Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۲۹ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪3‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪1۷95‬‬
‫جمعه ‪ ۱۷‬تا پنجشنبه ‪ 23‬سپتامبر ‪2۰2۱‬‬

‫معاهده نظامی‪ -‬امنیتی «‪ »AUKUS‬میان آمریکا‪،‬‬                                                                                   ‫والاستریت ژورنال‪:‬‬
 ‫بریتانیا و استرالیا رهبران اروپا را بهتزده کرد!‬
    ‫پایان روابط گرم بایدن با اروپا؟!‬                                                                                  ‫مٔاموران امنیتی‬
                                                                                                        ‫جمهوری‬
                                         ‫= تحلیلگران معتقدند‬           ‫مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها بازرسان آژانس انرژی اتمی را متهم به‬
                                         ‫این معاهده امنیتی بطور‬                    ‫درز اطلاعات محرمانه کردهاند‬                 ‫اسلامی بازرسان‬
                                         ‫ناگهانی پایان روابط گرم جو‬                                                 ‫آژانس انرژی‬
‫معاهده نظامی امنیتی سهجانبه «‪ »AUKUS‬میان آمریکا‪ ،‬بریتانیا و استرالیا‬       ‫بایدن با اروپاست‪ .‬معاهدهای‬       ‫زن گزارش شود‪ ،‬شورای حکام آژانس‬      ‫لمس نامناسب بازرسان زن آژانس از‬      ‫اتمی را مورد‬
                                         ‫که آمریکا جدا از فرانسه و‬        ‫بینالمللی انرژی اتمی باید تدابیر لازم‬  ‫سوی ماموران امنیتی مرد بوده است‪.‬‬      ‫اذیت و آزار‬
‫ظرفیت مشترک برای مشارکت در‬        ‫زیادی را به همراه داشته است‪ .‬پایگاه‬   ‫اتحادیه اروپا منعقد کرده‬                             ‫آنها حتا به بازرسان دستور دادهاند برخی‬  ‫فیزیکی قرار‬
‫قرن بیست و یکم را تقویت میکند‪».‬‬      ‫خبری‪ -‬تحلیلی «پولیتیکو» مینویسد‪:‬‬    ‫به نظر میرسد بخشی از‬                ‫در این زمینه اتخاذ کند‪.‬‬                          ‫دادهاند‬
‫کنفرانس مشترک رهبران آمریکا‪،‬‬       ‫جدیدترین و داغترین واژه در واشنگتن‬   ‫یکسری مراحل س ّری است‬          ‫دیپلماتها میگویند اولین مورد از‬          ‫لباسهای خود را دربیاورند‪.‬‬
‫بریتانیا و استرالیا بعد از انعقاد معاهده‬ ‫«‪ »AUKUS‬است ترکیبی زشت از‬        ‫که از افغانستان تا شرق آسیا‬       ‫این آزار و اذیتها در ابتدای ماه ژوئن‬   ‫یکی از این دیپلماتها به وال استریت‬   ‫=یکی از دیپلماتها به‬
‫« ‪ »AUKUS‬به صورت آنلاین‬          ‫حروف اختصاری استرالیا‪ ،‬انگلستان و‬    ‫را شامل میشود و اروپاییها‬        ‫(خردادماه) روی داده و تازهترین آنها نیز‬ ‫ژورنال گفت دستکم چهار مورد اذیت و‬    ‫وال استریت ژورنال گفت‬
                                                                                  ‫آزار جداگانه اتفاق افتاده‪ .‬یک دیپلمات‬  ‫دستکم چهار مورد اذیت‬
            ‫برگزار شد‬               ‫ایالات متحده!‬       ‫را متحیر کرده است‪.‬‬           ‫مربوط به هفتههای اخیر است‪.‬‬     ‫دیگر نیز پنج تا هفت مورد آزار را گزارش‬ ‫و آزار جداگانه اتفاق افتاده‪.‬‬
‫اما با وجود انتقادات فرانسه به انعقاد‬   ‫در این میان‪ ،‬فرانسه و اتحادیه اروپا‬   ‫=سه متحد غربی برای‬           ‫یک سخنگوی آژانس به وال استریت‬                          ‫یک دیپلمات دیگر پنج تا‬
‫این معاهده بایدن گفت «فرانسه یکی‬     ‫به تصمیم جو بایدن برای تشکیل یک‬     ‫جلوگیری از پیشرفت نظامی‬         ‫ژورنال میگوید «آژانس باید فوری و‬                ‫داده است‪.‬‬    ‫هفت مورد آزار را گزارش‬
‫از شرکای اصلی این گروه سهجانبه‬      ‫اتحاد امنیتی در منطقه هند و اقیانوسیه‬  ‫و فناوری پکن در منطقه هند‬        ‫قاطعانه این موضوع را با ایران مطرح‬    ‫مشخص نیست این رفتارها در یک‬
‫است و ما به استرالیا در ساختن‬       ‫با کشورهای بریتانیا و استرالیا که برای‬ ‫و اقیانوس آرام به همکاری‬        ‫کند و ایران بدون ابهام توضیح دهد‬     ‫مرحله بازرسی بوده یا این بازرسان‬            ‫داده است‪.‬‬
‫زیردریاییهای هستهای کمک خواهیم‬      ‫مقابله با نفوذ چین انجام شده‪ ،‬انتقاد‬  ‫میپردازند اما تحلیلگران‬         ‫زیرا چنین اتفاقاتی در ارتباط با امنیت‬  ‫در چند نوبت با این برخوردها مواجه‬    ‫=آمریکا تهدید کرده اگر‬
                                         ‫میگویند اقدام بایدن برای‬        ‫کارکنان غیرقابل قبول است و نباید‬                         ‫این رفتار متوقف نشود و‬
              ‫کرد‪».‬‬                 ‫میکنند‪.‬‬     ‫تشکیل ائتلافهای جدید‬                                           ‫شدهاند‪.‬‬    ‫موارد جدیدی از اذیت و‬
‫بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا‬      ‫برخی منابع میگویند این معاهده‬      ‫متحدان سنتی واشنگتن را‬                 ‫دوباره تکرار شود‪».‬‬    ‫در بخشی از این گزارش آمده پیش‬      ‫آزار بازرسان زن گزارش‬
‫این توافق را به عنوان «یکی از‬       ‫زمینهی همکاریهای اطلاعاتی و‬                           ‫او میافزاید مقامات ایران نیز‬       ‫از جلسه این هفته شورای حکام آژانس‬    ‫شود‪ ،‬شورای حکام آژانس‬
‫پیچیدهترین و فنیترین پروژههای‬       ‫تکنولوژیک در هوش مصنوعی‪ ،‬سایبری‬       ‫از آن دور خواهد کرد‪.‬‬        ‫توضیحاتی مبنی بر افزایش تدابیر‬      ‫آمریکا در نامهای که میان اعضای‬     ‫بینالمللی انرژی اتمی باید‬
‫جهان» خواند و گفت «هدف این‬        ‫و سیستمهای اتمی و توانایی حملات‬     ‫=پایگاه خبری «استرالیا‬         ‫امنیتی در پی وقوع برخی حوادث در‬     ‫آژانس منتشر شد آنها خواستار پایان‬    ‫تدابیر لازم در این زمینه‬
‫توافق برای همکاری جهت حفظ ثبات‬      ‫دوربُرد برای سه کشور را تسهیل‬      ‫فایننشیال ریویو» گزارش‬         ‫یکی از مراکزهستهای خود ارائه کردهاند‪.‬‬  ‫دادن به چنین رفتاری از سوی رژیم‬
‫و امنیت در هند و اقیانوس آرام است‪».‬‬    ‫میکند‪ .‬درواقع سه متحد غربی برای‬     ‫میدهد با این معاهده جدید‬        ‫سخنگوی آژانساضافهکرد‪« :‬پس از این‬                                 ‫اتخاذ کند‪.‬‬
‫انعقاد و مشارکت در چنین معاهدهای‬     ‫جلوگیری از پیشرفت نظامی و فناوری‬    ‫دولت استرالیا قرارداد ‪9۰‬‬        ‫مکاتبه آژانس و ایران‪ ،‬مورد جدیدی‬               ‫ایران شدهاند‪.‬‬
‫بدون «برکسیت» و با ماندن انگلیس‬      ‫پکن در منطقه هند و اقیانوس آرام به‬   ‫میلیارد دلاری زیردریایی‬                             ‫در این نامه به اعضای آژانس‬       ‫روزنامه آمریکایی «وال استریت‬
‫در اتحادیه اروپا‪ ،‬به احتمال زیاد ممکن‬                       ‫با فرانسه را کنار میگذارد‬                  ‫نبوده است‪».‬‬     ‫بینالمللی انرژی اتمی اعلام شد آزار‬   ‫ژورنال» سهشنبه ‪ ۱۴‬سپتامبر (‪22‬‬
                             ‫همکاری میپردازند‪.‬‬    ‫و یک زیردریایی هستهای‬          ‫اواسط تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬لارنس نورمن‬      ‫بازرسانآژانسکامل ًاغیرقابلقبولاست‬    ‫شهریور) به نقل از چند دیپلمات گزارش‬
             ‫نمیبود‪.‬‬     ‫پایگاه خبری «استرالیا فایننشیال‬     ‫با فناوری آمریکایی تولید‬        ‫خبرنگار روزنامه «والاستریت ژورنال»‬    ‫و آمریکا بطور جدی از اعضای آژانس‬    ‫داد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در‬
‫پایگاه خبری «اکسیوس» مینویسد‬       ‫ریویو» گزارش میدهد اکنون با این‬                         ‫در توییتی نوشته بود دو بازرس آژانس‬    ‫میخواهد در بیانیه عمومی نشست‬      ‫چند ماه گذشته‪ ،‬چندین بازرس آژانس‬
‫جو بایدن در حال ایجاد و تعمیق‬       ‫معاهده جدید دولت استرالیا قرارداد‬             ‫میکند‪.‬‬        ‫بینالمللی انرژی اتمی که یکی از آنها‬   ‫شورای حکام واضح اعلام کند که‬      ‫بینالمللی انرژی اتمی را هنگام بازدید‬
‫ائتلافهای جدید برای تقویت موقعیت‬     ‫‪ 9۰‬میلیارد دلاری زیردریایی با فرانسه‬  ‫=ژان ایو لودریان وزیر‬          ‫زن بود در نطنز توسط مٔاموران امنیتی‬   ‫چنین رفتاری باید متوقف شود‪ .‬آمریکا‬   ‫از سایتها مورد اذیت و آزار فیزیکی‬
‫ایالات متحده در رویارویی با جمهوری‬    ‫را کنار میگذارد و یک زیردریایی‬     ‫خارجه فرانسه این معاهده‬         ‫جمهوری اسلامی مورد اذیت و آزار‬      ‫تهدید کرده اگر این رفتار متوقف نشود‬
‫خلق چین است‪ ،‬اما او با این خطر‬      ‫هستهای با فناوری آمریکایی تولید‬     ‫را «خنجر از پشت» خواند‬                              ‫و موارد جدیدی از اذیت و آزار بازرسان‬             ‫قرار دادهاند‪.‬‬
‫روبروست که ممکن است متحدان‬        ‫میکند‪ .‬البته قرارداد استرالیا و فرانسه‬ ‫و گفت آن را درک نمیکند!‬                ‫فیزیکی قرار گرفتهاند‪.‬‬                       ‫دیپلماتها گفتهاند این اذیت و آزارها‬
‫سنتی خود را در این روند از دست‬      ‫مدتهاست با مشکل روبرو بوده زیرا‬     ‫او تأکید کرده این شبیه‬                                                 ‫که در تاسیسات نطنز اتفاق افتاده شامل‬
                     ‫گروه کشتیسازی فرانسوی «ناوال»‬      ‫همان رفتار دونالد ترامپ‬         ‫شکافپذیر کافی برای سلاح هستهای‬      ‫اسلامی میتواند سوخت لازم برای‬
              ‫بدهد‪.‬‬     ‫ساخت ‪ ۱2‬زیردریایی را بر عهده داشت‬    ‫است! جوزپ بورل مسئول‬           ‫را تا چند ماه دیگر به دست آوردند‪.‬‬   ‫سلاح هستهای را در کمتر از سه ماه و‬     ‫مؤسسه علم و امنیت‬
‫یک مقام ارشد دولت بایدن به‬        ‫در حالی که دولت استرالیا در مورد‬    ‫سیاست خارجی اتحادیه‬                               ‫برای سلاح اتمی سوم در کمتر از پنج‬        ‫بینالمللی‪:‬‬
‫«اکسیوس» میگوید این معاهده‬        ‫تغییرات طراحی و کاستن هزینهها‬      ‫اروپا نیز از آمریکا در حالی‬       ‫رافائل گروسی‪« :‬فوریترین موضوع‬
‫ارتباطی با برنامههای آمریکا با اتحادیه‬                      ‫به خاطر عدم مشورت با اروپا‬       ‫آژانس» با ایران حل شد اما «راه حل‬              ‫ماه تولید کند‪.‬‬    ‫فاصله جمهوری‬
‫اروپا ندارد و مقامات آمریکایی در مورد‬             ‫تلاش میکرد‪.‬‬     ‫انتقاد کرده است که خود این‬                            ‫روزنامه «تایمز اسرائیل» با توجه به‬   ‫اسلامی با سوخت‬
‫‪ AUKUS‬با فرانسه در ارتباط بودند‬      ‫به گزارش آسوشیتدپرس این معاهده‬     ‫اتحادیه در پی «استقلال‬                   ‫دائمی» نیست!‬     ‫گزارش مؤسسه علم و امنیت بینالمللی‬     ‫لازم برای بمب‬
                     ‫نظامی اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه را‬  ‫استراتژیک» از آمریکا است!‬        ‫مقامات اسرائیلی از جمله بنی گانتز وزیر‬  ‫اشاره میکند که ماه گذشته نیروهای‬
    ‫و آنها را در جریان گذاشتند‪.‬‬                        ‫= جمهوری خلق چین‬            ‫دفاع این کشور هشدار دادهاند که ایران‬   ‫دفاعی اسرائیل ارزیابی کردند که روند‬    ‫اتم کم و کمتر‬
‫جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند‬         ‫بسیار خشمگین کرده است‪.‬‬     ‫ر و ز پنجشنبه معا هد ه‬         ‫«تنها دو ماه تا دستیابی به مواد لازم‬   ‫دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی‬       ‫میشود‬
‫نیز گفته است از کشورش که متحد‬       ‫تحلیلگران معتقدند این معاهده امنیتی‬   ‫جدید امنیتی بین ایالات‬         ‫برای تسلیحات هستهای» فاصله دارد‪.‬‬     ‫دستکم چندین ماه و بطور بالقوه تا‬
‫کلیدی امنیتی سه کشور عضو‬         ‫بطور ناگهانی پایان روابط گرم جو بایدن‬  ‫متحده‪ ،‬بریتانیا و استرالیا را‬      ‫وی از جامعه بینالمللی خواست تا در‬                        ‫= کارشناسان مؤسسه‬
‫‪ AUKUS‬است‪ ،‬خواسته نشده به‬         ‫با اروپاست‪ .‬معاهدهای که آمریکا جدا از‬  ‫محکوم کرد و گفت که چنین‬         ‫صورت شکست مذاکرات هستهای که‬              ‫یک سال زمان میبرد‪.‬‬     ‫علم و امنیت بینالمللی‪:‬‬
‫این گروه بپیوندد‪ ،‬اگرچه او تأکید‬     ‫فرانسه و اتحادیه اروپا منعقد کرده به‬  ‫معاهدهای باعث تشدید‬           ‫چند ماه است متوقف شده طرح «ب»‬      ‫آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی‬    ‫«با توجه به اینکه ایران در‬
‫کرد «این طبیعی است زیرا نیوزلند با‬    ‫نظر میرسد بخشی از یکسری مراحل‬      ‫رقابت تسلیحاتی در منطقه‬         ‫را که شامل تحریمها و برخورد نظامی‬    ‫اتمی که اوایل سپتامبر‪ 2۰2۱‬در آستانه‬   ‫ماههایاخیربهافزایشذخایر‬
‫زیردریاییهای هستهای مخالف است‪».‬‬      ‫س ّری است که از افغانستان تا شرق‬                        ‫است پیاده کنند‪.‬حسین نوشآبادی‬       ‫برگزاری نشست شورای حکام منتشر‬      ‫اورانیوم غنی شده خود ادامه‬
‫اروپاییها نیز به نوعی مانند جمهوری‬    ‫آسیا را شامل میشود و اروپاییها را‬           ‫خواهد شد‪.‬‬        ‫نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی‬      ‫شد نشان میدهد که جمهوری اسلامی‬     ‫داده پیشبینی میشود در‬
‫اسلامی دلگرم به این بودند که با روی‬                        ‫=پایگاه خبری پولیتیکو‬          ‫مجلس شورای اسلامی با اشاره به‬      ‫ایران به سرعت در حال پیشرفت در‬     ‫بدترین حالت میتواند تا یک‬
‫کار آمدن بایدن مناسبات آنها با آمریکا‬           ‫متحیر کرده است‪.‬‬     ‫درتحلیلیمینویسدمعاهده‬          ‫«طرح مشترک اسرائیل و آمریکا در‬      ‫فعالیتهای هستهای و اقدامات خود‬     ‫ماه دیگر مواد شکافپذیر‬
‫که در دوره ترامپ آسیب دیده بود‬      ‫ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه‬    ‫سه جانبه « ‪»AUKUS‬‬            ‫حوزه هستهای» گفته «اسرائیل اقدامات‬    ‫برای مختل کردن نظارت بازرسان‬      ‫کافی برای ساخت سلاح‬
‫تقویت شود اما اکنون با این معاهده‬     ‫این معاهده را «خنجر از پشت» خواند‬    ‫انگیزه جمهوری اسلامی را‬         ‫مداخلهجویانه زیادی انجام داد تا برجام‬  ‫آژانس بر سایتهای اتمی است و در‬
‫نظامی‪ -‬امنیتی بسیار ناامید شدهاند‪.‬‬    ‫و گفت آن را درک نمیکند! او تٔاکید‬    ‫برای افزایش فعالیتهای‬          ‫منعقد نشود اما با همراهی غربیها مواجه‬  ‫مورد کشف آثار ذرات اورانیوم در چند‬     ‫هستهای به دست آورد»‪.‬‬
‫مقامات فرانسوی قرار بود در سفارت این‬   ‫کرده این شبیه همان رفتار دونالد‬                         ‫نشد لذا اکنون مجددا در صدد اجرای‬     ‫سایت اتمی پاسخگو نیست‪ .‬آژانس‬      ‫= حسین نو ش آ با د ی‬
‫کشور در واشنگتن میزبان جشنهای‬       ‫ترامپ است! جوزپ بورل مسئول‬          ‫اتمی تشدید میکند‪.‬‬         ‫دسیسههایی برای توقف غنیسازی‬       ‫بینالمللی انرژی اتمی با این گزارش‬    ‫نماینده عضو کمیسیون‬
‫پیروزی انقلاب آمریکا و نقش فرانسه‬     ‫سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از‬                                             ‫زنگ خطر را برای جامعه بینالمللی به‬   ‫امنیت ملی مجلس شورای‬
 ‫در آن باشند که این مراسم لغو شد‪.‬‬     ‫آمریکا در حالی به خاطر عدم مشورت‬    ‫در حالی که در پی تسلط طالبان‬       ‫اورانیوم توسط ایران اسلامی است‪».‬‬                        ‫اسلامی‪« :‬اسرائیل درصدد‬
‫پایگاه خبری پولیتیکو در تحلیلی‬      ‫با اروپا انتقاد کرده است که خود این‬   ‫بر افغانستان تازه موضوع «استقلال‬    ‫رافائلگروسیمدیرکلآژانسبینالمللی‬                ‫صدا در آورد‪.‬‬    ‫اجرای دسیسههایی برای‬
‫می نو یسد معا هد ه سه جا نبه‬       ‫اتحادیه در پی «استقلال استراتژیک»‬    ‫استراتژیک» اروپا از آمریکا در پاریس‬   ‫انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران‬     ‫کارشناسان مؤسسه علم و امنیت‬       ‫توقف غنی سازی اورانیوم‬
‫« ‪ »AUKUS‬انگیزه جمهوری‬                              ‫مطرح شده بود‪ ،‬انعقاد معاهده نظامی‪-‬‬   ‫گفت «فوریترین موضوع آژانس» با‬      ‫بینالمللی به سرپرستی دیوید آلبرایت‬   ‫توسط ایران اسلامی است!»‬
‫اسلامی را بر افزایش فعالیتهای‬                ‫از آمریکا است!‬    ‫امنیتی سهجانبه آمریکا با انگلیس و‬    ‫ایران حل شد اما «راه حل دائمی» نیست!‬   ‫بازرس پیشین هستهای سازمان ملل‬
                     ‫در همین ارتباط جو بایدن رئیس‬      ‫استرالیا رهبران اروپا را بهتزده کرد!‬  ‫طبق توافق موقت تهران و آژانس به‬     ‫متحد میگویند با توجه به اینکه ایران‬   ‫دادههای جدید آژانس بینالمللی انرژی‬
       ‫اتمی تشدید میکند‪.‬‬      ‫جمهوری آمریکا در سخنانی گفته‬      ‫بر اساس این معاهده امنیتی با عنوان‬   ‫بازرسان اجازه داده شد تا نسبت به‬     ‫در ماههای اخیر به افزایش ذخایر‬     ‫اتمی نشان میدهد جمهوری اسلامی‬
‫در این میان روشن است که جمهوری‬      ‫«همکاری دفاعی با بریتانیا و استرالیا‪،‬‬  ‫«‪ »AUKUS‬آمریکا و بریتانیا فناوری‬    ‫سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص‬      ‫اورانیوم غنی شده خود ادامه داده‪،‬‬    ‫ایران با توجه به میزان ذخایر هستهای‬
‫خلق چین معاهده جدید امنیتی‬        ‫سرمایهگذاری در اتحادها و نوسازی آنها‬  ‫و توانایی ساخت زیردریاییهای اتمی را‬   ‫شده و جایگزینی کارتهای حافظه آنها‬    ‫پیشبینی میشود در بدترین حالت‬      ‫و سطح غنیسازی اورانیوم تا حدود یک‬
‫بین ایالات متحده‪ ،‬بریتانیا و استرالیا‬   ‫برای مقابله با تهدیدات است و به حفظ‬   ‫در اختیار استرالیا قرار میدهند‪ .‬توافقی‬ ‫که تحت ُمهر و موم مشترک در ایران‬     ‫میتواند تا یک ماه دیگر مواد شکافپذیر‬  ‫ماه دیگر به سوخت لازم برای ساختن‬
‫را محکوم و اعلام کرد که چنین‬                           ‫که فرانسه در آن میلیاردها دلار ضرر‬   ‫نگهداری خواهند شد اقدام نمایند بدون‬   ‫کافی برای ساخت سلاح هستهای به‬
‫معاهدهای باعث تشدید رقابت‬          ‫تواناییهای نظامی کمک میکند‪».‬‬                         ‫آنکه دسترسی به دادههای این کارتها‬                            ‫یک بمب اتمی دست مییابد‪.‬‬
                     ‫او تأکید کرده «ما به دنبال حفظ امنیت‬              ‫میکند!‬     ‫داشته باشند! اما در ازای آن غربیها از‬             ‫دست آورد‪.‬‬     ‫یک روز پس از بازگشت رافائل گروسی‬
  ‫تسلیحاتی در منطقه خواهد شد‪.‬‬      ‫و ثبات در اقیانوس آرام و هند هستیم‪.‬‬   ‫انعقاد چنین پیمانی واکنشهای‬       ‫صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس‬     ‫چند مقام دولتی آمریکا که نخواستند‬    ‫مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی‬
                     ‫مشارکت جدید با بریتانیا و استرالیا‬                       ‫بینالمللی انرژی اتمی علیه رژیم ایران‬   ‫نامشان فاش شود در مصاحبه با‬       ‫اتمی از تهران‪ ،‬مؤسسه علم و امنیت‬
                                                                                  ‫«نیویورک تایمز» تأیید کردند که‬     ‫بینالمللی نتایج تحلیل گزارشهای‬
‫کیها ِن شما ‪ ،‬کیها ِن لندن‬        ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                            ‫خودداری کنند‪.‬‬     ‫جمهوری اسلامی ایران میتواند مواد‬    ‫اخیر آژانس را منتشر کرد که بر اساس‬
                                                                                                      ‫آن با توجه به میزان ذخیرهسازی‬
  ‫‪@KayhanLondon‬‬             ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                             ‫اورانیوم با غلظت ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬جمهوری‬
  ‫‪@kayhanlondon‬‬                                                                                             ‫اسلامی در موقعیتی قرار دارد که برای‬
  ‫‪@kayhanlondon‬‬              ‫‪@KayhanLife‬‬                                                                          ‫تولید سوخت یک کلاهک اتمی حدود‬
  ‫‪https://t.me/kayhan_london‬‬
                       ‫‪@kayhanlife‬‬                                                                              ‫فقط یک ماه زمان نیاز دارد‪.‬‬
                                                                                                      ‫در این گزارش تٔاکید شده جمهوری‬
                       ‫‪@KayhanLife‬‬
                       ‫‪https://kayhanlife.com/‬‬
                      ‫‪newsletters-subscription‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8