Page 9 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۰ (دوره جديد
P. 9

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌9‬شماره‌‪1۸66‬‬                 ‫جریاناتی است که مکانیسمهای اجرایی را میتوانند مسئول‬    ‫ترسی که به دل مردم انداختهاند که اگر این حکومت‬
‫جمعه ‪ 1۷‬تا پنجشنبه ‪ ۲۳‬فوریه ‪۲0۲۳‬‬            ‫شوند و میتوانند در قالب برنامه و پروژه به سوالات شما‬    ‫برود چه میشود‪ ،‬سوال من اینست که اگر این حکومت‬
                            ‫پاسخ بدهند‪ .‬هدف ما این نیست که تبدیل به شورای رهبری‬    ‫بماند چه میشود؟! همه جور این حکومت را دیدیم‪.‬‬
‫با غرب زمان بُرد چون باید ما بر سر اصول یک منشور توافق‬ ‫شویم‪ ،‬هدف ما این است که کمک کنیم چنین شورایی‬        ‫اصلاحطلباش‪ ،‬اصولگرایاش‪ ،‬رای دادیم‪ .‬رای ندادیم‪ .‬قهر‬
‫می کردیم؛ باید جامعه جهانی ببیند ما سکولاردموکراسی‬   ‫تشکیل شود و بیشتر احزاب و جریانات «ائتلافی» را که‬     ‫کردیم‪ .‬آشتی کردیم‪ .‬کدام سال بهتر از سال قبل بود؟ عمر‬
‫می خواهیم‪ .‬بداند ما برنامهمان برای عدالت انتقالی‬    ‫انتظارش را داشتیم تشکیل دهند تا بتوانند با یک تقسیم کار‬  ‫و جوانی ما تلف شد‪ .‬بنابراین الان وقت آنست که بگوییم‬
‫چیست؟ ما برنامهمان برای احترام گذاشتن به اقوام و تکثری‬ ‫خوب بر مبنای پروژهمحوری همه چیزهایی که به فرایند‬
‫که در ایران است چیست؟ بنابراین بعد از این منشور گام‬   ‫فروپاشی نظام کمک میکند‪ ،‬و وارد مرحله انتقالی شدن‬                 ‫دیکتاتور به پایان سلام کن‪».‬‬
‫بعدی و مهم ما دیدار مشترک ما با مقامات غربی است‪».‬‬                                 ‫شیرین عبادی همچنین افزود «اکنون وقت آن نیست‬
‫شاهزاده رضا پهلوی نیز افزود که «کشورهای غربی باید‬                    ‫را انجام دهند‪».‬‬      ‫که راجع به مدل حکومت آینده بحث کنیم که جمهوری‬
‫بدانندکه با مردم آزادیخواه ایران مذاکره کنند که بهترین‬ ‫شاهزاده رضا پهلوی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره‬      ‫یا سلطنت‪ .‬ایران کشوری با تنوع قومی و مذهبی است و‬
‫همپیمانهای شما هستند اما شما به مذاکره به دشمنان‬    ‫بیانیه اخیر میرحسین موسوی گفت که ریزش از درون نظام‬     ‫بنابراین حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با قبول و احترام به‬
‫مردم ایران ادامه میدهید‪ .‬اصرار به ادامه مذاکره با رژیم‬ ‫بخشی از فرایند انقلاب است و در نتیجه از آن استقبال‬     ‫تکثر مذهبی‪ ،‬فرهنگی و قومی خواست همه ماست‪ .‬عبور از‬
‫در اصل دخالت در امور داخلی کشور و شراکت در جرم و‬    ‫میشود و تأکید کرد که «هرچقدر بیشتر زمینه ریزش از‬
                            ‫حکومت فراهم شود‪ ،‬راه فروپاشی جمهوری اسلامی و آزادی‬        ‫این رژیم جز با اتحاد و همدلی امکانپذیر نیست‪».‬‬
          ‫جنایت جمهوری اسلامی است‪».‬‬                                   ‫گلشیفته فراهانی بازیگر نیز که پیامی را از سوی خودش‬
‫حامد اسماعیلیون در ابتدای سخنانش چهار محور را برای‬                ‫ایران را فراهم کردهایم‪».‬‬     ‫و علی کریمی به صورت ویدئویی به این نشست فرستاده‬
‫انقلاب کنونی ایران برشمرد و گفت‪ « :‬من این انقلاب را‬   ‫مسیح علینژاد هم با یادآوری اینکه خودش پیشتر در‬       ‫بود گفت که «من و علی کریمی سیاستمدار نیستیم اما‬
‫بر چهار اصل میبینم‪ :‬آزادی‪ ،‬دادرسی عادلانه‪ ،‬عدالت‬    ‫جمهوری اسلامی رای داده و در امید و توهم اصلاحات‬      ‫صدای مردم ایران هستیم‪ .‬ما تنها انعکاس صدای شما‬
‫اجتماعی و عدالت محیط زیستی‪ .‬همه در سراسر ایران‬                                   ‫هستیم‪ .‬هدف مشترک همه ما در این مرحله فروپاشی‬
‫به دنبال حقوق برابر هستند و همه ما برای دادخواهی و‬   ‫نظام بوده اما چند سالی است در کنار کسانی چون شاهزاده‬    ‫رژیم جمهوری اسلامی است‪ ».‬او همچنین تأکید کرد که «ما‬
                            ‫قرار گرفته که از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی علیه آن‬    ‫ادعای رهبری نداریم و سهمی نمیخواهیم‪ .‬سهم از آن مردم‬
       ‫عدالت و حقوق برابر مبارزه میکنیم‪».‬‬    ‫فعالیت میکردهاند‪ ،‬گفت «جمهوری اسلامی همچون‬         ‫ایران است که توسط حکومت به گروگان گرفته شدهاند‪».‬‬
‫او همچنین افزود که بعد از انقلاب‪ ،‬کمیته حقیقتیاب‬    ‫درخت پوسیدهای است که همانطور که ما از بیرون به آن‬
‫برای بررسی جنایتهای ررژیم در این ‪ ۴۴‬سال تشکیل‬      ‫تبر میزنیم باید از درون هم کرم بگذارد تا زودتر نابود شود»‬        ‫سخنان شرکتکنندگان در محل نشست‬
‫خواهد شد‪ .‬او در پاسخ به اینکه آیا این انقلاب خاموش شده‬ ‫وی ریزش از درون حکومت و بیانیه میرحسین موسوی را‬      ‫شاهزاده رضا پهلوی در سخنانی در لزوم همبستگی در‬
‫گفت که انقلاب فراز و نشیبهای زیادی دارد و ممکن است‬   ‫نمونه کرم گذاشتن از درون درخت پوسیده جمهوری اسلامی‬     ‫اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای براندازی آن گفت که «ما‬
‫جریان اعتراضات فروکش کند‪ ،‬اما با موج بلندتر برمیگردد‬  ‫دانست‪ .‬اما تأکید کرد که بعدها باید افرادی چون میرحسین‬   ‫با دو دسته از افراد طرفیم‪ .‬دسته اول کسانیاند که همچنان‬
‫و موج بعدی سهمگینتر خواهد بود‪ .‬هیچ انقلابی یکشبه‬    ‫موسوی که مناصبی در جمهوری اسلامی داشتند و در روند‬     ‫کینه دارند و بخشی از مشکلاند‪ .‬دسته دوم کسانیاند که‬
‫به نتیجه نمیرسد‪ .‬از یکجایی تغییر اجتنابناپذیر شده و‬   ‫سرکوب مشارکت کرده و همراه نظام بودهاند در فرایند‬      ‫میخواهند بخشی از راه حل باشند‪ .‬زمان آن رسیده که این‬
‫راه بازگشتی وجود ندارد‪ .‬من این تغییر را در دیماه ‪۹۶‬‬                                ‫دسته دوم اختلافها و شعارها را کنار بگذارند و برای آزادی‬
‫میبینم؛ زمانی که اعتراضات در چارچوب حکومت نبود و از‬           ‫قضایی به دادخواهان پاسخگو باشند‪.‬‬
                            ‫مسیح علینژاد در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه‬        ‫و سربلندی ایران آستینها را بالا بزنیم و کار کنیم‪».‬‬
         ‫مرزهای جمهوری اسلامی گذر کرد‪».‬‬     ‫مردم در ایران نام شاهزاده رضا پهلوی‪ ،‬پدرش و خاندان‬     ‫شاهزاده رضا پهلوی با تأکید دوباره بر اصول مشترک گفت‬
‫او در بخش دیگری از سخنانش از «انحلال سپاه پاسداران»‬   ‫پهلوی را صدا میزنند گفت که «این جمع تلاش میکند‬       ‫«اختلاف نظرها به معنی دشمن یکدیگر بودن نیست» و‬
‫به عنوان یکی از موارد یاد شده در منشور همبستگی و‬    ‫صدای مردم درون ایران باشد و حتی پیشنویس متن منشوری‬     ‫افزود که «برای بقای دموکراسی لازم نیست فقط نهادها‬
‫سازماندهی یاد کرد و گفت که «یکی از مهمترین کارهای‬    ‫که برای همبستگی و سازماندهی در اپوزیسیون در دست‬      ‫را داشته باشیم‪ ،‬بلکه باید فرهنگی از تنوع و بردباری را‬
‫ما تلاش برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای‬  ‫تنظیم است را از فعالان درون ایران دریافت کردند و‬
‫تروریستی است‪ .‬در مورد انحلال سپاه پاسداران زیاد‬     ‫بیشترین ارتباطات این جمع با افرادی در درون ایران است‪».‬‬                    ‫ایجاد کنیم‪».‬‬
‫صحبت شده و امیدوارم در منشور هم تصریح شود‪ .‬برای‬     ‫مسیح علینژاد با تأکید بر اینکه جهان میداند در ایران با‬   ‫شاهزاده رضا پهلوی پیشتر بر چهار اصل پذیرش تمامیت‬
‫عدالت انتقالی و مواجهه با اعضای سپاه بعد از انقلاب هم‬  ‫یک داعش مستقر طرف است و پیشتر هم فعالان اپوزیسیون‬     ‫ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران‪ ،‬دموکراسی سکولار و‬
                            ‫دیدارهاییبامقامات جهانداشتندتا حمایتآنها از مبارزات‬    ‫تحقق بشر و همچنین برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین‬
       ‫باید به سازوکار حقوقی مناسبی برسیم‪».‬‬    ‫مردم ایران و ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی را جلب‬    ‫شکل حکومت توسط مردم تاکید کرده و آنها را اصول‬
‫نازنین بنیادی نیز گفت که «این یک لحظه تاریخی برای‬    ‫کنند گفت که «شکلگیری یک اپوزیسیون متحد برای مذاکره‬
‫ایران است تا هرگونه اختلاف نظر را کنار بگذاریم و با‬                                   ‫هرگونه همکاری مشترک در اپوزیسیون خوانده بود‪.‬‬
‫هم متحد شویم‪ ».‬نازنین بنیادی همچنین تأکید کرد که‬                                  ‫او در کنفرانس دانشگاه جرج تاون نیز در بخشی از‬
‫فشارهایی چون تحریم باید از سوی غرب اجرایی شود تا‬                                  ‫سخنانش گفت که «مبنای مشارکت این نیست که منتظر‬
‫فشار بر جمهوری اسلامی حداکثری شود‪ .‬افزایش درآمد برای‬                                ‫دعوت کسی باشند‪ .‬برای همه در باز است‪ ،‬حتی قشر‬
                                                          ‫خاکستری ممکن است یک ماه یا یک سال دیگر بیاید‪.‬‬
  ‫حکومت در تهران به افزایش سرکوب منجر میشود‪».‬‬                                  ‫تنها شرط مشارکت قبول اصول آن است‪ ،‬چون بدون آن‬
‫او همچنین بر حمایت دولتهای غربی از خواست مردم‬                                   ‫نمیتوانیم کاری بکنیم‪ ».‬او همچنین گفت «همبستگی در‬
‫ایران تأکید کرد و گفت‪« :‬ما همه برای آزادی و حقوق بشر‬                                ‫اپوزیسیون مثل سوار شدن در یک اتوبوس با بلیت مجانی‬
‫مبارزه میکنیم و امیدوارم این آغازی تازه پس از چهل و‬                                ‫است و هیچ گروهی نباید در انتظار دعوت باشد بلکه باید‬

          ‫چهار سال سرکوب و فشار باشد‪».‬‬                                       ‫اعلام آمادگی کند و به این اتوبوس سوار شود‪».‬‬
‫همچنین حامد اسماعلیون در سخنانی با اشاره به واژه‬                                  ‫شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش گفت‪:‬‬
‫«زندگی» که در انقلاب ملی ایران پررنگ است گفت که‬                                  ‫«توافق ما مبتنی بر خواست مردم داخل ایران‪ ،‬فعالان‬
‫«اسم این انقلاب زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی است‪ .‬بسیاری از‬                                  ‫و زندانیان سیاسی است و وظیفه ما تنها انتقال این‬
‫آدمها عزیزانشان را از دست دادهاند ولی این به معنای آن‬                               ‫خواستههاست و همکاری برای فعال کردن مکانیسمهای‬
‫نیست که زندگی متوقف شده است‪ ،‬به معنای آن نیست‬                                   ‫مورد نیاز برای انقلاب ایران و تقسیم کار میان گروههای‬
‫که ما کسانی را که همزمان زندگی میکنند‪ ،‬موسیقی گوش‬
                                                                          ‫مختلف است‪».‬‬
      ‫میدهند و تفریح میکنند‪ ،‬سرزنش کنیم‪».‬‬                                  ‫او با تأکید بر نقش مهم احزاب و جریانات سیاسی‬
‫در ادامه مسیح علینژاد نیز گفت که «از هنرمندان‬                                   ‫اپوزیسیون برای ادامه مسیر سازماندهی فعالیتها گفت که‬
‫میخواهیم کنسرتهای خود را تعطیل نکنند و این‬                                     ‫«بیشترین سوالاتی که خواهیم داشت از افراد و گروهها و‬
‫کنسرتها را تبدیل به صحنه اعتراض علیه جمهوری اسلامی‬
‫تبدیل کنند‪ .‬شعار این انقلاب «زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی» است و‬

           ‫نباید زندگی را تعطیل کنیم‪».‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14