Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۰ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌6‬شماره‌‪‌1۸66‬‬
                                                          ‫جمعه ‪ ۲۸‬بهمن تا ‪ 4‬اسفندماه ‪1401‬خورشیدی‬

                                                          ‫گزارش ویژه؛‬

                                                          ‫«هشدار» ارتش‬

                                                          ‫جمهوری اسلامی‬

                                                          ‫نسبت به همکاری‬

                                                          ‫ایرانیان یهودی با‬

‫بازدید فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از تجهیزات «بومی»‬                            ‫موساد!‬

‫آن معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به‬    ‫با استفاده از کشتیها از طریق دریای مازندران و یک خط‬    ‫=هرچه کمربند ائتلاف بینالمللی برای مقابله با تهدیدات‬
‫یگانهای تابعه هشدار داده برخی ایرانیان یهودی در بعضی‬   ‫هواییدولتیانواعجدیدیازپهپادهایپیشرفتهودوربردرابه‬     ‫جمهوری اسلامی محکمتر شود دستگاههای امنیتی و‬
‫شهرهای ایران پایبند به منافع اسرائیل هستند و با کارکنان‬ ‫روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین منتقل کرده است‪.‬‬  ‫ساختار دفاعی جمهوری اسلامی شکنندهتر میشود‪ .‬به‬
‫نیروهای مسلح ارتباط دوستانه و خانوادگی گرفتهاند و‬    ‫در ماههای اخیر شناسایی شناورهای حامل سلاح که از‬      ‫ویژه آنکه نارضایتی در بدنه نیروهای مسلّح تأثیر مستقیم‬
‫موساد در صدد استفاده از آنهاست‪ .‬در این نامه خواسته‬    ‫جمهوری اسلامی ایران برای حوثیهای یمن ارسال میشود‬     ‫در لو رفتن اطلاعات طبقهبندی شده نهادهای نظامی دارد‪.‬‬
‫شده با اقدامات لازم از بروز هرگونه «شکست حفاظتی و‬    ‫نیز افزایش پیدا کرده است که به معنای لو رفتن آنهاست‪.‬‬   ‫=یکی از ضربهپذیرترین واحدها در نیروهای مسلح‬
                             ‫با توجه به وسعت آبهای جنوب ایران و تعداد زیاد بنادر‬    ‫جمهوری اسلامی سازمان صنایع دفاع است‪ .‬این سازمان‬
             ‫امنیتی» جلوگیری شود‪.‬‬      ‫مخفی که هرکدام میتواند مبداء بارگیری تسلیحات به یمن‬    ‫زیرمجموعه وزارت دفاع است‪ .‬همزمان با جریان انقلاب‬
‫یک منبع مطلع به کیهان لندن میگوید‪« :‬نیروی زمینی‬     ‫باشد‪ ،‬توقیف محمولههای غیرقانونی تسلیحات بدون داشتن‬    ‫م ّلی در ایران اطلاعاتی که از صنایع دفاع به بیرون درز‬
‫ارتش و بطور کل ساختار نهادهای امنیتی رژیم با حفرههای‬                                ‫پیدا میکند بطور قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرده است‪.‬‬
‫متعدد روبرو شده و فرماندهانش پی آن میگردند که برای‬            ‫اطلاعات دقیق تقریبا ناممکن است‪.‬‬     ‫=رونوشت نامهای به دست کیهان لندن رسیده است که‬
‫این ضعف قربانی پیدا کنند و اینبار انگشت اتهام را به‬   ‫لو رفتن «طالح یوسفاف» مشهور به (حاج تقی) عضو‬       ‫در آن معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی‬
‫سوی ایرانیان یهودی دراز کردهاند‪ ».‬وی همچنین میگوید‪:‬‬   ‫«سپاه قدس» شاخه «حسینیون» و استرداد وی به جمهوری‬     ‫به یگانهای تابعه هشدار داده برخی ایرانیان یهودی‬
‫«ضمن اینکه پرسنل میانی از اطلاعات محرمانه خبر ندارند!‬  ‫آذربایجان‪ ،‬افشای محمولههای تسلیحاتی ارسالی جمهوری‬     ‫در بعضی شهرهای ایران پایبند به منافع اسرائیل هستند‬
‫اینکه در ردههای بالای فرماندهی اطلاعات لو میرود ربطی‬   ‫اسلامی به حزبالله لبنان و سایر گروههای نیابتی‪ ،‬لو رفتن‬  ‫و با کارکنان نیروهای مسلح ارتباط دوستانه و خانوادگی‬
‫به مردم کوچه و بازار‪ ،‬چه مسلمان و چه یهودی و مسیحی‬    ‫مراکز و تأسیسات نظامی در پوشش کارگاههای صنعتی و لو‬    ‫گرفتهاند و موساد در صدد استفاده از آنهاست‪ .‬در این‬
                             ‫رفتن شرکتها و شبکههایی که همدست جمهوری اسلامی‬       ‫نامه خواسته شده با اقدامات لازم از بروز هرگونه «شکست‬
                   ‫ندارد!»‬      ‫در فروش نفت و محصولات پتروشیمی هستند تنها بخشی‬
‫وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب‬                                         ‫حفاظتی و امنیتی» جلوگیری شود‪.‬‬
‫اسلامی (ساس) روز ‪ ۲۱‬بهمنماه در اطلاعیهای مشترک ادعا‬    ‫از حفرههای عمیق در نهادهای امنیتی رژیم ایران است‪.‬‬    ‫=یک منبع مطلع به کیهان لندن میگوید‪« :‬نیروی زمینی‬
‫کردند «عوامل اصلی خرابکاری در یکی از مراکز صنعتی‬     ‫بخشی از این اطلاعات مستقیم در اختیار اسرائیل قرار‬     ‫ارتش و بطور کل ساختار نهادهای امنیتی رژیم با حفرههای‬
                             ‫میگیرد و بخش دیگری از آنها سر از سرویسهای اطلاعاتی‬    ‫متعدد روبرو شده و فرماندهانش پی آن میگردند که برای‬
      ‫وزارت دفاع در اصفهان» بازداشت شدهاند‪.‬‬                                 ‫این ضعف قربانی پیدا کنند و اینبار انگشت اتهام را به‬
‫با اینکه مدتهاست گزارشهایی درباره بازداشت عوامل‬                ‫اروپایی یا آمریکا در میآورد‪.‬‬    ‫سوی ایرانیان یهودی دراز کردهاند‪ ».‬وی همچنین میگوید‪:‬‬
‫موساد یا عناصر اطلاعاتی غرب در ایران منتشر میشود اما‬   ‫هرچند در یک ماه اخیر اعتراضات خیابانی فروکش کرده اما‬   ‫«ضمن اینکه پرسنل میانی از اطلاعات محرمانه خر ندارند!‬
‫مشکل نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فقط این نیست‬      ‫درهمینم ّدتنیزگزارشهاییمبنیبراختلافمقاماترژیم‬       ‫اینکه در ردههای بالای فرماندهی اطلاعات لو میرود‬
‫که اطلاعات طبقهبندی شده آنها به دست دولتهای‬       ‫ایران در مورد روش برخورد با معترضان رسانهای شده است‪.‬‬   ‫ربطی به مردم کوچه و بازار‪ ،‬چه مسلمان و و چه یهودی‬
‫منطقه یا غربیها میرسد‪ ،‬بلکه بخشی از پروژههای حساس‬    ‫یکی از ضربهپذیرترین واحدها در نیروهای مسلح‬
‫و تأسیسات استراتژیک در ایران را افسران و پرسنل چینی و‬  ‫جمهوری اسلامی سازمان صنایع دفاع است‪ .‬همزمان با‬                     ‫و مسیحی ندارد!»‬
‫روسی پیش میبرند‪ .‬صنایع مخابراتی و ارتباطی حکومت‬     ‫جریان انقلاب ملّی در ایران‪ ،‬اطلاعاتی که از صنایع دفاع به‬
‫وابسته به چین و صنایع اتمی آن وابسته به روسیه است آنهم‬  ‫بیرون درز پیدا میکند بطور قابل ملاحظهای افزایش پیدا‬    ‫یک ماه پس از اعدام علیرضا اکبری معاون وزارت دفاع‬
                                                          ‫جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به نظر‬
 ‫در حالی که درز اطلاعات از همین بخشها بسیار است‪.‬‬                      ‫کرده است‪.‬‬       ‫میرسد درز اطلاعات س ّری از نهادهای نظامی و امنیتی‬
‫حشمتالله فلاحتپیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت‬       ‫هرچه کمربند ائتلاف بینالمللی برای مقابله با تهدیدات‬    ‫جمهوری اسلامی به سرویسهای اطلاعاتی کشورهای غربی‬
‫ملّی مجلس شورای اسلامی علنی میگوید حکومت «بازیچه‬     ‫جمهوری اسلامی محکمتر شود دستگاههای امنیتی و‬        ‫آنهم در شرایطی که ایالات متحده و اروپایی با همکاری‬
                             ‫ساختار دفاعی جمهوری اسلامی شکنندهتر میشود‪ .‬به ویژه‬    ‫شرکای منطقهای خود روی اقدامات مخ ّرب رژیم متمرکز‬
            ‫دست روسها» شده است‪.‬‬        ‫آنکه نارضایتی در بدنه نیروهای مسلّح تأثیر مستقیم در لو‬  ‫شدهاند رژیم ایران را دچار آشفتگی و بیاعتمادی و بحران‬
‫بخش دیگری از بحران نیز ناشی از عقبماندگی و ضعف‬                                   ‫اساسی کرده است بطوری که به هر احتمال غیرمنطقی نیز‬
‫تکنولوژیهای اطلاعاتی است‪ .‬هرچند سالانه مبالغ سنگینی‬      ‫رفتن اطلاعات طبقهبندی شده نهادهای نظامی دارد‪.‬‬
‫برای تقویت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی‬    ‫نیروهای مسلّح و نهادهای اطلاعاتی رژیم ایران در حالی‬                 ‫واکنش نشان میدهند‪.‬‬
‫خرج میشود اما وابستگی صنعتی به ویژه در فناوریهای‬     ‫با بحران «آلودگی امنیتی» روبرو هستند که بخشی از آن‬    ‫روزنامه انگلیسی «گاردین» به نقل از «منابعی در داخل‬
‫جدید امنیتی و اطلاعاتی‪ ،‬جمهوری اسلامی را در مقابل‬    ‫مربوط به تغییر نگرش و تقویت انگیزههای مخالفان نظام‬    ‫ایران» روز یکشنبه ‪ ۲۳‬بهمن گزارش داد جمهوری اسلامی‬
‫حملات سایبری و هکرها و لو رفتن اطلاعات بیش از پیش‬
                                   ‫در میان پرسنل در ردههای مختلف است‪.‬‬
              ‫ضربهپذیر کرده است‪.‬‬      ‫رونوشت نامهای به دست کیهان لندن رسیده است که در‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11