Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۰ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌5‬شماره‌‪1۸66‬‬                                               ‫و همراهی با جریان مشروطهخواه و نیز شاهزاده‬
‫جمعه ‪ 1۷‬تا پنجشنبه ‪ ۲۳‬فوریه ‪۲0۲۳‬‬                                           ‫رضا پهلوی با تردید روبرو هستند؛ این در حالیست که پتانسیل‬
                                                           ‫و اقبال بلند شاهزاده رضا پهلوی که بارها و بارها نام او و‬
        ‫شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با «آی ‪:»۲۴‬‬                                ‫خاندان وی از سوی مردم معترض در خیابانهای ایران فریاد‬
                                                           ‫زده شده‪ ،‬نشان میدهد که هم دوران گذار و هم هر تغییر‬
‫تغییر رژیم ایران سناریوی بُرد‪-‬بُرد است؛ مردم ایران‬                                  ‫سیاسی و بنای هر ساختاری در آینده ایران بدون نقشآفرینی‬
  ‫آزاد میشوند و دنیا نفس راحت میکشد‬                                        ‫او و جریانات مشروطهخواه که پایگاه اجتماعی در کف‬

    ‫تظاهرات ایرانیان در استراسبورگ فرانسه‬      ‫=«مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی به تنگ آمدهاند‬                ‫خیابان دارند‪ ،‬تصورناپذیر است‪.‬‬
                             ‫و میخواهند فراتر از این حکومت حرکت کنند… بنابراین‬      ‫به نظر میرسد شاهزاده رضا پهلوی نیز در حال حاضر با‬
‫ماهیت خود رژیم مربوط میشود‪ .‬زمانی که این رژیم از‬     ‫راهحل این است که بجای ماندن در وضعیت فعلی‪ ،‬چیزی‬       ‫پذیرش نقش فراجناحی و ملّی خود به دنبال پیشبرد سیاستی‬
‫بین برود‪ ،‬هرآنچه غرب در حال حاضر نگران آن است نیز‬                                  ‫کارآمد جهت کاهش هزینههای گذار از جمهوری اسلامی و‬
‫از بین خواهد رفت‪ .‬تهدید هستهای‪ ،‬تروریسم‪ ،‬گروههای‬               ‫فراتر از این رژیم پیدا کنیم»‪.‬‬     ‫برگزاری رفراندوم برای تعیین شکل نظام آینده است‪ .‬هرچند‬
‫نیابتی‪ ،‬ارسال پهپاد به روسیه‪ ،‬حملات حزبالله به خاک‬    ‫=«راه حل این نیست که تهدید را از طریق مذاکره با‬       ‫میزان موفقیت او را در این مسیر آینده نشان خواهد داد اما‬
‫اسرائیل… راه حل این نیست که تهدید را از طریق مذاکره‬   ‫این رژیم از بین بریم‪ ،‬بهترین راه حل این است که این‬     ‫با توجه به شواهد موجود‪ ،‬میتوان گفت او بزرگترین پتانسیل‬
‫با این رژیم از بین ببریم‪ ،‬بهترین راه حل این است که این‬                                ‫عینی برای ایجاد تغییرات مثبت و دموکراتیک با نگاهی‬
‫رژیم از بین برود‪ ،‬آنوقت همه تهدیدات از بین خواهند‬                   ‫رژیم از بین برود»‪.‬‬
‫رفت‪ .‬این یک سناریوی بُرد‪-‬بُرد است ایرانیان آزاد میشوند‬  ‫=ایرانیان در روز ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬سالگرد انقلاب اسلامی‪ ،‬در‬            ‫غیرحذفی در چارچوب ایران متحد است‪.‬‬
                             ‫چندین شهر جهان علیه آن انقلاب و حکومت برآمده از آن‬
        ‫و جهان میتواند نفس راحت بکشد‪».‬‬      ‫و در حمایت و ابراز همبستگی با مردم داخل تظاهرات‬       ‫چنتهی خالی جناحین نظام در برابر همبستگی و عزم مردم‬
‫این مصاحبه دو روز پس از آن صورت گرفت که ایرانیان‬     ‫کردند‪ .‬همزمان بزرگترین تجمع ایرانیان در ایالات متحده‬    ‫در مقابل‪ ،‬جمهوری اسلامی بطور مداوم و با استفاده از همه‬
‫در چند شهر دنیا روز شنبه مصادف با ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬سالگرد‬    ‫با حضور نزدیک به صد هزار نفر در لسآنجلس برگزار شد‪.‬‬     ‫ظرفیتها و امکاناتش سناریوهای موازی را با نقشآفرینی‬
‫پیروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬علیه انقلاب‪ ۵۷‬و حکومت برآمده‬    ‫تظاهراتی که شاهزاده رضا پهلوی بدون اعلام قبلی در آن‬     ‫نهادها و جریانات و چهرههای مختلف پیش برده است‪ .‬در‬
‫از آن‪ ،‬به خیابانها آمدند و تظاهرات گستردهای در حمایت‬   ‫حضور یافت و سخنانی در حمایت از جنبش آزادیخواهی‬       ‫این میان‪ ،‬رهبر پریشانحال نظام که به هر بهانهای سخنرانی‬
‫از مردم آزادیخواه داخل ایران برگزار کردند‪ .‬در همین روز‬                                ‫میکند‪ ،‬همواره بر سه نکته تکیه دارد‪ :‬هراس از پهلوی‪ ،‬توطئه‬
‫بزرگترین تجمع ایرانیان در ایالات متحده با حضور نزدیک‬       ‫مردم ایران و ضرورت همبستگی ملی ایراد کرد‪.‬‬      ‫دشمنانوتوهمدستاوردهایبیبدیلانقلاب‪۵۷‬ونظاممقتدر!‬
‫به صد هزار نفر در لسآنجلس برگزار شد‪ .‬تظاهراتی که‬     ‫شاهزاده رضا پهلوی‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۴‬فوریه (‪ ۲۴‬بهمن) در‬       ‫نظاممقتدرعلیخامنهایاماطیپنجماهگذشته‪،‬نهباجنگ‬
‫شاهزاده رضا پهلوی بدون اعلام قبلی در آن حضور یافت‬    ‫مصاحبه با شبکه «آی ‪ »۲۴‬اسرائیل گفت‪ ،‬قتل مهسا امینی‬     ‫خارجی و نه با تحریم‪ ،‬بلکه توسط شهروندان ایران چنان ذلیل‬
‫و سخنانی در حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران و‬    ‫در بازداشت «گشت ارشاد» اولین انقلاب زنان در جهان را‬     ‫و تحقیر شده که حالا اصلاحطلب و اصولگرا از دعوهای زرگری‬
                             ‫با شعار «زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی» به راه انداخت و «امروز دنیا‬   ‫دو دهه گذشته عبور کرده و با هم در جستجوی راهکاری‬
         ‫ضرورت همبستگی ملی ایراد کرد‪.‬‬                                    ‫برای حفظ نظام هستند‪.‬اتاقهای فکر امنیتی اصلاحطلب و‬
                                       ‫بیشتر به ایران توجه میکند‪».‬‬      ‫اصولگرا بطور متناوب و موازی‪ ،‬در کنار سرکوب وحشیانه‪ ،‬هر‬
                             ‫وی در بخشی از این مصاحبه عنوان کرد‪« ،‬مردم ایران از‬     ‫آنچه میتوانند پیاده میکنند تا شاید موج انقلاب ملّی را که‬
                             ‫رژیم جمهوری اسلامی به تنگ آمدهاند و میخواهند فراتر‬     ‫حیات جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار داده آرام کنند‪.‬‬
                             ‫از این حکومت حرکت کنند… بنابراین راهحل این است‬       ‫در آنسو اما تلاش برخی اصلاحطلبان برای ورود به موج‬
                             ‫که بجای ماندن در وضعیت فعلی‪ ،‬چیزی فراتر از این رژیم‬     ‫خیزش مردمی با هدف مصادرهی آن نیز کارساز نشد و‬
                                                           ‫مردم همانطور که از دی‪ ۹۶‬با صراحت از تمام شدن ماجرای‬
                                              ‫پیدا کنیم‪».‬‬       ‫اصلاحطلب و اصولگرا گفتهاند‪ ،‬اکنون نیز نشان میدهند که‬
                             ‫شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد‪« ،‬همه متوجه میشوند که‬
                             ‫رژیم ایران خود را تغییر نداده و وضعیت کشور نمیتواند‬             ‫حنای اصلاح و تحول هیچ رنگی ندارد!‬
                             ‫بدتر از چیزی باشد که امروز هست‪ .‬ایرانیها آیندهای بهتر‬    ‫برخی تحلیلگران بیانیه میرحسین موسوی را در همین‬
                             ‫میخواهند…آنهاامیدوارندجامعهبینالملل‪،‬بهویژهکشورهای‬      ‫چارچوب ارزیابی میکنند که با هدف جذب بخشی از ظرفیت‬
                             ‫دموکراتیک در غرب‪ ،‬در سمت درست تاریخ بایستند‪».‬‬        ‫معترضان منتشر شده آنهم در حالی که جریان حامی وی در‬
                             ‫او در پاسخ به این پرسش که آیا فکر میکند مردم ایران‬     ‫همان سال‪ ۸۸‬و در جنگ قدرت درون نظام نیز پشت مردمی‬
                             ‫باید به کشورهای دیگر برای کمک به انقلابشان تکیه کنند‪،‬‬
                                                                 ‫را که در خیابان کشته میشدند خالی کرد‪.‬‬
                             ‫تاکید کرد که «سقوط رژیم برای همه مفید خواهد بود‪».‬‬     ‫از سوی دیگر‪ ،‬بیانیه موسوی و سپس بیانیه خاتمی که حتا‬
                             ‫شاهزاده رضا پهلوی همچنین توضیح داد‪« ،‬اگر به علّت‬      ‫تصمیم به تغییر را با پاسخ آری یا نه به تغییر قانون اساسی در‬
                             ‫وجود نگرانی درباره تهدیدات اتمی نگاه کنید‪ ،‬این به‬      ‫یک رفراندوم‪ ،‬به همین نظام میسپارد‪ ،‬نشان میدهد که با‬
                                                           ‫وجود ابراز تمایل آنها به تغییر قانون اساسی که زمانی خاتمی‬
     ‫احکام زندان و احضار و دادگاه روبرو هستند؟!‬   ‫از زندانیان سیاسی به اجرا درآمده از یکسو بیانگر عقبنشینی‬  ‫آن را «خیانت» نامیده بود و موسوی به دنبال اجرای «اصول‬
‫واقعیت اینست که جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندان‬    ‫و استیصال نظام است و از سوی دیگر نقشی در کاهش خشم‬      ‫مغفول» آن بود‪ ،‬هنوز بخشی از جریان اصلاحطلب که در‬
‫و لغو احکام تعلیق دانشجویان هیچ م ّنتی نمیتواند بر سر‬  ‫و انزجار مردم بازی نمیکند‪ .‬ضمن اینکه نکاتی وجود دارد که‬   ‫آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حتا به آرای باطله‬
‫مردم بگذارد چون اساسا بازداشت آنان و انواع فشارها علیه‬  ‫توجه به آنها این فریب را بیشتر روشن میکند‪ .‬مثلا اگر بنا به‬
                             ‫«عفو» زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان است چرا اینهمه‬            ‫هم باخت‪ ،‬همچنان در توهم بسر میبرد‪.‬‬
 ‫آنها همگی غیرقانونی‪ ،‬غیرانسانی و تباهکارانه بوده است!‬ ‫تبلیغ برای اعتصاب غذا و آزادی یک زندانی اصلاحطلب مانند‬   ‫یکی دیگر از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی برای خاموش‬
‫درواقع چنته جناحین جمهوری اسلامی نیز خالیست و‬      ‫فرهاد میثمی صورت گرفته که اساسا حکم زندان او پایان‬     ‫کردن جنبش آزادیخواهانه مردم در ترفندی به عنوان «بسته‬
‫اتاقهای فکر نظام تا کنون در پیشبرد سناریو برای انحراف‬  ‫یافته و به هر حال باید آزاد میشد! همزمان چرا یک زندانی‬   ‫امتداد وحدت» ارائه شده است‪ .‬این بسته حاوی «عفو»‬
                             ‫مشروطهخواه مانند خالد پیرزاده که حتی بر اساس قوانین‬     ‫زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان جنبش اخیر‪« ،‬عفو»‬
          ‫انقلاب ملی ایران ناکام ماندهاند‪.‬‬   ‫فشل و غیرانسانی جمهوری اسلامی هم باید از سال پیش به‬     ‫دانشجویان و استادان‪ ،‬و «عفو» ایرانیان خارج کشور و فراهم‬
‫اینهمه همراه با بحران اقتصادی گسترده که شواهد از تشدید‬  ‫مرخصی فوری درمانی اعزام میشد با وجود جسم بیمار و‬      ‫کردن مسیر بازگشت آنها به میهن بدون پیگرد قانونی است!‬
‫آن در ماههای آینده حکایت دارند‪ ،‬در کنار ساختار ناکارآمد‬ ‫از کار افتاده آنقدر در زندان نگه داشته شد تا حال با «عفو»‬  ‫فری ِب«امتدادوحدت»کهباموافقتعلیخامنهایازسوی‬
‫نظام که برای بحرانها هیچ راهکار عملی ندارد‪ ،‬در حال رقم‬  ‫خامنهای آزاد شود و به آیسییو گردد؟! از سوی دیگر‪ ،‬کدام‬    ‫دولت «قاضی مرگ» ارائه شده و بخشی از آن با آزادی شماری‬
‫زدن آیندهای سرنوشتساز برای ایران است‪ .‬آیندهای که در آن‬  ‫«عفو» وقتی شهروندان از جمله دانشجویان همچنان با صدور‬

  ‫هیچ چشماندازی برای جمهوری اسلامی دیده نمیشود‪.‬‬
‫روشنک آسترکی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10