Page 8 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۰ (دوره جديد
P. 8

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌۸‬شماره‌‪‌1۸66‬‬
                                                                    ‫جمعه ‪ ۲۸‬بهمن تا ‪ 4‬اسفندماه ‪1401‬خورشیدی‬

‫نشست «آینده جنبش دموکراسی ایران»‪ :‬امروز فقط اتحاد!‬

     ‫پیامهای ویدئویی چهار شرکتکننده آنلاین‬       ‫ایران پیامهایی را به صورت آنلاین با حاضران در میان‬    ‫=ملانی ورویر مدیر اجرایی انستیتو «زنان‪ ،‬صلح و‬
‫پس از پخش پیام ویدئویی شیرین عبادی‪ ،‬عبدالله مهتدی‬      ‫گذاشتند‪ .‬در آگهی این نشست نام علی کریمی فوتبالیست‬     ‫امنیت» دانشگاه جرج تاون در سخنان آغاز این نشست‬
‫و گلشفیته فراهانی که از سوی خودش و علی کریمی سخن‬       ‫مشهور و محبوب هم مطرح شده بود اما گلشیفته فراهانی‬     ‫از نازنین انصاری روزنامهنگار بینالمللی و صاحب امتیاز‬
‫میگفت‪ ،‬مسیح علینژاد در بخشی از متنی که به نمایندگی‬      ‫پیامی از سوی خودش و علی کریمی را برای شرکتکنندگان‬     ‫و مدیرمسئول کیهان لندن و کیهان لایف برای زحماتی که‬
‫از سوی سخنرانان خواند گفت که «همه ما یک دشمن‬         ‫نشست خواند‪ .‬شاهزاده رضا پهلوی‪ ،‬مسیح علینژاد‪ ،‬نازنین‬    ‫در این موسسه کشیده و همچنین کریم سجادپور استادیار‬
‫داریم‪ :‬رژیم جمهوری اسلامی؛ همه کنشگران از داخل و‬       ‫بنیادی و حامد اسماعیلیون در پنل حضوری نشست و با‬      ‫دانشگاه جرج تاون و از بنیاد کارنگی برای سازماندهی این‬
‫خارج به فکر افتادند تا با افکار سیاسی متفاوت در کنار هم‬   ‫مدیریت کریم سجادپور شرکت داشتند و پس از سخنانی به‬
‫بایستند و با سازماندهی به این مبارزه تا ساقط کردن این‬                                              ‫نشست سپاسگزاری کرد‪.‬‬
                                   ‫پرسش خبرنگاران حاضر در نشست پاسخ دادند‪.‬‬      ‫=شاهزاده رضا پهلوی‪ :‬هدف ما این نیست که تبدیل‬
              ‫حکومت ادامه دهد‪».‬‬         ‫این نشست با سخنان ملانی ورویر مدیر اجرایی انستیتو‬     ‫به شورای رهری شویم‪ ،‬هدف ما این است که کمک کنیم‬
‫او همچنین گفت نتایج چند هفته نشست افراد مختلفی‬        ‫«زنان‪ ،‬صلح و امنیت» دانشگاه جرج تاون در سخنانی با‬     ‫چنین شورایی تشکیل شود و بیشتر احزاب و جریانات‬
‫که بخشی از آنها از درون ایران هستند برای ایجاد یک‬      ‫یادآوری آغاز انقلاب مردم ایران که از کشته شدن مهسا‬    ‫«ائتلافی» را که انتظارش را داشتیم تشکیل دهند تا بتوانند‬
‫مسیر مبارزه و اتحاد برای شکست دادن جمهوری اسلامی‬       ‫(ژینا) امینی به دلیل ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد‪،‬‬     ‫با یک تقسیم کار خوب بر مبنای پروژهمحوری همه‬
‫به تنظیم منشوری برای همبستگی و سازماندهی مبارزات‬       ‫ایستادگی مردم ایران و حمایت مردم جهان از مبارزات مردم‬   ‫چیزهایی که به فرایند فروپاشی نظام کمک میکند‪ ،‬و وارد‬
‫علیه جمهوری اسلامی انجامیده که پیشنویس آن آماده‬       ‫ایران آغاز شد‪ .‬او همچنین از نازنین انصاری روزنامهنگار‬
‫شده و متن نهایی آن احتمالا تا آخر فوریه به صورت عمومی‬    ‫بینالمللی و صاحب امتیاز و مدیرمسئول کیهان لندن و‬              ‫مرحله انتقالی شدن را انجام دهند‪.‬‬
                               ‫کیهان لایف برای زحماتی که در این موسسه کشیده و‬      ‫=شیرین عبادی‪ :‬ترسی که به دل مردم انداختهاند که‬
               ‫منتشر خواهد شد‪.‬‬        ‫همچنین کریم سجادپور استادیار دانشگاه جرج تاون و از‬    ‫اگر این حکومت برود چه میشود‪ ،‬سوال من اینست که‬
‫عبدالله مهتدی در بخشی از پیام ویدئویی خود به این‬       ‫بنیاد کارنگی برای سازماندهی این نشست سپاسگزاری کرد‪.‬‬    ‫اگر این حکومت بماند چه میشود؟! همه جور این حکومت‬
‫نشست گفت که «ما برای اینکه سرزمینمان را از چنگ‬        ‫گفتنی است که «مؤسسه جرج تاون برای زنان‪ ،‬صلح‬        ‫را دیدیم‪ .‬اصلاحطلباش‪ ،‬اصولگرایاش‪ ،‬رای دادیم‪ .‬رای‬
‫جمهوری اسلامی در بیاوریم‪ ،‬از زاهدان تا کردستان‪ ،‬تا تهران‬   ‫و امنیت» با بررسی و برجسته کردن نقش زنان در ایجاد‬     ‫ندادیم‪ .‬قهر کردیم‪ .‬آشتی کردیم‪ .‬کدام سال بهتر از سال‬
‫و دیگر شهرهای زخمی ایران باید همبسته و متحد بمانیم‪.‬‬     ‫صلح و رشد و توسعه اقتصادی‪ ،‬به ترسیم جهان باثباتتر‬     ‫قبل بود؟ عمر و جوانی ما تلف شد‪ .‬بنابراین الان وقت‬
‫همه ما خواهان برابری‪ ،‬رفع تبعیضها و عدم تکرار هر نوع‬     ‫و پایدار‪ ،‬صلحآمیزتر و عادلانهتر میپردازد‪ .‬این مؤسسه در‬
‫ستمی در فردای ایران هستیم و با پذیرش تنوع و تکثر و‬      ‫مورد وظایف و مسئولیت خود مینویسد «ما در تحقیقات‬          ‫آنست که بگوییم دیکتاتور به پایان سلام کن‪.‬‬
‫احترام به هویتها در ایران دموکراتیک فردا‪ ،‬امروز در کنار‬   ‫پیشرفته در مورد نقش زنان و تلاشهای آنان برای صلح‬     ‫=گلشیفته فراهانی‪ :‬من و علی کریمی سیاستمدار‬
‫هم میایستیم‪ .‬تنها دشمن مشترک ما و نیرویی که کمر‬       ‫و امنیت‪ ،‬توانمندسازی اقتصادی‪ ،‬مقابله با افراطگرایی‬    ‫نیستیم اما صدای مردم ایران هستیم‪ .‬ما تنها انعکاس صدای‬
‫به نابودی همه ما بسته‪ ،‬جمهوری اسلامی است‪ .‬ما ثابت‬      ‫خشونتآمیز و کاهش خسارات تغییرات اقلیمی و بلایای‬      ‫شما هستیم‪ .‬هدف مشترک همه ما در این مرحله فروپاشی‬
‫کردهایم که انقلابمان انقلاب همدلی و همبستگی است و‬      ‫طبیعی مشارکت داریم‪ .‬این تحقیقات شاخصهای نقش‬
‫آنچه همه ما میخواهیم دوستی‪ ،‬آزادی و برابری است‪.‬‬       ‫زنان برای برقراری صلح و امنیت و همچنین معیارهای رفاه‬              ‫رژیم جمهوری اسلامی است‪.‬‬
‫برای پیروزی باید همبسته و همدل بمانیم‪ .‬نوک پیکانها در‬    ‫آنان را در بیش از ‪ ۱۵۰‬کشور را ارائه میدهد‪ .‬ما با برقراری‬ ‫=عبدالله مهتدی‪ :‬ما ثابت کردهایم که انقلابمان انقلاب‬
‫سراسر ایران باید تنها و تنها جمهوری اسلامی را نشانه بگیرد‪».‬‬ ‫نشست و کنفرانس در ارتباط با مسائل تئوریک و عملی‬      ‫همدلی و همبستگی است و آنچه همه ما میخواهیم‬
‫شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق بشر در بخشی از‬        ‫و گفتگوهای عمیق بین سیاستگذاران و دانشگاهیان و‬      ‫دوستی‪ ،‬آزادی و برابری است‪ .‬برای پیروزی باید همبسته و‬
‫پیام ویدئویی خود گفت انقلابی که با قتل مهسا آغاز شد‬     ‫متخصصان‪ ،‬بین آنها پل میزنیم و همچنین با مشارکت دادن‬    ‫همدل بمانیم‪ .‬نوک پیکانها در سراسر ایران باید تنها و تنها‬
‫مانند قطاری است که به راه افتاده‪ .‬این قطار سر ایستادن‬    ‫دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‬
‫ندارد و ایستگاه آخرش سقوط رژیم است‪ .‬اگر این حکومت‬      ‫جرج تاون در رویدادها و برنامههای این نهاد آموزشی‪ ،‬برای‬            ‫جمهوری اسلامی را نشانه بگیرد‪.‬‬
‫بی لیاقت ستمکار ‪ ۴۳‬سال است که بر ما ستم میکند‬        ‫آنها امکانات مادی و معنوی جهت کسب دانش و پژوهش‬      ‫=نازنین بنیادی‪ :‬این یک لحظه تاریخی برای ایران است‬
                               ‫فراهم کرده و روی نسلهای آینده سرمایهگذاری میکنیم‪».‬‬    ‫تا هرگونه اختلاف نظر را کنار بگذاریم و با هم متحد شویم‪.‬‬
   ‫به این خاطر است که ما همه یکدست نبودیم و البته‬                                  ‫=مسیح علینژاد‪ :‬این جمع تلاش میکند صدای مردم‬
                                                            ‫درون ایران باشد و حتی پیشنویس متن منشوری که برای‬
                                                            ‫همبستگی و سازماندهی در اپوزیسیون در دست تنظیم‬
                                                            ‫است را از فعالان درون ایران دریافت کردند و بیشترین‬

                                                               ‫ارتباطات این جمع با افرادی در درون ایران است‪.‬‬
                                                            ‫=حامد اسماعیلیون‪ :‬یکی از مهمترین کارهای ما تلاش‬
                                                            ‫برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای‬
                                                            ‫تروریستی است‪ .‬در مورد انحلال سپاه پاسداران زیاد‬
                                                            ‫صحبت شده و امیدوارم در منشور هم تصریح شود‪ .‬برای‬
                                                            ‫عدالت انتقالی و مواجهه با اعضای سپاه بعد از انقلاب هم‬

                                                                   ‫باید به سازوکار حقوقی مناسبی برسیم‪.‬‬

                                                            ‫نشست «آینده جنبش دموکراسی ایران» روز جمعه ‪۱۰‬‬
                                                            ‫فوریه ‪ ۲۰۲۱‬برابر با ‪ ۲۱‬بهمن ‪ ۱۴۰۱‬در دانشگاه جرج‬
                                                            ‫تاون ایالات متحده و با حضور چند تن از فعالان سیاسی‬

                                                                         ‫اپوزیسیون برگزار شد‪.‬‬
                                                            ‫شرکتکنندگان حضوری این نشست شاهزاده رضا پهلوی‪،‬‬
                                                            ‫مسیح علینژاد خبرنگار و فعال حقوق زنان‪ ،‬نازنین بنیادی‬
                                                            ‫هنرپیشه و فعال حقوق بشر‪ ،‬حامد اسماعیلیون سخنگوی‬
                                                            ‫انجمن خانوادههای پرواز ‪ ۷۵۲‬بودند‪ .‬شیرین عبادی‬
                                                            ‫حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل‪ ،‬گلشیفته فراهانی‬
                                                            ‫هنرپیشه و عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کومله کردستان‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13