Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۰ (دوره جديد
P. 4

‫چشمانداز جمهوری اسلامی‬                   ‫تیتر هفته‬                                           ‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌4‬شماره‌‪‌1۸66‬‬
                                                                     ‫جمعه ‪ ۲۸‬بهمن تا ‪ 4‬اسفندماه ‪1401‬خورشیدی‬

                                                                  ‫سرمقاله‬

                                                          ‫همگراییبرایدمکراسیدرایرانمتحد‬

                                                          ‫ایرانیان از جمهوری اسلامی زخم خوردهاند‪ .‬زخمی چرکین‬
                                                          ‫و عفونی! زخمی که بر همه امعاء و احشاء زندگ ِی نه تنها‬
                                                          ‫اجتماعی بلکه فردی آنها تأثیرات مرگبار و متعفن گذاشته‬
                                                          ‫اگر که برای نمونه به موضوع حقوق زنان و قوانینی مانند‬

                                                               ‫«کودکهمسری» و «چندهمسری» توجه کنیم‪.‬‬

‫=رهـر پریشـانحال نظـام در حالـی بـه هـر بهانهای سـخنرانی میکند که همـواره بر سـه نکته تأکیـد دارد‪ :‬هراس‬      ‫در این میان مفاهیم و سیاستهایی مانند «وحدت کلمه»‬
                                                          ‫و «همه با هم» و «انقلاب» به ریسمان سیاه و سپید تبدیل‬
‫از پهلـوی‪ ،‬توطئـه دشـمنان و توهـم دسـتاوردهای بیبدیل انقـلاب‪ ۵۷‬و نظام مقتدر!‬                    ‫شد تا سبب گریز هر آنکسی شود که از جمهوری اسلامی‬
                                                          ‫خشمگین و منزجرست‪ .‬در عمل‪« ،‬وحدت کلمه» چیزی جز‬
‫در کنار دمکراسی و سکولاریسم و انتخاب شکل نظام آینده‬    ‫انقلاب ملّی ایران در آخرین هفته بهمن‪ ۱۴۰۱‬و همزمان با‬  ‫«بیعت با من» و «همه با هم» چیزی جز «همه با من» نبود تا‬
‫با رأی مردم‪ ،‬برای هرگونه همفکری و همکاری گروهها و‬     ‫چهلم محمدمهدی کرمی و محمد (کیان) حسینی از جوانان‬    ‫انقلاب مشروعه و ارتجاعی ملایان و گروههای تروریستی را در‬
                                                          ‫برابر ساختاری که ایران نوین را بنا کرده بود به پیروزی برساند‪.‬‬
       ‫شخصیتهای سیاسی مطرح کرده است‪.‬‬            ‫معترض اعدام شده‪ ،‬وارد ششمین ماه شده است‪.‬‬    ‫حالا که نزدیک به نیم قرن از یک انقلاب مرگبار و زهرآلود‬
‫در اینمیاننقشبرجستهایرانیانخارجکشورنیزبهعنوان‬       ‫ایرانیانطی‪ ۲۰‬هفتهگذشتهباهمبستگیدرداخلو خارج‬       ‫و ویرانگر و بدخیم میگذرد‪ ،‬حتا فرزندانش نیز چارهای جز‬
‫مکمل و پشتیبان اعتراضات داخل ایران وارد میدان شده است‪.‬‬   ‫کشور توانستهاند یک جنبش ملّی تاریخساز را رقم بزنند‪.‬‬   ‫این ندارند که نه آنرا بلکه نظامی را که از آن برآمده‪ ،‬به پرسش‬
‫ایرانیان خارج کشور طی پنج ماه گذشته نشان دادهاند که اگر‬  ‫مردم در برابر یکی از سرکوبگرترین حکومتهایی که ایران‬   ‫بکشند‪ .‬آنهم به این دلیل که جامعه به تلاطم درآمده و این‬
‫به هر دلیلی ناچار به ترک میهن شدهاند اما در دفاع از منافع‬ ‫و جهان به خود دیده‪ ،‬چنان پایداری کرده و از آزادیخواهی‬  ‫نظام را نمیخواهد‪ .‬وگرنه همچنان از دور یا نزدیک بر «سفره‬
‫ملی ایران با مردم داخل کشور همراهی کامل دارند و بازتاب‬   ‫عقبنشینی نکردهاند که بسیاری از دولتهای جهان ناچار‬    ‫انقلاب»شان نشسته بودند‪ .‬حتا چند ماه تداوم انقلاب ملی نیز‬
‫صدای حقوق و تمایلات آنها هستند‪ .‬تا کنون ایرانیان در بیش‬  ‫شدند روند مماشات با جمهوری اسلامی را تغییر دهند‪.‬‬    ‫آنهارابهسخندرنیاوردبلکهتغییرسیاستکشورهایغربیو‬
‫از‪ ۱۵۰‬شهر جهان توانستهاند صدها تجمع بزرگ و کوچک در‬     ‫اپوزیسیون جمهوری اسلامی متأثر از حرکت بیسابقه مردم‬   ‫چه بسا رد و بدل پیامها و رفت و آمدهای پنهان رایج در شرایط‬
‫حمایت از انقلاب ملی ایران برگزار کنند و صدای مردم را به‬  ‫در ایران جان تازه گرفته و سازماندهیها و آرایش جریانات‬  ‫انقلابی‪ ،‬زبان آنها را به بهانه «سالگرد انقلاب اسلامی» گشود!‬
‫گوش جهانیان برسانند‪.‬اینهمه سبب شده که دولتهای دیگر‬                                 ‫در هر حال‪ ،‬هر اندازه افراد و جریانات از نظام کنده و با هر‬
‫به ویژه کشورهای غربی ناچار جهت اقداماتی برای همراهی با‬    ‫سیاسی در اپوزیسیون نیز وارد مراحل جدیدی شده است‪.‬‬   ‫فاصلهای به مردم و انقلاب ملی و آزادیخواهی نزدیک شوند‪،‬‬
‫جنبش آزادیخواهی مردم به تکاپو بیفتند‪ .‬اگر پیش از این گفته‬ ‫در این مدت‪ ،‬جنبش ملی آزادیخواهی زنده و پویا برای‬    ‫به سود ایران است‪ .‬از همین رو سرشت این انقلاب با «وحدت‬
‫میشد که شهروندان ایران باید روشن کنند کنار میهن هستند‬   ‫گذاشتن نقطه پایان بر جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب ‪۵۷‬‬ ‫کلمه» و «همه با هم» بیگانه است چرا که بر تنوع و گوناگونی‬
‫یا جمهوری اسلامی‪ ،‬و تشویق می شدند تا در سمت درست‬      ‫در تلاش است تا بتواند ساختار سیاسی جدیدی را در ایران‬  ‫«کلمات»و«همگان»آگاهاست!همبستگیوهمگراییزمانی‬
‫تاریخ بایستند‪ ،‬حالا که مسیر انقلاب «زن زندگی آزادی» به‬   ‫پیریزی کند‪ .‬هرچند مانند هر انقلاب دیگری‪ ،‬اعتراضات‬    ‫«خدعه»نیستکهدانستآنچترسیاهیکهانقلاباسلامیرا‬
‫مسیر بیبازگشت مردم تبدیل شده‪ ،‬این دولتهای دیگرند که‬    ‫خیابانی در ایران هم پیوسته بوده و هم به دلیل سرکوب‬   ‫به پیروزی رساند‪ ،‬نمیتواند ضد آن انقلاب را به پیروزی برساند!‬
                              ‫وحشیانهاُفتوخیزدارد‪،‬امامردمدرعزمخودمصممهستند‪.‬‬      ‫سیاستزندگیوسرنوشترقممیزند!تبدیلبهجبههجنگ‬
      ‫باید بگویند در کدام سمت تاریخ میایستند!‬                                ‫یا طناب اعدام در زندان و موشک به هواپیمای مسافری در‬
‫بزرگترین تجمع ایرانیان خارج کشور هفته گذشته در سالگرد‬    ‫ایستادگیبراصلحاکمیتم ّلیویکپارچگیسرزمینی‬       ‫آسمان تهران میشود! سیاست بسیار جدیتر از برنامه «خبر»‬
‫پیروزی انقلاب ‪ ،۵۷‬علیه آن انقلاب و نظام برآمده از آن‪ ۷‬در‬  ‫یکی از دلایلی که اعتراضات شهروندان ایران را به جنبش‬   ‫و «شو» و احساسات رقیق و دلسوزی برای مردم است! در‬
‫شهر لسآنجلس با بیش از ‪ ۸۰‬هزار شهروند و حضور از پیش‬     ‫سراسری برای تغییر ساختار سیاسی کشور تبدیل کرده‪،‬‬     ‫سیاست باید سنجیده گفت‪ ،‬سنجیده سکوت کرد‪ ،‬سنجیده با‬
‫اعلامنشدهی شاهزادهرضاپهلویوچهرههایسیاسیوهنری‬        ‫ایستادگی مردم بر محور همبستگی ملّی است‪ .‬آنها توانستند‬  ‫دیگراننشستوبرخاست!برایاینهمهمیبایستمطلعبودو‬
‫و فرهنگی جامعه مهاجران ایرانی برگزار شد‪ .‬همزمان در دهها‬  ‫باتأکیدبراصل«حاکمیتملّی»‪،‬سناریوهایجمهوریاسلامی‬     ‫پشتوانهی فکری داشت؛ از جمله دانست که «احزاب قومی» و‬
‫شهر دیگر جهان نیز ایرانیان تظاهرات و تجمعات بزرگی علیه‬   ‫درباره نسبت دادن اعتراضات به بیگانگان را خنثی کرده و‬  ‫حکومتهای فرقهای پاسخگوی نیازهای جوامع قرن‪ ۲۱‬نیستند‬
                              ‫هیاهویبرخیبلندگوهایرسانهایتجزیهطلبانرابیاثرکنند‪.‬‬    ‫و نه راه حل بلکه علاوه بر ایران‪ ،‬جزو مشکلات خاورمیانه از‬
         ‫انقلاب اسلامی و رژیم برگزار کردند‪.‬‬    ‫هوشیاری و آگاهی عمومی مردم معترض که در شهرهای‬      ‫جمله در عراق و لبنان و افغانستان و همچنین فلسطیناند!‬
‫آنچه مردم ایران طی ماههای گذشته در داخل و خارج به‬     ‫مختلف ایران از کردستان تا سیستان و بلوچستان و از‬    ‫چنینگروههاییاساسابهدلیلتغییراتجمعیتیوفرهنگیکه‬
‫نمایش گذاشتند‪ ،‬نیروهای سیاسی اپوزیسیون رانیز به تلاش‬    ‫آذربایجان تا خوزستان و تهران و اصفهان با شعارهایشان بر‬ ‫ناشیازگسترشارتباطاتنیزهست‪،‬بهگذشتهتعلقدارند‪.‬باید‬
‫و «انتخاب» سمت و سو واداشته است‪ .‬بسیاری از جریانات‬     ‫همبستگی و یکپارچگی ملت ایران تأکید دارند سبب شد تا‬   ‫دانستکهمیزانمشارکتهمهاحزاباعمازسراسریومنطقهای‬
‫قدیمی از جمله بخشی از جبهه ملی و مجاهدین خلق و‬       ‫برخلاف سودایی که برخی جریانات و گروههای سیاسی در سر‬   ‫را‪ ،‬انتخابات آزاد و صندوق رأی تعیین میکند و نه برعکس!‬
‫احزابی چون دموکرات کردستان و فداییان خلق و‪ ...‬که همگی‬   ‫دارند‪ ،‬موضوع تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی به صورت یک‬   ‫از همین رو رسیدن به دمکراسی و تحقق حقوق بشر در‬
‫ازحامیانانقلاب‪ ۵۷‬بودهاندحالاباچالشبزرگنفییادفاعاز‬     ‫اصل خدشهناپذیر وارد گفتمان سیاسی ایران شود‪ .‬بر همین‬   ‫ایران متحد آینده‪ ،‬در هر نظامی که مردم به آن رأی دهند‪،‬‬
‫آن قرار دارند چرا که جمهوری اسلامی زادهی آن انقلاب است!‬  ‫اساس است که شاهزاده رضا پهلوی اصل «تمامیت ارضی» را‬   ‫نمیتواند از سیاستهای امروز و دوران گذار جدا باشد! آینده‬

     ‫با اینهمه اغلب این نیروها همچنان برای نزدیکی‬                                        ‫هماکنون در حال شکل گرفتن است‪...‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9