی کشور افغانستان‬                                ‫فروش است‪.‬‬        ‫برای تولید داخلی واکسنهای کرونا‬    ‫در این رابطه حرف بزند و روشنگری‬     ‫وابسته به شورای عالی‬
                          ‫زرین البسه» هستند‪.‬‬    ‫=این محموله که گفته‬          ‫سرمایهگذاری شده که یک نمونهاش‬     ‫کند‪ .‬امکان ندارد بدون سفارش‬       ‫امنیت ملی و نهاد‬
  ‫برخورد مسئولانهای داشته باشند‪.‬‬   ‫قاچاقچیان این محموله را از مسیر‬     ‫میشود شباهت بسیاری‬           ‫توسط محمد مخبر دزفولی معاون‬      ‫بتوانیم جنس وارد کنیم حتا اگر پول‬    ‫صادرکنندهی مجوز‬
‫به گفته محمدقاسم وفایی نژاد‪،‬‬     ‫مرزهای خراسان و شهر مشهد وارد‬      ‫به اشیای تاریخی طلاتپه‬         ‫اول رئیسی در «ستاد اجرایی فرمان‬                        ‫اختصاص یافتن بودجههای‬
‫حفاریهای غیرمجاز همچنان در‬      ‫ایران کردند و در نهایت به شهر ساری‬   ‫افغانستان و گنجینهی‬          ‫امام» صورت گرفته که ریاستش‬                ‫دستمان باشد‪».‬‬     ‫ارزی به تولید داخلی واکسن‬
‫طلاتپه افغانستان که گنجینه بزرگ‬    ‫رساندند‪ .‬قاچاقچیان اشیای تاریخی به‬   ‫بزرگ باختر دارد‪ ،‬از‬          ‫نیز با مخبر بوده است‪ .‬حالا در کنار‬   ‫عضو کمیسیون بهداشت مجلس‬         ‫مدعی شده است که دلیل‬
‫باختر را در خود جای داده ادامه دارد‬  ‫دلیل آنکه امکان فروش این آثار در بازار‬ ‫حفاریهای غیرمجاز انجام‬         ‫واردات واکسنهای خارجی‪ ،‬به اعتبار‬    ‫شورای اسلامی همچنین آمار مرگ و‬     ‫افزایش روند واردات واکسن‬
‫و طالبان قادر به جلوگیری از این‬    ‫شناخته شده منوچهری تهران را ندارند‬   ‫شده در ماههای اخیر در‬         ‫گزارشهای داخلی این ستاد واکسن‬     ‫میرهای کرونایی وزارت بهداشت دولت‬    ‫تماس تلفنی ابراهیم رئیسی‬
                   ‫این آثار را به مازندران و شهر ساری‬   ‫این تپه به دست آمده است‪.‬‬        ‫ادعایی خود را به دولت نیز میفروشد!‬   ‫رئیسی را غیرواقعی خوانده و گفته که‬   ‫با شی جینپینگ دبیرکل‬
       ‫حفاریها نشده است‪.‬‬    ‫منتقل کردهاند تا آنها را با عنوان آثار‬ ‫=قاچاقچیان این محموله‬         ‫علی تاجرنیا فعال سیاسی اطلاحطلب‬    ‫«آمار واقعی مرگ و میر روزانه بالاتر از‬ ‫حزب کمونیست چین و‬
‫پیشتر گروه تروریستی و اسلامی‬                         ‫را از مسیر مرزهای خراسان‬        ‫درباره واکسن «برکت» و ماجرای‬                          ‫رئیس جمهوری خلق چین‬
‫طالبان در بیانیهای اعلام کرده بود‬       ‫ایرانی به خریداران بفروشند‪.‬‬   ‫و شهر مشهد وارد ایران‬         ‫تولیدش به روزنامه «شرق» گفته‬              ‫‪ ۱۵۰۰‬نفر است»!‬
‫که قاچاق اشیای تاریخی آن کشور‬     ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬هماکنون ‪ 2‬کیلو‬   ‫کردند و در نهایت به‬          ‫است‪« :‬گویا برکت واکسن خود را‬      ‫پزشکیان همچنین با اشاره به روند‬             ‫بوده است!‬
‫ممنوع است و با افرادی که در بازار‬   ‫و ‪ ۱۷۰‬گرم از این محموله زرین به‬     ‫شهر ساری رساندهاند و‬          ‫پیشفروش کرده بود‪ .‬به نظر میرسد‬     ‫واکسیناسیون در ایران گفته است نظام‬
‫قاچاق اشیای تاریخی فعالیت میکنند‬   ‫مبلغ ‪ ۵‬میلیارد تومان به قاچاقچیان‬    ‫میخواهند آنها را به عنوان‬       ‫دلیل تمایل نداشتن برای خرید واکسن‬   ‫«به دلیل مسائل سیاسی برای واردات‬    ‫مسعود پزشکیان عضو کمیسیون‬
‫برخورد قانونی خواهد شد‪ .‬با این حال‬  ‫اشیای تاریخی در ایران فروخته شده‬                        ‫از خارجیها این بود که برکت در ازای‬                       ‫بهداشت مجلس شورای اسلامی‬
‫طالبان هنوز امکان صیانت کامل از‬    ‫و مبلغ ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان نیز در‬       ‫اشیای ایرانی بفروشند‪.‬‬       ‫هر دوز واکسن‪2۰۰ ،‬هزار تومان گرفته‬          ‫مقداری دیر جنبید!»‬    ‫میگوید «آمار واقعی مرگ و میر روزانه‬
‫محوطههای تاریخی افغانستان را ندارد‬  ‫این معامله سهم فرد واسطهای شده‬                         ‫بود که اگر بخواهیم برای ‪۱2۰‬میلیون‬   ‫این نماینده مجلس شورای اسلامی‬      ‫در اثر ابتلا به بیماری کرونا در کشور‪،‬‬
‫و بر اساس آنچه وزیر سابق فرهنگ و‬   ‫که خریدار را برای این محموله زرین‬    ‫وبسایت «صدای میراث» میگوید‬       ‫واکسن حساب کنیم‪ ،‬برکت از صندوق‬     ‫با انتقاد از تأخیر و قرنطینه نکردن‬   ‫بالاتر از ‪ ۱۵۰۰‬نفر است!» وزارت‬
‫اطلاعات افغانستان پیشتر به «صدای‬                       ‫اسنادی در اختیار دارد حاکی از خرید‬   ‫دولت عددی بالای یک میلیارد دلار از‬   ‫قم و پخش شدن ویروس در سراسر‬       ‫بهداشت شمار قربانیان امروز کرونا را‬
‫میراث» خبر داده بود‪ ،‬فعالیت مافیای‬          ‫معرفی کرده است‪.‬‬     ‫و فروش یک محمولهی ‪ ۱2‬کیلوگرمی‬                         ‫کشور گفت‪« :‬ووهان در چین ‪2۵۰‬‬       ‫‪ ۴۰۸‬بیمار اعلام کرده‪ ،‬در حالی که‬
‫قاچاق اشیای تاریخی در افغانستان با‬  ‫«صدای میراث» مینویسد‪ ،‬قاچاقچیان‬     ‫از اشیای زرین (طلا) افغانستان شبیه‬      ‫محل اعتبارات دولتی گرفت»!‬    ‫میلیون نفر جمعیت داشت‪ .‬کل‬        ‫کارشناسان آمار رسمی را حداقل ‪۷‬‬
‫برخورداری از شبکههای بزرگ افزایش‬   ‫در تلاش برای فروش این محموله‬      ‫به آثار طلاتپه که دو ماه پیش وارد‬   ‫او گفته که سعید نمکی از ابتدا با‬    ‫جمعیت را قرنطینه کردند‪ ،‬اما شلکن‬
                   ‫باستانی به مجموعهداران لندن بودند‬                       ‫واردات واکسن به ایران مخالف بوده و‬   ‫سفتکنهای ما برای مقابله با کرونا‬      ‫برابر کمتر از ارقام واقعی میدانند‪.‬‬
           ‫یافته است‪.‬‬   ‫که با پاسخ رد آنها مواجه شده‬               ‫ایران شده است‪.‬‬    ‫ادعایش بر سفارش خرید واکسن‪ ،‬تهیه‬    ‫زیاد بود تا جایی که الان آمار مرگ‬    ‫دولت سیدابراهیم رئیسی مشهور‬
                                       ‫وبسایت تخصصی میراث فرهنگی‬       ‫از «کوواکس» سازمان بهداشت جهانی‬    ‫و میر را روزانه ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬نفر اعلام‬  ‫به «قاضی مرگ» این روزها تبلیغات‬
                                       ‫«صدای میراث» بر مبنای گزارشها از‬    ‫و پیگیری جداگانهای خارج از کوواکس‬   ‫میکنند و انگار نه انگار که آدمها‬    ‫گستردهای روی واردات واکسن از‬
                                       ‫بازار زیرزمینی فروش عتیقه در ایران‬   ‫از طرف ایران «برای تأمین واکسن‬                         ‫یکسو و همچنین ادعای رکوردشکنی‬
                                       ‫نوشت که یک محموله به وزن ‪۱2‬‬                                     ‫میمیرند‪».‬‬    ‫تزریق روزانه واکسن به مردم به راه‬
                                       ‫کیلوگرم از آثار زرین از خاک افغانستان‬           ‫انجام نمیشد!»‬    ‫بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا‬      ‫انداخته است‪ .‬بهرام عیناللهی وزیر‬
                                       ‫دو ماه پیش وارد ایران شده و در بازار‬  ‫تاجرنیا همچنین گفت که نمکی و‬      ‫کنون حدود‪ ۱۱۵‬هزار نفر به دلیل ابتلا‬   ‫بهداشت گفته که «اکنون رتبه دوم‬
                                                           ‫وزارت بهداشت به دلیل همین تولیدات‬   ‫به کرونا جان خود را از دست دادهاند‪،‬‬   ‫واکسیناسیون کرونا در جهان را داریم‬
                                         ‫عتیقه ایران در حال فروش است‪.‬‬    ‫داخلی زیر بار واردات نمیرفتند و‬    ‫حال آنکه کارشناسان پزشکی از ابتدا‬    ‫و تلاش میکنیم رکورد جهانی تزریق‬
                                       ‫این محموله که گفته میشود شباهت‬     ‫«برای همین آنها صرفا بر همان دستور‬   ‫آمار واقعی قربانیان را تا دستکم ‪۷‬‬    ‫واکسن در هفته را بشکنیم!» آنهم در‬
                                       ‫بسیاری به اشیای تاریخی طلاتپه‬     ‫و سفارش کوواکس اکتفا کردند و قصد‬    ‫برابر بیش از آمار رسمی این وزارتخانه‬  ‫حالی که بیشتر کشورها از ماهها پیش‬
                                       ‫افغانستان و گنجینهی بزرگ باختر‬     ‫هم نداشتند کاری بکنند‪ .‬پیگیریهای‬                        ‫رکورد واکسن زدن را شکسته و در‬
                                       ‫دارد‪ ،‬از حفاریهای غیرمجاز انجام‬    ‫نظام پزشکی باعث شد روند واردات‬              ‫تخمینمیزنند‪.‬‬     ‫برخی موارد در حال تزریق دوز سوم‬
                                                                              ‫در این میان‪ ،‬وبسایت «نور نیوز»‬
‫احضار اعضای جوان یک گروه موسیقی به «جرم» کلیپ جمعی؛ نیروی انتظامی‪:‬‬                                ‫کمی شتاب پیدا کند‪».‬‬    ‫وابسته به شورای عالی امنیت ملی و‬      ‫واکسن به شهروندان خود هستند!‬
                                                           ‫تاجرنیا در ادامه تأکید کرد‪« :‬کل‬    ‫نهاد صادرکنندهی مجوز اختصاص‬       ‫البته این ادعای او که بیشتر نشانگر‬
    ‫دزفول «دارالمومنین» است!‬                                           ‫واکسن ایرانی که تا الان تولید شده‪،‬‬   ‫یافتن بودجههای ارزی به تولید داخلی‬   ‫بیاطلاعی وی از اوضاع کشورهای‬
                                                           ‫تنها چهار میلیون دوز بوده است جالب‬   ‫واکسن مدعی شده است که دلیل‬       ‫دیگر است با تمسخر افکار عمومی در‬
‫تصویری از کلیپ گروه موسیقی «سللا»‬                                          ‫این است زمانی که دکتر ظفرقندی‬     ‫افزایش روند واردات واکسن تماس‬      ‫شبکههای اجتماعی مواجه شده که با‬
                                                           ‫در کلابهاوس گفت که من شنیدم‬      ‫تلفنی ابراهیم رئیسی با شی جینپینگ‬    ‫اشاره به واکسیناسیون بیش از نیمی از‬
‫انتظامی «کمتر از ‪2۴‬ساعت» این‬     ‫در پی استقبال افکار عمومی از یک‬     ‫=به تازگی یک کلیپ‬           ‫خط تولید واکسن برکت به مشکل‬      ‫دبیرکل حزب کمونیست چین و رئیس‬      ‫جمعیت اکثر کشورهای دنیا در طنزی‬
 ‫جوانان را شناسایی و احضار کردند‪.‬‬  ‫کلیپ موسیقی با مشارکت عدهای از‬     ‫موسیقی از گروه «سللا» در‬        ‫برخورده‪ ،‬بلافاصله بجای مسئولان‬                         ‫ناب مینویسند که مقامات جمهوری‬
                   ‫دختران و پسران جوان فعال در این‬     ‫شبکههای اجتماعی منتشر‬         ‫برکت‪ ،‬وزیر بهداشت آقای نمکی‬         ‫جمهوری خلق چین بوده است!‬      ‫اسلامی در رقابت تزریق واکسن حتا‬
‫به گفتهی او‪« ،‬مالک خانهای‬       ‫عرصه‪ ،‬نیروی انتظامی دزفول آنها را‬    ‫شده و توجه افکار عمومی را‬       ‫واکنش نشان داد و بعد از آنهم از خط‬   ‫این رسانه نوشته که رئیسی با «یک‬     ‫با خودشان نیز دوم میشوند و نه اول!‬
‫تاریخی که این موزیک ویدئو در آن‬    ‫احضار کرده و برایشان پرونده قضایی‬    ‫جلب کرده است‪ .‬این کلیپ‬         ‫تولید واکسن برکت بازدید کرد و مانور‬  ‫زنگ» ‪ 9۰‬میلیون دوز واکسن از‬       ‫عیناللهی امروز بر واردات‪ ۵۰‬میلیون‬
‫تصویربرداری شده نیز احضار و از او‬   ‫تشکیل داده است‪.‬به تازگی کلیپ‬      ‫با مشارکت دختران و پسران‬                           ‫شی جینپینگ گرفته و روند واردات‬     ‫دوز واکسن که پیشتر وعده داده بود‪،‬‬
‫تعهد گرفته شده است!»گراوندی شهر‬    ‫موسیقی از یک گروه موسیقی بوشهری‬     ‫جوان موزیسین ساخته و در‬          ‫تبلیغاتی حسابی روی آن دادند‪».‬‬   ‫واکسن «سینوفارم» یکباره متحول‬      ‫تأکید کرده و گفته که مهرماه نیز‬
‫دزفول را «دارالمومنین» خوانده و گفته‬ ‫به اسم «سللا» به سرپرستی پیمان‬     ‫خانه تاریخی صنیعی شهر‬         ‫واقعیت این است که سلامت و‬       ‫شده است‪ .‬در این گزارش تأکید‬       ‫‪۴۰‬میلیون دوز واکسن وارد خواهد شد‪.‬‬
‫که «اجازه نمیدهیم وجهه شهرستان‬    ‫یوسفی در شبکههای اجتماعی منتشر‬                         ‫زندگی مردم در دوران شیوع کرونا‪،‬‬    ‫شده که «دولت روحانی علاوه بر‬      ‫سرعت گرفتن واردات واکسن در‬
                   ‫شده و توجه افکار عمومی را جلب کرده‬     ‫دزفول ضبط شده است‪.‬‬         ‫چه در ارتباط با پیشگیریها و مهار‬    ‫برخی اظهارات علیه چینیها‪ ،‬جهت‬      ‫تناقض با ادعای تحریمهای ایالات‬
   ‫و آبروی دزفول مخدوش شود!»‬    ‫است‪.‬این کلیپ با مشارکت دختران و‬     ‫=وبسایت خبری «عصر‬           ‫و دارو و درمان و چه برای تولید و‬    ‫درخواستها برای خرید واکسن بیشتر‬     ‫متحده آمریکا در مورد واردات واکسن‬
‫کاربران شبکههای اجتماعی به‬      ‫پسران جوان موزیسین ساخته و در‬      ‫جنوب» خبر داده که‬           ‫واردات واکسن‪ ،‬بازیچهی حکومت و‬     ‫به سمت کشورهایی بود که عملا نیاز‬    ‫و دارو قرار دارد‪ .‬دروغ آشکاری که با‬
‫احضار و تشکیل پرونده برای این‬     ‫خانه تاریخی صنیعی ضبط شده است‪.‬‬     ‫نیروی انتظامی دزفول تمام‬        ‫تصمیمات ضدبشری خامنهای مبنی‬                          ‫اینکه بارها از سوی مقامات آمریکا و‬
‫دختران و پسران جوان موزیسین‬      ‫حالا وبسایت خبری «عصر جنوب»‬       ‫شرکتکنندگان در تهیه و‬         ‫بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی‬           ‫ما را برآورده نکردند‪».‬‬  ‫نهادهای بینالمللی تکذیب شد اما‬
‫انتقاد کرده و آن را با حملهی چند‬   ‫خبر داده که نیروی انتظامی دزفول‬     ‫ضبط این کلیپ موسیقی‬          ‫و انگلیسی و همچنین رقابتهای‬      ‫امروز رسانههای داخلی نوشتند که‬     ‫توپ آن همچنان بین حامیان دولت‬
‫روز گذشته نیروهای مرتجع طالبان‬    ‫تمام شرکتکنندگان در تهیه و ضبط‬     ‫را شناسایی و احضار کرده‬        ‫جناحی اصلاحطلب و اصولگرا شده تا‬    ‫ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین رئیس‬  ‫رئیسی و حسن روحانی دست به دست‬
‫به یک مرکز موسیقی در کابل مقایسه‬   ‫این کلیپ موسیقی را شناسایی و‬      ‫و برای آنها پرونده تشکیل‬        ‫کدامیک بیشتر بر سفره انقلاب به پر‬   ‫جمهور روسیه که به دلیل احتمال ابتلا‬
‫میکنند‪.‬فرماندهنیرویانتظامیدزفول‬    ‫احضار کرده و برای آنها پرونده تشکیل‬                                          ‫به کرونا در قرنطینه است نیز تماس‬                 ‫میشود‪.‬‬
‫پیشتر نیز به مالباختگان گفته بود که‬  ‫داده است‪.‬روحالله گراوندی فرمانده‬            ‫داده است‪.‬‬         ‫کردن جیبهای خود ادامه دهند‪.‬‬     ‫داشته و پوتین وعدههایی برای تولید‬    ‫محمدحسن آصفری نماینده اراک‬
‫از انتشار فیلم دزدی و سرقت اموالشان‬  ‫نیروی انتظامی دزفول گفته که نیروی‬                       ‫طبق اعلام معاون فنی گمرک‪ ،‬ارزش‬     ‫مشترک اسپوتنیک و همکاری دو‬       ‫در مجلس شورای اسلامی در توئیتر‬
‫در شبکههای اجتماعی خودداری کنند‬                                           ‫حدود ‪ ۴9.۸‬میلیون دوز واکسنی که‬     ‫کشور جهت مقابله با کرونا داده است‪.‬‬   ‫نوشته که «با رسیدن انبوه واکسن از‬
                                                           ‫تا کنون وارد ایران شده حدود ‪۴2۱‬‬    ‫«نور نیوز» طراحی و انتشار هشتگ‬     ‫سایر کشورها مشخص شد ما تحریم‬
 ‫و باعث حسناامنی در جامعه نشوند!‬                                                              ‫«واکسن بخرید» را به دولت روحانی‬     ‫پرزیدنت روحانی و تیم اقتصادیاش‬
                                                                   ‫میلیون دلار است‪.‬‬   ‫نسبت داده تا از این طریق‪ ،‬این‬
                                                           ‫آخرین اعلام گمرک از وضعیت‬       ‫انگاره را نزد افکار عمومی ایجاد کند‬           ‫بودیم‪ ،‬نه آمریکا!»‬
                                                           ‫واردات واکسن از دیماه پارسال تا‬    ‫که نمیگذارند دولت واکسن بخرد‪،‬‬      ‫این نماینده از قوهقضاییه برای‬
                                                           ‫امروز نشان میدهد‪ ،‬در ‪ ۵۰‬مرحله‪۴9 ،‬‬   ‫چون نمیخواهند الزاماتی مانند‬      ‫محاکمه روحانی درخواست کرده و‬
                                                           ‫میلیون و ‪ ۸۷3‬هزار و ‪ ۶۰۶‬دوز واکسن‬                       ‫نوشته «زودتر دست به کار شوید تا‬
                                                                                    ‫«افایتیاف» را بپذیرند!‬
                                                                  ‫وارد ایران شده است‪.‬‬   ‫حالا در این بین مشخص نیست‪،‬‬              ‫مرغ از قفس نپریده!»‬
                                                                              ‫چرا با چنین بُرش سیاسی و نفوذ‬      ‫به موازات این اظهار نظر‪ ،‬مسعود‬
                                                                                                  ‫پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت‬
                                                                                                  ‫مجلس شورای اسلامی تأمین شدن‬
                                                                                                  ‫این واکسنها در ظرف مدت دو هفته‬
                                                                                                  ‫را «بیانصافی» دانسته و مدعی شده‬
                                                                                                  ‫که این واردات به نوعی برنامهریزیشده‬

                                                                                                      ‫در دولت روحانی بوده است‪.‬‬
                                                                                                  ‫پزشکیان گفته‪ ،‬روند سفارش‬
                                                                                                  ‫واکسن‪ ،‬پذیرش سفارش‪ ،‬شروع تولید‬
                                                                                                  ‫و وارداتش حداقل پنج تا شش ماه‬
                                                                                                  ‫زمان میبرد؛ که معنی آن این است‬
                                                                                                  ‫که دولت رئیسی «قاضی مرگ»‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12